Wiki Hoogbegaafdheid[1]

1,014 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

Wiki Hoogbegaafdheid[1]

  1. 1. Hoogbegaafdheid R. De Groot
  2. 2. Inleiding: een actueel probleem
  3. 3. Het verschijnsel hoogbegaafdheid <ul><li>KENMERKEN </li></ul><ul><li>Leert gemakkelijk </li></ul><ul><li>is origineel, fantasierijk en creatief </li></ul><ul><li>is onderzoekend en sceptisch </li></ul><ul><li>Beschikt over een ruime woordenschat en praat gemakkelijk </li></ul><ul><li>Werkt zelfstandig en toont initiatieven </li></ul><ul><li>Toont ongebruikelijke inzichten en hoog niveau van gevoeligheid </li></ul><ul><li>Is empatisch </li></ul><ul><li>Is zeer gemotiveerd </li></ul><ul><li>Toont leiderscapaciteiten </li></ul><ul><li>Is sociaal aangepast </li></ul><ul><li>Voorkeur voor mondelinge ipv geschreven expressie </li></ul><ul><li>Heeft goed gevoel voor humor </li></ul>
  4. 4. Onderzoek in het verleden <ul><li>Stanford-Binet test: </li></ul><ul><li>De test bestaat uit een serie van items, waarvan de moeilijkheidsgraad oploopt, die per leeftijd gegroepeerd zijn en voortgaan tot volwassenheid. </li></ul><ul><li>Binet en Simon (zijn helper bij het maken en evalueren van testen) beschouwden beoordelingsvermogen, begrip en redeneren als de essentiële onderdelen van intelligentie. </li></ul><ul><li>Het denkproces bestond voor hen uit drie onderling gerelateerde delen: </li></ul><ul><ul><li>- de vaardigheid om een gegeven set te begrijpen en vast te houden </li></ul></ul><ul><ul><li>- de vaardigheid om veranderingen te maken </li></ul></ul><ul><ul><li>de vaardigheid om zichzelf te bekritiseren </li></ul></ul><ul><li>Hoewel dit geen precieze verwoording van intelligentie is, legt het wel nadruk op de actieve en de georganiseerde gebieden van intelligentie. De schalen waren succesvol omdat ze simpel en praktisch waren, de instructies waren duidelijk en exact, de taken kort en gevarieerd en de tests waren geplaatst op jaarniveaus. </li></ul>
  5. 5. Compacten en Verrijken <ul><li>Voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen is differentiatie naar niveau en tempo op school noodzakelijk door rekening te houden met individuele verschillen. </li></ul><ul><li>Niet alleen de leraar moet de leerling, maar de leerling moet zichzelf gaan bevragen en zijn leerproces sturen. </li></ul><ul><li>‘ leren leren’ = de belangrijkste doelstelling van het verrijken voor begaafde leerlingen in de basisvorming. Het omvat metacognitieve activiteiten zoals: </li></ul><ul><ul><li>jezelf doelen stellen </li></ul></ul><ul><ul><li>actualiseren van voorkennis </li></ul></ul><ul><ul><li>inventariseren van hulpbronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>maken van een plan en een tijdschema </li></ul></ul><ul><ul><li>monitoren tijdens de uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>evalueren </li></ul></ul>
  6. 6. Hoogbegaafdheid op school en thuis <ul><li>≠ vormen van hoogbegaafdheid die op een van de volgende gebieden of in gecombineerde vorm naar voren kunnen treden: </li></ul><ul><li>op het gebied van intellectuele/ cognitieve prestaties </li></ul><ul><li>op het gebied van de creativiteit/ productiviteit </li></ul><ul><li>op artistiek terrein (kunst & muziek) </li></ul><ul><li>op het sociale gebiec (leiderschapsskwaliteiten) </li></ul><ul><li>-> zie figuur </li></ul>
  7. 8. Testen van hoogbegaafdheid <ul><li>COTAN = De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) </li></ul><ul><li>Het heeft als opdracht ‘het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland’. </li></ul><ul><li>Door de COTAN worden psychodiagnostische instrumenten beoordeeld aan de hand van criteria als: </li></ul><ul><li>testconstructie </li></ul><ul><li>uitvoering van de handleiding en testmateriaal </li></ul><ul><li>betrouwbaarheid en validiteit </li></ul><ul><li>Verder informeert de COTAN testgebruikers over de stand van zaken op testgebied. </li></ul>
  8. 9. Ten slotte <ul><li>Enkele variapuntjes: </li></ul><ul><li>Hoogbegaafdheid is een onderwerp waarover onder pedagogen nogal wat misverstanden bestaan. </li></ul><ul><li>Hoogbegaafde kinderen hoeven per definitie geen kindereen te zijn met sociaal- emotionele problemen. De meeste van hen kunnen de problemen, net als andere kinderen, heel goed zelf oplossen in een normale pedagogische situatie. </li></ul><ul><li>Per regio wordt in samenwerkingsverbanden bekeken welke school zich het beste kan specialiseren in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. </li></ul>

×