Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เครือข่ายสังคมออนไลน์ .

5,539 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

เครือข่ายสังคมออนไลน์ .

 1. 1. รายงาน เรื่อง สังคมออนไลน์(Social Network) จัดทาโดย 1. นางสาวมณฑิตา คงเมือง เลขที่ 29 ชั้น ม.4/1 เสนอ นางจุฑารัตน์ ใจบุญ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง31102 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อาเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง
 2. 2. คานา รายงานเรื่องสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา ง31102 รายงานเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ต่างๆเป็นรายงานประกอบการเรียนรู้ ซึ่งจัดทาขึ้นให้ผ้ที่สนใจได้ศึกษา หวังว่า ู ความรู้นี้คงเป็นประโยชน์แก่ผ้ที่สนใจ ู อนึ่ง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ขอ อภัย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย มณฑิตา คงเมือง ผู้จัดทา
 3. 3. สารบัญ เรือง ่ หน้า ความหมายของสังคม ออนไลน์ (Social Network) 1 องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2 องค์ประกอบของ Social Midia - Identity Network (การเผยแพร่ตัวตน) - Creative Network (การเผยแพร่ผลงาน) - Interested Network (การมีความสนใจตรงกัน) - Collaboration Network (การทางานร่วมกัน - Virtual Reality/ Gaming (โลกเสมืนจริง) - Peer to Peer (P2P) 2 2 2 3 3 4 4 การให้บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 ข้อดีหรือประโยชน์ของ Social Network 4 ข้อเสียหรือปัญหาของ Social Network 5 อ้างอิง 6
 4. 4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมีการ ทากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต เป็นรูปการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทาให้เกิด เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสังคมขึ้นมา Social Network หรือ เครือข่ายสังคม (ชุมชน ออนไลน์) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สาหรับผู้ใช้งานใน อินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา และเชื่อมโยงกับความ สนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก การทางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย โดยเว็บเหล่านี้มีผ้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็น ู เว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สุด ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย Social Network เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์เสมือนที่ตอบสนองกับการสร้าง สายสัมพันธ์ โยงใยให้เราได้เจอบุคคลที่คุยกันในเรื่องที่สนใจได้อย่างคอเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงเพื่อนของเรา เข้ากับเพื่อนของเขา สามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ๆให้กับ ทุกคน สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันนั่นเอง ครับ โดยภาพรวม Social Network เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับองค์กร จากปากคาของเราเองได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่จะสามารถสื่อสารกับ คนในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องประสบปัญหาการบิดเบือนข้อความ หรือการสื่อสารที่ตกหล่นอีกต่อไป ครูอาจารย์สามารถให้แง่คิดหรือสิ่งละอันพันละน้อย แก่ลกศิษย์ได้โดยไม่จาเป็นต้องรอให้พูดกันทีเดียวคราวละยาวๆ นักวิจัยอาจพบอะไรที่ ู
 5. 5. น่าสนใจแล้วสื่อสารให้รู้กันทุกคนในเครือข่ายเดียวกันได้ทันทีเพื่อให้ทีมรับรู้สิ่งน่าสนใจ ไปพร้อมๆกัน องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1. การสื่อสาร 2. นิยามคาจากัดความ 3. เครือข่าย 4.การแบ่งปัน องค์ประกอบของ Social Midia มีดังนี้ 1. Identity Network (การเผยแพร่ตัวตน) สังคมครือข่ายประเภทนี้ใช้สาหรับ ให้ผู้ เข้าใช้งาน ได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบน Website และสามารถที่จะเผยแพร่ เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยประเภทของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ การเขียนข้อความลงใน BLOG ซึ่งในสังคมประเภทนี้ สามารถที่จะสร้างกลุ่ม เพื่อนขึ้นมาได้อย่างมากมาย ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งผู้ให้บริการสังคมเครือข่ายประเภท นี้ เช่น Facebook, Hi5 LINE เป็นต้น 2. Creative Network (การเผยแพร่ผลงาน) สังคมเครือข่ายประเภทนี้ เป็น สังคมที่คนในสังคมต้องแสดงออก และนาเสนอผลงานของตัวเอง ได้จากทั่วทุกมุม โลก จึงมี Website ที่ให้บริการพื้นที่เสมือนเป็น Gallery ที่ใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอ รูปภาพ เพลง ซึ่งผู้ให้บริการสังคมเครือข่ายประเภท นี้ เช่น YouTube, Multiply, Flickr เป็นต้น
 6. 6. 3. Interested Network (การมีความสนใจตรงกัน) เป็นสังคมเครือข่าย ที่ทา หน้าที่เก็บในสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย โดยเป็นการสร้าง Online Bookmarking โดยมี แนวคิดที่ว่า แทนที่ผู้ใช้จะเก็บ Bookmark ไว้ในเครื่องคนเดียว ก็นามาเก็บไว้บน Website ดีกว่า เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันให้กบคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน ั สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถ Vote เพื่อให้คะแนนกับ Bookmark ที่ผ้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่นิยม ซึ่งผู้ให้บริการ ู สังคมเครือข่ายประเภทนี้ เช่น Zickr, del.icio.us, Bigg เป็นต้น 4. Collaboration Network (การทางานร่วมกัน) เป็นสังคมเครือข่าย ที่ ต้องการความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้รู้ เพื่อให้ความรู้ที่ได้ออกมา มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาในที่สุด ซึ่งหากลองมองจากแรงจูงใจที่ เกิดขึ้นแล้ว คนที่เข้ามาในสังคมนี้ มักจะเป็นคนที่มีความภูมิใจ ที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนเอง รู้ และทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้ให้บริการสังคมเครือข่ายประเภท นี้ เช่น WikiPedia เป็นสารานุกรมต่อยอด ที่อนุญาตให้ช่วยกันเขียน Google ซึ่ง Website ที่โด่งดังมากอย่าง Wikipedia ซึ่งถือว่าเป็นสารานุกรม แบบต่อ ยอดทางความคิด ก็อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไขบทความต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทาให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย นอกจากนี้ Google Maps เอง ก็ถือว่าเป็นสังคมเครือข่ายประเภทนี้ด้วย เพราะ การสร้างแผนที่ของตัวเอง หรือแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้คนอื่นตามที่ได้มีการปักหมุด เอาไว้ ก็ทาให้คนที่เข้ามาได้รับประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งเกิดมาจากการ ต่อยอดแบบสาธารณะนั่นเอง
 7. 7. 5. Virtual Reality/ Gaming (โลกเสมืนจริง) คือเกมส์ออนไลน์สามารถสร้างตัว ละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราขึ้นมาได้ใช้ชีวิต อยู่ในเกมอยู่ในชุมชนเสมือน สามารถซื้อ ขายที่ดิน และหารายได้จากการทากิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น Seocnd Liae, World Warcraft เป็นต้น 6. Peer to Peer (P2P) เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้กับเครื่องลูก เครือข่าย เช่น Bit Torrent ทาให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆได้อย่างกว้างขวาง และ รวดเร็ว แต่ก็ทาให้เกิดปัญหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ การให้บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคม สาหรับผู้ใช้งานในอินเตอร์เน็ต 2.ผู้ใช้บริการเขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา เพื่อแลกเปลี่ยนและ เรียนรู้ร่วมกัน 3.เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น กลายเป็นสังคมในเครือข่าย เรียกว่า ้ "เครือข่ายสังคม" 4.บริการเคือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วยการแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วีดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ข้อดีหรือประโยชน์ของ Social Network 1.ด้านการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือสาหรับเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น Weblogs, Wiki, Multimedia Shared ประเภทต่างๆ สามารถทาให้
 8. 8. อินเทอร์เน็ตเผยแพรข้อมูลเรื่องราว สารสนเทศต่างๆ ของส่วนบุคคลได้สะดวก โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น Google เป็นต้น 2.ด้านการเรียนการสอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบการ จัดการเรียนการสอนได้ 3.ด้านการศึกษาค้นคว้า วิจัย การจัดการความรู้ ใช้เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้ ผลงานวิจัยในองค์กร 4.ด้านการเพิมประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มช่องทางสมาชิกในองค์กรให้สามารถ ่ ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลได้สะดวก ยิ่งขึ้นเกิดการแรกเปลี่ยนความ คิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทางานได้ 5.ด้านการดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กร เช่น การโฆษณาสินค้า การสร้าง ช่องทางการตลาด และการซื้อขายสินค้า รวมทั้งการดาเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ขององค์กร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 6.ด้านความบันเทิงและเกมส์ออนไลน์ เป็นแหล่เผยแพรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความ บันเทิง เช่น วิดีโอ เพลง เกมส์ออนไลน์ ข้อเสียหรือปัญหาของ Social Network 1.ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ อินเตอร์เน็ต/สมาชิกเครือข่าย 2.ปัญหาด้านการเผยแพร่สื่อลามก อนาจาร และสิ่งผิดกฎหมาย 3.ปัญหาเกียวกับความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนตัว 4.ปัญหาอาชญากรรม และการล่อลวงผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ 5.ปัญหาข้อมูลขยะล้นโลก Cyber Space 6.ปัญหาอื่นๆที่ตามมา ได้แก่ ด้านสังคม ด้านอาชญากรรม ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และอื่นๆ
 9. 9. อ้างอิง - http://www.l3nr.org/posts/450304 http://www.thaigoodview.com/library/contest2553 / type1/tech03/26/socialnetwork.html
 10. 10. vf

×