Bab 4: Perniagaan Antarabangsa

18,662 views

Published on

Published in: Education, Business, Sports
6 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,254
Actions
Shares
0
Downloads
594
Comments
6
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 4: Perniagaan Antarabangsa

 1. 1. BAB 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA<br />
 2. 2. PERNIAGAAN ANTARABANGSA<br />Aktivitiperniagaan yang dijalankanantarasebuahnegaradengannegara-negara yang lain.<br />PerniagaanAntarabangsa<br />Eksport<br />Import<br />Entreport<br />*Nyata<br />*Taknyata<br />*Nyata<br />*Taknyata<br />
 3. 3. Perbezaanperniagaan Import, eksportdanentreport<br />1) Import- Aktivitimembelibarang, perkhidmatandanteknologidarinegeri lain<br />2) Eksport- Aktivitimenjualbarang, perkhidmatandanteknologikenegara lain.<br />3) Entreport- Aktivitimengeksportsemulabarang yang diimport<br />Import daneksportnyataialahdijalankandalambentukbarang<br />Import daneksporttaknyatadijalankandalambentukperkhidmatan.<br />
 4. 4. Perbezaannegaradalamsumbersemulajadi<br />Perbezaankospengeluaran<br />FAKTOR WUJUDNYA PERNIAGAAN ANTARABANGSA<br />Perbezaannegaradalamtingkiatteknologi<br />Hubunganantarabangsa<br />
 5. 5. Kepentinganperniagaanantarabangsakepadapenguna<br />Memenuhikeperluandankehendakpengguna<br />Mempelbagaikanpilihanpengguna<br />Kewujudanbarangberkualitipadahargarendah<br />Meningkatkantarafhidup<br />Menambahkanpeluangpekerjaan<br />Menambahkanpengetahuandanpengalaman<br />
 6. 6. Kepentingankepadapengeluar<br />Pasaran yang luas<br />Pengeluaranberskalabesar<br />Pertukaranpengetahuandanteknologi<br />Lebihbanyaksumberbekalandiperolehi<br />Menjimatkankosdanmeningkatkankualitibarang<br />
 7. 7. Kepentingankepadanegara<br />Menambahkanpendapatannegaradanhasilkerajaan<br />Memupuksemangatpersefahamandankerjasamaantarabangsa<br />Mendapatpertukaranasing<br />Mengurangkanpengangguran<br />Mengatasimasalahkekuranganbahanmentahdankepakaran<br />Meningkatkanimbanganpembayarannegara<br />
 8. 8. Persamaanperniagaandalamnegeridanperniagaanantarabangsa<br />Urusniagakedua-duanyaberasaskanpertukaran<br />Bermatlamatmencarikeuntungan<br />Memenuhikeperluandankehendakmanusia<br />Mengamalkanpengkhususan<br />Memerlukanfaktor-faktorpengeluaran yang sama<br />Memerlukanbantuanperniagaan yang sama<br />
 9. 9. Perbezaanperniagaandalamnegeridenganperniagaanantarabangsa<br />
 10. 10. Sambungan….<br />
 11. 11. Prosedur Import<br />1.Mematuhi kehendakundang-undang<br />2. Membuatpesanansecara:<br />a ) Langsungdenganpengeksportdiluarnegara<br />b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport<br />c) Ejen import<br />d) Saudagar import iaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport<br />e) Lain-lain sepertimelaluiekspo,pamerandanrombonganperdagangan<br />
 12. 12. sambungan<br />3. Menerimabilmuatandanmenjelaskanbayaran<br />4.Memenuhi keperluanAktaKawalanPertukaran Wang Asing 1953<br />5.Ketibaan barang import dipelabuhandanmembuatpersiapanmenerimabarang<br />6.Menuntut barangdanmembiyaidutikastam<br />7.Memeriksa barangdanmengangkutbarangkeluardaripelabuhan.<br />
 13. 13. ProsedurEksport<br />Mencaripasarandenganmenjalankanpenyelidikanpasaran.Sumbermengeksportbarangadalahdipanggilsaluraneksport.Jenissaluraneksportialah:<br />a) Eksportsecaralangsungdenganpengimportdiluarnegara<br />b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport<br />c) Saudagareksportiaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport<br />e) Lain-lain sepertimelaluiejeneksport yang dilantikdiluarnegara<br />
 14. 14. 2.Penerimaan indendanmelaksanakanarahandalaminden<br />3.Menempah ruangkargodalamkapalataukapalterbang<br />4. Menghantarbarangkepelabuhan<br />5.Menguruskan pelbagaiprosedurkastam<br />6.Menyediakan dokumenberkaitan yang diperlukan<br />Polisiinsurans<br />Bilmuatan<br />Sambungan…<br />
 15. 15. c) Invoiskonsular<br />d) Sijilasalusul<br />7.Memuatkan barangkedalamkapal<br />8.Menuntut bayarandaripadapengimport<br />Sambungan…<br />
 16. 16. Halangandalamperniagaanantarabangsa<br />1.Posedur kastamdanpelbagaisekatanperniagaan<br />2. Penggunaanmatawang yang berlainan<br />3.Penggunaan bahasa yang berlainan<br />4.Risiko yang tinggi<br />5.Cara pembayaran yang berbeza<br />6.Keadaan politik<br />7. Masalahsukatandantimbangan<br />
 17. 17. Sambungan…<br />8. Dokumentasi yang rumit<br />9.Standard dansyarat import<br />10.Kesukaran mendapatmaklumat<br />
 18. 18. Mengatasihalanganperniagaanantarabangsa<br />1.Mewujudkan kerjasamaperniagaan<br />2.Melaksanakan promosi<br />3. Mendapatkan skim perlindunganinsurans<br />4.Mengeluarkan barang yang berkualiti<br />5.Mendapatkan bantuankerajaan:<br />a)Menyediakankemudahanpemasaran<br />b) Memberiinsentifpercukaian.<br />c) Membinakemudahanasasdipelabuhan<br />d) Menjalankanpenyelidikandanpembangunan<br />

×