Ht pädevuste uuringu ettekanne

843 views

Published on

Õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused

 • Be the first to comment

Ht pädevuste uuringu ettekanne

 1. 1. Õppejõudude haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine X kõrgkooli näitel 14. mai 2011
 2. 2. Grupitöö <ul><li>Hinnang-uuringu läbiviijad TLÜ haridustehnoloogia magistrandid </li></ul><ul><li>Anne Rosenberg </li></ul><ul><li>Viive Karusion </li></ul><ul><li>Nele Sarrapik </li></ul><ul><li>Karmen Trasberg </li></ul><ul><li>Astrid Sildnik </li></ul>
 3. 3. Uuringu eesmärgid <ul><li>Kaardistada õppejõudude enesehinnatud haridustehnoloogiliste pädevuste hetkeolukorda 1.1 ja 1.3 valdkonnas X Kõrgkooli näitel </li></ul><ul><li>Analüüsida tööstaaži seost haridustehnoloogiliste pädevustega </li></ul><ul><li>Uurida õppejõudude töökoormuse ja IKT vahendite ning e-õppe kasutamise suhet </li></ul><ul><li>Anda hinnang e-õppe arenduskeskuse “Haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudeli” sobivusele rakenduskõrgkoolis kasutamiseks </li></ul>
 4. 4. Uurimisküsimus <ul><li>Millisel tasemel on õppejõudude enesehinnatud haridustehnoloogilised pädevused 1.1 ja 1.3 valdkonnas X Kõrgkooli näitel? </li></ul><ul><li>Kuivõrd õppejõudude töökoormus mõjutab IKT vahendite ja e-õppe kasutamist õppetöös? </li></ul>
 5. 5. Uurimisvahend ja analüüsimeetod <ul><li>Veebipõhine valikvastustega küsimustik </li></ul><ul><ul><li>Kohandatud e-õppe Arenduskeskuse (2011) dokumendist “Õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused” </li></ul></ul><ul><li>Analüüsimeetodina kasutatakse statistilist kirjeldamist. </li></ul>
 6. 6. Ülevaade küsimustikust <ul><li>1. osa - taustauuringu küsimused (töötatud aastad kõrgkoolis ja koormus) </li></ul><ul><li>2. osa – aluseks e-Õppe Arenduskeskus e poolt välja tööta t ud õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogilised pädevus te enesehindamismudeli küsimused + parandused/täiendused rühma poolt </li></ul><ul><li>3. osa - avatud küsimused läbitud koolituste, ootuste, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste kohta antud õppeaastal, eesmärgiga pakkuda paremat e-õppe tuge ja koolitust </li></ul>
 7. 7. Ülevaade enesehindamise mudelist <ul><li>Teemavaldkonnad (2011) on: </li></ul><ul><li>Õpikeskkonna kujundamine ja õppeprotsessi juhtimine; </li></ul><ul><li>Õpetaja ja õppejõu professionaalne areng; </li></ul><ul><li>Administratiivne tegevus; </li></ul><ul><li>Infoühiskonnas kodanikuna käitumine. </li></ul>
 8. 8. Enesehindamise 5 taset <ul><li>E tase - teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel; </li></ul><ul><li>D tase - teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, st juba tuttavates situatsioonides; </li></ul><ul><li>C tase - teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine vastavalt tekkinud olukorrale; </li></ul><ul><li>B tase - teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ning loov kasutamine, st tekkinud olukorrast osatakse näha ka paar sammu ettepoole; </li></ul><ul><li>A tase - väga hea teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, st et lisaks oskusele järgmisi samme ette ennustada, toimub väga kiire ümberorienteerumine parima tulemuse saavutamiseks. </li></ul>
 9. 9. Sisseviidud muutused <ul><li>Väited sõnastatud “mina-vormis”, kuna tegemist on enesehindamisega </li></ul><ul><li>1.7. pädevusele “Suhtlusvahendite kasutamine õppetöös” lisatud “ veebipõhiste suhtlusvahendite kasutamine õppetöös” </li></ul><ul><li>Hindasime igat väidet 5-pallilisel skaalal </li></ul><ul><ul><li>Iga valdkonna all üldine väide </li></ul></ul><ul><ul><li>Iga väide sisaldab 5 taseme väiteid </li></ul></ul><ul><ul><li>5-palliline Likert`i skaala (alati, sageli, mõnikord, mitte kunagi, ei oska vastata) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokku hindamiseks 105 väidet </li></ul></ul>
 10. 10. Analüüs <ul><li>Teema </li></ul><ul><li>Õpikeskkonna kujundamine ja õppeprotsessi juhtimine </li></ul>
 11. 11. Tulemuste analüüs <ul><li>Liiga väike valim (praeguseks 13 vastanut), mis ei lubanud leida korrelatsioone ega üldistada tulemusi </li></ul><ul><li>Huvipakkuvad oli vabavastuselised hinnangud (kogenud e-õppejõud oli oma hinnangutes ja ootustes palju positiivsem kui vähese kogemusega e-õppejõud) </li></ul><ul><li>Õppejõudude HT pädevusi ei ole võimalik selle mudeli järgi hinnata Likert`i skaala alusel </li></ul>
 12. 12. E-õppe alased tegemised, saavutused <ul><li>e-õppe kvaliteedimärk </li></ul><ul><li>e-kursuste hindamisprotsessis osalemine </li></ul><ul><li>kahe e-õpiobjekti valmimine </li></ul><ul><li>Soovin oma e-kursusest täiesti loobuda . S ee ei täida enam oma eesmärke, sest materjalide uuendamiseks pole olnud piisavalt aega ja energiat </li></ul>
 13. 13. Põhjused, mis takistavad e-õppe arendamist <ul><li>Ajapuudus ja motivatsioonipuudus nii enda kui tudengite poolt. Vahetu loeng-seminar-arutelu on minu jaoks palju efektiivsem kui e-õpe. </li></ul><ul><li>Üliõpilaste suur arv ja ajapuudus. Lisaks arvuti mõju tervisele . </li></ul><ul><li>e-õppe läbiviimine on keerukas, aegavõttev ja õpitulemused küsitavad. </li></ul><ul><li>Teadmiste vähesus. </li></ul>
 14. 14. Hinnang HT pädevuste hindamismudelile (1) <ul><li>Paljud karakteristikud tasemete (E - A) kirjeldamiseks ei ole sõnastatud hierarhiliselt (näiteks 2.1.; 4.3.; 4.4. jt). Seetõttu hindasid mitmed õpetajad kõrgemad pädevustasandid (B ja A) saavutatuks, kuid ei tunnistanud madalamate tasandite (C, D, E) saavutatust. </li></ul><ul><li>Ettepanek: HT pädevusi mõõta maksimaalselt kolmel tasemel (baas-, kesk- ja kõrgtase). </li></ul>
 15. 15. Hinnang HT pädevuste hindamismudelile (2) <ul><li>Paljud A-taseme pädevused on tegelikult haridustehnoloogi, mitte õpetaja (õppejõu) töövaldkond. </li></ul><ul><li>Ettepanek: lähtuda karakteristikute sõnastamisel õpetaja (õppejõu) pädevusstandardist. </li></ul>
 16. 16. Hinnang HT pädevuste hindamismudelile (3) <ul><li>Nii pädevused kui nende karakteristikud on erakordselt keeruliselt sõnastatud, mistõttu ei sobi enesehindamiseks. </li></ul><ul><li>Ettepanek: sõnastada pädevusmudel lihtsas keeles, arusaadavalt ka haridustehnoloogiaga vähem kokkupuutunud isikule. </li></ul>
 17. 17. Hinnang HT pädevuste hindamismudelile (4) <ul><li>Hindamismudelis esineb pädevusi, mis sisaldavad mitut erineva taseme oskust. </li></ul><ul><li>N. 1.4 lihtsamate õppematerjalide loomine ja erinevates internetikeskkondades märksõnade abil nende jagamine </li></ul><ul><li>Ettepanek: Sõnastada üks oskus pädevuses. Mitme oskuse korral jälgida, et oskused vastaksid samale pädevusele. </li></ul>
 18. 18. Hinnang HT pädevuste hindamismudelile (5) <ul><li>Enesehindamise vorm ei anna õpetajale tagasisidet tema pädevustest ega viita võimalikule koolitusvajadusele. </li></ul><ul><li>Ettepanek: e-keskkonnas läbiviidud uuring võiks anda kokkuvõtliku tagasiside ning osutada õpetaja tugevustele ja puudustele ning soovituslikele täiendusõppe valdkondadele. </li></ul>

×