Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Felins

936 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Felins

 1. 1. ELS FELINS“QUAN HI VA HAVER ELS PRIMERS FELINS?” PROJECTE DE TREBALL DE 2N CURS 2012-2013 CEIP MESTRE DURAN
 2. 2. QUÈ VOLEM SABER DELS COM NEIXEN ? FELINS? ALIMENTACIÓ VISTATIPUS EL COSVELOCITAT
 3. 3. TREBALLANT EN EQUIP I AMBL’AJUDA DE LES FAMÍLIES ESTAM APRENENT MOLT
 4. 4. ALIMENTACIÓ EQUIP DE LES ESTÀTUES
 5. 5. ALIMENTACIÓ Els grans felins Els grans felins tenen uns claus tenen uns claus molt grossos per molt grossos per matar la presa. Es matar la presa. Es mengen sa presa mengen sa presa amb els queixals ii amb els queixals també tenen unes també tenen unes dents molt afilades dents molt afilades per tallar la carn, per tallar la carn, aquestes dents aquestes dents estan a la banda de estan a la banda de la boca, per açò la boca, per açò mengen per les mengen per les
 6. 6. ALIMENTACIÓ Els felins Els felins s’alimenten de s’alimenten de carn, per açò carn, per açò són animals són animals carnívors.. carnívors
 7. 7. ALIMENTACIÓ Els grans felins Els grans felins mengen mengen gaseles, nyus, gaseles, nyus, impales, llebres, impales, llebres, rates, gallines, rates, gallines, ……
 8. 8. ALIMENTACIÓS’alimenten de la carn dels animals S’alimenten de la carn dels animalsque cacen. Són animals predadors. que cacen. Són animals predadors.No els agrada menjar animals que No els agrada menjar animals quetroben morts. troben morts.
 9. 9. VELOCITAT EQUIP DELS DIAMANTS
 10. 10. VELOCITAT El lleó i el jaguar poden córrer a 60 km per hora. El moix salvatge a 34km per hora.
 11. 11. VELOCITATEl felí més ràpid del món és elEl felí més ràpid del món és elguepard. El guepard pot arribar elsguepard. El guepard pot arribar els114Km per hora.114Km per hora.
 12. 12. VELOCITATEl tigre córrer a 80 km per hora ii el El tigre córrer a 80 km per hora ellleopard de les neus també. lleopard de les neus també.El puma pot arribar a córrer 90Km per El puma pot arribar a córrer 90Km perhora. hora.
 13. 13. VELOCITATLa velocitat dels felins és molt important a La velocitat dels felins és molt important al’hora de caçar. l’hora de caçar.El guepard córrer molt en poc temps però El guepard córrer molt en poc temps peròte poca resistència ii es cansa prest. te poca resistència es cansa prest.
 14. 14. VISTAEQUIP DE LES FIGURES GEOMÈTRIQUES
 15. 15. VISTATots els felins tenen molt bonaTots els felins tenen molt bonavista.vista.Els lleons hi poden veure tresEls lleons hi poden veure tresvegades més que nosaltres.vegades més que nosaltres.
 16. 16. VISTALes cries dels felins quanLes cries dels felins quanneixen no hi veuen. Quanneixen no hi veuen. Quanhan passat de cinc a deuhan passat de cinc a deudies ja hi poden veure.dies ja hi poden veure.
 17. 17. VISTALes seves pupil·les es dilaten ii contrauenLes seves pupil·les es dilaten contrauenamb molta facilitat.amb molta facilitat.Aprofiten qualsevol punt de llum, fins ii tot elAprofiten qualsevol punt de llum, fins tot eld’una estrella que està molt enfora.d’una estrella que està molt enfora.
 18. 18. VISTAPer açò els felins hi poden veure Per açò els felins hi poden veuretan de dia com de nit. tan de dia com de nit.
 19. 19. COM NEIXEN? EQUIP DE LES CONSTEL·LACIONS
 20. 20. COM NEIXEN?Són animals mamífers com nosaltres. Neixen Són animals mamífers com nosaltres. Neixende la seva mare. L’embaràs d’una mare de la seva mare. L’embaràs d’una maremoixa dura uns 63 dies. moixa dura uns 63 dies.A altres felins més grossos,com el tigre A altres felins més grossos,com el tigrel’embaràs dura de 3 a 4 mesos. l’embaràs dura de 3 a 4 mesos.
 21. 21. COM NEIXEN?Cada femella sol tenir de 1 a 5 cries. LesCada femella sol tenir de 1 a 5 cries. Lescries neixen coberts de pel de color clarcries neixen coberts de pel de color clarque els ajuda a amagar-se quan la mare ésque els ajuda a amagar-se quan la mare ésa caçar.a caçar.
 22. 22. COM NEIXEN?Quan arriba l’hora del part la mareQuan arriba l’hora del part la marecerca un lloc tranquil ii protegit, oncerca un lloc tranquil protegit, onningú pugui veure-la. Amb la bocaningú pugui veure-la. Amb la bocapoden traslladar les cries d’un lloc apoden traslladar les cries d’un lloc a
 23. 23. COM NEIXEN?Les cries neixen dins una bossa Les cries neixen dins una bossacobertes d’un líquid que la mare li lleva cobertes d’un líquid que la mare li llevaamb la boca per a que la cria pugui amb la boca per a que la cria puguirespirar bé. respirar bé.
 24. 24. COM NEIXEN?Quan la mare expulsa les Quan la mare expulsa lesseves cries els talla el cordó seves cries els talla el cordóumbilical amb les dents ii les fa umbilical amb les dents les fanetes llepant-los amb la seva netes llepant-los amb la sevallengua rasposa. llengua rasposa.La mare es sol menjar la La mare es sol menjar laplacenta, on estaven les cries. placenta, on estaven les cries.
 25. 25. EL COS DELS FELINS EQUIP DELS LLEONS
 26. 26. EL COS DELS FELINSEls felins són animals vertebrats, açò Els felins són animals vertebrats, açòvol dir que tenen ossos. Són molt forts, vol dir que tenen ossos. Són molt forts,flexibles ii àgils, perfectes per córrer flexibles àgils, perfectes per córrerràpid. La columna vertebral és molt ràpid. La columna vertebral és moltflexible. flexible.
 27. 27. EL COS DELS FELINS Tos els felins duen uns Tos els felins duen uns coixinets a les plantes dels coixinets a les plantes dels peus que fan que puguin peus que fan que puguin caminar sense fer renou. caminar sense fer renou.
 28. 28. EL COS DELS FELINS Quasi tots els felins tenen ungles Quasi tots els felins tenen ungles molt afilades ii retràctils, açò vol dir molt afilades retràctils, açò vol dir que les tenen amagades ii les que les tenen amagades les empren per agafar les seves empren per agafar les seves preses ,, per defensar-se ii per pujar preses per defensar-se per pujar als troncs dels arbres. als troncs dels arbres.
 29. 29. EL COS DELS FELINS Els felins tenen el Els felins tenen el cap rodó, es morro cap rodó, es morro curt ii sa mandíbula curt sa mandíbula grossa, amb unes grossa, amb unes dents molt grosses dents molt grosses per poder caçar. per poder caçar. El pèl dels felins els El pèl dels felins els permet està molt permet està molt camuflats a l’hora de camuflats a l’hora de caçar. caçar.
 30. 30. EL COS DELS FELINS N’hi ha de moltes N’hi ha de moltes mides. El felí mes mides. El felí mes gros és el Tigre gros és el Tigre Siberià que pot fer Siberià que pot fer 4m de llarg ii 400 Kg 4m de llarg 400 Kg de pes, ii el felí més de pes, el felí més petit és el “moix petit és el “moix pates negres” que pates negres” que pot fer 50 cm de pot fer 50 cm de llarg ii 1 Kg de pes. llarg 1 Kg de pes.
 31. 31. TIPUS DE FELINS EQUIP DEL “RATONCITO PÉREZ”
 32. 32. TIPUS DE FELINSHi ha entre 38 ii 40 espècies de felins. Hi ha entre 38 40 espècies de felins.N’hi ha per tot el món. N’hi ha per tot el món.Es divideixen en dos grups: Es divideixen en dos grups:Grans felins:lleons, jaguars, Grans felins:lleons, jaguars,lleopards ii tigres lleopards tigresPetits felinsPetits felins
 33. 33. TIPUS DE FELINSLa majoria de les espècies estan en perillLa majoria de les espècies estan en perilld’extinció.d’extinció.
 34. 34. TIPUS DE FELINSEls primers felins tenien taques a laEls primers felins tenien taques a lapell ii aquestes taques van anarpell aquestes taques van anarevolucionant en retxes ii altres formes.evolucionant en retxes altres formes.
 35. 35. TIPUS DE FELINSFa 37.000.000 d’anys que van Fa 37.000.000 d’anys que vanaparèixer el primers felins. Eren petits aparèixer el primers felins. Eren petitsii vivien als arbres. Molt després van vivien als arbres. Molt després vancomençar a anar per les planures. començar a anar per les planures.Després hi van haver els Tigres Després hi van haver els Tigres“dientes de sable” o smilodon. “dientes de sable” o smilodon.
 36. 36. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×