Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pat final

201 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pat final

 1. 1. PLA D’ACCIÓ TUTORIALTreball cooperatiu i gestió iresolució de conflictesEva Ruiz, Anna Martínez,Maëva Bridoux, Cristina Cruz,Daphne Fernández
 2. 2. Índex• FASE REFLEXIVA1. Justificació2. Objectius generals3. Marc conceptual4. Destinataris5. Recursos humans, funcionals i materials• FASE ACTIVA• FASE AVALUATIVA1. Intervenció amb l’alumnat2. Intervenció amb la família3. Intervenció amb l’escola1. Criteris d’avaluació del PAT
 3. 3. 1. JustificacióLa societat requereix individus capaços de treballar en equip:EDUCACIÓTransmetre coneixementFormar alumnes capaços degestionar les seves emocionsConciencia d’ells mateixos ila societat on viuenActivitats on puguincréixer en un climaafectiuInfants còmodesExpressar les seves ideesTutoria
 4. 4. 1. JustificacióL’aprenentatge cooperatiu afavoreix la gestió i la resolució de conflictes:Treball engrupAfavoreix el desenvolupamentd’habilitats per tal que els infantsprenguin decisions de maneraconsensuada.Tolerar els diferents punts de vista.Propiciar situacions d’expressió de lesemocions.
 5. 5. 2. ObjectiusImportància de treballar en grup• Enriquir coneixementsindividuals• Compartir i intercanviaropinions i idees amb laresta dels companys• Ampliar la prespectivaenvers la realitat• Propiciar un bon climad’aula• Promoure estratègies irecursosDiàleg iassertivitatConstruir relacions estables, equilibrades i constructivesFomentar resolució de conflictes
 6. 6. 3. Marc conceptualAprenentatge Cooperatiu =tècnica pedagògica en la qual els estudiants treballenjunts per tal daconseguir un objectiu comú.• Motivació per la tasca.• Actituds d’implicació id’iniciativa.• Grau de comprensió d’allò quees fa i del perquè es fa.• Grau de domini de procedimentsi conceptes.• Relació social en l’aprenentatge.• La interdependència positiva.• Promoure la interacció cara acara.• Desenvolupar les habilitats delgrup i les relacions interpersonals.• Proporcionar estratègies per ferfront a situacions conflictives.• La reflexió sobre el treball delgrup.AVANTATGES ELEMENTS BÀSICS
 7. 7. 4. DestinatarisDesapareixl’egocentrismeAlumnesde 8-10anysSentiment depertinença al grupAdquisicióprogressivad’autonomiaEmpatia /anamorfismeDesenvolupamentde la personalitatRepresentació iespectatives mutuesAutoestimaAutonomia moral
 8. 8. 5. Recursos humans funcionals i materialsHUMANS• Tutor• Família• Equip docent• Equip directiu• AMPA• Especialistes com:pedagog i psicòlegMATERIALS• Formulàrisinformatius• Material concretrelacionat amb lesactivitats• Pautes d’observacióFUNCIONALS• Activitats: aula, pati,menjador, etc.• Entrevistes individualsde les famílies: aula gran• Reunions de l’equipdocent: sala deprofessors• Reunions grupalsfamiliars: bibliotecadel centre
 9. 9. 1. Intervenció amb l’alumnatSessions de tutoria individualitzada- Treball personalitzat amb l’alumne.- Conèixer millor a l’alumne.- Permetre una posterior cohesió grupal- Ajudar a que cada un dels components de laclasse trobi el seu rol, el seu lloc i la sevapròpia manera de relacionar-se.- Donar la oportunitat a cada alumne per talque es pugui expressar i demanar el quenecessita.- Fomentar el rendiment acadèmic
 10. 10. 2. Intervenció amb les famíliesL’objectiu principal és el seguiment del procés educatiu de l’alumne/a,considerant tots els factors que hi intervenen, afavorint-lo o interferint-loestablint una relació de confiança i amb estreta col·laboració i comunicacióper conèixer i entendre millor a l’alumne/a.Finalitat de lesentrevistes• Conèixer-se I comprendre’smútuament• Intercanviar informacions sobrel’alumne/a• Desenvolupar conjuntament un plad’acció educativa• Orientar en l’educació dels fills/esTipusd’entrevistes•Inici d’escolaritat•Seguiment (ordinari)•Per resolució d’unconflicte(puntual, extraordinària)
 11. 11. 2. Intervenció amb les famíliesCal que hi hagi una comunicació constant amb les famílies• Informar:1. Aspectes positius i negatius de l’infant2. Comunicació assertiva i directa amb la família3. Diàleg4. Necessitats de l’alumnat• Entrevistes Individuals1. Conèixer l’entorn de l’infant2. Informar del PAT3. Marcar pautes d’actuació• Entrevistes Grupals1. Espai gran2. Informació de les properes reunions i entrevistes
 12. 12. 3. Intervenció amb l’escola•Espai on es desenvolupa, es genera i es coordina el PAT• Reunions de claustre• Integrar el PAT en el PEC• L’Escola ha de predicar en l’exemple• Necessitat de conèixer els alumnes• Mateixa línia pedagògica
 13. 13. 1. Avaluació• És un element indispensable per comprovar siles activitats s’han desenvolupat correctament• Permet detectar possibles problemes• Introduir millores• Procés reflexius (+/-)• Continua / Trimestral
 14. 14. 2. Exemple d’activitatAprenentatge cooperatiu : “Jo parlo, tu parles”• Objectius:Aprendre a escoltar als altres i a veure que tothom és importanten el grup.• Contingut:a) El torn de paraulab) Predisposició a escoltar els altresc) Considerar l’atenció com a una eina important per conèixer.• Temporalització:1 hora
 15. 15. Gràcies per la vostra atenció

×