Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació eso 2010 2011

983 views

Published on

 • Login to see the comments

Orientació eso 2010 2011

 1. 1. Orientació 6é CURS 10/11
 2. 2. QUÈ ÉS LA ESO <ul><li>- ensenyament bàsic obligatori </li></ul><ul><li>- 4 cursos </li></ul><ul><li>- dels 12 als 16 ó 18 anys </li></ul><ul><li>COMPETÈNCIES BÀSIQUES: </li></ul><ul><li>1. Comunicació lingüística </li></ul><ul><li>2. Matemàtica </li></ul><ul><li>3. Coneixement, interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>4. Tratament d'informació i competència digital </li></ul><ul><li>5. Competència social i ciutadana </li></ul><ul><li>6. Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>7. Competencia per aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>8. Autonomia i iniciativa personal </li></ul>
 3. 3. ELS IES <ul><li>ENSENYAMENTS REGLATS </li></ul><ul><li>ESO </li></ul><ul><li>BATXILLER </li></ul><ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ: </li></ul><ul><li>-EQUIP DIRECTIU </li></ul><ul><li>* DIRECTOR/A </li></ul><ul><li>*CAP D'ESTUDI </li></ul><ul><li>*SECRETARI/A </li></ul><ul><li>- DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ </li></ul><ul><li>- DEPARTAMENTS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>-DEP. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS </li></ul><ul><li>- TUTOR/A </li></ul><ul><li>- JUNTA DE DELEGATS </li></ul><ul><li>- PERSONAL NO DOCENT </li></ul><ul><li>-AMPA </li></ul>
 4. 4. LES INSTALACIONS D'UN IES <ul><li>L'AULA CLASE </li></ul><ul><li>CANTINA </li></ul><ul><li>AULES ESPECÍFIQUES </li></ul><ul><li>LABORATORI FÍSICA I QUÍMICA </li></ul><ul><li>LABORATORI CIÈNCIES NATURALS </li></ul><ul><li>AULA MÚSICA </li></ul><ul><li>AULA TECNOLOGIA </li></ul><ul><li>AULA DE PLÀSTICA I VISUAL </li></ul><ul><li>AULA D'INFORMÀTICA (MÒVIL) </li></ul><ul><li>GIMNÀS </li></ul><ul><li>AULA D’IDIOMES </li></ul>
 5. 5. L'AULA GRUP <ul><li>-DELEGAT I SUBDELEGAT </li></ul><ul><li>- EQUIPS DE: </li></ul><ul><ul><li>* NETEJA </li></ul></ul><ul><ul><li>* MOBILIARI </li></ul></ul><ul><ul><li>* DISCIPLINA </li></ul></ul><ul><ul><li>* CONVIVÈNCIA </li></ul></ul><ul><li>NORMES D'AULA I CENTRE </li></ul><ul><li>* AULA DE CONVIVÈNCIA </li></ul><ul><li>* COMITÉ DE DISCIPLINA </li></ul><ul><li>* ALUMNES TUTORS </li></ul><ul><li>* GRUPS FLEXIBLES </li></ul>
 6. 7. PRIMER D’E.S.O. <ul><li>Ciències de la natura---------------------------------------------3 h </li></ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i història--------------------------3 h </li></ul><ul><li>Educació Física---------------------------------------------------2 h </li></ul><ul><li>Educació Plàstica i visual---------------------------------------3 h </li></ul><ul><li>Castellà: llengua i Literatura-------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i Literatura------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Llengua estrangera------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Matemàtiques------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Tecnologies--------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Religió o alternativa----------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Optativa-------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Tutoria--------------------------------------------------------------1h </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TOTAL------------------------------------------30h </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 8. SEGON D’E.S.O. <ul><li>Ciències de la natura----------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i història--------------------------3h </li></ul><ul><li>Educació Física----------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Música--------------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Castellà: llengua i Literatura-------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i Literatura------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Llengua estrangera------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Matemàtiques------------------------------------------------------4h </li></ul><ul><li>Educació per a la ciutadania i els drets humans---------------1h </li></ul><ul><li>Religió o alternativa----------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Optativa------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Tutoria--------------------------------------------------------------1h </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TOTAL------------------------------------------30h </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 9. TERCER D’E.S.O. <ul><li>Ciències de la natura: </li></ul><ul><ul><li>* Biologia i Geologia-------------------------------------------2h </li></ul></ul><ul><ul><li>* Física i Química-----------------------------------------------2h </li></ul></ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i història-----------------------------3h </li></ul><ul><li>Educació Física-------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Música-----------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Educació Plàstica i visual-------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Castellà: llengua i Literatura----------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i Literatura---------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Llengua estrangera---------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Matemàtiques---------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Tecnologies-----------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Religió o alternativa-------------------------------------------------1h </li></ul><ul><li>Optativa---------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Tutoria-----------------------------------------------------------------1h </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TOTAL---------------------------------------------32h </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. QUART D’E.S.O. <ul><li>Ciències Socials, Geografia i història-------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Educació Física----------------------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Educació Etico-Cívica--------------------------------------------------------------------2h </li></ul><ul><li>Castellà: llengua i Literatura-----------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i Literatura----------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Primera Llengua estrangera------------------------------------------------------------3h </li></ul><ul><li>Matemàtiques: A o B---------------------------------------------------------------------4h </li></ul><ul><li>Optativa-------------------------------------------------------------------------------------1h </li></ul><ul><li>Tutoria--------------------------------------------------------------------------------------1h </li></ul><ul><li>Tres entre les següents: </li></ul><ul><ul><li>*Tecnologia--------------------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Biologia i Geologia----------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Educació Plàstica i Visual-------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Física i Química--------------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Informàtica-------------------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Llatí----------------------------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Música-------------------------------------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><li>*Segona Llengua Estrangera-----------------------------------------------------3h </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TOTAL-----------------------------------------------------------32H </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. UN HORARI TÍPIC 8-8,55 8,55-9,50 9,50-10,45 10,45-11,15 11,15-12,10 12,10-13,05 13,05-13,55
 11. 12. Avaluació i promoció <ul><li>* Per a promocionar de curs y per a obtenir el títol d’E.S.O. es necessària una avaluació positiva en totes les matèries. </li></ul><ul><li>*Podràn promocionar aquells alumnes amb dos materies avaluades negativament i excepcionalment amb tres. </li></ul><ul><li>*Només es pot repetir dues vegades com a màxim en tota l’etapa, en qualsevol curs. </li></ul><ul><li>Evaluació continua i diferenciada segons les distintes matèries del currículo. </li></ul>
 12. 13. OPTATIVES <ul><li>- En funció de les motivacions, interesos i ritmes d'aprenentatge. </li></ul><ul><li>- Tutor i orientador del centre vos poden ajudar a elegir. </li></ul><ul><li>- L’alumnat cursarà una matèria optativa per curs. </li></ul><ul><li>* Són d’oferta obligada: </li></ul><ul><ul><ul><li>- 2a Llengua estrangera e informàtica: Tots els cursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Informàtica: Tots els cursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Cultura clàssica: 3r-4t </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Les ofertades pel centre </li></ul></ul></ul>
 13. 14. Optatives de 1r i 2n d’ESO <ul><li>O PTATIVES INSTRUMENTALS OFERTADES PEL CENTRE: </li></ul><ul><li>TALLER DE CASTELLÀ </li></ul><ul><li>TALLER DE VALENCIÀ </li></ul><ul><li>TALLER DE MATEMÀTIQUES </li></ul><ul><li>O PTATIVES D'OFERTA OBLIGADA: </li></ul><ul><li>INFORMÀTICA </li></ul><ul><li>SEGONA LLENGUA EXTRANGERA </li></ul>OPTATIVES D'OFERTA GENERAL* TALLER DE MÚSICA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL TALLER DE DISSENY TALLER DE TECNOLOGIES * només si hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats
 14. 15. I després de 4t d’E.S.O.? <ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>positiva </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><ul><li>TITOL GRADUAT ESO </li></ul></ul>BATXILLERAT CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ MÓN LABORAL <ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>negativa </li></ul></ul>CERTIFICAT D'ESTUDIS MÓN LABORAL PQPI ESCOLES TALLERS O CASA D'OFICIS ESCOLA D'ADULTS
 15. 16. Els aspectes més destacables de l’E.S.O. No separar als alumnes en dos grups abans dels 16 anys Igualtat d’oportunitats Optativitat Tenir en compte el món laboral Possibilitat d’estudiar una segona llengua estrangera Preparació per a la vida activa Evitar conductes discriminatòries
 16. 17. Els aspectes més destacables de l’E.S.O. Noves normes de funcionament - RRI Nou professorat i companys Nova distribució del temps Noves assignatures Possible allunyament del domicili o localitat Nou espai físic
 17. 18. <ul><li>sort </li></ul><ul><li>i que us vaja molt bé ! </li></ul><ul><li>SPE A-11 </li></ul>

×