Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายเเละความสำคัญของโครงงาน

654 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายเเละความสำคัญของโครงงาน

  1. 1. ความหมายของโครงงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่ อเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยน ่ได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงานขอบคุณเนื้อหา : http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html(วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื ที่มารู ปภาพ : http://www.krujongrak.com/winproject.html (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ืโครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลงานที่ได้จ ากการศึก ษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีการเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยผูเ้ รี ยนจะหาหัวข้อ โครงงานที่ต นเองสนใจ รวมทั้ง เชื่ อ มโยงความรู ้ต่า ง ๆ และความรู ้ดา นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ สร้างผลงานตาม ้ความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาขอบคุณเนื้อหา : http://krudarin.wordpress.com/(วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื
  2. 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกศึกษาปั ญหาที่ ตนสนใจ โดยนักเรี ยนจะต้องวางแผนการดาเนิ นงาน ศึกษา พัฒ นาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่ เกี่ย วข้อง โดยใช้ค วามรู ้ กระบวนการทางวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิว เตอร์ แ ละวัส ดุ อุป กรณ์ต ลอดจนทัก ษะพื้น ฐานในการพัฒ นาโครงงาน เรื่ อ งที่น ัก เรี ยนสนใจและคิด จะท า โครงงาน ซึ่ ง อาจมีผูศ ึก ษามาก่อ น หรื อ เป็ นเรื ่ อ งที ่น ัก พัฒ นาโปรแกรมได้เ คยค้น คว้า และ ้ พัฒ นาแล้ว นัก เรี ย นสามารถท าโครงงานเรื่ อ งดัง กล่า วได้ แต่ต อ งคิด ดัด แปลงแนวทางใน ้ การศึก ษา การวิเ คราะห์ข อ มูล การพัฒ นาโปรแกรม หรื อ ศึก ษาเพิ่ม เติม จากผลงานเดิม ที ่มี ้ ผูรายงานไว้ ้ ขอบคุณเนื้อหา : http://kruarisara.wordpress.com (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื ที่มารู ปภาพ : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ืโครงงานคอมพิว เตอร์ คือ กิจ กรรมการเรี ย นรู ้ข องนัก เรี ย นอีก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ทาให้น ัก เรี ยนมีอิส ระทางความคิด ทางการศึก ษาปั ญ หาและสิ ่ ง ต่า งๆที ่ต นเองในใจ โดยนัก เรี ยนต้อ งมีก ารวางแผนการศึกษาและดาเนิ นงานของตนเอง ตามกระบวนการศึกษาโครงงาน และทาการลงมือพัฒนาโปรแกรมต่างๆหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถนามาใช้ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่ องที่นักเรี ยนมีความสนใจ ซึ่ งเรื่ องที่ศึกษาหรื อพัฒนาอาจจะมีผูศึกษามา ้
  3. 3. ก่อ น หรื อ เป็ นเรื ่ อ งที ่ไ ด้ถูก การพัฒ นาจากผู พ ฒ นาอื ่น มาแล้ว นัก เรี ย นก็ย ง สามารถที ่จ ะท า ้ ั ัโครงงานดังกล่าวได้ แต่ตองมีการคิดดัดแปลงแนวทางในการดาเนิ นการศึกษา การพัฒนา การ ้วิเ คราะห์ข อมูล การพัฒ นาโปรแกรม หรื อ ศึก ษาเพิ่ม เติมจากที่ผูศึกษาเดิม ได้ใ ห้ข อเสนอแนะ ้ ้ ้และแนวทางในการพัฒนาต่อไว้ขอบคุณเนื้อหา :http://krunutdotcom.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html(วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)ความสาคัญเสริ มสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบติจริ ง ส่ งผลทาให้เกิดความริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน ัการทาโครงงานใหม่ ๆที่จะนาไปสู่ โลกของงานอาชี พและการศึกษา อีกทั้งโครงงานที่ตนเองสนใจยังก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ที่กว้างขวาง เป็ นการประสานงานทางวิชาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆขอบคุณเนื้อหา :https://sites.google.com/site/krutermsaksuwan/home/keiyw-kab-khru-teim-sakdi/khwam-ru-reuxng/khwam-hmay-khxng-khorng-ngan(วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)- ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริ เริ่ มงาน ที่สนใจ- สร้างเสริ มประสบการณ์จากการปฏิบติจริ ง ั- ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเอง- ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างเกียรติประวัติ- ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อนดี ัขอบคุณเนื้อหา : http://www.thaigoodview.com/node/82878(วันที่สืบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555)
  4. 4. ที่มารู ปภาพ : HTTP://WWW.RAYONGWIT.AC.TH/CHANARAT/UNIT2/UNIT2.HTML (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื1. ผูเ้ รี ยนรู ้ จกใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ ให้แก่ บุคคลอื่นๆได้ใช้ประโชน์ ั2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพ3. ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้มีความรู ้ใหม่ๆในการสร้างสื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ สามารถนาไปใช้ในอนาคตของผูเ้ รี ยนได้4. ผูเ้ รี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอื่นได้เป็ นอย่างดี มีความสามัคคีในระบบกลุ่มมากขึ้น ้5. สามารถบริ หารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผูอื่น ้6.สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้ ขอบคุณเนื้อหา :http://namkwanmay.wordpress.com (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื
  5. 5. 1.ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถที่เกิดจากการที่นักเรี ยนเป็ นผูทาโครงงาน ้ต้องนาเสนอผลงานให้ ครู และเพื่อนนักเรี ยนให้เข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้อย่างชัดเจนดังนั้น ผูทาโครงงานต้องสื่ อสารความคิดในการสร้างสรรค์โครงงานด้วยการเขียน หรื อด้วย ้ปากเปล่า รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาเสนอแนวคิดในการจัดโครงงานให้ผอื่นได้เข้าใจ ู้ ที่มารู ปภาพ : http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื2.ความสามารถในการคิด ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีการคิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ - การคิดวิเคราะห์ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนต้องวิเคราะห์ ปัญหาและแยกแยะสาเหตุว่าเกิดเนื่ องจากอะไร - การคิดสังเคราะห์ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนต้องนาความรู ้ต่าง ๆ ที่เรี ยนมา รวมทั้งความรู ้จากการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรื อการสร้างสรรค์โครงงาน - การคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนนาความรู ้มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ - การคิดอย่างมี วิจารณญาณ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนได้มีการคิดไตร่ ตรองว่าควรทาโครงงานใดและไม่ควรทาโครง งานใด เนื่ องจากโครงงานที่สร้างขึ้นอาจส่ งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่ น โครงงานระบบคานวณเลขหวย สาหรับหาเลขที่คาดว่าสลากกินแบ่งรั ฐบาลจะออกในแต่ละงวด อาจส่ งผลกระทบต่อสังคม ทาให้คนในสังคมเกิ ดความหมกมุ่นในกับการใช้เงินเล่นหวยมากขึ้น
  6. 6. - การคิดอย่างเป็ นระบบ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน โดยใช้ขั้นตอนในการพัฒนาโครงงาน คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูวางแผนในการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวม ้ข้อมูล พัฒนา หรื อประดิษฐ์คิดค้นผลงาน รวมทั้งการสรุ ปผลและการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมี ผสอนและผูทรงคุ ณวุฒิเป็ นผูให้คาปรึ กษา ู้ ้ ้3.ความสามารถในการแก้ ปัญหา เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิ บายปั ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา4.ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ และกระบวนการต่าง ๆไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน และนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาโครงงาน ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง อันนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต5.ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรมขอบคุณเนื้อหา : HTTP://KRUDARIN.WORDPRESS.COM (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื ที่มารู ปภาพ : http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84 (วันที่สบค้ นข้ อมูล : 24 กรกฎาคม 2555) ื

×