1752 m12 eaf5_memoria_g4

1,567 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

1752 m12 eaf5_memoria_g4

 1. 1. 1752 CFGS Educació infantil Mòdul 12 – Projecte d'atenció a la infància Tutora: Esther de los Santos Rodríguez Curs 2013-2014 / 1r semestre Grup número: 4 Components: Ball Gomez, Meritxell Gaja Julià, Silvia Gil García, Laura Guanyabens Ibañez, Judit López Heredero, Anna Maria Rovira Juncosa, Angels
 2. 2. ÍNDEX Activitat prèvia: Debat i concreció de la necessitat educativa …............ 2 1. Base de la proposta educativa............................................................. 2 1.1. Supòsit pràctic....................................................................... 2 1.2. Descripció de la necessitat ................................................... 2 2. Concreció i programació de la proposta educativa …......................... 3 2.1. Títol de la programació ......................................................... 3 2.2. L'hàbit entorn el que gira la proposta educativa ................... 4 2.3. Àrees d'aprenentatge i tipologia de continguts...................... 4 2.4. Temporalització..................................................................... 6 2.5. Objectius específics............................................................... 7 2.6. Continguts propis de la proposta educativa …...................... 8 2.7. Activitats d'ensenyament-aprenentatge................................. 8 2.8. Metodologia a utilitzar............................................................ 11 2.9. Recursos............................................................................... 13 2.10. Avaluació............................................................................. 14 2.11. Tractament de la diversitat................................................... 17 2.12. Implicació de l'equip d'educadors........................................ 19 2.13. Implicació de les famílies..................................................... 20 3. Activitats 21 3.1. Taller de contes …................................................................ 21 3.2. Adaptació de contes …......................................................... 25 3.3. Maleta viatgera …................................................................. 28 3.4. Aprenc a Llegir …................................................................. 33 3.5. Conta-contes ….................................................................... 37 3.6. Conte màgic …...................................................................... 41 3. Annex 1: Justificació de la necessitat seleccionada............................. 46 4. Fonts d'informació consultades........................................................... 47 1
 3. 3. ACTIVITAT PRÈVIA: DEBAT I CONCRECIÓ DE LA NECESSITAT EDUCATIVA Després de debatre en el fòrum quina necessitat escolliríem de les que havíem extret de les visites realitzades a les escoles bressol vam decidir entre totes i d'una forma unànime la necessitat que utilitzaríem per desenvolupar el nostre treball. 1. BASE DE LA PROPOSTA EDUCATIVA. 1.1. Supòsit pràctic. Dins la llar d’infants on estem treballant hem detectat que hi ha pocs infants que gaudeixen de contacte amb els contes de forma habitual a les seves llars. Creiem que és important treballar l’hàbit de la lectura des de ben petits. Com a membres de l’equip docent iniciarem un projecte a fi de promoure aquest hàbit i implicar les famílies. Al llarg del projecte treballarem aquest hàbit des de les diverses àrees: Àrea 1: Descoberta d'un mateix i d'altre 1. Explorar les possibilitats expressives i perceptives del propi cos. 2. Progressar en les relacions socials i hàbits de relació amb els altres. Àrea 2: Descoberta de l'entorn 1. Conèixer de forma progressiva les normes i formes de comportament social dels grups als quals pertany. 2. Participar i gaudir de les tradicions i costums de la comunitat. Àrea 3: Comunicació i llenguatge 1. Iniciar-se en l'escolta i comprensió de textos literaris breus (contes, narracions, poemes). 2. Estimular l'expressió oral dels infants 1.2. Descripció de la necessitat. S'ha pogut observar que els petits tenen una necessitat: L'hàbit de la lectura. En el seu dia a dia es detecta una falta d'interès en totes les activitats relacionades amb la lectura. Es detecta una falta de concentració i atenció a partir de l'explicació de contes a “l'hora del conte”, una falta d'interès i curiositat pel Racó de contes, una mancança de vocabulari bàsic per l'edat en que es troben, falta d'autonomia per agafar un llibre tot sols i fer-hi un cop d'ull i fer volar la imaginació. 2
 4. 4. Detectada la falta d'hàbit dels petits, es planteja iniciar un projecte per minimitzar al màxim possible aquesta mancança i oferir unes eines i recursos en el seu entorn per invertir la situació. Tenim 2 propostes per millorar la situació. D'una banda sensibilitzar les famílies de la importància dels contes pels petits i oferir recursos per elaborar adequadament la tasca, d'altra banda proposem oferir diverses activitats per motivar i estimular els infants en el contacte amb els contes. Activitats com la maleta viatgera, el racó de contes,... Les activitats que busquin formar i facilitar la tasca de les famílies es realitzaran a l'iniciar el curs. Paral·lelament es faran activitats de tot tipus per estimular els infants a nivell de tot el curs lectiu, per aconseguir una continuïtat en l'hàbit. Per fer més atractiu el projecte, tenint en compte l'edat dels infants, incorporarem un personatge, la Nuba , que serà qui presentarà les activitats, aconseguint així l'atenció dels infants i creant un ambient motivador per a gaudir de les activitats. 2. CONCRECIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PROPOSTA EDUCATIVA. 2.1. Títol de la programació. El nostre projecte " Lletres màgiques" està adreçat a infants de 2 a 3 anys de l'aula dels mussols i es portarà a terme aquest any 2013-2014. La temporització del projecte serà permanent i habitual durant la setmana, ja que durant tot el curs es treballarà l'hàbit de la lectura, però ens centrarem en la planificació del primer trimestre. Treballarem a partir de diferents activitats dirigides, activitats lliures a l'aula i altres destinades a les famílies, per tal de que puguin participar-hi activament. En el nostre projecte donem molta importància a llegir contes relacionats amb l'entorn sociocultural, de tradicions, festes..., relacionats amb les característiques dels infants i de l'educació en valors. Aquesta serà una activitat present durant bona part del temps dins l'escola bressol. Sempre tenint en compte el millor moment per realitzar-la, prioritzant el procés d'adaptació de l'infant i buscant l'estona idònia de concentració i atenció. Aquesta proposta educativa va lligada al projecte del pla de lectura del centre (PLEC) i al projecte de comunitat d'aprenentatge del centre, s'inclouen diferents activitats i xerrades sobre l´hàbit lector. 3
 5. 5. 2.2. Hàbit a l'entorn del que gira la proposta educativa. Tal i com constaten diversos estudis i informes; hi ha una estreta relació entre l'èxit escolar i el nivell sociocultural de l'entorn on es desenvolupen les activitats lectores. Per això entenem que tota la comunitat educativa ha de participar en el Pla de lectura del centre (PLEC), ja que incentivar activitats lectores dins de l'entorn proper és una manera afectiva i efectiva de desenvolupar l'hàbit lector dels infants. D'altra banda és conegut que l'hàbit lector i el gust per la lectura s'incentiven quan la lectura es converteix en una eina d'aprenentatge compartida (tertúlies dialògiques), quan forma part d'un projecte compartit (comunitats d'aprenentatge) que propicia el sentit de pertinença i implicació amb l'entorn, que genera diàleg, interaccions intergeneracionals i que potència l'esperit crític i la necessitat de conèixer. Cal que hi hagi una detecció i un anàlisi de necessitats dels infants, pel que fa a l'hàbit lector i al gust per la lectura i així es pugui respondre als diferents objectius orientats a millorar les competències. Aquesta detecció de necessitats ha de portar a una avaluació de l'entorn, més enllà del propi centre, que permeti observar les possibilitats de viabilitat de les nostres accions concretes i futures. Per tot això, per respondre aquestes necessitats, l'hàbit de l'entorn on s'ubicarà el nostre projecte serà en diferents tipus de llocs: • L'ús de les biblioteques públiques com a espais culturals i socials inclusius on es podran fer xerrades amb els pares i mares dels infants mentre els nens i nenes estan mirant contes a la bebeteca. • Espais a l'escola on es programin activitats que comportin intercanvi d'experiències vivencials. Aquest intercanvi també ha de permetre que la interacció es doni de manera intergeneracional. • Tallers de formació per als pares a l'escola, sobre com explicar contes, llegir amb els fills i filles, anàlisi de les imatges i dels textos... • Treballarem a l'aula la lectura a través de préstecs col·lectius de llibres que ens faran les pròpies famílies. 2.3. Àrees d'aprenentatge i tipologia continguts que es treballaran. D'entrada pot semblar estrany començar a parlar de la llengua oral en unes orientacions didàctiques sobre l'aprenentatge de la llengua escrita. En primer lloc perquè hi ha un aspecte de la llengua oral, la fonètica o la producció dels sons, que es vincula directament amb el sistema d'escriptura i de lectura del català, que com la resta de llengües romàniques, és alfabètic. I en segon lloc, perquè el coneixement de la llengua oral repercuteix directament en l'escriptura i la lectura. Si considerem els dos primers factors lingüístics que prediuen un bon aprenentatge de la lectoescriptura l'anàlisi de les unitats de la tira fònica i l'habilitat per processar el llenguatge oral tindrem dos aspectes que s'hauran de treballar a les aules de parvulari: el llenguatge oral i els sons. Els alumnes es familiaritzen des de ben petits amb el text escrit d'una manera funcional i natural. Els nens i nenes molt aviat observen i manipulen aquesta nova forma d'expressió que constitueix la llengua escrita a partir dels rètols que hi ha a l'aula, dels seus propis noms i dels companys/es, i d'altres referents escrits. Això fa que els primers contactes amb la llengua escrita sigui a través del canal visual i que quedi en un segon terme l'aspecte auditiu. Abans de la lectura: activar els coneixements previs. Fer prediccions sobre els continguts. Establir el propòsit de la lectura. 4
 6. 6. Durant la lectura: treballar el vocabulari, detectar possibles mancances de comprensió, comprovar si es mantenen les idees anticipades. Després de la lectura: avaluar el propòsit de la lectura. Extreure les idees principals de la lectura. Fer preguntes de comprensió. També es pot treballar la recapitulació, que consisteix a tornar a explicar la informació que ens ha aportat el text. Continguts: desenvolupament de la consciència fonològica, ús d'estratègies i habilitats per a la comprensió de la lectura, adquisició del codi escrit. Procés de comprensió d'un text. Recursos per treballar els sons. Domino de paraules-imatges. Al llarg del desenvolupament de la programació “Lletres màgiques" a causa del caràcter globalitzador que caracteritza l'Etapa d'Educació Infantil, es treballaran conjunts de situacions que preveuen certes activitats mitjançant les quals es pretén propiciar l'assoliment d'uns aprenentatges determinats, referits a continguts de diferent tipus i de diverses àrees de coneixement, a partir dels interessos dels nens. • Atenint-nos a l'àrea de descoberta d’un mateix i dels altres: oferirem als nostres nens una ampliació i diversificació de les vivències entorn de la lectura i narració dels contes que els permetrà conèixer diferents funcions i papers, formes de sentir i de pensar, etc. De la mateixa manera, posarem l'accent a procurar intercanvis de qualitat a través del contacte visual, corporal, de la veu, del gest, etc. També treballarem el progressiu control del moviment que afavorirà la seva autonomia física, la qual els permetrà actuar amb iniciativa, seguretat i confiança davant les situacions previstes. • Des de l'àrea descoberta de l’entorn: ampliarem el marc d'experiències dels nostres nens i nenes per satisfer la seva curiositat i el seu desig d'actuar i experimentar, per això descobrirem dins del món màgic dels contes, animals, instruments, material, descobrirem nous personatges, la màgia, etc. Treballarem seqüències temporals del conte que es pren com a punt de partida així com de la nostra pròpia consecució de fets, classificació de materials en relació a les diferents escenes que es plantegen en el conte, també durem a terme activitats comparant les lletres dels noms dels personatges dels contes, dels animals, del nostre propi nom, etc. Una vegada que han establert contacte directe amb el món dels contes, propiciarem els recursos oportuns per despertar la iniciativa i el desig d'actuar imitant les situacions i vivències o altres originades per ells mateixos, potenciant un clima d'iniciativa, creativitat, originalitat, entusiasme, etc. • Finalment, atenent a l'àrea de comunicació i llenguatges: atès que l'Educació Infantil “ha d'oferir un clima d'acceptació i respecte que faciliti la comunicació i ha de propiciar ocasions i recursos per ampliar i diversificar les possibilitats expressives”, cal dir que entorn de les nostres activitats girarà el caràcter expressiu del nostre plantejament didàctic. En primer lloc coneixerem aquest lloc emblemàtic, a poc a poc ho anirem analitzant i després ho expressarem atenent a les diferents formes d'expressió, originant un clima de creativitat i autonomia en l'engegada de les diferents situacions per les quals hagi cabuda. Treballarem les diverses formes d'expressió de la següent manera: • Expressió plàstica: Aquest tipus d'expressió permetrà que els nostres nens recreïn el conte, decorant la classe amb dibuixos, elaborant invitacions, preparant mòbils, etc. També oferirà un marc extraordinari per jugar amb disfresses i així poder escenificar les diferents seqüencies del conte. • Expressió corporal: treballarem l'expressió corporal mitjançant la representació del treball dels diferents personatges del conte, entenent-se que, alguns nens exemplificaran els 5
 7. 7. • animals, uns altres faran jocs de dansa, etc. Expressió musical: proposarem situacions de joc en la qual els nens sentin la necessitat d'expressar-se mitjançant la veu i el moviment; interpretarem i cantarem cançons, fomentant l'actitud d'escolta i atenció. Ús i coneixement de la llengua: el treball en aquest sentit s'abordarà des del llenguatge oral i escrit. En relació a la llengua oral ens servirem del vocabulari referit als diferents animals dels contes, així com als diferents personatges, a més treballarem amb alguna cançó, poesies i algunes endevinalles. En relació a la llengua escrita, començarem discriminant el nostre nom amb el d'uns altres com els protagonistes i personatges dels contes, per anar incorporant al nostre vocabulari noves paraules així com els seus significats. També elaborarem un llibre, que es treballarà sota el títol “El mon màgic dels contes”, en el qual recollirem dibuixos, fotos, retallades, cançons expressió musical, es treballarà amb diferents materials per a la seva decoració expressió plàstica, etc En el desenvolupament de les nostres activitats procurarem que els nostres nens i nenes comencin a conèixer, valorar i respectar diferents punts de vista, opinions, formes de ser i sentir, etc., contribuint a una vida millor i incorporant valors ètics, cívics i democràtics. Així totes les experiències que es presentin a l'aula tindran un caràcter de diàleg, respecte i valoració. D'igual forma hi haurà cabuda per la coeducació, l'Escola Infantil constitueix el primer espai de socialització dels nens aliè al nucli familiar, per tant, ha de propiciar situacions de joc que tendeixin a exercir rols i a expressar els comportaments apropiats, sense discriminació de sexes, es contribuirà a la superació de desigualtats per raó de gènere, abordarem els diferents personatges dels contes sense tenir en conte el seu sexe. Finalment cal ressenyar que el nostre treball s'enquadra dins de l'hàbit de la lectura, a través de la lectura i narració dels contes ensenyem diversitat de conceptes, hàbits i normes de convivència. Però, sobretot, explicar un conte significa crear una relació única i irrepetible entre ambdues parts, un ventall d'emocions que ningú pot perdre's. Pretenem que, en finalitzar el projecte: • Augmenti el seu interès pels contes i la lectura. • Aprenguin a desenvolupar la seva imaginació i creativitat. • La col·laboració família-escola es converteixi en un fet real amb caràcter de continuïtat. 2.4. Temporalització. La temporalització d'aquest projecte serà de tot el curs, però ens a centrarem en el primer trimestre. Hi hauran activitats trimestrals, n'hi hauran de mensuals, i també n'hi hauran de setmanals, tot dependrà de l'activitat pròpiament. En el primer mes del primer trimestre ens trobem en el període d'adaptació tant dels infants vers l'escola i les educadores com a l'inrevés per tant aquest primer més propiciarem les activitats lliures sobre les activitats dirigides. Per aquest motiu dedicarem més temps a motivar als infants a que interaccionin amb els diferents racons i a observar-los. Entre els racons que tenim a l'aula es troba el dels contes. Aquest primer mes l'utilitzarem per fer les xerrades amb els pares. En el segon mes començarem les activitats dirigides, seran un cop per setmana i ho farem cada setmana, els dimecres serà l'hora del conte i els divendres s'escollirà el protagonista que s'emportarà la maleta viatgera, però en cap cas oblidarem les activitats lliures que ja fèiem en el primer mes. En aquest segon mes també intentarem intercalar activitats dirigides com poden ser els conta-contes. En el tercer mes afegirem a les activitats que ja tenim i que hem anat fent en el segon mes “l'hora 6
 8. 8. de les famílies” demanant-los la col·laboració. Aquesta activitat intentarem que sigui de forma quinzenal tot dependrà de la disposició de les famílies. Activitats Setembre Se. 39 El racó contes Se. 41 Se. 40 Se. 42 Novembre Se. 43 Se. 44 Se. 45 Se. 46 Decembre Se. 47 Se. 48 Se. 49 Se. 50 dels Xerrades família Octubre en L'Hora del conte La maleta viatgera L'Hora de les famílies El conte màgic 2.5. Objectius específics. Àrea del currículum Objectius generals Objectius específics 1. Explorar les possibilitats 1.Utilitzar la paraula i el cos com a expressives del propi cos. mitjà d'expressió. Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres. 2. Apropar els infants a la lectura mitjançant activitats que afavoreixin adquirir pautes de comportament social, de convivència i de respecte per les persones i els objectes. 2.Escoltar els contes. 3.Identificar un personatge per adquirir el coneixement i la descoberta d'un mateix. 4.Aprendre valors de respecte i convivència vers els companys. Àrea 2: Descoberta de l'entorn. 1.Conèixer i identificar els 1. Descobrir el món meravellós i personatges que amenitzen les màgic que hi ha darrere i dins historietes dels contes. d'un conte, una cançó, una història, etc.. amb tots els seus 2.Identificar els noms dels personatges i característiques. personatges dels contes. 2. Participar i gaudir de les 3.Crear espais de creació on els tradicions i costums a travès infants representin un personatge dels contes. del conte. Àrea 3: Descoberta de comunicació i llenguatges 1. Iniciar-se en l'escolta i 1. Tenir una actitud d'escolta cap els comprensió de textos literaris contes. breus ( contes, narracions ) 2. Tenir cura del material emprat en 7
 9. 9. 2. Potenciar les diferents formes les diverses activitats. d'expressió tal com l'expressió plàstica, l'expressió corporal i 3. Aprendre a relacionar-se amb els l'expressió musical. infants mitjançant activitats d’oci. 2.6. Els continguts propis de la proposta educativa. Mitjançant la globalitat els infants aprenen i actuen, a partir dels continguts que s'agrupen en les àrees d'experiència i desenvolupament: 1er descoberta d'un mateix i dels altres, 2n descoberta de l'entorn i 3er comunicació i llenguatge. Aquestes àrees s'interrelacionen per crear un aprenentatge globalitzat. Cada àrea es basa en 3 tipus de continguts diferenciats: els continguts de fets i conceptes, els continguts de procediments i els continguts d'actituds, valors i normes. En l'hàbit de la lectura hi podem trobar diversos continguts que s'adquireixen en l'assoliment.. De forma generalitzada direm que ajudar a interpretar aquest món i donar significat a tot el que els envolta. A continuació exposarem diversos continguts que assoleixen els infants a l'hora d'adquirir un hàbit de lectura: 1.Continguts conceptuals • - adquisició de nocions temporals • - identificació de les tradicions de la nostra cultura reproduïdes en els contes. • - reconeixement dels objectes en els contes • - reconeixement als elements referits en el conte 2.Continguts procedimentals • - adquisició vocabulari en les diverses activitats que hem descrit. • - representació d'escenes vivencials o del món meravellós que hi ha darrera un conte. • - iniciació en l'escolta i comprensió de contes. • - observació, exploració i experimentació del conte. • - fabricació d'un llibre recordatori de la Unitat. • - representació d'escenes viscudes o altres imaginades. • - utilització de la paraula i el cos com a mitjà d'expressió. • - classificació, seqüenciació, etc., de fets determinats. • - Implicació de la família en certes activitats. 3.Continguts actitudinals • - respecte i valoració del material que disposa l'escola (contes, joguines,...) • - interès per les activitats en grup, fomentant actituds de col·laboració, solidaritat i convivència. • - adquisició de pautes per adquirir un bon hàbit de lectura • - entusiasme per formar part de la representacions que es duguin a terme 2.7. Les activitats d'ensenyament-aprenentatge. Activitat 1: Xerrades en família Finalitat educativa Amb aquesta activitat es pretén sensibilitzar les famílies de la importància de la seva participació a l'hora d'ensenyar l'hàbit de 8
 10. 10. la lectura als petits, també es pretén donar els recursos necessaris per a que puguin desenvolupar i afiançar aquest habit en els seus infants. Material S'ofereixen eines i recursos per realitzar la tasca correctament. Com són llibres, fotocòpies, títols de contes, etc.... es convidarà a les xerrades a experts en el tema. Temporització Es duran a terme dues sessions durant el primer trimestre. Concretament un cop al principi del trimestre i un cop al final. Les sessions seran aproximadament de 2 hores. Grup Grup de pares asseguts a l'aula o a la sala polivalent segons disponibilitat i aforament. Distribució de l'activitat Es distribuirà en dues fases, la primera amb les explicacions d'un expert sobre el tema i la segona amb un col·loqui entre els assistents. Activitat 2: Racó de contes. Finalitat educativa Amb aquesta activitat es pretén que es toquin, es descobreixin i es comparteixin els llibres entre tots, es mirin i es reconeguin. Material Diferents contes adaptats a l'edat, prestatgeria, taula, cadires, coixins per seure a terra, ha de ser un lloc còmode i ben il·luminat..... Temporització Aquest racó estarà disponible durant tot el curs. El temps lliure que es destini al fet, serà segons horaris i activitats. Grup Grups reduïts. Distribució de l'activitat Es una activitat lliure on els nens podran acostar-se i gaudir cada vegada que vulguin del racó del conte, asseure's, mirar, comentar diferents contes. També podran disposar de jocs de taula com “aprenc a llegir “. Activitat 3: Maleta viatgera Finalitat educativa Amb aquesta activitat es busca fomentar l'interès i la motivació per la lectura, tant dels infants com dels pares. Material Una maleta amb, els contes corresponents, una agenda i un àlbum fotogràfic. Temporització Es durà a terme al llarg del curs, on cada cap de setmana un infant portarà la maleta a casa. Grup Serà una activitat individual i rotativa per setmanes. Distribució de l'activitat Es distribueix en tres fases, la primera serà l'explicació del conte a l'aula, la segona el infant que li toqui aquella setmana s'emportara la maleta a casa seva i per últim la tercera fase serà l'explicació per part de l'infant de la seva experiència amb la maleta viatgera. Activitat 4: L'hora del conte. Finalitat educativa Amb aquesta activitat es busca fomentar l'interès i la motivació per la lectura. 9
 11. 11. Material Contes i recursos audiovisuals Temporització Es durà a terme un cop per setmana des de el segon mes, la durada aproximada podrà anar entre 5 a 20 minuts segon conte i activitat. Grup Tota la classe. Distribució de l'activitat Segons l'activitat que es faci la distribució serà primer l'explicació del conte i posteriorment la tertúlia. Activitat 5: L'hora de les famílies. Finalitat educativa Que els pares comparteixin una activitat educativa amb els seus infants, participam de la màgia dels contes o iniciant tallers on adaptin contes a diferents situacions. Material Contes, titelles, cartolines, pictogrames... Temporització A partir del tercer mes un cop cada quinze dies, tot depenen de la disponibilitat dels pares. La duració aproximada serà de 30 a 45 minuts. Grup Tot el grup. Distribució de l'activitat Es distribuirà en tres fases, la primera la preparació de l'activitat en si, la segona l'exposició de l'activitat impartida pels pares o familiars dels infants i la tercera l'observació dels resultats en els infants. Activitat 6 : El conte Màgic Finalitat educativa Aprendre a passar les pàgines dels contes i visualitzar les imatges aprenent el codi escrit de cada objecte. Fomentar la creativitat i el treball col·lectiu a partir de les imatges escollides en els catàlegs que han portat els alumnes amb la col·laboració de les famílies . Material S'ofereixen eines i recursos per treballar aquesta activitat,com ara cartolines, colors, revistes de joguines,etc... Temporització Tindrà una durada d'una 1:15 minuts aproximadament Es durà a terme a final del primer trimestre i constarà de 3 sessions. Grup Tot el grup. L'educadora amb l'ajuda de la Nuba, introduirà l'activitat. Asseurà als infants en forma de “ U” i traurà la caixa de la classe - Tasca 1: Follejar el catàleg i relacionar joguines que més agraden als infants. Distribució de l'activitat - Tasca 2 : Cantar la cançó de les joguines -Tasca 3: Muntar el conte Màgic amb les imatges seleccionades. - Tasca 4 : Muntar el racó de les joguines amb la col·laboració de les famílies. 10
 12. 12. 2.8. La metodologia a utilitzar. Per a l'elaboració de la programació del cicle s'ha de tenir en compte el projecte curricular del centre. És convenient fer una seqüenciació de continguts en la qual es tingui en compte tot el procés que fan els infants des que entren en contacte amb la llengua escrita fins que han assentat les bases pel domini del codi escrit. Per tant, aquesta seqüenciació implica una reflexió conjunta del equips de mestres, per tal d'elaborar la programació de l'aula i haurà de triar els que cregui adequats en funció del nivell de desenvolupament de cada infant i dissenyar-ne els objectius didàctics. D'aquesta manera, la programació respecta la diversitat de ritmes d'aprenentatge. En la majoria de continguts que fan referència a la lectura és difícil establir una seqüència lineal, els continguts són progressius, es a dir, un mateix contingut es tractarà en diferents moments del procés, encara que amb graus d'aprofundiment diferents. La intervenció de la mestre variarà en funció de l'autonomia assolida per l'alumne/a en l'aprenentatge d'un contingut. Per al desenvolupament del nostre projecte es partirà dels interessos i necessitats dels nostres nens i nenes, l'essencial de la nostra proposta “El taller de contes” és desprendre de qualsevol rol amb finalitats pedagògiques o d'aprenentatge: abans de res s'ha de buscar que aquest sigui un espai de recreació, de diversió i de plaer. Així, per al nen o la nena la lectura o narració d'un conte serà un moment esperat, un espai per al joc, la imaginació i la creació. Del que es tracta és d'encantar, d'entrar al món dels textos escrits, dels contes, com qui entra a un viatge fantàstic, així s'abordarà el nostre “taller de contes” totes les nostres activitats a través d'una metodologia comprensiva que parteixi de la motivació així com de les característiques particulars del nostre grup. Ells, a través del joc d'investigació que realitzaran els nens i nenes en les diferents activitats programades, així com les experiències que viuran escenificant els seus personatges, construiran la realitat aprenent significativament. Els criteris d'organització de les activitats estaran basats en: – La tipologia de les activitats: • • • – La seqüenciació de les activitats • • • – Segons la seva finalitat Segons el recurs expressiu utilitzat Segons la modalitat d'agrupament Treballs individuals Treballs en grup Practiques globalitzadores Disseny de les activitats: • • • • • • • Motivació Objectius Desenvolupament Espai Temps Recursos Avaluació L'elaboració de les propostes pedagògiques d'aquest projecte atén la diversitat dels infants, l'educació en valors i la interacció de l'hàbit de la lectura amb les famílies, es partirà dels interessos i necessitats dels nostres nens i nenes, tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge i desenvolupament de l'autonomia dels infants fomentant el treball en equip. 11
 13. 13. Principis metodològics: • Enfocament globalitzador. Aquest enfocament permet que els infants tractin les experiències d'aprenentatge de manera global, posant en joc de forma interrelacionada mecanismes afectius, intel·lectuals i expressius. • Aprenentatge significatiu. Aprendre de forma significativa i amb sentit requereix establir nombroses relacions entre el que ja es coneix i el que s'ha d'aprendre, i té com a conseqüència la integració dels coneixements, la qual cosa permet aplicar el que s’ha après en una situació a altres situacions i contextos. • Atenció a la diversitat. Tenir en compte la diversitat comporta reconèixer que cada nen o nena és una persona única i irrepetible, amb la seva història, afectes, motivacions, necessitats, interessos, estil cognitiu, etc. Així doncs, la pràctica educativa haurà de ser oberta, diversa i flexible per a poder adaptar-se als nens i les nenes i respectar-ne les diferències personals. • El joc. El joc és un dels principals recursos metodològics d'aquesta etapa. Per mitjà dels jocs (motors, d'imitació, de representació, expressius, simbòlics, etc.) nenes i nens s'aproximen al coneixement del medi que els envolta, al pensament i a les emocions pròpies i dels altres. • El paper actiu dels infants. L'activitat infantil és un requisit indispensable per al desenvolupament i l'aprenentatge. Els nens i les nenes d'aquestes edats han d'aprendre fent, en un procés que requereix observació, manipulació, experimentació i reflexió. • El context. A l'hora de planificar les pràctiques educatives cal tenir en compte que no tots els contextos presenten les mateixes característiques i potencialitat educativa. Els elements físics (materials, espai, temps), culturals (hàbits, normes, valors) i afectivasocials (relacions entre nens, famílies, altres adults) poden permetre o inhibir el desenvolupament de les capacitats dels nens i les nenes. • Els espais. Tots els espais de l'escola s’han de considerar potencialment educatius si són escenaris d'acció-interacció-comunicació. La seva organització s’ha d'orientar envers la satisfacció de les necessitats i ha d’atendre els interessos de les persones que hi conviuen: de moviment, afecte, joc, exploració, comunicació, relació, descans, relació, aprenentatge compartit, comunicació, etc. • Els materials. La selecció de materials diversos ha d'afavorir la descoberta, permetre l'observació, la simbolització i la representació. Es poden considerar materials educatius els elements i objectes de qualsevol ordre amb els quals els nens i les nenes interactuen i generen aprenentatges. • El temps. El temps ha de ser entès, en aquesta etapa, com a instrument o eina útil per a l'organització de la vida escolar, però també com a element que contribueix al procés de construcció personal dels nens i les nenes. S’ha d'organitzar de manera flexible i natural perquè permeti no tan sols l'activitat, sinó també el contacte personal, la participació, la reflexió i el debat. • Activitats motivadores i vivencials: perquè ells puguin viure directament les tasques d'aprenentatge. Les activitats proposades estan programades de manera que els infants gaudeixin durant la seva realització, al mateix temps que afavorim la consecució de diverses capacitats que volem assolir. 12
 14. 14. • Relació família-escola: Buscarem potenciar la col·laboració entre famílies i escola a partir de la participació dels pares i mares en algunes activitats, com per exemple la maleta viatge. Serà molt positiu per a l'adquisició de l'hàbit de lectura que família i educadors vagin a una. Desenvolupament dels principis pedagògics: L'acció educativa en quant a les activitats estarà orientada cap a l'afavoriment de la construcció de la pròpia identitat dels infants, a l'elaboració d'una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, al desenvolupament de la seva autonomia, a l'establiment de vincles afectius i socials, al desenvolupament del moviment, de les capacitats comunicatives i al plaer per explorar, descobrir i construir. Els continguts educatius els abordarem per mitjà d'activitats globalitzades que tinguin interes i significat per als infants, que parteixin de les situacions quotidianes del centre i de l'entorn, que permetin incorporar les seves experiències i aprenentatges i que s'adeqüin a les seves característiques evolutives i als seus ritmes i estils d'aprenentatge. Per últim fomentarem el treball en equip del professorat, afavorint la coordinació dels integrants de l'equip docent. 2.9. Recursos Necessitarem tant de recursos humans com de materials, i dins del recursos materials podrem trobar els fungibles (un sol ús) i els no fungibles (com els mobles o els contes). Recursos humans: Els educadors, les persones expertes que portarem per fer les xerrades, les persones com el conta-contes que podran fer activitats, familiars dels infants.... El mestre/a es un facilitador dels aprenentatges. El paper del mestre es posar les condicions adients per ajudar els alumnes a ser persones autònomes, crítiques i respectuoses amb el coneixement i per que puguin aprendre les estratègies que els permetran continuar aprenent. La seva interacció ha de ser respectuosa, sense interrompre, interessant-se per allò que l'infant ha dit. Hi ha d'haver una reciprocitat d'intercanvi durant el qual els infants assumeixin un rol important, s'ha de sentir convidat a participar i recolzat. Les propostes incloses en els Recursos de la nostra aula de EI2 o P-2, fan referència al: Treball de sons: titelles, cançons. Jocs de taula: associació frase-imatge, i dòmino de paraules-imatge. La funcionalitat de la llengua escrita : passar llista. Lectura de contes. La maleta viatgera: inclou el conte, (família). Recursos materials: -Material: Per realitzar totes les activitats necessitarem diferents tipus materials: Contes adients a l'edat dels infants, titelles, papers amb els noms, fotos dels infants, una maleta, una prestatgeria pels contes del Racó de contes, coixins, estora, cadires, taula, eines audiovisuals, cd's de contes, revistes, la titella Nuba, jocs de taula, colors, làmines, pictogrames, cartolines, disfresses.... -Espais: L'espai per la xerrada que es farà amb els pares depèn de l'assistència a la mateixa, si es possible es realitzarà a la mateixa aula dels infants però si l'assistència fos molt alta es farà a la 13
 15. 15. sala polivalent de l'escola bressol. L' espai on és realitzaran la resta de les activitats serà a la mateixa aula de EI2 o P2. Unes activitats es realitzaran a la catifa o rotllana central, i altres a la seva mateixa cadira on seuen cada dia. 2.10. Avaluació L'avaluació del projecte es realitzarà en varies etapes: 1. Avaluació diagnòstica: Abans del projecte, haurem d'avaluar la necessitat que ens ha portat a definir el projecte 2. Avaluació contínua: El projecte en si, que l'haurem de realitzar segons l'activitat 3. Avaluació final: Desprès del projecte. 1. Avaluació diagnòstica. Abans del projecte, necessitarem definir que ens ha portat ha realitzar aquest projecte, per què hem cregut que s'havia de portar a terme un projecte com aquest. Mitjançant l'entrevista amb els pares, es va arribar a les següents conclusions: Ítems Observacions Quin contes li agrada més en el infant? Normalment no explicaven contes Quins contes tenien a casa? Normalment no disposaven de contes adients a l'edat Quins contes explicaven als infants? Normalment no hi havia interès per explicar contes en els infants d'aquesta edat Mitjançant tècniques d'observació de les educadores vers els infants. Ítems Observacions Presten atenció l'hora del conte? Els hi agrada escoltar contes? Demanen contes? Es detecta una falta de concentració i atenció a partir de l'explicació de contes a “l'hora del conte” Tenen interès pel Racó dels contes? Els hi agrada el Racó dels contes? Una falta d'interès i curiositat pel Racó de contes Disposen de vocabulari bàsic? Una mancança de vocabulari bàsic per l'edat en que es troben Agafen contes sols? Expliquen contes? Falta d'autonomia per agafar un llibre tots sols i fer-hi un cop d'ull i fer volar la imaginació. 14
 16. 16. Mitjançant un anàlisi de l'entorn: Ítems Observacions L'escola bressol on està situada? L'escola està situada el mig del barri vell Quins són els infants que van a l'escola bressol? Els infants que assisteixen a l'escola són d'un nivell socioeconòmic mig-baix, tots viuen dins l'àrea d'influència de l'escola. Un alt percentatge són nouvinguts, on el seu idioma matern no és el català. Quin és la relació de l'escola bressol amb el barri? La relació amb el barri és total, l'escola bressol està plenament integrada. Té una estreta relació tant amb les comunitats de veïns com de comerciants de la zona i també a nivell cultural amb les escoles del voltant com amb la biblioteca i les diferents institucions públiques. Mitjançant un anàlisi de les famílies i els infants: Ítems Observacions Entorn sociocultural de les famílies? El nivell sociocultural és mig-baix. La majoria de famílies són nouvingudes i això comporta una cultura, unes tradicions i una llengua diferent. Hi ha dificultat d'integració de les famílies nouvingudes? Moltes de les dificultats que es poden produir són donades per la llengua. La metodologia que proposem motivarà la participació dels infants i les seves famílies? Segurament pels infants la motivació serà alta encara que per a les famílies segurament haurem d'intervenir ajudant en molts casos. Degut a tot això es decideix fer un projecte sobre l'hàbit de la lectura: Lletres màgiques. Descripció del grup classe: El grup classe està format per 20 nens/es de p-2 de 2 a 3 anys. És un grup heterogeni. El grup està equilibrat quant a nens i nenes. És un grup dinàmic, cohesionat i molt inquiet. Un nombre considerable d'alumnes de la classe provenen de diferents cultures i tenen com a llengua materna una llengua diferent a la llengua catalana. Per tant, el contacte més proper amb la llengua catalana es produeix pràcticament al centre on els alumnes prenen contacte amb la llengua amb el projecte D' immersió lingüística que es fa al centre i amb la relació dels altres companys/es de la classe. Hi ha per tant,una gran varietat lingüística i de cultures que ens permet poder treballar molts aspectes dels contes des de diferents vessants i cultures. Aquesta riquesa lingüística i cultural és un recurs potent alhora d'explicar contes. 2. Avaluació contínua • Sobre el projecte: Hem contemplat una serie de ítems per poder avaluar el projecte i anar redefinint-lo si fos el cas. Ítems a observar Si No Observacions La participació en les activitats és significativa?. 15
 17. 17. La metodologia emprada és l'adequada per assolir els objectius marcats?. Les activitats que hem dissenyat són pertinents per adquirir l'hàbit de la lectura? Hi ha prou coherència interna en la seqüència d'activitats programades? Hi ha alguna que no implica una progressió en el procés o bé que no hi està prou relacionada?. Es podrien introduir millores pel que fa al disseny individualitzat d'alguna de les activitats?. El ritme de treball és correcte?. S'estan desenvolupant les activitats segons la programació prevista?. Les activitats permeten fer prou partícips a les famílies?. • Sobre les activitats Segons la tipologia de les activitats es faran servir un tipus d'avaluació o un altre. Xerrades amb les famílies: – Qüestionari que ens ompliran després de la xerrada ja sigui en aquell mateix moment o a casa. – El qüestionari pot ser de forma personalitzada o anònima segons veiem en els anàlisi que ja haurem fet amb anterioritat, moltes vegades segons les circumstàncies de cada família pot ser violent posar el que un pensa o el que passa a la seva llar. Ítems Si No Observacions Ha estat interessant la xerrada? Creus que ha servit o servirà d'alguna cosa? Creus que els contes poden ser importants en aquesta edat? A partir d'ara creus positiu fer servir els contes amb els infants? Vols rebre informació sobre quins contes són els mes adients per aquesta edat? Estàs interessat en que fem més xerrades sobre algun temes? Activitats amb els infants: – S'utilitzarà la observació com a eina per l'avaluació – Segons l'activitat és podrà fer una graella amb ítems o també es podrà fer una observació individualitzada respectant el ritme de desenvolupament de cada infant. Ítems Si No Observacions Els infants estan motivats en fer l'activitat? Estan captivats per les histories? Mostren interès pels contes? Els hi agrada participar en les activitats? Volen ser protagonistes? Els infants utilitzan tant la paraula com el cos per expressar-se 16
 18. 18. Els infants han aprés el nom dels personatges Els infants tenen cura del material Els infants han aprés a relacionar-se 3.Avaluació final En tot projecte també s'han d'establir uns indicadors d'autoavaluació de tots els participants en el projecte. S'ha de fer una valoració sobre la pròpia intervenció. Cal valorar el grau d'assoliment dels objectius marcats. Ítems Si No Observacions Han participat les famílies en les activitats? Les activitats, han estat adequades a l'edat i interessos dels nens?. Les agrupacions s'han fet correctament? Els materials han estat els adequats? Els espais han sigut els adequats? El temps utilitzat per realitzar les activitats ha sigut l'adequat? Com ha estat la intervenció dels diferents professionals amb els nens? Totes les activitats planificades s'han pogut dur a terme? Els infants han acabat mostrant interès per la lectura? Les famílies han mostrat finalment interès per els contes pels infants? S'han aconseguit els objectius marcats? 2.11. Tractament de la diversitat Mesures d'atenció a la diversitat adreçades a infantil. En general s'entén per diversitat el conjunt de diferències socials, econòmiques, culturals, personals i d’aprenentatge que identifica a l’individu com a ésser únic. Tothom és diferent i afrontar aquesta diversitat a l’aula és el que continua inquietant als docents. Dins del nivell d’educació infantil, és on juga un paper molt important el tractament de la diversitat. No hem d’oblidar que és en aquest nivell on el nen inicia l’escolarització, i és en aquesta etapa on els infants desenvolupen al màxim el seu potencial intel·lectual, així com el seu sistema de relacions amb el món que els envolta. Per tant, les educadores que impartim classe en aquest nivell, considerem vital l’atenció i el tractament individual de cada nen, doncs cada persona té un ritme maduratiu diferent que cal respectar i tenir-ho present en tot moment. PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Amb la intenció de permetre una millora continua en l'atenció educativa que oferim als infants de 17
 19. 19. P2 en l'àmbit de la lectura, volem crear un pla d'atenció a la diversitat que formarà part del Projecte Educatiu. Els objectius fonamentals d'aquest pla són: - Dissenyar actuacions per a la prevenció. - Detecció precoç dels infants amb necessitats específiques de recolzament educatiu. - Adaptar les estratègies metodològiques a les característiques individuals de cada infant. - Proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti desenvolupar-se de manera integral. - Adaptar aquesta resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives. - Planificar respostes educatives diversificades a nivell d’organització, procediments, metodologia i avaluació tot adaptant-les a les necessitats de cada alumne. - Organitzar els recursos personals i materials del centre amb la finalitat de facilitar una resposta educativa adequada a tot l’alumnat, especialment al qui presenta necessitats educatives. - Fomentar la implicació dels pares en el procés educatiu dels seus fills. - Coordinar-nos amb institucions i organismes externs. MESURES PREVENTIVES En el projecte que plantegem proposem una metodologia tenint en compte el moment educatiu en què estiguem realitzant les activitats proposades i per dur a terme la pràctica la diversitat com a tal, a l’aula es preveu activitats en: racons, tallers, petit grup, entre altres coses, que permeten l’atenció més individual, ampliant o reforçant els aprenentatges segons sigui més convenient. Aquestes són algunes de les pràctiques que es portaran a terme: • A l'aula els infants estaran distribuïts en petits grups heterogenis, facilitant el treball cooperatiu i l'ensenyança personalitzada a traves de les educadores. L'atenció individualitzada o en petit grup, per part del mestre tutor o altres professionals, dins i fora de l’aula ordinària. • Es realitzaran també activitats en gran grup per facilitar la sociabilitat dels infants. • Realitzarem programacions d'aula adequant els objectius i prioritzant i seleccionant els continguts en funció de les característiques i necessitats dels infants. • Elaborarem recursos materials variats, en diferents formats i nivells per oferir als diferents grups. • Es molt important també l'acció tutorial amb les famílies perquè permet la implicació d'aquesta amb l'educació del seu fill/a i l'eficaç col·laboració amb l'educadora així com entrevistes individuals i la col·laboració dels pares en activitats de l'aula. • Dissenyarem activitats metalingüístiques, especialment fonoarticulatories, i integració de les mateixes en l'horari diari del grup-classe com millora de l'expressió oral i apropament a la lecto-escriptura. • Realitzarem una avaluació continua on farem un seguiment diari del treball a l'aula, coordinació amb l'equip educatiu del grup i coordinació de les sessions d'avaluació. • La intervenció de dos professors dins l’aula ordinària. • El desdoblament del grup en diverses àrees. • Els grups flexibles en les àrees instrumentals (o altres àrees). • L’organització de tallers i racons de treball. • La diversificació del tipus d’activitats Com ajuda i tractament a la diversitat ens plantegem el següent: • Detecció de la dificultat per part del mestre/a. • Observació i estudi, si cal, de les dificultats per part del Gabinet d’Orientació Psicopedagògica. • Reunió orientativa del tutor/a i/o el Gabinet d’Orientació amb els pares i derivació, si es 18
 20. 20. • • creu necessari, cap a altres professionals. Actuació conjunta del tutor/a, mestre/a i pares, Gabinet d’Orientació i, si cal, dels professionals externs. El Departament Psicopedagògic del centre (format per una psicòloga/mestra d’educació especial i una psicopedagoga) és el responsable, juntament amb els tutors/tutores i la resta de professors que intervenen, de fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat. En funció de les necessitats es dediquen hores setmanals per part de les dues especialistes. Tenint en compte el grup classe i les necessitats detectades en el plantejament del projecte, realitzarem una avaluació continua del progrés de l' infant des de l' inici de les activitats fins el final de l' avaluació . Ho faríem mitjançant: – Observació directa de l' alumnat. – Graella d'observació. – Registre d’observació directa del desenvolupament dels diferents rols ( tutor i tutorat). – Realització correcta de les tasques concretes. – L’atenció a la diversitat a l’educació infantil mitjançant la tutorització entre iguals. – Correcció adequada. – Relació amb la resta del grup. 2.12. Implicació de l'equip d'educadors La implicació la definiríem com el grau de compromís que pren l’educador/a a l’hora de realitzar les activitats pels infants. Depenent del tipus d’activitat és podrà veure com d’intervenció i a conseqüència l’ implicació pot variar. En ocasions serà únicament organitzador d’ambients , en altres mediador d’aprenentatges entre els petits i l’entorn i en altres serà el que gestionarà tota l’activitat pautant cada pas per aconseguir un objectiu específic. A continuació especificarem l’ implicació i com es concretarà en cada activitat triada: - Xerrades amb les famílies Aquí l’educador ha d’aconseguir sensibilitzar a la família perquè tingui una actitud activa a l’hora de participar amb les xerrades on l’objectiu és per una part, crear un vincle més intens entre l’escola i la família i l’altre donar-los recursos perquè participin en el desenvolupament dels infants. L’educador tindrà un grau de compromís molt alt, ja que ha d’aconseguir bons oradors que ajudin a transmetre aquests valors a les famílies. La tasca de coordinar aquestes xerrades és paper principal del professional. - Racó de contes En aquesta activitat l’ implicació que té l’educadora és en un primer moment molt activa. Ja que ha de preparar l’espai i els materials. Posteriorment tindrà una actitud d’observació i en el cas que algú necessiti que se l’ajudi, intervindrà. - Maleta viatgera En aquesta activitat el paper de l’educador/a té 2 parts. La primera que l’ implicació és total ja que ha fer una selecció del material adequat i organitzar-lo. Depenent de les seves inquietuds la selecció serà més o menys curada. La segona part es tracta de sensibilitzar les famílies i facilitar la tasca que hauran de fer a les seves cases. Depenent de d’implicació de l’educadora a l’hora de d’oferir els recursos adequats , l’activitat pot tenir més o menys èxit. L’ implicació de l’educador/a condiciona directament en la motivació de la lectura i el interès dels petits. Ja que si s’ofereix uns bons recursos a les familiars i es pauta un treball òptim a les cases 19
 21. 21. l’hàbit de la lectura serà més fàcil adquirir-lo. - Hora del conte En aquesta activitat l’educador té una intervenció total, ja que es tracta d’animar i motivar els petits perquè segueixin el conte i participin. Depenent de la forma i l'èmfasi que posi fomentarà més interès i motivació cap al conte i les ganes de fullejar-lo posteriorment. - Hora de les famílies És una activitat on l’educador/a ha d’organitzar l’activitat en un inici. Ha de coordinar la participació de les famílies. Posteriorment tindrà més un paper secundari on observarà i sols si es necessari intervindrà. El paper principal corre a càrrec dels familiars. L’educador ha de coordinar la intervenció i deixar via lliure als nous protagonistes, els familiars. No hem d’oblidar que la intervenció de la persona que educa a d’ajustar-se a les necessitats de cada infant., adaptant-se en cada cas en funció del domini que té l’Infant envers la tasca proposada. Si ens trobem amb algun infant amb certes necessitats, s’haurà de realitzar una adaptació. - El conte màgic Es una activitat on la tasca principal de l’educador es escollir el material en un primer moment, posteriorment depenent de l’adequació en la selecció del material es podrà veure l’èxit de l’activitat. L’educador observa i si algú es troba amb certs problemes l’acompanyarà en la recerca de la solució. 2.13. Implicació de les famílies. Amb aquest projecte pretenem fomentar l´hàbit de la lectura implicant a les famílies per tal de sensibilitzar de la importància d'oferir contes als més petits. També pretenem oferir-los recursos necessaris per portar a terme la tasca i les activitats per tal que puguin participar activament ja que explicar o llegir una història en veu alta és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares i fills, estimula el plaer d'escoltar, d'imaginar o crear, potencia la capacitat d'observació, l´atenció i la concentració. Afavoreix l´adquisició del llenguatge i permet que el nen entengui el món que l´envolta i el propi món intern. S´intenta transmetre a les famílies l´importància de començar en la franja de 0-3a d'edat per preparar als més petits per a l´etapa de l´aprenentatge lector que es portarà a terme, posteriorment a les escoles. La podríem definir com la fase clau que afavoreix els nens i els serveix per assolir la maduresa necessària per afrontar el procés lector sense dificultats. Concretarem l´implicació dels pares en: El primer mes realitzarem “xerrades amb els pares”, que ens serviran per crear un vincle més intens entre família i escola i d'altre banda es faran propostes i es rebran suggeriments a més de proporcionar recursos necessaris per fer possible la seva participació en el desenvolupament de l'hàbit en els infants. El segon mes hi hauran activitats dirigides “La maleta viatgera”, permetrà implicar als pares continuant l´hàbit de la lectura a casa utilitzen contes procedents de l´escola. El tercer mes durem a terme “l´hora de les famílies”, cada quinze dies els pares que vulguin podran entrar a l´aula a explicar un conte. 20
 22. 22. Nom de l'alumne/a: Meritxell Ball Títol de l'activitat: Temporalització: L'activitat és durà a terme en un mateix dia, dividida en 3 sessions seguides. Amb una Conte de Sant Jordi (Estarà dins l'activitat petita parada entre la segona i la tercera l'Hora del conte) sessió. 1a- 15 minuts d'explicació del conte 2a – 20 minuts d'expressió corporal 3a- 20 minuts d'expressió plàstica Espai on es durà a terme: Nombre d'infants i edat: 20 infants de P2 2 aules Objectius: Àrea del currículum Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres. Objectius generals Objectius específics 1. Apropar a la lectura a partir d'activitats que afavoreixen adquirir pautes socials de convivència i respecte. 1.1-Identificar-se amb el personatge per adquirir el coneixement i la descoberta d'un mateix Objectiu didàctic 1.1.1-Identificar personatges 1.1.2-Prendre consciència del cos els propi 1.2.1 Escoltar amb 1.2- Aprendre valors atenció de respecte i 1.2.2-Respectar quan convivència els companys parlen. Àrea 3: Descoberta de comunicació i llenguatges 1. potenciar diverses 1.1-Progressar en la 1.1.1-Desenvolupar formes d'expressió psicomotricitat fina. prensió fina i corporal i plàstica. coordinació oculomanual la la 1.2-Tenir cura del 1.2.2Vetllar i guardar les material emprat en disfresses. les activitats Els continguts: Amb aquesta activitat els infants aprenen a identificar les tradicions de la cultura catalana. A reconèixer objectes del conte tot ampliant el seu vocabulari. S'inicien en d'actituds de convivència entre els infants. Aprenen a respectar el material. Tot adquirint unes pautes per un futur bon hàbit de lectura. Aprenen a utilitzar el cos com a mitjà d'expressió. Representant escenes vivenciades o del mateix conte. Es una bona activitat per iniciar-los en l'escolta dels contes. Els infants aprenen a estar atents a l'explicació de l'educadora. Actitud que ajudarà a una millor comprensió del conte. 21
 23. 23. Material o Recursos: L'activitat consta de tres parts: 1- Lectura del conte Es necessita les cartolines on hi ha explicat el conte de Sant Jordi juntament amb les imatges corresponents. 2- Expressió corporal - 20 disfresses. 5 disfresses de cada personatge: • Rei ( corona i capa ) • Reina ( corona i capa ) • Princesa ( Corona i mascara ) • Cavaller Sant Jordi ( espasa, capa) • Drac ( mascara de drac) • Roses de paper plastificades. - una caixa on guardar totes les disfresses. - gomes elàstiques per les caretes i les capes 3- Expressió plàstica - taules - cadires - papers - llàpissos de colors - pot pels llàpissos Desenvolupament de l'activitat: L'activitat consta de 3 parts: 1- Lectura del conte. Els nens es situen al mig de l'aula asseguts al terra amb rotllana. L'educadora es situa al seu costat també asseguda. Inicia l'explicació del conte de Sant Jordi. Tindrà de suport unes cartolines on es trobaran il·lustracions del conte a narrar. També s'hi trobaran escrites el nom del conte i certs mots emblemàtics del conte. En cada part del conte s'ensenya la cartolina on els petits podran veure el redactat el conte i les il·lustracions que animen als petits a despertar la curiositat. Anirem variant el to de veu per enfatizar més i sorprendre'ls. Al llarg de l'explicació els hi anirem fent preguntes senzilles per fer-los participar de l'explicació i així motivar-los en l'escolta. Un cop haguem acabat la narració deixarem que els petits s'acostin a veure les il·lustracions i les puguin observar i manipular. Acte seguit ens tornarem a seure en rotllana i deixarem una caixa davant de l'educadora. 2- Expressió corporal. Animarem els petits i els hi despertarem la curiositat. Els hi farem varies preguntes del que hi pot haver dins. 22
 24. 24. Els hi explicarem que hi trobarem disfresses del Cavaller Sant Jordi, la princesa, el rei, la reina i el drac. També tindrem unes quantes roses de paper plastificades. Tindrem preparats 5 disfresses de cada. Ajudarem a escollir les disfresses i deixarem que gaudeixin sols pel mig de la classe amb les disfresses. S'ha de deixar que ells sols explorin el seu cos, sentiments i sensacions..Perseguim que identifiquin els personatges. 3- Expressió plàstica. Situarem tots els petits en una altre aula on hi hauran taules i cadires petites ubicades en forma de U. Estaran totes molt juntes, tocant-se unes amb les altres. Animarem als petits perquè s'assentin a les cadires. Tot seguit els hi explicarem que l'activitat consta de dibuixar el que vulguin sobre el conte que els hem explicat de Sant Jordi. Els deixarem escollir un color per pintar i els hi deixarem un de paper din A-4. Quan tots els infants tinguin els colors i els paper podran començar. Es tracta de deixar llibertat perquè transmetin al paper el que vulguin sobre el conte que els hi hem explicat. Adaptacions (dels espais, l'organització, etc en funció de les necessitats concretes) La primera part de l'activitat es desarrollarar al centre de la classe. Es necessita tenir la classe ordenada. Sense cap joguina pel mig. La segona part de l'activitat necessita el mateix que la primera. Es necessita que l'aula estigui lliure de qualsevol distracció. Utilitzarem l'aula sencera. Els infants podran moure al llarg de tota l'aula. La tercera part de l'activitat sí que necessita una organització específica. Hem d'organitzar un altre espai per realitzar l'activitat. Ubicarem unes taules en forma de U amb les respectives cadires per a cada alumne en una altre aula. La forma de les taules es molt important per facilitar a l'educadora poder veure tots els alumnes i poder gestionar l'activitat amb agilitat. Avaluació dels infants: L'avaluació de l'activitat és realitza per observar si els objectius que s'havien marcat en un inici s'han assolit i si el desenvolupament de l'activitat i la tasca de l'educadora ha estat òptima. MOLT POC GENS Han participat en l'activitat Identifiquen els personatges Es detecta manca de vocabulari a l'hora d'explicar el conte. Presten atenció a l'hora del conte Respecten el material que s'utilitza en les 3 sessions Representen escenes del conte 23
 25. 25. Exterioritzen els seus sentiments Avaluació de l'activitat: Si No Observacions S'ha pogut realitzar l'activitat amb èxit L'activitat estava ben organitzada El material del que es disposava era l'adequat El temps invertit en cada part de l'activat era suficient L'espai era suficient L'organització de les instal·lacions era òptima L'actitud de l'educadora s'ha adaptat a les necessitats dels infants Es adequada l'activitat per fomentar l'hàbit de la lectura S'ha desenvolupat programació prevista. l'activitat segons la Observacions: Farem una parada entre la segona activitat i la tercera. Quan s'acabi l'activitat corporal animarem als infants a anar al lavabo a fer pipi i beure una mica d'aigua. 24
 26. 26. Nom de l'alumne/a: Sílvia Gaja Julià Títol de l'activitat: Temporalització: Es durà a terme el primer Les dues versions de la Rínxols d´or. (Estarà trimestre. Aproximadament a mitjans de dins l'activitat l'Hora de les famílies) novembre, un cop superat el període d´adaptació. Serà una activitat de 1hora i 30 min. Aprox. Distribuïda de la següent manera: Ritual d´entrada: 5min Ritual d´assemblea: 10min Moment de l´activitat: 60min Recollida de material:10min Ritual de sortida: 5min Espai on es durà a terme: Es durà a terme Nombre d'infants i edat: 20 infants de 2 a a l´aula dels Mussols 3a. Objectius: Àrea del currículum Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres. Àrea 3: Descoberta de comunicació i llenguatges Objectius generals Objectius específics Objectiu didàctic 1. Apropar els infants a la lectura mitjançant activitats que afavoreixin adquirir pautes de comportament social, de convivència i de respecte per les persones i els objectes. 1.1. Identificar-se amb un personatge per adquirir coneixement i la descoberta d´un mateix. 1.1.1.Identificar personatges els 1.1.2. Enumerar els objectes per grandàries 1.2.1. Reconèixer la diferència entre la versió clàssica i l´altre 1.2. Aprendre valors versió. de respecte i 1.2.2. Afavorir la convivència vers els relació entre companys companys. Adquirint i fomentant respecte vers les diferències dels altres. 1. Iniciar-se en 1.1. Tenir una actitud 1.1.1. Conèixer altres l'escolta i comprensió d´escolta cap als vivències. de textos literaris contes. breus ( contes, narracions ) Els continguts: Els infants aprendran a reconèixer i relacionar els objectes dels contes. A distingir i associar la paraula amb l´imatge i alhora ampliaran el seu vocabulari. També aprendran les diferents grandàries. A més s´iniciaran en l´escolta i comprensió de contes. Aprendran respecte pels companys fomentant activitats de col·laboració, solidaritat i convivència. Aprendran ha valorar el material. Desenvoluparan la seva imaginació i creativitat recordant vivències del conte i plasmant en el paper el que recorden de l´història explicada. 25
 27. 27. Material o Recursos: Una titella “La Nuba”, un pictograma de la Rínxols d´or, fulls , ceres i contes adaptats. Desenvolupament de l'activitat: Ritual d´entrada: Es donarà la benvinguda als infants i es presentarà la nostra titella del projecte la Nuba. Assemblea inicial: L´educadora farà seure tots els infants en semicercle encarats al pictograma de la Rínxols. I la titella....Tuba... farà la presentació dels contes que posteriorment explicarà l'educadora. Moment de l´activitat: L'educadora explicarà el clàssic conte de la Rínxols d'or ajudant-se de les làmines o pictogrames i després continuarà amb l´altre versió de la Rínxols adaptada a les necessitats específiques D´un nen al·lèrgic de l'aula. El conte de la Rinxols d´or Hi havia una vegada una nena que es deia Rínxols que tenia els cabells tan rossos com fils d´or. La Rínxols li va demanar a la mare per sortir a passejar. La mare li va dir que si però que no agafés menjar de ningú, perquè la Rínxols era al·lèrgica a alguns aliments. Passejant pel bosc va trobar una caseta. Pam, pam, pam... va picar a la porta. La va obrir a poc a poc, ningú va contestar. Quina caseta tan bonica, va pensar. La porta era oberta. I hi va veure tres tasses. Una gran plena de llet, una segona plena de sopa amb ou i una tercera tassa plena de sopa de verdura. Aquesta última si que la va poder beure. Després va trobar tres cadires i es va assentar en la més petita i tres llits dels quals va triar el més petit on va quedar adormida. Però finalment van arribar a la casa els propietaris de la casa, tres ossos i van quedar sorpresos de veure la nena a casa seva i van quedar tots intrigats. I la Rínxols els va explicar que s´havia begut la tassa de sopa de verdura. I també els va explicar que volia dir ser al·lèrgic. I que si prenia una cosa que no li queia bé es posaria malalta. -Versió clàssica adaptada al nivell de desenvolupament. -Versió adaptada a una necessitat específica. Pictograma 26
 28. 28. Un cop acabada la narració els farà preguntes per saber el que n'opinen. També un cop acabades les narracions, deixarem als infants fulls en blanc i ceres perqué representin el que vulguin. Recollida de material: Farem que els infants col·laborin a recollir les ceres i els fulls al seu lloc. Ritual de sortida: Finalment ens acomiadarem de la Nuba que ens haurà acompanyat en tot moment. Fins que ens torni a explicar el pròxim conte. Adaptacions (dels espais, l'organització, etc en funció de les necessitats concretes) Hem adaptat l'espai perquè els infants en semicercle puguin veure tots, el pictograma i entenguin millor els contes. També hem adaptat una mica el conte al nivell de desenvolupament dels infants. I finalment també hem adaptat el conte fent un altre versió pensant en un alumne de l'aula, al·lèrgic alimentari. Per fer entendre a tots els infants el que vol dir ser al·lèrgic i el que suposa. Aquesta activitat es fruit del taller d'adaptacions de contes dels pares, que es porta a terme a l'escola. Avaluació : Mitjançant la tertúlia i l´observació sistemàtica valorarem si s´han assolit els objectius de l'activitat. L'observació serà l´instrument que utilitzarem i quedarà plasmat en la graella d'observació segons uns determinats ítems. Avaluació dels infants: Ítems a avaluar Si No Observacions Si No Observacions Identifica els personatges? Enumera els objectes per grandàries? Reconeix la diferència entre una versió del conte i l´altre ? Escolta altres vivències? Plasma en el paper l´història explicada? Avaluació de l'activitat: Ítems a avaluar Afavoreix la relació entre companys? Fomenta respecte vers les característiques dels altres? Ha estat una activitat constructiva? La durada de l´activitat ha estat l´adequada per l´edat dels infants? S´han aconseguit els objectius proposats? Observacions: 27
 29. 29. Nom de l'alumne/a: Laura Gil García Títol de l'activitat: Temporalització: El conte viatger (Estarà dins l'activitat de la Aquesta activitat es durà a terme Maleta viatgera) setmanalment, tots els dilluns treballarem amb els infants durant 1 hora el que han fet mentre han tingut la maleta a casa seva. Espai on es durà a terme: Nombre d'infants i edat: 20 infants de 2-3 Per aconseguir que aquest projecte sigui un anys èxit comptem amb la col·laboració de les famílies i de la biblioteca pública. Així que l'espai on es desenvoluparan les activitats estarà dividit entre tres àmbits: l'escola, la casa dels infants on es portaran la maleta per compartir-la amb els pares i la biblioteca pública, que ens ajudarà a posar a disposició de l'escola un recurs educatiu que permeti la realització d'un treball didàctic en família. Peró l'activitat principal la centrarem a l'aula dels mussols, a l'escola bressol. Objectius: Àrea currículum del Objectius generals Objectius específics Àrea 1: Descoberta 1. Explorar les d'un mateix i dels possibilitats altres. expressives del propi cos. Objectiu didàctic 1.1.1. Participar activament, demostrant atenció i satisfacció, en l'explicació o la 1.1. Estimular l'hàbit i dramatització de el gust per la lectura contes i relats. des de les primeres 1.1.2. Esforçar-se per edats. escoltar, mantenint l'atenció, les exposicions orals tant de l'educadora com dels companys i companyes. 1.2.1. Utilitzar el cos en la representació d'accions, situacions i personatges, i en l'exteriorització i 1.2. Potenciar d'emocions sentiments a partir de l'estimulació tàctil, relats i contes visual i sonora. coneguts. 1.2.2. Recordar els personatges i les seves característiques més importants, les 28
 30. 30. cançons, les cantarelles, les dites, les frases fetes i les exclamacions dels contes explicats. Àrea 3: Descoberta 1. Iniciar-se en de comunicació i l'escolta i comprensió llenguatges de textos literaris breus ( contes, narracions ) 1.1. Potenciar la capacitat d'observació, atenció i concentració i fomentar l'us del llenguatge oral en els infants. 1.1.1. Comprendre i utilitzar diferents senyals lingüístics i extralingüístics per a interpretar intencions comunicatives d'un personatge concret en l'explicació i representació de contes. Els continguts Descoberta d'un mateix i dels altres: _ Identificació i imitació de personatges coneguts i accions relacionades amb els arguments dels diferents contes. _ Interpretació de relats a traves del gest amb suport visual i sense. _ Manifestació i exteriorització d'emocions i sentiments a partir de l'auto implicació en els arguments dels relats escoltats. _ Experimentació de les nocions espacials: davant, darrera, dins, fora, en situacions concretes i en espais concrets, _ Representació amb el propi cos i material divers, d'accions i característiques de personatges ja coneguts. Descoberta de l'entorn: _ Manipulació d'elements propis del marc natural. _ Identificació de les diferents parts dels elements mes característics. _ Reconeixement dels diferents personatges del conte. Comunicació i llenguatges: _ Interpretació de diferents senyals comunicatius, el gest i l'entonació, en relats i explicacions breus. _ Interpretació de diferents elements propis de relats imaginaris. _ Reconeixement del conte com a sistema d'expressió de diferents sentiments o experiències viscudes. _ Ús de senyals lingüístics i gestuals en explicacions o representacions ,contes coneguts: articulació de sons, entonació, mirada, mímica. _ Participació de diferents formes de comunicació: diàleg i narració. _ Diferenciació entre elements de la realitat i del món imaginari dels contes. _ Memorització de fets concrets, personatges i cantarelles propis de contes coneguts. Material o Recursos: – Una maleta que podríem folrar amb dibuixos de colors atractius o amb imatges dels 29
 31. 31. contes mes destacats com els tres porquets o en Patufet. – – – – Una selecció de llibres populars. Revistes infantils. Fotocòpies de les cobertes dels contes en miniatura. Ninot per posar dintre de la maleta. Llibreta per fer les aportacions, amb una introducció amb l'explicació del seu funcionament i la llista amb el contingut de la maleta. Desenvolupament de l'activitat: Els contes viatgers és una activitat de motivació a la lectura que proposa als infants l'experiència de compartir amb les seves famílies els contes populars. L'activitat fomenta l'hàbit lector i es una manera positiva d'apropar als petits lectors amb les seves famílies. Les pautes a seguir per el desenvolupament de l'activitat són: 1. Organitzarem els contes viatgers i triarem els llibres que es posaran dintre d'una maleta. 2. Dedicarem una sessió a fer la presentació del contingut de la maleta als infants: – Els llibres: Contes populars i clàssics de tota la vida: L'aneguet lleig, la caputxeta vermella, En Patufet, Els tres porquets, El peix irisat... – Un ninot que acompanyara sempre la maleta. – La llibreta: en el primer full s'explicaran els objectius de la maleta, la necessitat de respectar el material per part de les famílies i una llista amb el contingut. 3. A continuació, comentarem la importància de ser responsables i tenir cura de tot el material que conté la maleta perquè és un material col·lectiu i que es pot fer malbé. 4. Prepararem un calendari on marcarem l'ordre en què els nens i nenes es podran emportar la maleta a casa, el temps que podran tenir-la (una setmana) i la data del seu retorn. 5. Una vegada retorni la maleta, l'infant podrà triar i explicar als seus companys/es, alguns dels arguments o coneixements del conte que li ha tocat. 6. Per acabar l'educadora llegira en veu alta les aportacions de la família: les observacions, les propostes, els comentaris i les recomanacions de contes nous per a la maleta. També es podria obrir un racó de la maleta viatgera a la pàgina web o al blog de la classe perquè les famílies puguin penjar les seves aportacions. La nostra activitat es centrarà en el punt 5 i 6 a quan els infants hagin tornat la maleta a l'aula després d'haver estat amb ella durant una setmana a casa a casa llegint el conte amb la seva família. Per afavorir l'enriquiment de l'expressió oral, el dilluns quan el nen o nena porti la maleta amb el conte viatger que li ha tocat a la classe, es posara davant del grup per explicar-lo. Portarem alguns suports que ajudin a recordar l'argument del conte : titelles, dibuixos, objectes, disfresses... 30
 32. 32. Utilitzarem titelles per explicar en “Tabalet” Portarem de casa pastís i xocolata per esmorçar (elements del conte), després d'explicar amb el titella el conte ''La mama oca i el pastís''. Es demanara coherència en el relat amb la nostra ajuda i usarem les formules d'inici i final per facilitar l'estructura narrativa del conte: _ Vet aquí una vegada... _ Hi havia una vegada... _ Conte contat, conte acabat... _ Vet aquí un gos, vet aquí un gat aquest conte s'ha acabat! Per afermar l'autoestima de l'infant i donar-li seguretat en relació a la seva expressió verbal, al finalitzar l'explicació del conte se li farà una valoració positiva amb una de les cantarelles de felicitació i un aplaudiment. Adaptacions (dels espais, l'organització, tec en funció de les necessitats concretes) - Oferirem sessions informatives i xerrades amb els pares dels infants per promoure la lectura en família, orientar-los i donar-los pautes sobre com fer-ho. - Posarem a la disposició dels pares i educadors espais d'intercanvi per compartir experiències i vivències. - Els infants tindran entrada lliure a la biblioteca pública acompanyats dels pares o educadors on podran gaudir dels llibres que vulguin i podran realitzar activitats lectores. - L'escola bressol disposarà d'una biblioteca d'aula a on anirem deixant els llibres que ja s'han llegit perquè els infants puguin agafar-los quan vulguin. 31
 33. 33. Avaluació dels infants: Per tal de poder valorar si s'han complert els objectius plantejats, prepararem la següent graella d'observació: ITEMS A AVALUAR SI NO OBSERVACIONS Els infants han gaudit realitzant l'activitat Els infants l'activitat. han mostrat interes per Ha participat en l'activitat i ha estat atent a l'explicació del conte. Demanaven els contes a l'escola. S'han complert els objectiu assenyalats. Avaluació de l'activitat: ITEMS A AVALUAR SI NO OBSERVACIONS L'activitat ha fomentat la creativitat i la creació de vincles entre pares i fills. L'activitat ha desenvolupat l'autonomia i la comunicació dels infants. Els materials han estat adequats a l'activitat proposada i a l'edat dels infants. L'activitat estava organitzada. ben preparada i L'activitat ha estat dinàmica, motivadora, variada... 32
 34. 34. Nom de l'alumne/a: Judit Guanyabens Ibañez Títol de l'activitat: Joc, “Aprenc a Llegir” Joc Temporalització: Entre 30-45min, dos dies a de taula, Associació Frase-imatge. la setmana. Espai on es durà a terme: A l'aula de EI2 Nombre d'infants i edat: 20 infants de 2 i 3 anys. Objectius: Àrea del curriculum Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres. Objectius generals Objectius específics 1. Explorar les possibilitats expressives del propi cos. 1.1. Saber interactuar dins del grup. Objectiu didàctic 1.1.1. Tenir iniciativa amb el joc. 1.1.2. Tenir bona actituds vers el grup, respectar-se un als altres, i deixant que tots els membres del grup participin de l'activitat. 1.2.1. Relacionar la veu del lector amb la 1.2. Anar augmentant seva targeta. el grau de dificultat de 1.2.2. Ordenar les les targetes. targetes en ordre de la història. Àrea 3: Descoberta de comunicació i llenguatges 1. Iniciar-se en 1.1. Reconèixer l'escolta i comprensió elements de diversos de textos literaris entorns. breus ( contes, narracions ) 1.1.1. Saber dir i explicar les targetes en el ordre que les han posat, per fer una petita narració de la història o del conte. Els continguts: Joc “aprenc a llegir”. Els objectius generals de l'activitat són: els 3 tipus de continguts diferenciats: -continguts de fets i conceptes. -continguts de procediments. -continguts d'actituds, valors i normes. 1-continguts conceptuals: Reconeixement dels objectes en les targetes. 2-continguts procedimentals: Adquisició de vocabulari en les diverses històries. Representació d'escenes vivenciades. Iniciació en l'escolta i comprensió. 3-continguts actitudinals: Respecte i valoració dels materials. Interès per l'activitat en grup, fomentar actituds de col·laboració i convivència. Els nens i nenes aprendran a relacionar la paraula i la seva grafia, a reconèixer el text escrit i la relació amb els seus significats, a identificar la relació causa efecte i reconèixer elements de diversos entorns. Els més petits aprendran a distingir, i associar la paraula amb la imatge i alhora ampliaran el seu vocabulari. Aquest joc fomenta l'aprenentatge ràpid i amb qualitat a través de l'estímul que suposen la veu i 33
 35. 35. els sons dels objectes i els animals gràcies a la interacció amb un lector avançat de targetes. Els objectius didàctics de l'educadora en aquesta activitats són que els infants aprenguin a : -Utilitzar els instruments de l'activitat correctament. -Utilització de vocabulari relacionat amb les targetes, a partir de l'experimentació amb el lector avançat de targetes. -Classificació correcte de les targetes per formar una història. Material o Recursos: Cinc lectors i les seves targetes. Joc Aprenc a llegir Lector de targetes Targetes: Porten un codi de barres al darrere per el lector avançat. Buscar imatges, (escoltaran la frase i els infants buscaran la imatge). Targetes amb una història. (3 targetes de text i 3 de imatges). 34
 36. 36. Desenvolupament de l'activitat: En primer lloc, crearem un clima afectiu a l'aula ja que és fonamental per potenciar les ganes de participar dels nens en la activitat i per afavorir la seva autoestima, la relació amb els companys i amb nosaltres, les educadores. Tot això ho hem de treballar a través del to de veu, de l'entusiasme i la implicació que mostrem nosaltres durant l'activitat. Aquesta actitud ha de donar peu a crear un clima de seguretat que faci que els infants s'expressin lliurament i sense pors o inseguretats. Abans de començar l'activitat relacionades amb el joc “Aprendre a llegir”,farem una rotllana per crear un ambient de diàleg, explicarem als infants els motius pel qual les treballem, explicant-los les targetes per fer una història, com un conte. Per dur a terme l'activitat joc “aprendre a llegir” amb els lectors de targetes, haurem de fer 5 grups, de 4 nens i nenes. Aquesta es una activitat en grup, però el nombre d'infants ha de ser reduït, pel tema de lectors que tenim, en aquest cas tenim 5 lectors avançat de targetes. Per fer l'activitat distribuirem el material per les taules, i nosaltres hi serem per aclarir dubtes, o per resoldre conflictes a l'hora de compartir material. Farem 5 grups de 4 infants que afavorirà l'acostament i la interacció entre ells. Un cop els infants hagin experimentat amb el material, passarem a començar l'activitat on els infants passin les targetes escrites per el lector i que busquin la targeta parella, que serà una targeta amb una imatge. Serà interessant veure la reacció dels infants en cada moment. La nostra actitud serà d'observació, conversa i de vetlla per la seguretat. Deixarem total llibertat als infants per desenvolupar l'activitat. Amb les targetes de les imatges i lletres, tenim diferents nivells, tenim històries de tres targetes, altres de quatre i així anirem pujant de nivell de dificultat amb la història. Així els nens i nenes podran anar muntar les histories per formar un conte. Aspectes metodològics: L'activitat serà presentada en forma de joc, de manera que engresquin al nen/a a participar. I, a més potenciarem la interacció, la qual es donarà tant de nens cap a nosaltres com entre els infants. Intentarem al màxim possible que les activitats que duguem a terme estiguin basades en l'aprenentatge significatiu, ja que ells podran relacionar moltes coses que ja coneixen amb les històries de les targetes. Hem de tenint en compte que tots els nens tenen la mateixa edat, hem de pensar que cadascú té el seu ritme d'aprenentatge, ja sigui perquè és de principi o de final d'any, per la condició física, la capacitat cognitiva. No encasellarem l'activitat en un temps contret i intentarem que cada nen o nena treballi al seu ritme i sense obligar-lo a fer-la si no tenen ganes. Per tant, el que intentarem potenciar és que els infants estigui motivat per allò que fan sense que estiguin obligats a fer-ho d'una manera determinada. Cal que tots els infants puguin participar en l'activitat proposada sense cap tipus d'exclusió. Aquesta activitat es dura a terme a l'aula de EI2. Allà els hi explicaríem en què consisteix l'activitat: “Ara un donarem un aparell es un lector (ens diu que posa a la targeta), i unes targetes amb dibuixos per fer la història. A partir d'aquí observarem les reaccions dels nens i nenes i les sensacions que tenen al veure i tocar el lector i les targetes. Nosaltres potenciarem la descoberta de passar una targeta per el lector. A més donarem importància quan un infants executi la acció de passar una targeta per el lector. Explicarem als infants abans de començar que el lector és un estri del qual hem de tenir cura perquè es pot espatllar. El lector avançat te molts avantatges, els infants han de estar ben atents per escoltar el que els diu el text per buscar o associar la seva targeta de la imatge. 35
 37. 37. Adaptacions (dels espais, l'organització, etc en funció de les necessitats concretes) Adaptarem la classe en grup de taules farem cinc grups de taules amb quatre cadires cadascuna. A cada grup de taules posarem un lector i les targetes amb el text i les imatges. L'adaptació amb infants amb necessitats concretes haurem de tenir en compte amb necessitats educatives especials, tot adaptant l'activitat a les seves necessitats. A més caldrà que estiguem en constant observació i amb disposició d'ajuda. També, potenciarem que no hi hagi cap tipus d'exclusió, és a dir actuarem i farem que el grup actuï sense deixar de banda als alumnes amb aquest tipus de necessitats. Per tant haurem de fer les modificacions necessàries en cada moment. Avaluació dels infants: Els instruments que farem servir per avaluar als infants serà a través d'uns ítems a avaluar, on hi haurà el SI, NO i Observacions. L'observació sistemàtica i la interacció amb els alumnes ens servirà per fer un seguiment del desenvolupament de l'infant en l'activitat, i per tant, podem dir que ens servirà per valorar si s'estan assolint els objectius o no. L'observació sistemàtica serà l'instrument bàsic que ens permetrà dur a terme el seguiment de cada nen en l'activitat, fent referència a: processos d'autonomia, socialització, desenvolupament. Tenint en compte les característiques d'aquesta activitat, l'avaluació es basarà en l'observació que realitzem sobre les descobertes dels infants, és a dir: -Com s'organitzen a partir de les orientacions que els hem donat. -Com superen per si sols les dificultats que se'ls plantegen. -Quin interès i motivació mostren en l'activitat . -Quines aportacions fan alhora de realitzar l'activitat. -Com recorden i relacionen les targetes. Avaluació de l'activitat: Els instruments que farem servir per avaluar l'activitat serà a través d'uns ítems a avaluar, on hi haurà el SI, NO i Observacions. Gràcies a l'explicació de coneixements previs que farem, podrem concretar quins aprenentatges tenen assolits els infants i així saber si els objectius que ens volem plantejar es poden aconseguir o no. -És una activitat fàcil de portar a terme. -El lector s'entén amb facilitat. -S'han assolit els objectius. Observacions: Aquesta activitat està adaptada als nens i nenes de EI2, el joc de “ Aprenc a llegir” esta dissenyat per a nens de 5 a 7 anys, on poden llegir les targetes on està escrit el text, però nosaltres l'utilitzarem les targetes amb el text per escoltar el lector i buscar la targeta parella on està la imatge. Així els nens de EI2 aprendran a relacionar i fer parelles amb la targeta del text i la targeta imatge. 36
 38. 38. Nom de l'alumne/a: Anna Mª López Heredero Títol de l'activitat: Temporalització: “Conte-Contes” (Estar dins de l'activitat l'Hora Aquesta activitat la portarem a terme al mes de del conte) Novembre Durada total: 60 minuts Ritual d'entrada i explicació de l'activitat 10 i 15 minuts Activitat: Conta-contes 30 minuts tertúlia i comiat 15 minuts Espai on es durà a terme: Nombre d'infants i edat: A l'aula de P2. L'aula dels Mussols 20 infants d'edat compreses entre 2 i 3 anys. Objectius: Àrea del currículum Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres. Objectius generals Objectius específics Objectiu didàctic 1. Explorar les 1.1.1. Diferenciar el possibilitats 1.1. Saber expressar silenci del soroll expressives del propi els seus sentiments 1.1.2. Diferenciar els cos. diferents sentiments 1.2. Reconèixer als 1.2.1. Saber escoltar companys en les 1.2.2. Saber respectar seves intervencions els companys Àrea 3: Descoberta de comunicació i llenguatges 1. Iniciar-se en 1.1. Identificar els 1.1.1. Saber relacionar l'escolta i comprensió contes i entendre el el text amb el conte de textos literaris seu significat que correspon breus ( contes, narracions ) Els continguts: Amb aquesta activitat i: Dins dels continguts conceptuals pretenem que els infants adquireixin nocions temporals, identifiquin i reconeguin els personatges o els objectes dels contes. Dins dels continguts procedimentals intentem que els infants adquireixin vocabulari, que intentin representar escenes vivenciades o del món dels contes, que s'iniciïn en l'escolta i la comprensió dels contes. Dins dels continguts actitudinals els infants adquiriran respecta i valoraran el material que disposa l'escola, volem que tinguin interes per les activitats ens grup i es fomenti les actituds de col·laboració, solidaritat i convivència i per últim adquireixin pautes per adoptar l'hàbit de la lectura. Material o Recursos: Convidarem una persona externa a l'escola bressol que es dedica principalment a anar per les 37
 39. 39. escoles a explicar contes. Aquesta persona porta els contes adequats a l'edat dels infants, és una experta en captar l'atenció dels infants. Farem servir la pròpia aula de la classe de P2. Necessitarem una cadira per situar el conta-contes per sobre dels infants. Desenvolupament de l'activitat: Utilitzant tècniques d'expressió facial i mitjançant el to de veu, els canvis de volum de la veu, les cantarelles i els sons faran que el conta-contes aconsegueixi motivar en els infants. Es faran servir contes adequats a l'edat. Els contes seran amb molt poc text i amb unes il·lustracions molt representatives on es poguí fer volar la imaginació i on siguin els infants els qui creïn els contes. Contes: “El petit globus vermell” “Jugant” “L'erugueta goluda” “Un llibre” Aquesta activitat la dividirem en tres fases: 1. Explicació i preparació de l'activitat Una vegada tots els infants han entrat a l'aula mitjançant la Nuba els hi explicarem que vindrà una persona a explicar-nos uns contes. Els hi direm que haurem d'estar en silenci i haurem d'escoltar els que ens explicaran. “Boca tancada i orelles ben obertes” Cap a les 9:45 ens començarem a preparar, ens assentarem tots en semicercle i deixarem un espai per el conta-contes. 2. El conta-contes Cap a les 10 arribarà i es presentarà, ens començarà explicant qui és i com és diu. A partir d'aquí ens començarà a explicar els contes. Primer conte: “El petit globus vermell” de Lela Marí 1967. Un conte il·lustrat sense text però on les seves imatges hipnotitzant Segon conte: “Jugant” de Helen Oxenbury. Un conte il·lustrat on l'infant pot reconèixer les seves joguines i els objectes quotidians Tercer conte: “L'erugueta goluda” de Eric Carle. Un conte ple de sorpreses i on l'infant s'endinsa en un mon màgic. Quart conte: “Un llibre” de Hervé Tullet. Un conte on solament apareixen cercles i on la màgia visual fa que la imaginació voli. 38
 40. 40. L'expressió facial, el to de veu, els canvis de volum, els sons i les cantarelles del conte-contes fan que els infants es quedin bocabadats davant tanta màgia que desprèn. 3. Tertúlia sobre l'activitat Una vegada hàgim acomiadat el conta-contes els infants seguir terra juntament amb a l'educadora. L'educadora començarà preguntant si els ha agradat?, quin conta els ha agradat més?.. d'aquesta manera es començarà una tertúlia sobre l'activitat, es podrà observar si els ha agradat, si tenen interès per els contes, si ha sigut motivadora..... Per donar per finalitzada l'activitat es procedirà a aixecar-se del terra i posar a dormir a la titella. Adaptacions (dels espais, l'organització, etc en funció de les necessitats concretes) Per poder fer aquesta activitat haurem de seure tots a terra sobre l'estora o sobre els coixins o al sofà que tenim en el racó dels contes, en aquesta zona no hi ha res, és un espai buit polivalent, amb una llum adequada i en aquest cas el farem servir per aquesta activitat. 39
 41. 41. Avaluació dels infants: Mitjançant la tertúlia i l'observació feta durant l'activitat podem contestar els ítems següents: ITEMS A AVALUAR SI NO OBSERVACIONS Ha gaudit amb l'activat Ha participat quan ha calgut Ha estat en silenci Es capaç de mostrar els seus sentiments Ha sabut relacionar les explicacions amb els contes Ha prestat atenció a la contacontes Ha participat a la tertúlia S'ha mostrat motivat per l'activitat Ha respectat els companys Avaluació de l'activitat: ITEMS A AVALUAR SI NO OBSERVACIONS L'activitat ha sigut adequada pels infants Els contes han sigut adequats per l'edat La durada de l'activitat ha sigut adequada L'espai ha sigut l'adequat Els infants han participat en l'activitat En els infants els ha agradat el conta-contes L'activitat ha sigut satisfactòria S'han complert els objectius marcats Observacions: 40
 42. 42. Nom de l'alumne/a: Àngels Rovira Juncosa. Títol de l'activitat: El conte Màgic Temporalització: És durà a terme en primer trimestre i constarà de tres sessions: – – – – el Ritual d'entrada : 10 minuts. Introducció de la caixa màgica i la cançó : 15 minuts. Desenvolupament de l'activitat : 60 minuts. Ritual de sortida : 10 minuts. Espai on es durà a terme: És durà a terme Nombre d'infants i edat: 20 infants de 2 a a l'aula de P2 a la classe dels Mussols. 3 anys. Objectius: Àrea del currículum Objectius generals Objectius específics Àrea 1: Descoberta 1.Fomentar la d'un mateix i dels participació de l'infant 1.1.Aprendre seleccionar altres. dins del grup. joguines Objectiu didàctic 1.1.1.Relacionar cada a joguina amb el seu les grup corresponent. 1.1.2. Identificar les diferents tipus joguines 1.2.1.Respectar el torn mentre l’educadora atén altres infants. 1.2.Aprendre a compartir les joguines 1.2.2.Jugar amb altres infants amb les diferents joguines de l'activitat de racó. Àrea 3: Descoberta 1. Iniciar-se en de comunicació i l'escolta i comprensió llenguatges de textos literaris breus ( contes, narracions ) 1.1. Treballar la 1.1.1. Cantar la cançó direccionalitat dreta de les joguines amb la esquerra i la agrupació resta dels infants de imatges. Els continguts: Els continguts d'aquesta activitat consisteix principalment en que l'infant treballi la direccionalitat de passar les pàgines. Que a través d'una imatge els infants relacionin el codi escrit encara que ells no sàpiguen llegir tot reconeixent els elements referits en el conte. Treballarem la lògicomatematica classificant les imatges de les joguines segons siguin nines, cotxes, motos, cotxets, etc... Amb la cançó apropem els alumnes en la tradició Nadalenca tot treballant el vocabulari propi, l'expressió corporal i l' escolta. Es desenvolupa la creativitat creant un conte màgic entre tota la classe. La família s' implica en l' aportació de catàlegs propiciant la col·laboració entre escola i família. Es treballa el respecte i l' interès per les activitats en grups fomentant actituds de col·laboració, solidaritat i convivència. 41
 43. 43. Material o Recursos: – – – – – – Una caixa gran pintada de colors vius. La titella de la classe “ La Nuba “ Amb l'ajuda de les famílies farem servir els catàlegs de joguines. Un radio casset i un C D. Per la creació del conte màgic necessitem: Tisores, pegament, cartolina i un retolador per posar el nom de les joguines. Per preparar el racó necessitem: Joguines que els infants les portaran de casa, un moble de l'aula, carolina i colors per fer el títol del racó. Desenvolupament de l'activitat: Dies anteriors repartim una circular demanant la col·laboració de les famílies per treballar l'hàbit de la lectura. Consisteix en que els infants portin de casa catàlegs de joguines, aprofitant que estem a les portes de les festes de Nadal. Una vegada els infants arribin a l'aula , donarem pas al ritual d'entrada un al costat de l'altre i seguidament ens asseurem en forma de mitja lluna , D'aquesta manera s'observa la sala com està distribuïda i el material que hi ha. L´educador/a recordarà les normes que regeixen el joc en la sala fent èmfasi en les que es refereixen al respecte del material per tal que no prengui mal; es tracta d´ajudar i crear un clima de participació en què els infants poden donar forma als seus desitjos. A continuació agafa la titella de la classe “ La Nuba “ i comença a explicar en que consistirà l'activitat que treballaran. L'educador /a s'aixeca i amb l'ajuda de “ La Nuba” i porta una caixa molt gran tancada que hi ha en un extrem de l'aula la qual cosa decidim obrir. Es tracta d'una sorpresa !!! hi ha dintre hi ha catàlegs de joguines. Tots els infants il·lusionats volen veure els catàlegs, ens tornem asseure al terra i l'educador /a comença a fullejar el catàleg i els infants en parelles també van mirant les joguines que més els hi agrada. Desprès de haver mirat el catàleg i haver comentat les imatges que hi han , intentarem descobrir quines joquines són les que els hi agrada més, en quines juguen més, quines són més grans, etc.... Quina joguina us agrada ? A qui li agraden les nines? I les motos? Les cuinetes ? Els cotxes ? ... etc. . Anem evidenciant-lo de manera que portarem a terme un seguit d'activitats: Activitat primera : Cantarem la cançó de la joguina per experimentar, investigar, explorar, per tal d'introduir els infants en les festes de Nadal. Primer l'educador/a canta la cançó i els infants l'aniran repetint. Cançó les joguines. Les joguines molt cansades, estan tipes de voltar; dins el sac totes plegades s'han posat a rondinar. Al rei negre li demanen que les deixi en un balcó; -"Ho faré, diu el rei negre, i com més a prop millor"."Si el rei ros no ens ho complica, si el rei blanc dóna permís, 42
 44. 44. ara pujo de seguida al balcó d'un cinquè pis". Quan el sol ja despuntava, vaig alçar-me del meu llit; - Quina sort, quantes joguines m'han deixat aquesta nit! Activitat segona:Donarem pas a construir el nostre llibre màgic. L'educador/a s'asseu en una cadira amb tots els infants en forma de “ U “ i els hi mostra les imatges que han escollit dels catàlegs i les col·loquem a sobre de les diferents taules que hi han a l'aula. Els infants hauran de classificar les joguines per tipus ( si són nines, cotxets, cotxes, camions, etc... ) Després, seleccionades les imatges amb l'ajuda de l'educador /a , agafarem el nostre llibre màgic i enganxarem les imatges de les joguines segons el grup que correspongui. La primera fulla posarem les nines, les segona fulla els cotxes, a la tercera fulla les bicicletes, i així successivament fins acabar el llibre. L'educador/a demanarà als nens i les nenes que portin a l'escola la joguina que li agradi més. L'educador/a muntarà el racó de la joguina amb les joguines que hauran portat els i infants. Ritual de sortida: Moment per a les explicacions i el comiat, comentarem que és el que més ens ha agradat i el que menys, com ha anat l´execució de l´activitat, les incidències més divertides. Recollirem tot i deixarem la sala ben ordenada pel pròxim dia. Adaptacions (dels espais, l'organització, etc en funció de les necessitats concretes) Tot i que cada infant de la classe és diferent i segueix el seu ritme d’aprenentatge per dur a terme aquesta activitat, tindrem en compte el procés de treball dels alumnes que presenten dificultats realitzant estratègies metodològiques, com apropar-nos a l’alumne amb manca d’atenció per tal que no es distregui . Al llarg de l’activitat estarem pendents de les dificultats a les quals fa referència l’assoliment dels objectius. Per exemple ,en el cas de tenir un infant amb una deficiència motriu, l’educadora una vegada ha realitzat la demostració del moviment, anirà amb aquest infant i l’ajudarà en tot ho que necessiti. O també en el cas de tenir un infant amb Autisme, l’educadora d’educació especial de la UNE compartirà amb nosaltres la nostra activitat i serà ella l’encarregada d’estar pendent del desenvolupament de l’activitat en tot moment, treballant conjuntament dins l' aula. La diversitat existeix en cada grup classe i conèixer als infants és molt important alhora de realitzar les adaptacions necessàries . Poder ajudar a cada infant a desenvolupar-se i a adquirir les habilitats i coneixements màxims dins les seves possibilitats i partint del seu propi ritme d' aprenentatge és l' objectiu que es persegueix en l' acte educatiu. Per treballar la presentació de l'activitat col·locarem les taules i les cadires amb un racó de l'aula per tant de que els infants tinguin suficient lloc per saures en forma de “ U “ i l'educador / a 43

×