Theopoulou Maria 41090050Soilemetzidou Irene 41090010Skrivanou alexandra 41090017Paspati Anna 41090094Kapsali Chryssa 4109...
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Παραζκεσή 24/5/13, 9.30 π.μ.• Μεηά από ηελ άθημε αληηπξνζώπσλ ηνπ Γ.Ν.Σπιεξνθνξνύκαζηε ηελ αδηαζεζία ηεο θα. Λαγθάξληκεηά ...
 ΢ύγθιηζε ηεο “Οκάδαο θξίζεο” ηνπ Τπνπξγείνπ ΢ύληαμε πξσηνθόιινπ ΢ρεδηαζκόο θηλήζεσλ1. Δπηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία γηα π...
 ΢ύληαμε Πξσηνθόιινπ- Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 24-5-13 Παξαζθεπή. Πάληα ιύλνπκε ην πξόβιεκα κε όζνλ ηνλ δπλαηόλ ιηγόηεξεο ζ...
 ΢ηάδιο κρίζης: SPECIAL SITUATION: ηνγεγονόσ καταγράφεται ωσ «περίεργο». Επίπεδο κρίζης: CLASS III: Επιβεβαιωμζνηκατάςτα...
 Δπηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία γηα πεξηζζόηεξεοπιεξνθνξίεο. Δπηθνηλσλία κε ηα Μέζα γηα ελεκέξσζε θαηδηεπθξίληζε επί ηνπ ζέ...
Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηοΥποσργείο Οικονομικών ηην πρώηη ημέ...
 Έλα αθόκα κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο παξνπζηάδεηζπκπηώκαηα ζηνκαρηθώλ δηαηαξαρώλ. Πιένλ πιήηηεηαη ην θύξνο ηεο ρώξαο ζην ...
 ΢τεδιαζμός κινήζεων Δπηθνηλσλία κε εηαηξία: Δπηιέγνπκε λα ζπλεξγαζηνύκε κε απηήλ ιόγσπςειήο πηζηνπνίεζεο, αιιά αζθνύκε ...
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠικανι τροφικι δθλθτθρίαςθ των μελϊν του ΔΝΤΣφμφωνα με τθν τελευταία ενθμζρωςθ πικανισ ...
 ΢ηάδιο κρίζης: INCIDENT(΢πκβάλ), ε θαηάζηαζεεμειίρζεθε, αθνύ άιιν έλα άηνκν έδεημε ζπκπηώκαηαδειεηεξίαζεο. Επίπεδο κρίζ...
Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηο ΥποσργείοΟικονομικών ηη δεύηερη ημ...
 Σα ηξόθηκα θξίλνληαη άθξσο θαηάιιεια ύζηεξααπό νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ. Σν πξνζσπηθό είλαη θη απηό πγηέζηαην θαη επξόεδξ...
 ΢τεδιαζμός κινήζεων:1. Πξνβάιινπκε ζζελαξά όηη ΓΔΝ ήηαλ δειεηεξηαζκέλν ηνθαγεηό. Απηό γίλεηαη κε δειηίν ηύπνπ, πνπ απνζη...
 ΢ηάδιο κρίζης: CRISIS (Κξίζε): Σν γεγνλόο έρεηπηα θιηκαθσζεί , έρεη πάξεη επξεία δηάζηαζε θαηέηζη όιε ε ρώξα θηλδπλεύεη ...
 Απάληεζε ζηα έμεο κέζα κε email:Zougla.gr, ΠξώηνΘέκα, Καζεκεξηλή, SKAI, MEGA, Γεξκαληθήεθεκεξίδα. Σειεθσληθέο ζπλεληεύμ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΡΟ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΕΥ΢ΗΑθήνα 26/05/2013ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΙ΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΤο Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν ςχετικά...
Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηο ΥποσργείοΟικονομικών ηην ηρίηη ημέ...
 Σα ΜΜΔ βξίζθνληαη ζην μελνδνρείν θαη θάλνπλξεπνξηάδ ζρεηηθά κε ην ελδερόκελν ηξνκνθξαηίαο. Οη πηέζεηο γηα δειώζεηο απμά...
 Γερόκαζηε λα θάλνπκε δειώζεηο ζε όια ηακέζα, παξνπζηάδνληαο ηα επηρεηξήκαηά καο:• Ζ θηινμελία καο ήηαλ άςνγε.• Σν ίδην θ...
Final task-M.A.C.E-Advertising and public Relations Lab- Crisis Management Workshop- Panteion University
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Final task-M.A.C.E-Advertising and public Relations Lab- Crisis Management Workshop- Panteion University

352 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Final task-M.A.C.E-Advertising and public Relations Lab- Crisis Management Workshop- Panteion University

 1. 1. Theopoulou Maria 41090050Soilemetzidou Irene 41090010Skrivanou alexandra 41090017Paspati Anna 41090094Kapsali Chryssa 41090062Mylona Christina 41090113
 2. 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
 3. 3. Παραζκεσή 24/5/13, 9.30 π.μ.• Μεηά από ηελ άθημε αληηπξνζώπσλ ηνπ Γ.Ν.Σπιεξνθνξνύκαζηε ηελ αδηαζεζία ηεο θα. Λαγθάξληκεηά από δείπλν ζην μελνδνρείν HOTELI.• ΢ύκθσλα κε ηελ γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνύ πξόθεηηαη γηαηξνθηθή δειεηεξίαζε.• Ακέζσο μεθηλνύλ έξεπλεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπππαίηην γηα ηελ δειεηεξίαζε είλαη ην θαγεηό ηνπμελνδνρείνπ.
 4. 4.  ΢ύγθιηζε ηεο “Οκάδαο θξίζεο” ηνπ Τπνπξγείνπ ΢ύληαμε πξσηνθόιινπ ΢ρεδηαζκόο θηλήζεσλ1. Δπηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.2. Έιεγρνο ππνιεηκκάησλ από Τγεηνλνκηθό3. Δπηθνηλσλία κε Media γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο θεκώλ.
 5. 5.  ΢ύληαμε Πξσηνθόιινπ- Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 24-5-13 Παξαζθεπή. Πάληα ιύλνπκε ην πξόβιεκα κε όζνλ ηνλ δπλαηόλ ιηγόηεξεο ζπλέπεηεο. Γξνύκε ΑΜΔ΢Α: Ζ θξίζε είλαη εμσηεξηθή, επνκέλσο ε πιεξνθόξεζε έρεη ήδε γίλεη είδεζε θαη πξέπεη λα δξάζνπκε ακέζσο. Ο θίλδπλνο είλαη άκεζνο, ππάξρνπλ ζηνηρεία γη’ απηόλ, δελ έρνπκε πνιιά πεξηζώξηα. Δλεκεξώλνπκε ακέζσο όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Τπνπξγείνπ. Αμηνινγνύκε πάληα ηελ απεηιή θαη βξίζθνπκε ζε πνην ζηάδην είλαη ε θξίζε καο. Ακέζσο θαηαγξάθνπκε ηα δεδνκέλα ζην έγγξαθν EarlyWarning. Δπίζεο βξίζθνπκε ην επίπεδν ηεο θξίζεο. Καηαγξαθή πηζαλώλ ζελαξίσλ κέρξη ηελ ρεηξόηεξε πηζαλή θαηάζηαζε- ΢ρεδηαζκόο επόκελσλ θηλήζεσλ- Δλαιιαθηηθέο. ΢ην incident control room κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ΜΟΝΟ ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ:Α. Δπηθεθαιήο: Δηξήλε ΢ντιεκεηδίδνπ Γίλεη ηελ ηειηθή απόθαζε.Β. ΢πληνληζηήο: Υξηζηίλα Μπισλά  Κάλεη ηνλ θαηακεξηζκό αξκνδηνηήησλ.Γ. Γξακκαηέαο: Άλλα Παζπάηε θαη Υξύζα Καςάιε  Καηαγξάθνπλ αλαιπηηθάΓ. Spokesperson: Μαξία Θενπνύινπ θαη ΢θξηβάλνπ Αιεμάλδξα Δπηθνηλσλία κε ηα ΜΜΔ. ΟΛΟΗ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ΚΑΘΔ πεξίεξγν πεξηζηαηηθό. Μελ μερλάηε, ε θξίζε αθνξά όιε ηελ ρώξα. Πξέπεη πάληα λα μέξνπκε πνηνη είλαη νη ζύκκαρνη θαη πνηνη νη ερζξνί καο; Φξνληίδνπκε λα έρνπκε πάληα καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα! Μελ εκπηζηεύεζηε θαλέλαλ! ΜΜΔ: Πξέπεη πάληα λα μέξνπκε ηη γλσξίδνπλ. Οη spokespersons πξέπεη λα μέξνπλ όηη ηα ΜΜΔ εληείλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη δηαδίδνπλ θήκεο, γη’ απηό κηιάκε πξώηα εκείο πξηλ πξνιάβνπλλα δηαδνζνύλ. Οη spokespersons δελ κηινύλ ΠΟΣΔ ζηα ΜΜΔ αλ πξώηα δελ έρνπλ ζπλεδξηάζεη κε ηελ νκάδα ηνπο. Πάληα έρνπκε έηνηκεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. ΚΑΗ ΚΤΡΗΧ΢: ΟΥΗ ΑΛΑΕΟΝΔΗΑ ΟΥΗ ΦΔΜΜΑΣΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΣΑ ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ!!!
 6. 6.  ΢ηάδιο κρίζης: SPECIAL SITUATION: ηνγεγονόσ καταγράφεται ωσ «περίεργο». Επίπεδο κρίζης: CLASS III: Επιβεβαιωμζνηκατάςταςη κρίςησ. Αρχικό ςτάδιο: Συλλζγουμεςτοιχεία ώςτε η επικοινωνία μασ να είναι αςφαλήσ..
 7. 7.  Δπηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία γηα πεξηζζόηεξεοπιεξνθνξίεο. Δπηθνηλσλία κε ηα Μέζα γηα ελεκέξσζε θαηδηεπθξίληζε επί ηνπ ζέκαηνο:1. Απάληεζε ζηα έμεο κέζα κε email: Zougla.gr, ΠξώηνΘέκα, Καζεκεξηλή, SKAI, MEGA, Γεξκαληθήεθεκεξίδα.2. Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο.3. Δπηιέγνπκε λα κελ απνζηείινπκε Γειηίν Σύπνπ θαζώοαθόκα δελ έρνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο από ηελεηαηξία.
 8. 8. Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηοΥποσργείο Οικονομικών ηην πρώηη ημέρα. EΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ MEGA ΠΡΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Θεσξείηε πσο ε πγεία ηεο δηαηξέρεη ζνβαξό θίλδπλν ή ε θαηάζηαζή ηεο είλαη ππό έιεγρν;Απάληεζε Τπνπξγείνπ ΟηθνλνκηθώλΠαξά ην γεγνλόο όηη αθόκα δελ έρνπλ βγεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, έρνπκεζνβαξνύο ιόγνπο λα πηζηεύνπκε πσο δελ είλαη θάηη ην αλεζπρεηηθό. -Έρεηε έξζεη ζε επαθή κε ην food catering;Απάληεζε Τπνπξγείνπ ΟηθνλνκηθώλΦπζηθά. Η ππεύζπλε επηθνηλσλίαο καο έρεη ήδε επηθνηλσλήζεη κε ηελ εηαηξεία ε νπνία ηελδηαβεβαίσζε πσο ην ζέκα δηεξεπλάηαη εμνλπρηζηηθά.
 9. 9.  Έλα αθόκα κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο παξνπζηάδεηζπκπηώκαηα ζηνκαρηθώλ δηαηαξαρώλ. Πιένλ πιήηηεηαη ην θύξνο ηεο ρώξαο ζην εμσηεξηθόθαη ε ίδηα ε πξόεδξνο ηνπ ΓΝΣ θηλδπλεύεη. Ζ πίεζε από ηα ΜΜΔ είλαη πνιύ έληνλε θαηθαινύκαζηε λα απαληήζνπκε ζην θαηαηγηζκόηειεθώλσλ από απηά.΢άββαηο 25/5/13, 15.00
 10. 10.  ΢τεδιαζμός κινήζεων Δπηθνηλσλία κε εηαηξία: Δπηιέγνπκε λα ζπλεξγαζηνύκε κε απηήλ ιόγσπςειήο πηζηνπνίεζεο, αιιά αζθνύκε πίεζε ζηελ εηαηξία πξνθεηκέλνπ λαελεκεξσζνύκε πιήξσο γηα ηελ θαηάζηαζε. ΢πλέρεηα ειέγρσλ θαη γεληθά ζπλέρηζε ηεο εμηρλίαζεο ηεο ππόζεζεο. Πξνεηνηκαζία επηρεηξεκάησλ γηα ηα ΜΜΔ. Δπηθνηλσλία κε ΜΜΔ:1. κε email: Zougla.gr, ΠξώηνΘέκα, Καζεκεξηλή, SKAI, MEGA, Γεξκαληθή εθεκεξίδα.2. Με ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο.3. ΢ύληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξαθάησ δειηίνπ ηύπνπ.
 11. 11. ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠικανι τροφικι δθλθτθρίαςθ των μελϊν του ΔΝΤΣφμφωνα με τθν τελευταία ενθμζρωςθ πικανισ τροφικισ δθλθτθρίαςθσ μζλουσ τουΔιεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου και ςυγκεκριμζνα τθσ Κυρίασ Lagard θ οποία ιρκε ςτοφϊσ τθν Παραςκευι 24 Μαϊου 2013 , πλθροφορθκικαμε πϊσ ακόμα ζνα μζλοσ του ΔΝΤεμφάνιςε παρόμοια ςυμπτϊματα με αυτά τθσ Κυρίασ Lagard.Ωσ εκπρόςωποι του Υπουργείου οικονομικϊν ιδθ ζχουμε ζρκει ςε επικοινωνία με τουσυπευκφνουσ τθσ εταιρείασ <<FOOD CATERING>> ηθτϊντασ τθσ να επιςπεφςει τθν ζρευνακαι να μασ δϊςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχετικά με το menu και τα τρόφιμα πουχρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του δείπνου. Γνωρίηουμε ότι θ εταιρεία είναι ελεγμζνθκαι πιςτοποιθμζνθ με ISO άλλωςτε δεν ιταν τυχαία θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασcatering .Θζλουμε να τονίςουμε επίςθσ ότι ιδθ ζχει ςταλεί επιτροπι ςτο ξενοδοχείο προκειμζνου ναελεγχκεί ο χϊροσ και γενικά οι εγκαταςτάςεισ . Είναι κζμα ωρϊν να βρεκοφν τα αίτιακακϊσ και οι υπεφκυνοι τθσ παροφςασ κατάςταςθσ . Εντόσ 24 ωρϊν κα ζχουμε τααποτελζςματα τθσ ζρευνασ από τα δείγματα των τροφίμων που ςτάλκθκαν ςτο χθμείο τουκράτουσ . Να είςτε ςίγουροι ότι κα κάνουμε τα αδφνατα δυνατά προκειμζνου ναδιαςφαλίςουμε τθν φιμθ τθσ χϊρασ μασ που όλοι γνωρίηουμε πόςο πλιττεται τοντελευταίο καιρό .Αθήνα 25-5-13
 12. 12.  ΢ηάδιο κρίζης: INCIDENT(΢πκβάλ), ε θαηάζηαζεεμειίρζεθε, αθνύ άιιν έλα άηνκν έδεημε ζπκπηώκαηαδειεηεξίαζεο. Επίπεδο κρίζης: CLASS II  Καηάζηαζε επηθπιαθήο.Έρνπκε αξθεηά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελθξίζε. ΢ε απηό ην ζεκείν ρξεηάδεηαη πνιύ θαιήαμηνιόγεζε ηνπ εάλ έρνπκε ιίγν ρξόλν αθόκα ζηελδηάζεζή καο, πξνηνύ μεθηλήζνπκε ηελ επξύηεξεεπηθνηλσλία. Δάλ λαη, ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελθαιύηεξε πξνεηνηκαζία καο.
 13. 13. Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηο ΥποσργείοΟικονομικών ηη δεύηερη ημέρα. EΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ MEGA ΠΡΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠνηα ήηαλ ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ γηα ηελ δηακνλή ηεο αληηπξνζσπείαο;Απάληεζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ-Έρνληαο ζηελ δηάζεζε καο κεγάιε γθάκα μελνδνρείσλ επηιέμακε απηό ιόγσ ηεο πςειήο πνηόηεηάο ηνπ θαη αμηνπηζηίαοηνπ αιιά θαη επεηδή κπνξνύζε λα δερηεί κε κεγαιύηεξε επθνιία ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ρξεηαδόηαλ εαληηπξνζσπεία. EΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ ΢ΚΑΪ ΠΡΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΣε πνηέο ελέξγεηεο έρεηε πξνβεί αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξία FOODCATERING;Απάληεζε Τπνπξγείνπ ΟηθνλνκηθώλΈρνπκε επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύκε ιεπηνκεξώο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελπξνέιεπζή ηνπο.
 14. 14.  Σα ηξόθηκα θξίλνληαη άθξσο θαηάιιεια ύζηεξααπό νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ. Σν πξνζσπηθό είλαη θη απηό πγηέζηαην θαη επξόεδξνο είλαη πνιύ θαιύηεξα. Κπθινθνξνύλ θήκεο γηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα.Γεπηέξα 27/5/13, 13.00
 15. 15.  ΢τεδιαζμός κινήζεων:1. Πξνβάιινπκε ζζελαξά όηη ΓΔΝ ήηαλ δειεηεξηαζκέλν ηνθαγεηό. Απηό γίλεηαη κε δειηίν ηύπνπ, πνπ απνζηέιινπκε ζεόια ηα κέζα.2. ΢θεθηόκαζηε έμππλα επηρεηξήκαηα γηα λα δηαςεύζνπκε ηνόηη είλαη ηξνκνθξαηηθή δξάζε. Κενηρική Ιδέα Επιτειρημάηων: Όρη κόλν εκείο, αιιά θαηνη ίδηνη νη αληηπξόζσπνη ηνπ ΓΝΣ ήηαλ άθξσοπξνεηνηκαζκέλνη γηα παλ ελδερόκελν θαη ππήξρε ηζρπξόζύζηεκα πξνζηαζίαο. Αθόκα θαη κέζα ζηελ θνπδίλαππήξραλ δηθνί ηνπο άλζξσπνη θηι.
 16. 16.  ΢ηάδιο κρίζης: CRISIS (Κξίζε): Σν γεγνλόο έρεηπηα θιηκαθσζεί , έρεη πάξεη επξεία δηάζηαζε θαηέηζη όιε ε ρώξα θηλδπλεύεη λα ππνζηεί ζνβαξέοζπλέπεηεο (θαηαζηξνθή ηεο εηθόλαο ηεο ζηνεμσηεξηθό) Επίπεδο κρίζης: CLASS I: Καηάζηαζε έθηαθηεοαλάγθεο, γεληθεπκέλε θξίζε. Δπηβάιιεηαη άκεζεεπηθνηλσλία γηα ηελ δηάςεπζε ηεο θήκεο πεξίηξνκνθξαηίαο.
 17. 17.  Απάληεζε ζηα έμεο κέζα κε email:Zougla.gr, ΠξώηνΘέκα, Καζεκεξηλή, SKAI, MEGA, Γεξκαληθήεθεκεξίδα. Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ηα κέζα. ΢ύληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξαθάησ Γειηίνπ Σύπνπ.
 18. 18. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΡΟ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΕΥ΢ΗΑθήνα 26/05/2013ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΙ΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΤο Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν ςχετικά με τθν υπόκεςθ πικανισ τροφικισδθλθτθρίαςθσ μζλουσ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου, προζβθ ςε διεξαγωγι εκτενϊνεργαςτθριακϊν ελζγχων ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ (ΕΦΕΤ, ΓενικόΧθμείο του Κράτουσ). Ζπειτα από πολλαπλοφσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ςε όλα τα τρόφιμακακϊσ και ςτον ευρφτερο περιβάλλοντα χϊρο όπου φιλοξενικθκαν τα μζλθ του ΔιεκνοφσΝομιςματικοφ Ταμείου, κακίςταται ςαφζσ πωσ θ ξαφνικι αδιακεςία οριςμζνων εκ τωνμελϊν δεν οφείλεται ςε πακογόνο οργανιςμό. Επιπλζον, διαβεβαιϊνεται θ ςθμαντικιβελτίωςθ ςτθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τθσ κ. Λαγκάρτ κακϊσ και του μζλουσ πουπαρουςίαςε παρόμοια ςυμπτϊματα.Στο ευρφτερο πλαίςιο διαςφάλιςθσ μιασ αρμονικισ και αςφαλοφσ φιλοξενίασ των μελϊντου Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου ςτθ χϊρα μασ, ο Υπουργόσ Οικονομίασ καιΟικονομικϊν κ. Γ. Στουρνάρασ επιςκζφτθκε ςιμερα τθν κ. Λαγκάρτ προκειμζνου ναενθμερωκεί για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τθσ. Επιβεβαιϊκθκε από τισ ςυηθτιςεισ, πωσπρόκειται για ζνα τυχαίο γεγονόσ, κακϊσ και από τισ δυο πλευρζσ τθρικθκαν τα φψιςταμζτρα αςφαλείασ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί με επιτυχία οποιοδιποτε περιςτατικό.Αθήνα 27-5-13
 19. 19. Ενδεικηικά παραηίθενηαι οριζμένες από ηις ερωηήζεις ζηις οποίες κλήθηκε να απανηήζει ηο ΥποσργείοΟικονομικών ηην ηρίηη ημέρα. EΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ MEGA ΠΡΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕάλ ε εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζύλε ηόηε ηη είλαη απηό πνπ κπνξεί λα έρεη ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία δύν αηόκσλ θαηθαη΄επέθηαζε όιεο ηεο νκάδαο;Απάληεζε Τπνπξγείνπ ΟηθνλνκηθώλΚαηαξρήλ λα ζαο ππελζπκίζσ όηη κόλν 2 άηνκα έλησζαλ αδηαζεζία θαη ζήκεξα είλαη ήδε θαιύηεξα. Δελ γλσξίδνπκεαθόκα αιιά λα είζηε ζίγνπξνη όηη πνιύ ζύληνκα ζα κάζνπκε ηελ πξαγκαηηθή αηηία. EΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ ΢ΚΑΪ ΠΡΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕίλαη δπλαηόλ λα κελ κπνξείηε λα πξνζηαηεύζεηε κηα ηέηνηαο ζεκαζίαο απνζηνιή, ελ κέζσ ηαξαρώλ ζηε ρώξα; Καηκηιάηε κεηά γηα εκάο όηη εθζέηνπκε ηε ρώξα ζην εμσηεξηθό;Απάληεζε Τπνπξγείνπ ΟηθνλνκηθώλΔελ ζεσξνύκε πσο δελ πξνζηαηεύζακε ηελ απνζηνιή, αληηζέησο όπσο νκνινγνύλ θαη νη ίδηνη είλαη ηδηαίηεξαεπραξηζηεκέλνη. Οη θήκεο πνπ δηαδίδνληαη ςεπδώο ζην ηέινο δελ ζα βιάςνπλ νύηε εκάο νύηε θαη ηελ ρώξα, ζαβιάςνπλ κόλν απηνύο πνπ ηηο δηαδίδνπλ .
 20. 20.  Σα ΜΜΔ βξίζθνληαη ζην μελνδνρείν θαη θάλνπλξεπνξηάδ ζρεηηθά κε ην ελδερόκελν ηξνκνθξαηίαο. Οη πηέζεηο γηα δειώζεηο απμάλνληαη δξακαηηθά. Βξηζθόκαζηε ζε πάλει, ζην νπνίν βξίζθνληαη 2ειιεληθά θαλάιηα, θαζώο πηεδόκαζηε λα θάλνπκεδειώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε. Ζ εθπνκπή κεηαδίδεηαη δσληαλά ζην εμσηεξηθόζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Γεξκαλίαο.Σξίηε 28/5/13, 13.00
 21. 21.  Γερόκαζηε λα θάλνπκε δειώζεηο ζε όια ηακέζα, παξνπζηάδνληαο ηα επηρεηξήκαηά καο:• Ζ θηινμελία καο ήηαλ άςνγε.• Σν ίδην θαη ε αζθάιεηα πνπ παξείρακε ζηνποαληηπξνζώπνπο.• Γελ ππάξρεη πηζαλόηεηα ηξνκνθξαηηθήοελέξγεηαο, θαζώο είραλ ιεθζεί ηα ύςηζηα κέηξααζθάιεηαο θαη από εκάο, αιιά θαη από ηελ ίδηα ηελεπηηξνπή. Οη δειώζεηο καο κε ηελ εηαηξεία ζα είλαη θνηλέο.

×