Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema11

207 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema11

 1. 1. 11 – A ECONOMÍAESPAÑOLA1. A agricultura e a gandaría en España2. As paisaxes agrarias en España3. A pesca en España4. A minaría, enerxía e construción en España5. As actividades industriais en España6. Comercio, transportes e comunicacións enEspaña7. O turismo en EspañaAntía Sanmarco Martínez 3ºESO
 2. 2. 1. A AGRICULTURA E AGANDARÍA EN ESPAÑA 1.1. O sector primario en España4.2% da poboación activa traballa no sectorprimario. 1.2. Principais cultivos* Cereais: trigo, millo, orxo, arroz…* Oliveira e viña..* Árbores froiteiras: cítricos e non cítricos.* Flores.* Hortalizas de invernadoiro.
 3. 3. 1.3.PRINCIPAIS REXIÓNS GANDEIRAS*Franxa cantábrica: gando vacún especializado naprodución de leite e carne.*Cataluña, Aragón, Navarra e o norte da ComunidadeValenciana: gando porcino, bovino e animais de granxa.*Andalucía.*Case toda a meseta: gando ovino e bovino.1.4.A POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)Fondos europeos.Últimas tendencias:*Maior liberdade para producir segundo a demanda domercado.*Sistema de pagamento único (PU).*O coidado do medio ambiente.
 4. 4. DISTRIBUCIÓN DOS CULTIVOS EN ESPAÑA
 5. 5. 2.AS PAISAXES AGRARIAS EN ESPAÑA2.1.TIPOS DE PAISAXES AGRARIASPAISAXE AGRARIA CONTINENTAL OU DEINTERIOR*Agricultura de secaño e gandaría ovina(semiestabulada).-Agricultura de secaño: vide,oliveira e cereal.-Gandarías: ovinas, bovina e porcino.Tamén hai terras de regadío; cultivos de horta.
 6. 6. PAISAXE AGRARIA CONTINENTAL OU DEINTERIOR
 7. 7. PAISAXE AGRARIA MEDITERRÁNEAEsténdese ao longo de toda a costa mediterránea.*A agricultura: froitos, hortalizas e flores.*A gandaría porcina e avícola é intensiva.O habitat rural está espallado.
 8. 8. PAISAXE AGRARIA ATLÁNTICAOcupa o Norte da península.*Predomina a gandaría bovina grazas aos postosnaturais(intensiva). Minifundismo.*Explotación forestal de especies non autóctonas.*A agricultura : millo de foraxe, pataca, maceira eproductos hortofrutícolas.
 9. 9. PAISAXE AGRARIA DAS CANARIASO cultivo máis importante é o plátano ainda que taménpredominan as froitas tropicais e o tabaco.
 10. 10. 3.A PESCA EN ESPAÑA3.1.ESPAÑA, UNHA POTENCIA PESQUEIRAImportante por:*O volume de pesca.*Valor; en diñeiro.*Flota de barcos.*Man de obra cualificada.*Importantes empresas.*Importancia das actividades relacionadas coapesca.
 11. 11. 3.2.A EXPANSIÓN DA UNIÓN EUROPEACrise.Factores:*Esgotamento das especies.*Dificultades nas areas de pesca da altura.Acuicultura.3.3.A PESCA ESPAÑOLA NA UNIÓN EUROPEAProblemas:*A capacidade de capturas é excesiva.*A política de apertura fai que haxa competencia con outrospaises.*As axudas económicas danse a cambio da redución da frota.*As dependencias das negociacións da UE con outros paises.
 12. 12. 4.MINARÍA, ENERXÍA ECONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA4.1.A MINARÍA EN ESPAÑAÉ insuficiente, polo que se recurriu a importación.Extráese: carbón, estaño, ferro, chumbo, cinc,mercurio,cobre, valframio, sales potásicas, cofre e algo deouro.Son importantes as rochas ornamentais: granito emármore.
 13. 13. 4.2.A ENERXÍA EN ESPAÑAÉ un pais deficitario. Hai que importar grandescantidadesde petróleo e gas natural.A produción e o consumo de enerxía*O carbón: utilízase nas centrales térmicas. A maioría éimportado. Utilízase ás centrais de ciclo combinado.*A enerxía nuclear: moita polémica en España polalocalización das centrais e dos residuos.*Centrais hidroeléctricas: situadas nos ríos principais.*Enerxía solar e eólica: aumentou nos últimos anos.
 14. 14. Medidas de aforro enerxético:*Cambio de horario.*Limitación da velocidade dos coches.*Descontos ao comprar coches eléctricos.*Menor gasto enerxético mellorando a eficacia dosaparellos electrónicos, transporte público, etc.
 15. 15. 4.3.A CONSTRUCCIÓN UN SECTOR CLAVEFoi un sector clave para a economía española.*Construcción pública e privada.A construcción de vivendas e a especulación*O aumento da poboación nova.*As facilidades para obter unha hipoteca.Isto foi fonte de especulacións e houbo complicidadeentre concellos.
 16. 16. A construcción na actualidadeA crise financieira de 2008 afectou en gran medida aosector da construcción.Consecuencias:*Desafiuzamentos.*Menos créditos.
 17. 17. 5.AS ACTIVIADES INDUSTRIAIS ENESPAÑA5.1.O DESENVOLVEMENTO DA INDUSTRIA ENESPAÑAUn desenvolvemento industrial algo atrasado.Causas:*Falta de recursos enerxéticos.*Falta de materias primas.*Falta de tecnoloxía propia.
 18. 18. 5.2.PRINCIPAIS SECTORES INDUSTRIAIS:*Industria siderúrxica: localízase no norte da península,Cataluña, Badaxoz e Sevilla.*Metalurxía de transformación: Barcelona, Madrid e PaísVasco.*Industria naval: Ferrol, Cádiz, Bilbao e Cartaxena.*Industria do automóbil: Barcelona, Madrid, Valencia,Zaragoza, Vigo, Valladolid, Pamplona e Victoria.*Sector químico: Madrid, Cataluña, Pais Vasco eAndalucía.*Alimentación: Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia, ARioxa e Navarra.*Industrias de alta tecnoloxía: parques tecnolóxicos.Madrid, Barcelona,Albacete.*Outros sectores: téxtil, coiro e calzado, papel e artesgráficas.
 19. 19. 5.3.ESPAÑA NA REDE INDUSTRIAL EUROPEAGrandes áreas industriais: Cataluña, Madrid, PaisVasco eValencia.Núcleos industriais: zaragoza, Victoria, Sevilla, Murcia,Vigo, Valladolid…Eixes industriais máis importantes:*O eixe do Ebro.*O eixe do Mediterráneo.
 20. 20. 6.COMERCIO, TRANSPORTES ECOMUNICACIÓNS EN ESPAÑA6.1.O COMERCIO ESPAÑOL E A UNIÓN EUROPEANegóciase a nivel comunitario.*A balanza comercial española tiña un saldo negativo.*A balanza de pagamentos española é positiva.
 21. 21. 6.2.REDE DE TRANSPORTES E COMUNICACIÓNSO sector do transporte é un sector económico moiimportante. Nos último anos, España realizouimportantesinvestimentos.A rede de estradas:Densidade moi elevada, contaminación elevada e haibastantes accidentes.A rede de ferrocarrís:Pouco desenvolvida, o transporte de mercadorías porferrocarril está pouco modernizado. O máis desenvolvidoe o AVE ( Alta Velocidade).
 22. 22. O transporte marítimoUtilízase para o comercio e o tráfico de pasaxeiros entreaPenínsula, as illas e Ceuta e Melilla.Favorece a intermodalidade no transporte demercadoríasen contedores. ( Estructuración dos portos).Especialización dos portos.O transporte aéreroAumento do número de aeroportos e mellora dos xaexistentes.
 23. 23. DIFERENTES TIPOS DE REDES DE TRANSPORTE
 24. 24. 7.O TURISMO EN ESPAÑA7.1.O MODELO TURÍSTICO ESPAÑOL ACTUALCrecemento a partir dos anos 60.Desenvolveuse o turismo de “sol e plaia”.Nas últimas décadas é importante o turismo interior.O control dos tour-operadores.
 25. 25. 7.2.PROCEDENCIA E DESTINO DO TURISMOEXTERIOROs principais puntos de procedencia son : Reino Unido,Alemaña, Francia, Italia, Estados Unidos e Portugal.Os destinos preferidos son: Cataluña, Illas Baleares,Andalucía, Comunidade Valenciana e Canarias.Importancia do turismo de temporada baixa.7.3.TURISMO INTERIOR E MOBILIDADETEMPORALAumento da mobilidade temporal.As comunidades que reciben máis turismo interiorAndalucía, Valencia, Castela e León, Castela A-Mancha,Madrid e Galicia.Turismo activo.
 26. 26. 7.4.INFRASTRUCTURA HOTELEIRADestacan Cataluña, Canarias, Baleares…Maior concentración de prazas hoteleiros.

×