Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน

418 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน

  1. 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน ขอบข่ ายของโครงงานขอบข่ ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรียนเป็ นผู้ริเริ่มสร้ างสรรค์ และครู อาจารย์ เป็ นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา สรุปคือ 1. เป็ นกิจกรรมการศึกษาทีให้ นักเรียนศึ กษา ค้ นคว้ า ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยอาศัย หลักวิชาการทางทฤษฎี ตามเนื้อหาโครงสร้ างงานนั้น ๆ หรือจากประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ พบเห็นมาแล้ ว 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้ วยตนเอง หรือเป็ นกลุ่มโดยใช้ ระยะเวลาสั้ น ๆเป็ นภาคเรียนหรือมากกว่ าก็ได้ 3. นักเรียนเป็ นผู้พจารณาริเริ่ มสร้ างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่จะศึกษา ค้ นคว้ า ปฏิบัตด้วย ิ ิตนเอง ตามความถนัด สนใจและความพร้ อม 4. นักเรียนเป็ นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงาน และการ แปรผลรายงานต่ อครู อาจารย์ ที่ปรึกษาเพือ ดาเนินงานร่ วมกัน ให้ บรรลุตามจุดหมาย ที่กาหนด ไว้ ่ 5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามวัยและสติปัญญารวมทั้งการใช้ จ่ายเงินดาเนินงานด้ วย ขอบคุณเนื้อหา http://www.yupparaj.ac.th/CAI/CAI2005/33102/plan2/know1.htm http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314100 (วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ประเภทของโครงงานโครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 5 ประเภทดังนี้1. โครงงานพัฒ นาสื ่ อ เพื ่อ การศึ ก ษา เป็ นโครงงานที ่ใ ช้ ค อมพิว เตอร์ ใ นการผลิต สื ่ อ เพื ่อการศึ ก ษา โครงงานประเภทนี ้พ ัฒ นาขึ ้น เพื่อ ใช้ ป ระกอบการสอนวิช าต่ า งๆ จุด สาคัญ อยู่ ที่เนื ้อ หาน่ า สนใจ และความสวยงามของส่ ว นติด ต่ อ ผู้ ใ ช้ โดยนัก เรี ย นอาจคัด เลือ กหัว ข้ อ ที่นักเรี ยนทั่วไปทาความเข้ าใจได้ ยากหรื อที่นักเรี ยนสนใจ มาเป็ นหัวข้ อในการพัฒนาโปรแกรม
  2. 2. บทเรี ยนเช่ น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ ไซต์ หรื อ การพัฒนาบนเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน (CAI) เป็ นต้ น ที่มารู ปภาพ : HTTP://NAMKWANMAY. WORDPRESS.COM (วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ ใช้ งานจริ งในชี วิตประจาวันโครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ หรื ออุปกรณ์ ใช้ สอยต่ างๆ เป็ นโครงงานที่สร้ างเครื่ องมือ ใช้ สร้ างงาน ซึ่ งอาจเป็ นการคิดสร้ างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นก็ได้ ที่มารู ปภาพ : HTTP://NAMKWANMAY.WORDPRESS.COM (วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)
  3. 3. 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ จาลองการทดลองของ สาขาต่ างๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้ วยสถานการณ์ จริ งได้ เช่ น การจุดระเบิด เป็ น ต้ น และเป็ นโครงงานที่ผู้ทาต้ องศึ กษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้ อเท็จจริ ง และแนวคิด ต่ างๆ อย่ างลึกซึ้งในเรื่ องที่ต้องการศึ กษาแล้ วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่ งอาจ อยู่ในรู ปของสู ตร สมการ หรื อคาอธิบาย พร้ อมทั้งการจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ ก็จะเปลี่ยนไปตามสู ตรหรื อสมการนั้น ซึ่ งจะทาให้ ผู้เรี ยนมีความ เข้ าใจได้ ดียิ่งขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้ องมีความรู้ ในเรื่ องนั้ นๆ เป็ นอย่ างดี ตัวอย่ างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่ น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การ ทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รั นย่ า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้ น ที่มารู ปภาพ : HTTP://NAMKWANMAY.WORDPRESS.COM (วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)4. โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ ใช้ งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ สร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ ใช้ งานจริ งในชี วิตประจาวัน อาทิเช่ นซอฟต์ แวร์ สาหรั บการออกแบบและตกแต่ งภายในอาคาร ซอฟต์ แวร์ สาหรั บการผสมสี และซอฟต์ แวร์ สาหรั บการระบุคนร้ าย เป็ นต้ น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์
  4. 4. ซอฟต์ แวร์ หรื ออุปกรณ์ ใช้ สอยต่ างๆ ซึ่ งอาจเป็ นการคิดสร้ างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้ องศึ กษาและวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้ ก่อน แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่ อจากนั้นต้ องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์ แล้ วปรั บ ปรุ งแก้ ไขให้ มีความสมบู รณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรี ยนต้ องใช้ ความรู้ เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มารู ปภาพ : HTTP://NAMKWANMAY.WORDPRESS.COM (วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์ แวร์ เกมเพื่อความรู้ หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุ นแรง เน้ นการใช้ สมองเพื่อฝึ กคิดอย่ างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์ การเล่ น เพื่อให้ น่าสนใจแก่ ผู้เล่ น พร้ อมทั้งให้ ความรู้ สอดแทรกไปด้ วยผู้พัฒนาควรจะได้ ทาการสารวจและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเกมต่ างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามาปรั บปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้ เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่ าสนใจแก่ ผู้เล่ นกลุ่มต่ างๆ
  5. 5. ที่มารู ปภาพ : HTTP://NAMKWANMAY.WORDPRESS.COM (วันทีสืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ่ขอขอบคุณเนื้อหาhttp://kruarisara.wordpress.comhttp://krunutdotcom.blogspot.com/2011/11/blog-post_4244.htmlhttp://namkwanmay.wordpress.comhttp://kruoong.blogspot.comhttp://www.thaigoodview.comวันที่สิบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฏาคม 2555

×