Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

asainmen kump mate

122 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

asainmen kump mate

  1. 1. 1.0 PENGENALAN Matematik ataudahulunyadikenalisebagai ilmuhisab, ialahsatubidangilmu yang mengkaji kuantiti, struktur, ruang dan perubahan. Ahlimatematikmencari pola, memformulasikan konjektur yang baru, danmenghasilkanfaktadengandeduksirapidari aksiom dan definisi yang dipilihdenganbaik. Selainitu, terdapatpercanggahanpendapatsamadaobjekmatematikseperti nombor wujudsecarasemulajadi, ataupunhasilciptaanmanusia.AhlimatematikBenjamin Peirce menggelarmatematiksebagai "sains yang memberikesimpulan yang sewajarnya". Albert Einstein sebaliknyamenyatakan "selagihukummatematikitumerujukkepadarealiti, makaiatidakpasti, danselagiiapasti, iatidakmerujukkepadarealiti". Matematikgunaantelahwujuddalamaktivitiseharianmanusiasejakkewujudanrekodbertulis. Hujah yang rapi mulawujuddalam MatematikYunani, antara yang terkenalialahkarya Euclid, Elemen.Matematikkemudiannyaterusberkembang, contohnya di China padakurun ke-3 sebelummasihi, di India padakurunpertamamasihidan di dunia Islam padakurun ke-8 masihi, sehinggakemunculan ZamanPembaharuan, apabilapenciptaanmatematikberinteraksidengan penemuansaintifik yang baru, membawakepadapeningkatan yang sangatbesardalampenemuanmatematik yang kekalberterusansehinggahariini. Matematikdigunakan di seluruhduniasebagaialatpenting di dalampelbagaibidang, termasuklah sainssemulajadi, kejuruteraan, perubatan dan sainssosial. Matematikgunaan, satucabangmatematik yang mengkajiaplikasiilmumatematikkedalambidanglain, memberiinspirasidanmemanfaatkanpenemuanmatematik yang barudankadangkalamenjadipencetuskepadapembangunandisiplinmatematik yang barusepenuhnyaseperti statistik dan teoripermainan.Ahlimatematikjugaterlibatdalam matematiktulen, satucabangmatematik yang khususuntukbidangnyasahaja, tanpaaplikasikedalambidang yang lain, walaupunaplikasi yang praktikaluntukapa yang bermulasebagaimatematiktulenseringditemui. 2.0 TUGASAN 2.1 Soalan Seekoranjingmemburuseekorarnab yang berada 15 meter di hadapannya, melompat 3 meter setiap kali arnabmelompat 2 meter.Berapajauhkahanjingtersebutperlubergeraksebelumiadapatmenangkapmangsanya? Langkah1 :Mengenalpastimasalah Jarakawalantaraanjingdanarnab = 15 meter 1
  2. 2. Lompatananjing = 3 meter Lompatanarnab = 2 meter Soalan :Berapajauhkahanjingperlubergerakuntukmendapatkanmangsanya. Anjing 15 meter Arnab (0 meter) (15 meter) Langkah2 :Merancangstrategi Kami telahmemilihstrategimengurusmaklumatdalamjadual.Satujadualperludihasilkan yang mengandungimaklumatatau data mengenaijarakantaraanjingdanarnabsertalompatan yang dilakukanoleharnabdananjing.Kaedahiniamatmembantuuntukmendapatkanjarak yang membolehkananjingmemburuarnabdenganmudahsekali. Langkah3 :Melaksanakanstrategi Jadualtelahdihasilkandanmengandungimaklumatatau data seperti: Lompatan KedudukanAnjing (meter) danKedudukanArnab (meter) KedudukanAnjing (m) Kedudukanarnab (m) Jarakawal (meter) 0 15 Lompatan 1 3 17 Lompatan 2 6 19 Lompatan 3 9 21 Lompatan 4 12 23 Lompatan 5 15 25 Lompatan 6 18 27 Lompatan 7 21 29 Lompatan 8 24 31 Lompatan 2
  3. 3. Lompatan 9 27 33 Lompatan 10 30 35 Lompatan 11 33 37 Lompatan 12 36 39 Lompatan 13 39 41 Lompatan 14 42 43 Lompatan 15 45 45 Berdasarkanjadual di atas, jarakantaraanjingdanarnabadalah 15 meter.Anjing yang akanmelompat 3 meter danarnabjugamelompat 2 meter. Anjingdanarnabmencapaijarak 45 meter padawaktu yang sama. Anjingperlubergeraksejauh 45 meter untukmenangkaparnab. Langkah4 :Menyemaksemula Selepasmenyelesaikanmasalahtersebut, perlumenyemaksemulasoalan agar dapatmemastikanjawapan yang diperolehiadalahmenepatikehendaksoalan.Kemudian, perlumenyemakjawapan. Menyemakjawapan : Apabilajarakanjingdanarnabadalahsama, bermaknaanjingberjayamenangkaparnab. 1 lompatananjingadalah 3 meter dan 1 lompatanarnabadalah 2 meter. Selepas 15 kali melompat, anjingmenjangkaujarak 45 meter. Selepas 15 kali melompat, arnabturutmencapaijarak 45 meter. 15 lompatanarnabadalah 30 meter, selepasditambah 15 meter jarakawal, jarakarnabadalah 45 meter. Jarak yang diperlukanolehanjinguntukmenangkapmangsanyaadalah 45 meter. I. Anjing : 15 lompatan ᵡ3 meter = 45 meter II. Arnab : 15 lompatan ᵡ 2 meter = 30 meter 15 meter(jarak asal arnab) +30 meter= 45 meter Maka, anjing tersebut perlu bergerak 45 meter untuk menangkap mangsanya. 3
  4. 4. JUSTIFIKASI STRATEGI MENGURUS MAKLUMAT DALAM JADUAL. Terdapatbeberapastrategi yang bolehdipiliholehmuriduntukmenyelesaikanmasalahdenganmudah.Strategi yang dipilihmestilahsesuaidengankehendaksoalansupayatidakmengelirukanmuriddanmengalamikesukarandal ampenyelesaianmasalah. Padapendapatsaya, strategimengurusmaklumatdalamjadualadalahamatsesuaiuntukmenyelesaikanmasalahdenganmudahda ntepat.Strategiinimemudahkankehendaksoalan yang melibatkanpengiraanangkadannombor yang bolehdiisikandalamjadualbagimendapatkanjalanpenyelesaian yang betul. Selainitu, strategiinijugamenunjukkanmaklumatdalamjadual di manamuridmuridbolehmembacadanmenafsirkanmaklumatuntukmencarijalanpenyelesaian yang betuldantepat. Contohnya, kitaperlumencarijarak yang keberapakahanjingberupayauntukmemburuarnabuntukmenyelesaikanmasalahtersebut.Justeru, data yang telahdiberidalamsoalanperludisusunkandalamjadualuntukmenunjukcarapenyelesaianmasalahdenganbai k. Antaramaklumatatau data yang dimasukkandalamjadualadalahlompatan, kedudukanarnabdananjing. Strategiinimembantumempamerkanmaklumatdalambentukjadualdansupayaiabolehdibacadanditafsirka ndengancepatdanmudah. Jadualbolehdigunakanuntukmenunjukkanperhubunganantaraduaataulebih set kumpulanfaktaataumaklumat. Kesimpulannya, strategijadualinibagimenyelesaikanmasalahinisecaralebihberkesanberbandingstrategistrategi lain. Hal inimenunjukkanjalanpenyelesaiannyalebihmudahdantepat.Malah, jalanpengiraandapatdibuatdenganhanyamelihatjadualtanpaperlumembuatpengiraan yang panjang.Melaluistrategiini, muridmudahmemahamidantidakmenghadapikesukarandalampenyelesaikanmasalah. 4

×