Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.nguyen lam tuan anh

666 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5.nguyen lam tuan anh

 1. 1. Một cách nhìn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nguyễn Lâm Tuấn Anh
 2. 2. Những tranh luận • Thời gian gần đây, các ý kiến bàn về vấn đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể được đề cập khá nhiều trên các diễn đàn học thuật cũng như trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 3. 3. • Một số ý kiến cho rằng cần bảo vệ tính nguyên gốc của di sản văn hóa • Số khác lại cho rằng cần phải bảo tồn theo hướng phát triển.
 4. 4. • Có ý kiến chống lại xu hướng “sân khấu hóa” di sản, yêu cầu bảo tồn di sản trong môi trường nguyên gốc của nó. • Nhiều ý kiến bàn về vai trò của cộng đồng, vai trò của chủ thể trong việc bảo tồn và phát huy di sản.
 5. 5. Tính nguyên gốc của di sản • Khái niệm về tính nguyên gốc của di sản là khái niệm khó có thể được xác định rõ ràng • Nguyên gốc là: – Đầu tiên, ban đầu? – Cuối cùng được biết đến và còn lại?
 6. 6. Tính nguyên gốc • Song đề: Nguyên gốc -------- Biến đổi hoàn toàn • Các phương thức bảo tồn tương ứng: Bảo tồn nguyên gốc-----bảo tồn gần với nguyên gốc-----bảo tồn có kế thừa------- bảo tồn phát triển----Biến đổi hoàn toàn, hoặc xóa bỏ.
 7. 7. Tính nguyên gốc • Từng có giai đoạn phủ nhận những gì bị coi là của chế độ phong kiến lạc hậu, hàng loạt di sản đã không được phép thực hành vì bị coi là hủ tục • Sau đó cho rằng cần phải bảo tồn nguyên trạng, nguyên gốc di sản, không cho phép có sự thay đổi, phát triển nào khác. • Quan điểm phải phá bỏ hay quan điểm phải bảo tồn nguyên trạng đều là hai cái nhìn cực đoan cần phải thay đổi • Một di sản với càng nhiều hình thái tồn tại khác nhau càng có sức sống trong xã hội đương đại.
 8. 8. Về xu hướng sân khấu hoá • Song đề: Môi trường nguyên gốc --------- Sân khấu • Môi trường nguyên gốc và sân khấu cũng chỉ là hai dạng không gian tồn tại cực đoan. • Giữ và phục dựng môi trường nguyên gốc (nếu giữ được) là rất cần thiết để di sản sống trong môi trường của nó • Bên cạnh đó việc sân khấu hóa ở nhiều mức độ và dạng thức khác nhau cũng không phải không có giá trị, đặc biệt trong công tác giáo dục, truyền bá, quảng bá cho di sản.
 9. 9. Phục dựng bối cảnh nguyên gốc thế nào?
 10. 10. Vai trò của cộng đồng • Tôn trọng cộng đồng: – Sáng tạo do cộng đồng, chủ thể di sản tạo ra? – Những sáng tạo được cộng đồng, chủ thể di sản chấp nhận? • Quan trọng là những thay đổi, sáng tạo có được cộng đồng, chủ thể di sản tham gia và chấp nhận hay không chứ không phải là cộng đồng, chủ thể phải đích thân sáng tạo ra.
 11. 11. Nhận xét • Di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú và đa dạng, sự tồn tại và đời sống của từng di sản là rất khác nhau, do vậy những nỗ lực để có một phương án duy nhất đúng trong công việc bảo tồn di sản chỉ đem lại thất bại. • Các di sản khác nhau sẽ phù hợp với những phương cách bảo tồn và phát triển khác nhau, đồng thời với mỗi di sản, cũng có thể có nhiều phương án bảo tồn đồng thời được áp dụng. • Di sản thích nghi với càng nhiều hình thức sống, nhiều không gian khác nhau sẽ càng có sức sống mãnh liệt hơn trong bối cảnh ngày một biến đổi của xã hội đương đại.

×