สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       สานักงานคณะกรรมการกฤษฎตา                 ...
-๒-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดล...
-๓-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           “กระทรวง”๒ หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะก...
-๔-          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเอกภาพดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ...
-๕-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ บิดา นมารดา หรือผูปกครองมีกาิทธิไดรับสิทธสา...
-๖-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับีกา อ การศึกษาขั้นพงา...
-๗-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นข...
-๘-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการเรียสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ...
-๙-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ีกา         ...
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

9,201 views

Published on

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎตา ํ พระราชบัญญั ีก ิ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี การศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.น๒๕๔๒ สา ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ _______สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภมพลอดุลยเดช ป.ร. ู ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎไวา ณ วันที่ ๑๔ าสงัิ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให ีก สํ น หาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ี่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยท สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สําิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดีกา ธิและเสรีภาพของบุคคล พระราชบัญญัตินี้มีบ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎสิท ํ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย ั  อาศัยอํานาจตามบทบ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัญญัติแหงกฎหมาย สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแนะนําและยินยอมของ สํตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ รฐสภา ดังตอไปนี้ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเรียกวา “พระราชบญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” ี้ ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบงคบ ระเบียบ ประกาศ และคาส่ังอนในสวนทได  ั ั ํ ่ื  ่ี บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตินี้ ั “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรีา นรูเพื่อความเจริกญงอกงามของบุคคลและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ ย สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ๑ รก.๒๕๔๒/๗๔ก/๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ความกาวหนาทางวิ า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สา อั ม สังคม การเรียนรูและ ํ ี ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา “การศึกษาขั้นพื้น ีกา สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัีกายาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได การศึกษาในระบบ า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ธ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางตอเนองตลอดชวต   ่ื ีิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมี ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดการศึกษาสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุประสงคในการจั ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎษา” หมายความวักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลักษณะ คุณภาพ ทีพง “มาตรฐานการศึกีกา สาน า ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณ ํ  ่ ึ ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกและกํากับดูแสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกินผล และการประกังานคณะกรรมการกฤษฎีษา สําหรับการสงเสริม า ลํ การตรวจสอบ การประเม า สํานัก นคุณภาพทางการศึก กา “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรอโดย ื หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํ นผลและการติดตาม ั ี ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการ ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ู “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทีกหนาที่หลักทางดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีใน  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ําา ํ  สํา านการสอนและการวิจัย กา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร “ผูบริหารสถานศึก า สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สถานศึกษาแตละแหง ทังของรัฐและเอกชน ้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ริหารการศสาษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผนักงานคณะกรรมการกฤษฎีษา “ผูบ ึกํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํา ิดชอบการบริหารการศึกกา นอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกีกา ผูบริหารการศึกษา “บุคลากรทางการศา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ษา ํ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเทศ และการบรักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียนการสอน การนิ สาน ิหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตสํานัๆงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ  าง ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “กระทรวง”๒ หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี “รัฐมนตร” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ี  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ๓ มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบ าและประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอํานาจออกฎกระทรวง สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บททวไป ่ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความมุงหมายและหลักการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ _______สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย สําตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีสจาริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู จิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกบผอนไดอยางมความสข  ั ู ่ื   ี ุสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันีกมีพระมหากษัสาริยทรงเปนประมุข รูจกรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ า ต นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ั  เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มความภาคภูมใจในความ ี ิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาตาิ รวมท้ังสงเสรมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ สํิ า ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมปญญาทองถิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ ิ ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมีกา ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ มี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําสานักประชาชน หรับ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยดหลกดังน้ี ึ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎวา “กฎกระทรวง”นแกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบบท่ี ๒) มาตรา ๔ นิยามคําีกา ิ สา ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ั พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบบท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเอกภาพดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํ านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน ทองถิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎึกา และประเภทการศ ีกษา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และ การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ษาอยางตอเนื่อง (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชมชน องคกรปกครองสวน  ุ ทองถิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวิชาชีพ สถาบันักศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ่ เอกชน องคกรเอกชน องคก น สา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ การจนักการศึกษา ตองจัดใหบุคา สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ กา ัด สา งานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ คลมี สานกงานคณะกรรมการกฤษฎี ํ ั การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎําหรับบุคคลซึ่งมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จตใจ สติปญญา อารมณ การจัดการศึกษาสีกา สาีความบกพรองทางรางกาย ิ ํ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอดอยโอกาส าตองานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน า ไดหรอไมมผดแลหรื   ื ี ู ู สํ นักงจัดใหบุคคลดังกลาวมีส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก เปนพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดีกา ือพบความพิการโดยไม การศึกษาสําหรับคนพ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎหร ํ เสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สอ บริการ และความชวยเหลืออื่น ่ืสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กเกณฑสาละวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ใดทางการศึกษา ตามหลั แํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ํ ึงถงความสามารถของบคคลน้ั ึ ุ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ บิดา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานาที่จัดใหบุตสํานักือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล มาตรา สา มารดา หรือผูปกครองมีห ํ รหร งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ีกตามความพรอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ า สมของครอบครัว ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ นอกเหนือจากรฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถน ใหบคคล กา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ํ ั สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี  ่ิ  ุ ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอืน ํามีสิทธิในการจัดการศึกษาขัา้นพื้นฐาน ทังนีนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ่ ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ้ สา ้ ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ บิดา นมารดา หรือผูปกครองมีกาิทธิไดรับสิทธสาระโยชน ดังตอไปนี้ มาตรา สา ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีส ํ ิปํ นกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ั ี (๑) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วจัดให ทังนี้ าตามทกฎหมายกาหนด ีกา ความดูแลที่ครอบครั ้ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎ ่ี ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๑๔ บคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ ุ  ุสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาบันศาสนา สถานประกอบการานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บสนุนหรือจัสํดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มสทา ิ สํ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนั านักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ก ธ ี ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๑) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน ความดูแลรับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด (๓) การลดหยอนหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๓ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี ระบบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ การจันักการศึกษามีสามรูปแบบ าคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ มาตรา สา ด งานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการศึกษาตามอัธยาศัย (๑) การศึกษาในระบบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมายีกวิธีการศึกษา หลกสตร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ า ํ ั ู ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มา วามยืดหยุนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ีค ํ ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ สําเร็จการศึกษา โดยเนอหาและหลกา ตรจะตองมสาวามเหมาะสมสอดคลองกีกบสภาพปญหาและความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัีก สู ้ื  คํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎ ั า ี   ตองการของบคคลแตละกลุม  ุสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาตามอังานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ใหผูเรียนไดเสํายนรูดวยตนเองตามความกา (๓) สานัก ธยาศัย เปนการศึกษาที ํ รี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สอ ่ื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือแหลงความรูอน ๆ  ่ื สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํ ูปแบบเดียวกันหรือตาง รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณสาารทํางาน กํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับีกา อ การศึกษาขั้นพงานคณะกรรมการกฤษฎกา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ คื ํ สานก ื้นฐาน และการศึกษา ี ํ ั ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิบสองปกอน ยํ การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกว า ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามท่ีกาหนดใน   ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎกระทรวง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับ ปริญญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาน ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาภาคบัสาคับจํานวนเกาป โดยใหเด็ีกาซึ่งมีอายุยางเขาปทเจ็ด เขา มาตรา ๑๗ ใหมีการศึ งํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎ ก  ่ี  เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการนับอายุใหเสานไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑและวิธ ีกา ปํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา มาตรา ๑๘ การจัดการศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็า เล็ก ศูนยพัฒานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา (๑) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ก ํ สํ นาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ี ก ั กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการ พิเศษ หรําือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยีกาี่เรียกชื่ออยาสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎ ท ํ งอื่น (๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาสนาหรือศาสนาอื่น (๓) ศูนยการเรียน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแก สถานทาีํ ่เนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส รียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บคคล ุ ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกโรงพยาบาล สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานประกอบการ า สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด า ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ึกษาระดาัํ บอุดมศึกษาใหจัดในมหาวา ยาลัย สถาบน วทยาลัย มาตรา ๑๙ การจัดการศ ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิท ั ิ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายทีีกกี่ยวของ กฎหมายวาดวยการจ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎเ า ํ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ การจัดการอาชวศึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกจัดในสถานศึกษาของรัฐ ี ษา การฝกอบรมวิชาชีพ ให า ํ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ีกใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึีกาษาและกฎหมายทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบการ ทังนี า ้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ก ํ สํานัก่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด กา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎี ํ ั การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึงนโยบายและ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทังนี้ ตามหลักเกณฑสวินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้  าธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ _______สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีคกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานัวามสามารถเรียนรูและ พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพําัฒักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามศักยภาพานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส น นาตามธรรมชาติและเต็ม สํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํ ึกษานอกระบบ และการศกษา ึ ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ (๑) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎงคมโลก รวมถึงาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ กา ชุมชน ชาติ และสั ีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎี ํ ั การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทา้ังความรความเขาใจและ (๒) ความรูและทั ีกษะด สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ ู  ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางสมดุลยั่งยืน (๓) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ประยุกตใชภูมิปญญา (๔)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํ นการใชภาษาไทยอยางถูกต (๕) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไปน้ี ดําเนินการ ดงตอ กา ั  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกคคล งถึงความแตกตางระหวางบุ า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎอา นและแกไสานักหา ความรูมาใชเพื่อป ีกงกั ขปญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทาเปน รักนักงานคณะกรรมการกฤษฎูอยางตอเนื่อง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํา การอานและเกิดการใฝร ีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการเรียสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) นการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง กๆ อยางไดสดสวนสมดกา ํ สานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ุล ํ  ั  กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ (๕) สงเสริมสนับ ีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานรู ทังนี้ ผูสสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลาง ของกระบวนการเรีย ้ ํ อนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก  วิทยาการประเภทตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกหเกิดขึ้นไดทสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) จัดการเรียนรูใ า ุกํ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ สไดแก หองสมุดประชาชน ีกาิพิธภัณฑ หอศินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนพฤกษศาสตร ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎพ สาลป สวนสัตว สวนสาธารณะ ํ อทยานวทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น ุ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางพอเพียงและมประสิทธิภาพ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ี สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ื้ ขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถานศึกษาขัสาพืักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหส ้น น ้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานัก ตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมปญญาทองถิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน ิ ่ สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สงีกา และประเทศชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ คม ั สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ หลักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งหลักสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สา สูตรการศกษาระดับตาง ๆ ํ ึ สูตรการศึกษาสําหรับบุคคล ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทังนี้ ใหจัดตามความ  ้  เหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัยและศักยภาพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาของบุคคลใหเหมาะสมแกว ํ สาระของหลกสตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทัง ั ู ้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกด ความสามารถ ักความดีงาม และความรับผิดชอบตอสสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดานความรู ความคิา สาน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ังคม สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรค สองแลวสํางนักความมุงหมายเฉพาะทีีกา ฒนาวิชาการ ักงานคณะกรรมการกฤษฎนา า วิจัย เพื่อพัฒนาองค ยั มี งานคณะกรรมการกฤษฎ ่จะพั สาน วิชาชีพชั้นสูงและการค ีกคว ํ ความรูและพัฒนาสังคมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ีกา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ครอบครัว ชุมชนนองคกรชมชน องคกร กา ํ สา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ํ ั  ุ  ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบนสงํั าคมอน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจังานคณะกรรมการกฤษฎีกายในชุมชน เพอใหชมชนมี ั ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ื สานัก ดกระบวนการเรียนรูภ า ํ ่ื  ุ การจัดการศึกษาอบรม มการแสวงหาความรู ขอมล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ ี  ูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามชนใหสอดคลนักงกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหกาี ตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุ สา อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ม การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา กา การสงเสริมใหผูส ีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานัก ๕ ํ การบริหารและการจัดการศกษา ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนทงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านัก ่ี ๑ ํ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ _______ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีอํานาจหนนักงานคณะกรรมการกฤษฎและกํากับดูแลการศึกษาทุก มาตรา ๓๑๔ กระทรวงม สา าที่เกี่ยวกันการสงเสริม ีกา ํ ระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงเสริมและประสานงานการศาสนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีฬาเพื่อการศนัึกษา รวมทั้งการตà

×