Penyembelihan

1,488 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyembelihan

 1. 1. PENYEMBELIHAN<br />
 2. 2. PengertianPenyembelihan<br />Penyembelihanadalahsalahsatucarauntukmematikanbinatangdanmenghalalkandagingnya. PenyembelihanmenurutbahasaialahThayyibiaitumengelokkan<br />
 3. 3. PengertiankeduaadalahTatmimmembawamaksudmenyempurnaaniaitumenyempurnakanapa yang diharuskandengancarasembelihan.<br />
 4. 4. Penyembelihandarisegibahasaberertipotongataubelahbagimenghilangkannyawabinatang.<br />
 5. 5. Dari segisyara‘ bermaksudmenghilangkannyawabinatang yang halaldimakandenganmenggunakanalat yang tajamselaindari kuku, gigi, dantulanguntukmembolehkanhaiwanituhalaldimakanolehorang Islam. <br />
 6. 6. SabdaRasulullahsallallahu ‘alayhiwasallam : <br />Maksudnya:“Sembelihanadalahdiantarapangkaldagudanpangkalleher”(RiwayatIbnu ‘Abbas)<br />
 7. 7. Sembelihandalam Islam bertujuanmematikanhaiwandanmenghalalkandagingnyauntukdimakan. Iniberbezadengansembelihandalam agama lain. Sembelihanmerekajugabertujuanuntukmematikanhaiwantetapitidakmenghalalkandagingnya. <br />
 8. 8. RUKUN PENYEMBELIHAN<br />Penyembelih:a) Islam samaadalelakiatauperempuanataukanak-kanak yang mumayyiz.b) Ahlikitab, samadaYahudiatauNasrani.c) Berakaldanberfikiranwaras.d) Tidakmelakukanpenyembelihandidalam ihram haji (bagibinatangburuan).<br />
 9. 9. 4 perkarautama yang jugamerupakanrukunsembelihan:<br />Melukakananggotatertentu<br />Haiwan yang halaldimakan<br />Alat yang tertentu<br />Olehorang yang tertentu<br />
 10. 10. 1.Melukakan anggotatertentu<br />Ulamamembahagikanrukuninikepada 2 mengikutjenishaiwan yang ingindisembelih. Sekiranyahaiwantersebutmampuditundukkanolehtenagamanusiasepertilembu, kerbau, ayamdanunta, makawajibbagisipenyembelihmenyembelihdibahagianleherhaiwandenganmemutuskankedua-duaurathalqum (salurnafas) danuratmari' (salurpemakanan) carainidinamakanIkhtiyari<br />
 11. 11. Bagihaiwan yang tidakmampuditundukkanolehmanusiasepertihaiwan liar sepertiburung, rusadankijangmakaharusdisembelihdengancaramelukakanmana-manaanggotahaiwantersebut yang bolehmematikannya. Cara initurutdigunakanuntukhaiwan yang terjatuhdidalamlubangdantidakdaptdisembelihdilehernyamakamemadaidengandilukakanhaiwanitudenganluka yang membawamaut. Cara inidinamakanIdtirari.<br />
 12. 12. 2. Haiwanyang halaldimakan:<br />Haiwanyang haramdimakansepertibabidanhaiwanberacuntidakakanberubahmenjadihalalwalaupundisembelih. Setiaphaiwanperludisembelihkecualiikandanbelalang. Makatermasuklahdalamkategoriikandisini, haiwan-haiwanakuatik yang lain sepertisotong, ketam, udang, kerangdan lain-lain haiwanakuatikdikecualikandaripadakewajipansembelihan.<br />
 13. 13. 3. Alatyang tertentu<br />Apa yang dimaksudkanialahalat yang tajamtidakkirapisau, pedang, parang, buluhmahupunkaca. Tetapisembelihanmenggunakangigi, kuku dantulangadalahtidakhalal. <br />
 14. 14. DaripadaRafi' bin Khudij, akubertanyakepadaRAsulullahsesungguhnyakamibertemubinatang yang berlatikemarindantiadasenjatabersama-samakami, lalubagindabersabda:"Apasahaja yang dapatdigunakanuntukmengalirkandarahdandisebutnama Allah makanlah (tetapi) bukandisembelihdengangigiatau kuku danakuakanjelaskanperkaratersebut. Adapungigiituadalahtulangdan kuku ituadalahsenjataorangHabsyi". [Mutafaqqun 'Alayhi]<br />
 15. 15. 4. Olehorang yang tertentu<br />Tidakhalalsembelihanseseorangitumelainkandiaadalahseorang Islam atausetidak-tidaknyaAhliKitabdansemestinyaberakal. Tidakdisyaratkanseseorangitulelakiataubalighmakaharusbagiperempuandankanak-kanakmumayyizuntukmenyembelih.<br />
 16. 16. Binatang Yang Disembelih:<br />Binatang yang halalitusegalajenisbinatang yang baikdantidakmendatangkanmudharatkepadaorang yang memakannyasepertiayam, itik, lembudansebagainya. <br />
 17. 17. Binatang yang tidakhalaldimakandibahagikankepadaduakumpulan:<br />Haiwandarat.<br />Semuahaiwandaratdihalalkanuntukorang Islam, kecualisepertiberikut:<br />Babidanketurunannya.<br />Anjing.<br />Haiwanhalal yang tidakdisembelihmengikuthukumsyara‘<br />Haiwanyang bertaringdanmenggunakannyauntukmencakardanmembunuhiaituhaiwan-haiwanbuassepertiharimau, beruang, gajahdanseumpamanya<br />Burungyang mempunyai kuku pencakarataumemakansecaramenyambarsepertiburunghelang, gagak, dansebagainya.<br />
 18. 18. Haiwan-haiwan yang diperintaholeh Islam membunuhnya, iaitusepertitikus, lipan, lipas, kalajengking, danseumpamanya<br />Haiwan yang dilarangoleh Islam membunuhnya, iaitusepertisemutdanlebah.<br />Haiwan-haiwan yang dipandangjijikolehumum, sepertikutu, lalat, ulat, danseumpamanya.<br />Haiwan yang hidupduaalam, iaitudi air dandidaratsepertikatak, buaya, kura-kura, dansebagainya<br />
 19. 19. b) HaiwanLaut. <br />Padahakikatnya, semuahaiwanlauthanyahidupdalam air sahajadanadalahhalalbagiorang Islam, kecuali:<br />Semuajenishaiwanlaut yang mengandungiracun.<br />Semuajenishaiwanlaut yang bolehmemabukkanjikadimakan; dansemuajenishaiwanlaut yang bolehmendatangkankemudharatanataubahayakepadakesihatanmanusia.<br />
 20. 20. AlatPenyembelihan:<br />Alatpenyembelihan yang hendakdigunakanmestilahtajam, bolehmelukakan, danmengalirkandarahbinatangtersebut. Contohnyasepertipisau, parang, dansebagainya.Alattersebutmestilahtidakbolehdiperbuatdaripadagigi, tulang, atau kuku.<br />
 21. 21. Bahagian Yang Disembelih:<br />Sembelihan yang sahhendaklahmemutuskanhalqum (saluranpernafasan) danmari’ (saluranmakanandanminuman) danmemutuskan vena jagulardanarterikarotid. Hukummemutuskanhalkumdanmari’ adalahwajibmanakalamemutuskan vena jagulardanarterikarotidadalahsunat.<br />
 22. 22. Bagihaiwan yang tidakdapatdisembelihpadaleherkeranasesuatusebabsepertihaiwanburuan, makaadalahdibolehkanpenyembelihanpadamana-manabahagiananggotanya. Iniadalahuntukmematikannyadengansyaratniatmenyembelih.<br />
 23. 23. SYARAT SAH PENYEMBELIHAN<br />Syaratsahpenyembelihanadalahsepertiberikut:<br />Penyembelihandilakukanolehorang Islam atauahlikitab.<br />DilakukandenganniatmenyembelihkeranaAllah.<br />Binatangitumasihhidupketikadisembelih.<br />Binatangituadalahhalaldimakan.<br />Menggunakanalat yang tajamselaindari kuku, gigidantulang.<br />Putushalqumdanuratmari’ dengansebabpenyembelihan.<br />
 24. 24. Matidengansekalisembelihansahaja.<br />Tidakdilakukanpenyembelihankeranaselaindari Allah.<br />Tidakdilakukandalam ihram (binatangburuandarat).<br />Tambahan: Sejajardenganperkembangansemasapenyembelihanbagitujuankomersilmestidilakukanolehorang yang mendapatsijiltauliahpenyembelihandariJabatan Agama Islam Negeri.<br />
 25. 25. Gambarajahtempatsembelihanbagilembu:<br />
 26. 26. Seterusnyakitalihat pula syarat-syaratsembelihansepertimana yang berikut:<br />1. Niatkerana Allah: Tidakhalalbinatang yang sembelihankecuali yang diniatkankerana Allah. Justerubinatang yang disembelihuntukberhaladandibunuhdengantidaksengajahukumnyaharamdimakan. Berkaitansoalmenzahirkansebutannama Allah, MembacaBismillahtatkalahendakmenyembelihhaiwan. Dan inimerupakansyarat yang wajibbaikkarenasengaja, lupa, ataupunjahil (tidaktahu). BiladiasengajaataulupaatautidaktahusehinggatidakmembacaBismillahketikamenyembelih, makadianggaptidaksahdanhaiwantersebutharamdimakan. <br />firman Allah SubhanahuwaTa’ala:<br />Dan janganlahkamumemakanbinatang-binatang yang tidakdisebutnama Allah ketikamenyembelihnya.” (Al-An’am: 121)<br />
 27. 27. Biladiamengucapkan:بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَذْبَحُ“Dengannama-Mu ya Allah, akumenyembelih”, makasah, keranasamadenganBismillah. Biladiamenyebutnama-nama Allah SubhanahuwaTa’alaselain Allah, makahukumnya :-<br />a. Bilanamatersebutkhususbagi Allah SubhanahuwaTa’aladantidakbolehuntukmakhluk, sepertiAr-Rahman, Al-HayyulQayyum, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, makasah.<br />b. Bilanamatersebutjugabiasadipakaiolehmakhluk, seperti Al-‘Aziz, Ar-Rahim, Ar-Ra`uf, makatidaksah.<br />
 28. 28. 2. PutusuratHalqumdan Mari' sekiranyadisembelihdengancaraIkhtiyari.<br /> Padabahagianleherhaiwanada 4 hal:<br /> <br />1-2. Al-Wadjan, yaituduaurattebal yang meliputitenggorokan<br />3. Al-Hulqumyaitutempatpernafasan.<br />4. Al-Mari`, yaitutempatmakanandanminuman.<br />
 29. 29. Hukumpenyembelihanadalah:<br />- Bilaterputussemuamakaitulebihafdhal.- Bilaterputus al-wadjandan al-hulqummakasah.<br />- Bilaterputus al-wadjandan al-mari` makasah.<br />- Bilaterputus al-hulqumsajamakatidaksah.<br />- Bilaterputus al-mari` sajamakatidaksah.<br />- Bilaterputussalahsatudari al-wadjansaja, makatidaksah.<br />
 30. 30. 3.Haiwan tersebutmasihdalamhayatMustaqirrah: Tanda-tandanyaialahdarahmemancutkeluarselepasdisembelihdanmasihdapatmerontadengankuatselepasdisembelih.<br />4. Haiwan yang halaldimakan<br />
 31. 31. 5. Alatan yang tajam. DaripadaSyaddad bin 'Aus katanya, sabdaRasulullah:"Sesungguhnya Allah mewajibkanberbuatbaikkeatassetiapsesuatu, apabilakamumebunuh, bunuhlahdenganbaikdanapabilakamumenyembelih, sembelihlahdenganbaikdanhendaklahseseorangdiantarakamumenajamkanpisaunyadanberilahkerehatanpadabinatangsembelihannya."[Riwayat Muslim]<br />“Wahai ‘Aisyah, ambilkanlahalatsembelih.” Kemudianbeliauberkatalagi: “Asahlahalatitudenganbatu.” (HR. Muslim )<br />
 32. 32. 6. Sembelihandengansekalipotong: Yaknimelalukanpisauditempatsembelihansehinggaputusbahagian yang diwajibkantanpamenanggkatpisau.7. Penyembelihtidakberadadalam ihram.8. Penyembelihseorang Islam atausekurang-kurangnyaAhliKitab. KataIbnuAbbas:"SesungguhnyadihalalkansembelihanYahudidanNasranidipihakmanamerekaberimandenganTauratdanInjil."<br />
 33. 33. Mestiputusurathalqumdanmerih<br />Takhalal: Urattakputushabis<br />
 34. 34. Takhalal: Urattakputushabis<br />
 35. 35. PERKARA SUNAT SEMASA PENYEMBELIHAN<br />Membacabismallah.<br />Menghadapbinatangtersebutkearahqiblat.<br />MembacasalawatkeatasNabi.<br />Memutuskanduauratdarikiridankanansupayacepatmati.<br />Menggunakanpisau yang tajam.<br />Binatangitudibaringkandiatasrusukkiri.<br />Melakukanpenyembelihandengansegera.<br />
 36. 36. PERKARA MAKRUH SEMASA PENYEMBELIHAN<br />Mengasahpisaudihadapanbinatang yang hendakdisembelih.<br />Menyembelihhinggaterputuskepala.<br />Penyembelihandilakukanolehorangperempuan.<br />
 37. 37. HIKMAH PENYEMBELIHAN<br />Penyembelihandiwajibkankeatassetiaphaiwan yang halaldimakanolehorang Islam untukmemastikansumber yang dimakandapatmemberikankesanpositifpadadiriseseorangmuslimitudarisegi mental, fizikal, sikap, atauperwatakan, dansebagainya.<br />Sesuatu yang bersumberkan yang haram, burukdannajislazimnyaakanmenghasilkansesuatukeburukan yang lain pula.<br />
 38. 38. Selainitu, penyembelihanjugadapatmemberikanbanyakkebaikandanhikmat<br />Antaranyaadalahsepertiberikut:<br />Untukmenunjukkanperbezaan yang nyataantaracaraorang Islam dancaraorangkafirdalamsoalmematikanhaiwan.<br />Untukmenunjukkanperbezaandaging yang halaldimakandan yang haramdimakanolehorang Islam.<br />Untukmemastikanhaiwantersebuttidakmengalamikesakitan yang terseksaketikadisembelihkecualidalammasa yang singkat.<br />
 39. 39. Agar darahdaridalamhaiwanberkenaandapatmengalirdengancepat. Iniseterusnyadapatmengelakkandaripadajangkitankuman yang mungkinadadalamdarahhaiwantersebut.Sebagaimemintakeizinandari Allah subhanahuwata‘alakeranahaiwandanmanusiaadalahmakhluk Allah subhanahuwata‘ala yang bernyawa.<br />
 40. 40. SembelihanMengikutMazhabSyafi'e<br />Di dalamMazhabSyafi’ehanyadiwajibkanuntukmemutuskanduajenisuratiaituurathalkumdanuratmari’ sahaja. Namunsunathukumnyamemutuskan 2 urat (salur) darah yang beradadikanandankirileherbinatang yang disembelihbagimempercepatkankematian.Gambarajahkedudukan URAT HALKUM (salurmakan) dan URAT MARI’ (salurnafas) bagihaiwansembelihan.<br />
 41. 41.
 42. 42. Keratanrentasleherbinatangsembelihan. kelihatanjelas 2 salurmakandansalurpernafasanditengah-tengahleher. kawasan yang berwarna 'pink' pula adalahsalur yang membawadarahdarijantungkeotak.<br />
 43. 43. KaedahPenyembelihanAyam<br />
 44. 44. Semasasembelihan: lihatbahagian yang putus<br />

×