Successfully reported this slideshow.

Groven FøRde 15.10.07 Vevpresentasjon

635 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Groven FøRde 15.10.07 Vevpresentasjon

 1. 1. K limagassutslepp i Sogn og Fjordane Kyrre Groven Vestlandsforsking Innlegg under presentasjonen av konjunkturbarometeret til Sparebanken Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotell, Førde 15. oktober 2007
 2. 2. Bakgrunn <ul><li>Klimabank: Sparebanken Sogn og Fjordane – Vestlandsforsking </li></ul><ul><ul><li>Treårig avtale inngått i april 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>VF bidrar med sin miljøkompetanse til SSF si klimasatsing </li></ul></ul><ul><li>VF sine hovudbidrag i 2007 </li></ul><ul><ul><li>Klimagass-utsleppsrekneskap for Sogn og Fjordane 1991-2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Spørjeundersøking om haldningar til klimaendringar og klimasårbarheit blant 270 verksemder i fylket </li></ul></ul><ul><li>Oppdatering av utsleppsrekneskap VF laga i 2000 til Fylkesdelplan for klima og energi (2003) </li></ul><ul><ul><li>Basert på SFT/SSB sine kommunefordelte tal </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkludert fluorhaldige klimagassar </li></ul></ul><ul><ul><li>Korrigerte tal (skip, fly) </li></ul></ul>
 3. 3. Hovudtrekk 2005 Hydro og Elkem dominerer biletet Vegtrafikk og landbruk jamstore
 4. 4. Hovudtrekk 1991 - 2005 <ul><li>Samla utslepp ned 4% </li></ul><ul><ul><li>Frå 2,0 til 1,9 mill. tonn CO 2 -ekv. </li></ul></ul><ul><li>Utslepp frå prosessindustrien ned 12% </li></ul><ul><ul><li>Reduksjon på 139.000 tonn CO 2 -ekv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modernisering / utfasing av Söderberg-omnane </li></ul></ul><ul><li>Ekskl. prosessindustri: Utsleppsauke på 6% </li></ul><ul><li>Vegtrafikk opp 31% </li></ul><ul><ul><li>Auke på 57.000 tonn CO 2 -ekv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterkast auke i godstransport </li></ul></ul><ul><li>Landbruk ned 15% </li></ul><ul><ul><li>Lågare husdyrtal og færre bruk </li></ul></ul><ul><li>Drivkrefter </li></ul><ul><ul><li>Reduksjon: Teknologiske nyvinningar i aluminiumsindustrien og tilbakegang i landbruket </li></ul></ul><ul><ul><li>Auke: Økonomisk vekst og fråver av enøk </li></ul></ul>
 5. 5. Sektorvis utvikling 1991-2005 Utslepp frå prosessindustrien er ikkje med Nedgang for fyring i hushalda og alle prosessutslepp Auke for alle mobile utslepp
 6. 6. Utslepp pr. innbyggar med prosessind. Sogn og Fjordane 84 % over landsgjennomsnittet
 7. 7. Utslepp pr. innbyggar utan prosessind. Sogn og Fjordane 19 % over landsgjennomsnittet
 8. 8. Ufullstendig klimarekneskap <ul><li>Avgrensa til utslepp innanfor fylkesgrensene </li></ul>AP/Scanpix
 9. 9. Ufullstendig klimarekneskap <ul><li>Avgrensa til utslepp innanfor fylkesgrensene </li></ul><ul><li>Manglar utslepp knytt til flyreiser innbyggarane i SF foretar utanfor eige fylke </li></ul>AP/Scanpix
 10. 10. Ufullstendig klimarekneskap <ul><li>Avgrensa til utslepp innanfor fylkesgrensene </li></ul><ul><li>Manglar utslepp knytt til flyreiser innbyggarane i SF foretar utanfor eige fylke </li></ul><ul><li>Manglar utslepp frå produksjon av importerte forbruksvarer </li></ul>AP/Scanpix
 11. 11. Ufullstendig klimarekneskap <ul><li>Avgrensa til utslepp innanfor fylkesgrensene </li></ul><ul><li>Manglar utslepp knytt til flyreiser innbyggarane i SF foretar utanfor eige fylke </li></ul><ul><li>Manglar utslepp frå produksjon av importerte forbruksvarer </li></ul><ul><li>Utslepp pr. innbyggar i SF likevel ikkje høgare enn landssnittet i ein forbruksorientert rekneskap? </li></ul>AP/Scanpix

×