Jaroslav Faltýnek: Zemědělství a potravinářství

284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaroslav Faltýnek: Zemědělství a potravinářství

 1. 1. Zemědělství a potravinářstvíJaroslav FaltýnekIdeová konference ANO27. 4. 2013, Olomouc
 2. 2. Současný stav českého zemědělství a potravinářstvíDíky zvyšujícím se dotacím vykazuje české zemědělstvípo vstupu do EU kladný hospodářský výsledek.Velmi negativní je však propad výroby ve většině důležitýchkomodit a tím i míry jejich soběstačnosti.Tento propad je v ČR výrazně vyšší, než u okolních zemí, kteréspolečně s námi do EU vstoupily, naopak západní zeměz původní EU výrobu zvyšují.
 3. 3. Tento vývoj má negativní dopad na celou národní ekonomiku ČR. Výrazně se snižujepotenciál zaměstnanosti v zemědělství a navazujících odvětví a tím i příjmydo rozpočtu ČR.Občané ČR jsou vystavení riziku výrazně nízké soběstačnosti v základních potravinách,která může způsobit problémy v případě veterinární, klimatické či jiné světovékatastrofy. Každá země by měla dbát na zajištění minimální soběstačnosti v základníchpotravinách.Ke snížení výroby a ke ztrátě soběstačnosti došlo prakticky u všech komodit živočišnévýroby, kde nejhorší výsledek dosáhnul chov prasat, ale i u některých rostlinnýchkomodit s vyšší přidanou hodnotou jako například ovoce, zeleniny a brambor.Dovoz potravin se zvýšil z roku 2000 z 53 mld. na 131 mld. Kč v roce 2011 a celkováobchodní bilance se zhoršila ze stavu v roce 2000, z -16 mld. Kč, na stav v roce 2011,na -36 mld. Kč.
 4. 4. Příčiny negativního vývoje I.• Nerovné podmínky pro jednotlivé členské země v rámci společnézemědělské politiky jednotného trhu. Před naším vstupem do EU byly provšechny nové členské země vyjednány výrazně horší podmínky než prozemě původní patnáctky. Tento rozdíl byl největší v prvních letech povstupu do EU, a to právě nastartovalo největší propad.• Špatné rozdělení dotací v rámci ČR – velmi špatně nastavené rozdělenídotací zvyšovalo ještě více rozdíl v jednotlivých komoditách. Hlavníchybou bylo nastavení přímých plateb všem stejně na hektarzemědělské půdy bez ohledu na výrobu s přidanou hodnotou (na rozdílod EU-15), kde výrazně více dostávají zemědělci s vyšší výrobou(přidanou hodnotou).
 5. 5. Příčiny negativního vývoje II.• Výrazné nasměrování dotací v rámci Programu rozvoje venkova do extenzivníúdržby trvalých travních porostů a ekologického zemědělství. Tím vzniknulnedostatek finančních prostředků na podporu investic v zemědělstvía potravinářství. Toto špatné rozdělení nejen snižuje konkurenceschopnost těmco něco vyrábí, ale navíc je motivuje, aby výrobu ukončili a jednoduššímzpůsobem brali dotace s menšími problémy a větší rentabilitou.• Neregulovaný rozvoj nadnárodních obchodních řetězců, které preferujízahraniční dodavatele a tlakem na cenu výrazným způsobem zhoršují kvalitupotravin pro české občany.• Z EU 27 je ČR pátá nejlevnější v potravinách. Bohužel má ČR výrazně větší podílprodejní plochy hypermarketů a diskontů na 1 tis. obyvatel, než ostatní země EU– toto bylo způsobeno obrovskou chybou politiků. Kromě negativního dopaduna výrobu českých potravin a na kvalitu to negativně ovlivňuje zaměstnanostv menších obchodech.
 6. 6. Příčiny negativního vývoje III.• Nekompetentní řízení ministerstva zemědělství, kde docházelo k častýmvýměnám ministrů. Od roku 2002 do současné doby řídilo resort osm ministrůa většina z nich před nástupem na post ministra nevěděla o zemědělství téměřnic. Tato nekompetentnost byla přenesena i na pozice náměstků, kdepo většinu času v průměru 75 procent náměstků nemělo zemědělskévzdělání, ani v zemědělství nikdy nepracovali. To způsobilo logicky špatnározhodnutí, která se podepsala na propadu výroby.• Špatná vládní politika – nízká podpora exportu českých zemědělskýcha potravinářských výrobků, vytváření vysoké byrokratické zátěže a omezeníspotřeby potravin extrémně vysokou DPH v porovnání s okolními zeměmi.
 7. 7. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství I.Efektivnější rozdělení dotací v rámci ČRVyužít všechny možné nástroje na přesun podpory extenzivního zemědělství, kteréje založené na inkasování dotací, na podporu intenzivní výroby komodit, kterévyžadují větší pracovní náročnost.Příklad konkrétních nástrojů:• v přímých platbách jde o maximální využití plateb spojených s produkcína živočišnou výrobu (skot, prasata, drůbež) a některé komodity rostlinné výroby(zelenina, ovoce, cukrovka).• zajistit rozdílnou základní platbu pro rozdílnou úroveň výroby a aplikovat výhodynáročnější výroby pro splnění podmínek platby za ozelenění.• v rámci Programu Rozvoje Venkova podmínit platby za znevýhodněné přírodnípodmínky (LFA) a agroenvironmentální opatření (AEO) minimální intenzitouživočišné výroby na dostatečné úrovni• alokovat dostatek finančních prostředků na podporu investic v zemědělstvía potravinářství, kde v porovnání s našimi konkurenty zaostáváme.
 8. 8. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství II.• Kompetentnost – na pozici ministra zemědělství, řídících pracovníkůministerstva zemědělství a dalších institucí, které ovlivňují zemědělství, musípracovat lidé, kteří jsou odborníky a mají za sebou pozitivní výsledky v oboru.Tato kompetence je důležitá i při dosazování našich zástupců do orgánů EU.• Rovné podmínky pro ČR v rámci EU – systematickou prací v rámci Komise EU,Rady EU, Evropského parlamentu dosáhnout toho aby se snížil výrazný rozdílv objemu podpor v porovnání s konkurenty v rámci společné zemědělsképolitiky a v oblasti národních a regionálních podpor. Toho lze dosáhnoutkoordinací, odborností a motivací pracovníků v rámci MZe, parlamentu,stálého zastoupení, Evropského parlamentu a dalších českých pracovníkůorgánů EU.
 9. 9. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství III.• Zapojit racionálním způsobem české zemědělství do oblasti obnovitelnýchzdrojů. Využít potenciál českého zemědělství při respektování priority výrobypotravin a minimalizace nákladů pro spotřebitele v oblasti bioplynových stanicnapojených na živočišnou výrobu, efektivní výroby biomasy a výroby biopaliv.• Pokud bychom dosáhli zpět plnou míru soběstačnosti ve výrobě základníchpotravin, tak přesto bude v rámci ČR k dispozici minimálně 900 tis. hektarůzemědělské půdy, kde budeme buď exportovat surovinu do zahraničí s nízkoupřidanou hodnotou, nebo je můžeme efektivně zapojit do energetické bilancestátu.
 10. 10. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství IV.• Legislativně regulovat obchodní řetězce.Vytvořit alespoň částečnou legislativní ochranu proti významné síle obchodníchřetězců, kterou zneužívají proti českým zemědělcům a potravinářům.• Vytvořit systém kontinuální propagace spotřeby kvalitních českých potravin.Koordinovat současné roztříštěné podpory propagace českých kvalitních potravina propojit financování ze soukromých a veřejných prostředků. Soukromé prostředkybudou kontrolovat efektivitu jejich vynaložení a správné směřování.Do této propagace zapojit i nejvyšší politické představitele, tak jak je to zvykemve vyspělých zemích EU, včetně prezidenta republiky.
 11. 11. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství V.• Zaměřit se proti korupci při správě veřejného majetku, zavést transparentní systém výběrovýchřízení na veškeré zakázky s důraznější kontrolou na oblast IT. Systémově kontrolovat hospodařenístátních podniků.• Sloučit dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin do jedné instituce.• Posílit kontrolu bezpečnosti dovážených potravin.• Snižovat byrokracii a nesmyslné kontroly nad rámec požadavku z EU.• Kromě posílení přísné kontroly dovozu potravin ze zahraničí snížit míru překážek pro domácíproducenty. Zakázat přísnější a složitější parametry, než je určeno ze strany EU pro všechnyčlenské země.
 12. 12. Návrh řešení pro české zemědělství a potravinářství VI.• Zlepšit systém vzdělávání budoucích pracovníků v zemědělstvía potravinářství zapojením soukromých společností do tohoto procesu.Cíleně podporovat studijní obory vyžadované potřebami českéhozemědělství.• Je nutné zvýšit prestiž zemědělství a potravinářství, aby schopní mladílidé si tento obor vybrali, jako perspektivní.• Vytvořit špičková výzkumná a vzdělávací pracoviště.• V oblasti zemědělského výzkumu zrušit zbytečné duplicitní výzkumnéústavy a pracoviště. Jsme malá země na to, abychom podporovali výzkuma vývoj ve všech oblastech zemědělství a potravinářství.
 13. 13. Cíle pro české zemědělství a potravinářství• Dosažení minimálně 100 % soběstačnosti v základníchpotravinách ze současných 80 % v rámci ČR a tím zajistitdostatečné množství kvalitních a bezpečných potravin českéobčany.• Vytvoření 40 tis. pracovních míst v samotném zemědělstvía dalších 80 tis. v navazujících odvětvích. Tato pracovnímísta vytvoří pozitivní efekt do státního rozpočtu na úrovnicca 40 mld. Kč přímým finančním dopadem.
 14. 14. 40,000&80,000
 15. 15. Děkuji za pozornost.Jaroslav Faltýnekfaltynek@ano2011.cz

×