Marketing căn bản

2,331 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing căn bản

 1. 1. ĐỀ TÀI: Phân tích ảnh hưởng của yếu tố chính trị và tự nhiên đến các quyết định marketing của Tổng công ty VIGLACERA
 2. 2. Sự cần thiết nghiên cứu môi trường Marketing Ảnh hưởng của yếu tố chính trị pháp luật Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên
 3. 3. <ul><li>Theo Philip Kotler: “M«i tr­êng Marketing cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng t¸c nh©n vµ nh÷ng lùc l­îng ho¹t ®éng ë bªn ngoµi chøc n¨ng qu¶n trÞ Marketing cña doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng”. </li></ul><ul><li>Trong kinh doanh s ự thay ®æi cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng Marketing ¶nh h­ëng s©u s¾c vµ m¹nh mÏ tíi c¸c doanh nghiÖp. M«i tr­êng Marketing võa t¹o ra c¬ héi võa g©y ra th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>M«i tr­êng Marketing ®­îc cÊu thµnh bëi m«i tr­êng vÜ m« vµ m«i tr­êng vi m«. </li></ul>=> Các doanh nghiệp phải nghiên cứu môi trường MKT nhằm thích ứng với nó để tồn tại và phát triển .
 5. 5. <ul><li>1. Tình hình an ninh chính trị, cơ chế điều hành của chính phủ </li></ul><ul><li>Việt Nam có một nền chính trị ổn định rất thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>ThÝch øng víi qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c c¬ quan nh­ Côc C¹nh tranh, Côc tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng, ...®ang ®­îc h×nh thµnh ngµy cµng nhiÒu </li></ul><ul><li>Tác động lớn đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2. Hệ thống pháp luật </li></ul><ul><li>Hµng n¨m Quèc héi th­êng xuyªn cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c bé luËt míi, c¸c ph¸p lÖnh, ®ång thêi xem xÐt ®iÒu chØnh söa ®æi l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cò. MÆc dï vËy, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam vÉn vËn hµnh trong ®iÒu kiÖn “thiÕu luËt”. </li></ul><ul><li>C¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng nh»m tËn dông nh÷ng c¬ héi tèt vµ h¹n chÕ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra do thiÕu th«ng tin vÒ luËt ph¸p. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2. Hệ thống pháp luật </li></ul><ul><li>HÖ thèng c«ng cô chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng Marketing nh­: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ... thường xuyên được thay đổi tác động không nhỏ đến doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>VD: Trong năm 2009, các tổ chức , cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh sẽ được ngân hàng trừ 4% lãi vay, giảm 50% thuế GTGT (10% xuống 5%). </li></ul><ul><li>Bộ phận MKT của Viglacera đã đưa ra những chính sách giá phù hợp đảm bảo mục tiêu lợi nhuận , vị thế của công ty cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. Hệ thống pháp luật </li></ul><ul><li>VD: Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 . Các đơn vị sản xuất và tiêu thụ vật liệu không nung sẽ được hưởng các ưu đãi từ chính phủ </li></ul><ul><li>Viglacera đã đưa ra những chiến lược quan trọng để cạnh tranh và phát triển </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Yếu tố tác dộng tiêu cực </li></ul><ul><li>Bộ GTVT đang định thu phí trên đầu phương tiện đường bộ => Các doanh nghiệp phải chịu quá nhiều mức phí vận chuyển đường bộ </li></ul><ul><li>Lãi suất ngân hàng cao cùng chi phí tài chính tăng đáng kể cộng với sự suy giảm mạnh mẽ của cầu trong nước và xuất khẩu </li></ul><ul><li>Gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp Viglacera </li></ul><ul><li>Giải pháp: Tìm cho mình phân khúc thị trường phù hợp lựa chọn chiến lược về sản phẩm , chiến lược về thị trường đúng đắn. </li></ul>
 10. 10. Khí hậu thời tiết Tài nguyên thiên nhiên Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên
 11. 11. <ul><li>1. Yếu tố khí hậu thời, thời tiết </li></ul><ul><li>Nước ta thuộc vùng khí hậu nắng ẩm nhiệt đới, nhiều mưa bão => Bộ phận MKT đi sâu vào nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới là Ngói Ceramic tráng men </li></ul><ul><li>Ưu điểm kĩ thuật nổi trội: </li></ul><ul><li>Cường độ chịu uốn lên đến 900kg/cm2. </li></ul><ul><li>Chống nóng, chống ồn, chống rêu mốc cũng như chống thấm tuyệt đối. </li></ul><ul><li>Liên kết các khe và mấu được tính toán chính xác, mỗi viên ngói còn có lỗ bắt vít để chống tốc mái. </li></ul><ul><li>Kết cấu của xuơng ngói được kết cấu đặc biệt điều hòa không khí. </li></ul><ul><li>Có thể lợp trên kết cấu mái bằng gỗ, bê tông, thép. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2. Yếu tố tự nhiên </li></ul><ul><li>Sở hữu một bờ biển trải dài 3000 km, vô số sông suối và núi đá, Việt Nam được xem là nước có nguồn tài nguyên cát, sỏi, đá xây dựng dồi dào và phong phú. </li></ul><ul><li>Thế nhưng, nhiều năm qua các nhà thầu liên tục phải vật lộn với tình trạng khan hiếm VLXD. Giá cát, sỏi… tăng chóng mặt cũng không có mà mua. </li></ul><ul><li>Giá trị đất sét khai thác từ đất canh tác nông nghiệp rẻ mạt, làm cho sản phẩm sản xuất không mang tính cạnh tranh trong thị trường => mỗi năm mất đi trung bình gần 1500 ha đất canh tác biến thành ao hồ... </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. Yếu tố tự nhiên </li></ul><ul><li>Hàng năm hàng triệu tấn than bị đốt thải ra hàng ngàn tỷ tấn khí CO 2 vào bầu không khí gây ô nhiễm môi trường. </li></ul><ul><li>bộ phận Marketing của Công ty Viglacera đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, bởi tài nguyên là thứ không thể tái tạo được. </li></ul><ul><li>- Công ty đầu tư và sản xuất các sản phẩm mới đón đầu về công nghệ, thân thiện với môi trường: gạch bê tông khí, kính tiết kiệm năng lượng Low-e, gạch và sứ vệ sinh phủ nano chống bám bẩn, các sản phẩm mỏng tiết kiệm nguyên liệu… </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Kính Low-e </li></ul>
 15. 15. <ul><li>- Sứ vệ sinh phủ nano chống bám bẩn </li></ul>
 16. 16. NHÓM 3

×