Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New microsoft office power point presentation annerose

1,260 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

New microsoft office power point presentation annerose

 1. 1. Charles Darwin
 2. 2. Ang Kabataan at Edukasyon ni Charles Darwin : Si Charles Robert Darwin ay ipinanganaksa Shrewsbury, Shropshire, Inglatera noong Pebrero12, 1809 sa tahanan ng kanyang pamilya na theMount. [18] Siya ang ikalima sa anima na anak ngmayamang lipunang doktor at tagapondongsi Robert Darwin at ng kanyang inang si SusannahDarwin (née Wedgwood). Siya ay apo ni ErasmusDarwin sa panig ng ama at ni Josiah Wedgwood sapanig ng ina.
 3. 3. Ang kanyang parehong pamilya ay mga Unitarianbagaman ang mga Wedgwoods ay tumatanggapsa Anglikasnismo , Si Robert Darwin na mismong isangtahimik na malayang taga-isip (freethinker) aypinabautismuhan ang sanggol na si Charles sa isangsimbahang Anglikano ngunit si Charles at ang kanyangmga kapatid ay dumalo sa isang kapilyang Unitariankasama ng kanilang ina.
 4. 4. Ang walong taong gulang na si Charles aymayroon ng kagustuhan sa natural na kasaysayan atkumukolekta nang siya ay dumalo sa paaralang pang-araw na pinatatakbo ng kanyang mangangaral noong1817. Noong Hulyong iyon, ang kanyang ina aynamatay. Mula Setyembre 1818, kanyang sinamahanang kanyang matandang kapatid na lalakengsi Erasmus na dumadalo sa malipat naAnglikanongShrewsbury School bilang boarder. [19]
 5. 5. Ginugol ni Darwin ang tag-init nang 1825 bilangaprentis na doktor na tumutulong sa kanyang ama nagumamot ng mahihirap ng Shropshire bago pumasoksa University of Edinburgh Medical School kasama ngkanyang kapatid na si Erasmus noong Oktubre 1825.Kanyang natagpuang ang mga aralin na mapurol atang siruhiya ay nakababalisa kaya kanyang tinalikuranang kanyang mga pag-aaral. Kanyang pinag-aralanang taksidermiya mula kay John Edmonstone na isangpinalayang itim na alipin na sumama kay CharlesWaterton sa kagubatan ng Timog Amerika at kalimitangumuupo kasama ng "napaka kaaya aya at matalinonglalake".[20
 6. 6. Sa ikalawang taon ni Darwin, siya ay sumalisa Plinian Society na isang pangkat na pang natural nakasaysyan ng mga estudyante na ang mga debate ay lumihissa radikalismo (historikal)radikal na materialismo.Kanyang tinulungan si Robert Edmond Grant sa mgaimbestigason nito sa anatomiya at siklo ng buhay ngmga marinong inberterbrato sa Firth of Forth at noongMarso 27, 1827 ay ipinrisinta sa Plinian ang kanyang sarilingpagkakatuklas na ang mga itim na spore na matatagpuan samga kabibi ng talaba ay mga ito ng skate na linta. Isangaraw, pinuri ni Grant ang mga ebolusyonaryong ideyani Jean-Baptiste Lamarck.
 7. 7. Namangha si Darwin ngunit kamakailan aynabasa ang parehong mga ideya ng kanyang lolongsi Erasmus at nanatiling walang pakielam. [21] SiDarwin ay bagkus nabagot sa kursong natural nakasaysayan ni Robert Jameson na sumasakop saheolohiya kabilang ang debate sa pagitanngNeptunismo at Plutonismo. Kanyang pinag-aralan ang klasipikasyon ng mga halaman attumulong sa trabaho sa mga koleksiyonngUniversity Museum na isa sa pinakamalakingmga museo ng Europa sa panahong ito.[22]
 8. 8. Ang pagtalikod sa mga medikal na pag-aaral na ito ayuminis sa kanyang ama na tusong nagpadala sa kanya sa ChristsCollege, Cambridge para sa Batsilyer ng Sining bilang unanghakbang tungo sa pagiging Anglikanong parson. Dahil si Darwinay hindi kwalipikado para sa Tripos, kanyang sinalihanang ordinaryong digring kuro noong Enero 1828. [23] Mas piniliniya ang pagsakay at pagbabaril kesa sa pag-aaral. Ang kanyangpinasan si William Darwin Fox ay ipinakilala siya sa isang sikat nakinahuhumalingang pagkolekta ng mga salagubang na masigasigna pinursigi ni Darwin na inilimbag ang ilan sa kanyang mganatuklasan sa Stevens‘ Illustrations of British entomology.
 9. 9. Siya ay naging isang malapit na kaibigan attagasunod ng propesor ng botaniya na si John StevensHenslow at nakilala ang iba pang mga pangunahingnaturalista na nakitang ang gawaing siyentipiko bilangrelihiyosong natural na teolohiya at nakilala sa mga donbilang "ang lalakeng lumakad kasama ni Henslow". Nangmalapit na ang kanyang mga eksaminasyon, si Darwin aytumutok sa kanyang mga pag-aaral at nasiyahan sa wika atlohika ng mga Ebidensiya ng Kristiyanismo ni WilliamPaley. [24]Sa kanyang huling eksaminasyon noong Enero1831, mahusay niyang naisagawa ito na lumabas naikasampu sa mga 178 na kandidato para sa ordinaryongdigri. [25]
 10. 10. Si Darwin ay kailangang manatili sa Cambridge hanggangHunyo. Kanyang pinag-aralan ang Natural na Teolohiya ni Paley nagumawa ng argumento para sa disenyo ng diyos sa kalikasan nanagpapaliwanag na ang adaptasyon bilang ang diyos na kumikilos sapamamagitan ng mga batas ng kalikasan. [26] Kanyang binasa angbagong aklat ni John Herschel na naglalarawan ng pinakamataas nalayunin ng natural na pilosopiya bilang pag-unawa sa mga batas sapamamagitan ng induktibong pangangatwiran batay saobserbasyon]] at ang Sariling Salaysay ni Alexander von Humboldtng mga siyentipikong paglalakbay. Sa kanyang pagkapukaw "na mayisang nagniningas na kasigasigan" na mag-ambag, si Darwin aynagplanong bumisita sa Tenerife kasama ng ilang mga kaklasepagkatapos ng pagtatapos sa paaralan upang pag-aaralan ang naturalna kasaysayan sa mga tropiko.
 11. 11. Bilang paghahanda, siya ay sumali sa kursong heolohiyani Adam Sedgwick at pagkatapos ay sumama dito noong tag-init parasa isang dalawang linggo sa mapang strata sa Wales. [27] Pagkatapos ngisang linggo kasama ng mga kaibigang kaklase sa Barmouth, siya ayumuwi sa bahay na natagpuan ang isang liham mula kay Henslow nanagmumungkahi kay Darwin bilang isang angko(kung hindi panatatapos) na maginoong naturalista para sa iasng pinondohan ngsariling lugar kasama ng kapitang si Robert FitzRoy na higit bilangisang kasama kesa isa lamang kolekto sa HMS Beagle na aalis na saloob ng apat na linggo sa isang paglalakbay upang ibalangkas angdalampasigan ng Timog Amerika. [28] Tumutol ang ama ni Darwin saplanong dalawang taong paglalakbay na itinuturing itong isang aksayang panahon ngunit hinikayat ng bayaw ng kanyang ama na si JosiahWedgwood upang pumayag sa pagsali ng kanyang anak.[29]
 12. 12. Napatunayan ni Charles Darwin : Kanyang pinatunayan na ang lahat ng mga espesye ngbuhay ay nagmula sa loob ng maraming panahon mulasakaraniwang mga ninuno, [1] at nagmungkahi ng teoriyangsiyentipiko na angsumasangay na paterno ng ebolusyon aynagresulta mula sa isang prosesong tinatawag na natural naseleksiyon. [2] Inilimbag ni Darwin ang kanyang teoriya na maynakapipilit na ebidensiya para sa ebolusyon sa kanyang 1859 naaklat na On the Origin of Species na nanaig sa siyentipikongpagtakwil ng mas naunang mga konsepto ng transmutasyon ngmga espesye.
 13. 13. Nang mga 1870, ang pamayanang siyentipiko (scientificcommunity) at karamihan sa pangkahalatang publiko aytumanggap sa ebolusyon bilang isang katotohan. Gayunpaman,marami ang pumabor sa magkakalabang mga paliwanag athanggang sa paglitaw lamang ng modernong ebolusyonaryongsintesis mula 1930 hanggang 1950 nang ang isang malawak nakasunduan ay nabuo kung saan ang natural na seleksiyon angbasiko o saligang mekanismo ng ebolusyon .[5] 6]Sa binagong anyo,ang pagkakatuklas siyentipiko ni Darwin ang nagsasamang teoriyang mga agham ng buhay na nagpapaliwanag sa dibersidad ngbuhay. [7] 8]
 14. 14. Ang simulang interest ni Darwin sa kalikasan ang tumulak sakanya upang iwananan ang kanyang medikal na edukasyonsa Unibersidad ng Edinburgh; bagkus siya ay tumulong upangimbestigahan ang mga marinong inbertebrato. Ang mga pag-aaral saUnibersidad ng Cambridge ang humikayat sa kanyang pasyon parasa natural na agham. [9] Ang kanyang limang taongpaglalakbay sa HMS Beagle ang nagtayo sa kanya bilang isang bantogna heolohista na ang mga obserbasyon at teoriya ay sumuporta sa mgaideyang unipormitaryano ni Charles Lyell at ang publikasyon ngkanyang hornal sa paglalakbay ay nagpasikat sa kanya bilang isangmanunulat.[10]
 15. 15. Bilang palaisipan sa heograpikal na distribusyon ng mgahayop(wildlife) at mga fossil na kanyang tinipon sa paglalakbay,sinimulan ni Darwin ang detalyadong mga imbestigasyon at noong 1838ay binuo ang kanyang teoriya ng natural na seleksiyon. [11]Bagamankanyang tinalakay ang kanyang mga ideya sa ibang mga naturalista, siyaay nangailangan ng panahon para sa masidhing pagsasalisik at angkanyang kanyang gawang heolohikal ang may prioridad.[12] Kanyangsinusulat ang kanyang teoriya noong 1858 nang si Alfred Russel Wallaceay nagpadala sa kanya ng sanaysay na naglalarawan ng parehong ieya natumulak sa mabilis na magkasamang publikasyon ng kanilang parehongmga teoriya.
 16. 16. Ang akda ni Darwin ang naglatag ng ebolusyonaryongpinagmulan na may pagbabago bilang nananaig na siyentipikongpaliwanag ng dibersipikasyon sa kalikasan. [5] Noong 1871, kanyangsiniyasat ang ebolusyon ng tao at ang seksuwal na seleksiyon saTheDescent of Man, and Selection in Relation to Sex na sinundan ng TheExpression of the Emotions in Man and Animals. Ang kanyangpagsasaliksik sa mga halaman ay inilimbag sa isang serye ng mga aklat atsa kanyang huling aklat, kanyang siniyasat ang mga bulate at ang mgaepekto nito sa lupa. [14] Bilang pagkilala sa katanyagan ni Darwin bilangisang siyentipiko, siya ay pinarangalan ng isang malaking seremonyal napuneral sa Westminster Abbey kung saan siya inilibing malapit kay JohnHerschel at Isaac Newton.[15] Si Darwin ay inilarawan bilang isa sa pinakaimpluwensiyal na pigura sa kasaysayan ng sangkatauhan.
 17. 17. Pagkakabuo ng teoriyang ebolusyonaryo ni Darwin Nang tumuntong ang Beagle sa Falmouth, Cornwall noong Oktubre 2,1836, si Darwin ay isang ng selebridad sa mga palibot na siyentipiko dahilnoong Disyembre 1835, pinalakas ni Henslow ang reputasyon ng kanyangdating estadyante sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga napiling naturalistang isang pampleto ng mga liham ni Darwin. [57] Binisita ni Darwin ang kanyangbahay sa Shrewsbury at nakita ang mga kamag-anak at pagkatapos ay mabilisna tumungo sa Cambridge upang makita si Henslow na nagpayo sa paghahanapng mga pwedeng naturalista upang ikatalogo ang mga koleksiyon at umayon nakunin ang mga botanikal na specimen. Ang ama ni Darwin ay nangsiwa ng mgapamumuhunan na pumayag sa kanyang anak na maging isang pinopondohanang sariling isang maginoong siyentipiko at ang isang nanabik na Dawin aynagtungo sa mga institusyon sa London na binigyan ng fete at naghanap ngmga eskeprto upang ilarawan ang mga koleksiyon. Ang mga zoolohista ay maymalaking nakapatong na gawain at may panganib na ang mga specimen aymaiwan lamang sa taguan.
 18. 18. Sabik na nakipagkita si Charles Lyell kay Darwin sa unang besesnoong Oktubre 29 at sandali nito ay ipinakilala siya sa isang pasulong naanatomistang si Richard Owen na may mga pasilidad saRoyal College ofSurgeons upang gumawa sa mga butong fossil na kinolekta ni Darwin. Angnakasusupresang mga resulta ni Owen ay kinabibilangan ng ibangmalaking extinct na [[ground sloth] gayundin ng Megatherium , isanghalos kompletong kalansay ng hindi kilalang Scelidotherium at isang maysukat ng hippopotamus -at may sukat ng rodent na bungong tinawagna Toxodon na katulad ng isang higanteng resembling capybara. ang mgapragmento ng kalasag ay nagmula sa Glyptodon na isang tulad ngmalaking armadillong hayop gaya ng unang akala ni Darwin.[59][38]Ang mgaextinct na hayop na ito ay nauugnay sa mga buhay na espesye saTimogAmerika.
 19. 19. Nang kalagitnaan ng Disyembre, si Darwin ay kumuha ng pagtuloysa Cambridge upang mangasiwa ng paggawa sa kanyang mga koleksiyon atmuling isulat ang kanyang hornal. [61] Kanyang isinulat ang kanyang unangpapel na nagpapakitang ang masa ng lupa ng Timog Amerika ay mabagal naumaahon at sa sabik na pagsuporta ni Lyell ay binasa ito sa Geological Societyof London noong Enero 4, 1837. Sa parehong araw, kanyang iprinisinta angkanyang mga specimen ng mamalya at ibon sa Zoological Society. Angornitolohistang si John Gould ay sandaling naghayag na ang mga ibon ngGalapagos na inakala ni Darwin na paghahalo ng mgablackbirds, "gros-beaks"at mga finch ay katunayan labindalawang magkakahiwalay na mga espesye ngfinch. Noong Pebrero 17, si Darwin ay inihalala sa Konseho ng GeologicalSociety at ang pagtatalumpati ni Lyell ay nagprisinta ng mga pagkakatuklas niOwen sa mga fossil ni Darwin na nagbibigay diin sa heograpikal napagpatuloy ng espesye na sumusuporta sa kanyang mga ideyangunipormitaryan.
 20. 20. Sa simula nang Marso, si Darwin ay lumipat sa London upangmaging malapit sa kanyang trabaho na sumama sa palibot na kakilalang mgasiyentipiko ni Lyell at mga eskpertong gaya ni Charles Babbage,[63] nanaglarawan sa diyos bilang tagaprograma ng mga batas. Si Darwin ay nanatilisa kanyang malayang taga-isip na kapatid na si Erasmus, bahagi ng palibotng Whig na ito at malapit na kabigan ng manunulat na si Harriet Martineau nanagtaguyod ng Malthusianismo na pinagsasaligan ng kontrobersiyal na mgarepromang Batas ng Mahira upang pigilan ang welfare na magsanhing oberpopulasyon at karagdagang kahirapan. Bilang Unitarian, kanyangtinanggap ang r adikal na mga implikasyon ng transmutasyon ng espesye naitinaguyod ni Grant at mas batang mga siruhano na naimpluwensiyahanni Geoffroy. Ang transmutasyo ay anathema sa mga Anglikano na nagtatanggolsa kaayusang panlipunan [64]ngunit ang mga kilalang siyentipiko ay bukas natumalakay sa paksa at may malawak na interest sa liham ni John Herschel napumupuri sa pakikitungo ni Lyell bilang paraan upang mahanap angisang natural na sanhi ng pinagmula ng espesye.
 21. 21. Nakipagkita si Gould kay Darwin at sinabi sa kanya na angmga mockingbird ng Galápagos mockingbird mula sa ibat ibang mga islaay magkakahiwalay na espesye at hindi lamang mga pagkakaiba at anginakala ni Darwin na "wren" ay nasa pangkat finch rin. Hindi binigyan niDarwin ng tatak ang mga finch ayon sa isla ngunit ayon sa mga akda ngiba sa Beagle, kabilang si Fitzroy, siya ay naglaan ng mga espesye sa mgaisla .[65] Ang dalawang mga rhea ay mga natatangi ring espesye at noongMarso 14, inanunsiyon ni Darwin kung paanong ang distribusyon ng mgaito ay nagbago tungko sa timog. [66]
 22. 22. Sa kalagitnaan ng Marso, si Darwin ay naghinuha sa kanyang RedNotebook sa posibilidad na "ang isang espesye ay nagbabago sa iba" upangipaliwanag ang heograpikal na distribusyon ng mga buhay na espesye gaya ng mgarhe at ang mga extinct na hayop gaya ng kakaibang Macrauchenia na kamukha ngisang higanteng guanaco. Ang kanyang pag-iisip sa panahon ng buhay, aseksuwalna reproduksiyon at seksuwal na reproduksiyon na nabuo sa kanyang notebook na"B" noong kalagitnaan ng Hulyo tungo sa pagbabago sa supling "upang umangkopat baguhin ang lahi hanggang sa pagbabago ng mundo" na nagpapaliwanag sa mgapawikan ng Galapagos, mockingbird at mga rhea. Kanyang iginuhit angsumasangay na inapo at pagkatapos ng henealohikal na pagsasangay ngisangebolusyonaryong puno kung saan "mangmang na pag-uspan ang isang hayopna mas mataas sa iba pa" na nagtatapon sa independiyenteng mga angkan(lineages) na tumutungo sa mas mataas na mga anyo ni Lamarcks .[67]
 23. 23. REFERENCES :http://tl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwinhttp://www.google.com.ph/imgres?q=Charles+Darwin&hl=fil&sa=X&biw=1024&bih=641&tbm=isch&prmd=imvnsob&tbnid=XuCZn2ligH0vYM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.o
 24. 24. POWER POINT PRESENTATION in WORLD HISTORYANNE ROSE M. DE ASIS BSED 2-F

×