Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les trésors littéraies italiens

306 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les trésors littéraies italiens

 1. 1. Dante AAlliigghhiieerrii eesstt PPooèèttee mmaajjeeuurr ((« IIll SSoommmmoo PPooeettaa » oouu ssiimmpplleemmeenntt « IIll PPooeettaa »)) dduu MMooyyeenn ÂÂggee..
 2. 2. LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ((eenn iittaalliieenn ““llaa DDiivviinnaa CCoommmmeeddiiaa””)),, eesstt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee llaa pplluuss ggrraannddee oeoeuuvvrree ééccrriittee ddaannss cceett iiddiioommee eett ll''uunn ddeess cchheeffss--dd''oeoeuuvvrree ddee llaa lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee.. LL''oeoeuuvvrree ccoonnnnuutt iimmmmééddiiaatteemmeenntt uunn ssuuccccèèss eexxttrraaoorrddiinnaaiirree eett ccoonnttrriibbuuaa ddee mmaanniièèrree ddéétteerrmmiinnaannttee aauu pprroocceessssuuss ddee ccoonnssoolliiddaattiioonn dduu ddiiaalleeccttee ttoossccaann ccoommmmee llaanngguuee iittaalliieennnnee.. LLee ppooèèttee nnaarrrree uunn vvooyyaaggee àà ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss rrèèggnneess ssuupprraatteerrrreessttrreess qquuii llee ccoonndduuiirraa jjuussqquu''àà llaa vviissiioonn ddee llaa TTrriinniittéé.. LLee ppooèèmmee eesstt ddiivviisséé eenn ttrrooiiss ppaarrttiieess aappppeellééeess ccaannttiicchhee ((pplluurriieell iittaalliieenn ppoouurr ccaannttiiccaa)) :: IInnffeerrnnoo ((EEnnffeerr)),, PPuurrggaattoorriioo ((PPuurrggaattooiirree)) eett PPaarraaddiissoo ((PPaarraaddiiss))
 3. 3. LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ssee ddéérroouullee « àà llaa mmooiittiiéé dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviiee » ((« NNeell mmeezzzzoo ddeell ccaammmmiinn ddii nnoossttrraa vviittaa » :: pprreemmiieerr vveerrss dduu CChhaanntt II)).. DDaannttee aa pprréécciisséémmeenntt ttrreennttee--cciinnqq aannss ((ll''eessppéérraannccee ddee vviiee ééttaanntt ffaaiibbllee aauu XXIIVVee ssiièèccllee)).. « ddaannss uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree »,, aallllééggoorriiee dduu ppéécchhéé,, ddaannss llaaqquueellllee iill ssee rreettrroouuvvee ppaarrccee qquu''iill aa ppeerrdduu « llaa rroouuttee ddrrooiittee » AAiinnssii ddéébbuuttee llaa CCoommmmeeddiiaa ddee DDaannttee :: « AAuu mmiilliieeuu dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviieejjee mmee rreettrroouuvvaaii ddaannss uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree,, ddoonntt llaa rroouuttee ddrrooiittee ééttaaiitt ppeerrdduuee.. »
 4. 4. « Et vvooiiccii vveenniirr vveerrss nnoouuss,, ddaannss uunnee bbaarrqquuee,, uunn vviieeiillllaarrdd bbllaanncchhii ppaarr ddee lloonngguueess aannnnééeess,, ccrriiaanntt :: ““MMaallhheeuurr àà vvoouuss,, ââmmeess ppeerrvveerrsseess !! NN’’eessppéérreezz ppaass vvooiirr jjaammaaiiss llee cciieell:: jjee vviieennss ppoouurr vvoouuss mmeenneerr àà ll’’aauuttrree rriivvee,, ddaannss lleess ttéénnèèbbrreess éétteerrnneelllleess,, ddaannss llee ffeeuu eett llaa ggllaaccee..”” » « Voici vu des gens plus qu'ailleurs, beaucoup, et d'un côté et de l'autre, avec des cris, roulant poids avant par la force principale de la poitrine. Heurtant; et par la suite, même si il à ce point chaque tournant vers l'arrière, criant: “Pourquoi, amasses-tu ?” et “Pourquoi dissipes-tu?”
 5. 5. « L'empereur du royaume douloureux « la moitié de la quatrième du sein issu de la glace. »
 6. 6. « O vaine gloire dduu ggéénniiee hhuummaaiinn ccoommbbiieenn ppeeuu ddee tteemmppss vveerrddiitt llaa cciimmee,, ssii nnee ssuurrvviieennnneenntt ddeess ââggeess ggrroossssiieerrss !!
 7. 7. « Une haute fantasie ici peut échouer; mais déjà tournait mon désir et 'les manivelles, Même comme une roue qui est également ému, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
 8. 8.  Francesco Petrarca, en français PPééttrraarrqquuee ((AArreezzzzoo,, 2200 jjuuiilllleett 11330044 -- AArrqquuaanntt 11,, 1199 jjuuiilllleett 11337744)),, eesstt uunn éérruuddiitt ppooééttee eett hhuummaanniissttee iittaalliieenn.. AAvveecc DDaannttee AAlliigghhiieerrii eett BBooccccaacciioo,, iill ccoommppttee ppaarrmmii lleess pprreemmiieerrss ggrraannddss aauutteeuurrss ddee llaa lliittttéérraattuurree iittaalliieennnnee..
 9. 9. ‘Il Canzoniere’ (Chansonnier) ou Rerum vulgarium fragmenta (Fragments composés en vulgaire) est un recueil de 366 poèmes composés en italien par Pétrarque et consacrés à son amour: Laure. Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie
 10. 10. Ludovico Ariosto eesstt nnéé àà RReeggggiioo EEmmiilliiaa llee 88 SSeepptteemmbbrree 11447744.. IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee eett uunn ddrraammaattuurrggee iittaalliieenn.. IIll aa ééttuuddiiééee llee ddrrooiitt àà FFeerrrraarraa,,mmaaiiss iill aa aabbaannddoonnnnéé sseess ééttuuddeess ppoouurr ssuuiivvrree cceeuuxx ddee ssoonn tteemmppss.. IIll eesstt mmoorrtt àà FFeerrrraarraa llee 66 jjuuiilllleett 11993333..
 11. 11. LLee cchheeff--dd’’ooeeuuvvrree dd’’AArriioossttoo eesstt ll’’OOrrllaannddoo FFuurriioossoo ,, ppooèèmmee cchheevvaalleerreessqquuee ppuubblliiéé eenn 11553322 eett iill rraaccccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee ddee llaa gguueerrrree eennttrree lleess ccrrééttiieennss eett lleess mmuussuullmmaannss,, llaa mmoouurr eennttrree OOrrllaannddoo eett AAnnggeelliiccaa eett llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa ffaammiillllee DD’’EEssttee..
 12. 12. AAlleessssaannddrroo MMaannzzoonnii eesstt nnéé aa MMiillaannoo eenn 11778855 ooùù iill eesstt mmoorrtt eenn 11887733.. IIll eesstt uunn ddeess rreepprréésseennttaannttss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss dduu RRoommaannttiissmmee aapprrèèss ssaa ccoonnvveerrssaassiioonn aauu ccaatthhoolliicciissmmee,, MMaannzzoonnii aabbaannddoonnnnee ssaa ffoorrmmaattiioonn NNééooccllaassssiiqquuee eett eemmbbrraassssee llee ssttyyllee rroommaannttiiqquuee.. LLee bbuutt ddee MMaannzzoonnii eesstt cceelluuii ddee ccoommppoosseerr ddeess ooeeuuvvrreess aavveecc uunnaa vvaalleeuurr éédduuccaattiivvee eett ccaappaabbllee ddeess éémmoottiioonnss ffoorrtteess ddaannss llee lleecctteeuurr eenn uuttiilliissaanntt uunn llaannggaaggee ssiimmppllee.. DDaannss sseess ooeeuuvvrreess ,, iill eexxpprriimmee ddeess sseennttiimmeennttss ppaattrriioottiiqquueess éélleevvééss ccoommmmeess llaa jjiiuussttiiccee ,, llaa lliibbeerrttéé eett ll’’aammoouurr ddee llaa ppaattrriieess ,, aaccccoommppaaggnnééss dd’’uunnee pprrooffoonnddee ffooii rreelliiggiieeuussee..
 13. 13. II PPRROOMMEESSSSII SSPPOOSSII :: eesstt llee rroommaann hhiissttoorriiqquuee llee pplluuss ccééllèèbbrree ddee llaa lliittttéérraattuurree iittaalliieennnnee ppuubblliiéé ppoouurr llaa pprreemmiieerr ffooiiss eenn 11882277 mmaaiiss cc’’eesstt dduu 11884422 llaa vveerrssiioonn ffiinnaallee..MMaannzzoonnii uuttiilliissee uunnee llaanngguuee aacceessssiibbllee àà ttoouuss:: llaa llaanngguuee ttoossccaannee.. LLee rroommaann ssee ddéérroouullee eenn LLoommbbaarrddiiaa eett rraaccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee ddeess pprriinncciippaauuxx pprroottaaggoonniisstteess ddee ll’’ooeeuuvvrree :: RReennzzoo eett LLuucciiaa.. LLaa PPrroovvvviiddeennccee ss’’eesstt llee vvrraaii pprroottaaggoonniissttee dduu rroommaann :: llaa mmaaiinn ddee DDiieeuu qquuii aaiiddee lleess hhoommmmeess eett qquuii cchheerrcchhee àà aammèènnee ll’’uummaanniittéé ssuurr llee ddrrooiitt cchheemmiinn..
 14. 14. GGllii IINNNNII SSAACCRRII:: IIll eesstt uunn rreeqquueeiill ddee ssiixx hhyymmnneess ééccrriitteess eennttrree 11881122 eett 11882222 eett iill eesstt llaa pprreemmiièèrree ooeeuuvvrree ddee llaa ccoonnvveerrssiioonn dduu ppooèèttee aayyaanntt ,, ccoommmmee tthhèèmmee lliittttéérraaiirree,, lleess pprriinncciippaalleess ffeetteess lliittuurrggiiqquueess dduu CCaatthhoolliicciissmmee..
 15. 15. GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii,, eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee pplluuss ggrraanndd ppooèèttee iittaalliieenn dduu XXIIXXee ssiièèccllee eett uunnee ddeess pplluuss iimmppoorrttaanntteess ffiigguurreess ddee llaa lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee aaiinnssii qquuee dduu rroommaannttiissmmee lliittttéérraaiirree..
 16. 16. LL''IInnffiinnii ((eenn iittaalliieenn ““ll''IInnffiinniittoo””)) eesstt uunn ccééllèèbbrree ppooèèmmee ddee GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii ééccrriitt ddaannss lleess aannnnééeess ddee llaa jjeeuunneessssee dduu ppooèèttee àà RReeccaannaattii ((IIttaalliiee)),, ssaa vviillllee ddee nnaaiissssaannccee..
 17. 17. ""TToouujjoouurrss cchheerr ppoouurr mmooii,, cc''ééttaaiitt cceettttee ccoolllliinnee ssoolliittaaiirree,, eett cceettttee ccoouuvveerrttuurree,, qquuii aa ttaanntt dduurreerr LL''hhoorriizzoonn ssaannss ffiinn.. MMaaiiss ccoommmmee jjee ssuuiiss aassssiiss eett rreeggaarrddee,, ssaannss lliimmiittee eessppaacceess aauu--ddeellàà,, eett ssuurrhhuummaaiinn ssiilleenncceess,, eett llee pplluuss pprrooffoonndd ccaallmmee JJee ppeennssaaiiss qquuee jjee pprréétteennddss,, ssii cc''eesstt jjuussttee ppoouurr llee ccoeoeuurr eesstt aaccccaabblléé.. EEtt ccoommmmee llee vveenntt JJ''eenntteennddss llee bbrruuiisssseemmeenntt ddaannss lleess aarrbbrreess,, jjee ssuuiiss llee sseeuull ssiilleennccee iinnffiinnii àà cceettttee eennttrrééee ccoommppaarraanntt vvoo:: eett jjee mmee rraappppeellllee ddee ll''éétteerrnneell,, eett lleess ssaaiissoonnss mmoorrtteess,, eett ccee eett vviivvaannttee,, eett llee ssoonn ddee cceelluuii--ccii.. DDoonncc,, ddaannss ccee iimmmmeennssiittéé mmaa ppeennssééee eesstt nnooyyéé:: eett ddoouuxx nnaauuffrraaggee ddaannss cceettttee mmeerr.. »
 18. 18. LLEE PPAASSSSEERREEAAUU SSOOLLIITTAAIIRREE ((eenn iittaalliieenn ““IIll ppaasssseerroo ssoolliittaarriioo””)).. TToouutt cceellaa nnee ffaaiitt qquuee rreennddrree eennccoorree pplluuss bbeellllee eesstt llaa ssiimmiilliittuuddee eennttrree llee ppooèèttee eett ll''ooiisseeaauu ssoolliittaaiirree.. LLeeooppaarrddii eesstt qquuee,, eenn rraaiissoonn ddee llaa ssiittuuaattiioonn ddee llaa ddoouulleeuurr eexxiisstteennttiieellllee ooùù vveerrssaa.. DDoouulleeuurr mmuugguueett,, aanniimmaall,, eett ddoonncc nnee rreeççooiitt ppaass qquu''iill nnee ppeeuutt ppaass pprroouuvveerr,, ssee sseennttaanntt pplluuss hheeuurreeuuxx.. GGrriivveess « SSuurr llee ssuurr llee ssoommmmeett ddee llaa ttoouurr aannttiiqquuee,, LLee mmuugguueett,, llaa ccaammppaaggnnee SSiinnggiinn aalllleerr jjuussqquu''àà ccee qquuee lleess mmûûrreess ddee jjoouurr;; EEtt eerrrree hhaarrmmoonniiee ddee cceettttee vvaallllééee…… »
 19. 19. GGiioossuuèè CCaarrdduuccccii eesstt nnéé àà VVaallddiiccaasstteelllloo ddee PPiieettrraassaannttaa llee 2277 jjuuiilllleett 11883355.. IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee eett uunn ééccrriivvaaiinn iittaalliieenn eett eenn 11990066 iill aa rreecceevvuu llee PPrriixx NNoobbeell ddee llaa LLiittttéérraattuurree.. IIll ééttuuddiiee llee llaattiinn aavveecc ssoonn ppèèrree eett llaa lliittttéérraattuurree àà ll’’ééccoollee.. IIll eesstt mmoorrtt àà BBoollooggnnaa llee 1166 fféévvrriieerr 11990077..
 20. 20. LLeess ‘‘OOddii BBaarrbbaarree’’ ddee CCaarrdduuccccii eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ééccrriittss eenn iittaalliieenn eennttrree 11887733 eett 11889933.. IIll rreepprréésseennttee uunnee tteennttaattiivvee ddee rreepprroodduuiirree lleess mmeessuurreess qquuaannttiittaattiivveess dduu vveerrss ggrreecc eenn iittaalliieenn..
 21. 21. LLeess ‘‘RRiimmee NNuuoovvee’’ eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ddee CCaarrdduuccccii ééccrriittss eennttrree 11886611 eett 11888877,, ddiivviisséé eenn nneeuuff lliivvrreess..
 22. 22. GGiioovvaannnnii PPaassccoollii ((nnéé llee 3311 ddéécceemmbbrree 11885555 àà SSaann MMaauurroo ddii RRoommaaggnnaa ddaannss llaa pprroovviinnccee ddee FFoorrllìì--CCeesseennaa eenn ÉÉmmiilliiee--RRoommaaggnnee,, IIttaalliiee -- mmoorrtt llee 66 aavvrriill 11991122 àà BBoollooggnnee)) eesstt uunn ppooèèttee iittaalliieenn ddee llaanngguuee llaattiinnee eett iittaalliieennnnee..
 23. 23. IIll FFaanncciiuulllliinnoo eesstt uunn ttrraavvaaiill ddee ppââttuurraaggee eenn 2200 cchhaappiittrreess.. CCeellllee dduu jjeeuunnee eennffaanntt eesstt uunnee mmééttaapphhoorree qquuii eemmbbrraassssee llaa llaanngguuee eett llaa mmoorraalliittéé ddee llaa ppooééssiiee,, pprréécciissaanntt qquuee llaa ccoonnnnaaiissssaannccee eesstt iinnssaaiissiissssaabbllee ffaaccee ddee llaa ppeennssééee pphhiilloossoopphhiiqquuee eett sscciieennttiiffiiqquuee.. CCee ttrraavvaaiill aa iinnssppiirréé llee ffiillmm ‘‘ PPeetteerr--PPaann’’..
 24. 24. Eugenio Montale est né àà GGeennoovvaa eenn 11889966 eett iill eesstt mmoorrtt àà MMiillaannoo llee 11998811..PPoouurr llee ppooèèttee llaa rrééaalliittéé eesstt ccaarraaccttéérriissééee ppaarr uunnee ffrraaccttuurree iinn iinngguuéérriissssaabbllee eennttrree ll’’iinnddiivviidduu eett llee mmoonnddee ,, pprroovvooqquuaanntt uunn mmaallaaiissee eexxiisstteennttiieell.. LLee ppooèèttee nn’’yy rreennoonncceerraa eett vvaa àà llaa rreecchheerrcchhee dd’’uunnee eerreeuurr ddee llaa nnaattuurree qquuii eemmppeecchhee ll’’hhoommmmee dd’’aarrrriivveerr àà llaa vvéérriittéé..
 25. 25. OOSSSSII DDII SSEEPPPPIIAA:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee 2233 ppoommeess ppuubblliiee eenn 11992255.. LLeess OOSSSSII DDII SSEEPPPPIIAA ssoonntt uunnee mmeettaapphhoorree uuttiilliisseeee ppoouurr ddeeccrriirree ll’’hhoommmmee,, qquuii ddeevveennuu aadduullttee ss eellooiiggnnee dduu bboonnhheeuurr ppaarrmmii lleess jjeeuunneess ,, llaa ddoouulleeuurr ssuurr llaa tteerrrree ccoommmmee uunn ooss ddee sseeiicchhee iinnuuttiillee..
 26. 26. LLEE OOCCCCAASSIIOONNII:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ddééddiiéé àà uunnee ffeemmmmee mmyyssttéérriieeuussee eett ppuubblliiéé eenn 11993399 aapprrèèss llee ddéécclleenncchheemmeenntt ddee llaa SSeeccoonnddee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee ddaannss llee qquueell ll’’uunniivveerrssee ppooééttiiqquuee ddee MMoonnttaallee aappppaarraaiitt ssoommbbrree,, ssaannss eessppooiirr eennffaaiitt,, ttoouutt ccee qquuii eennttoouurree llee ppooééttee eesstt rreeggaarrddee aavveecc ppiittiiéé eett ccoommppaassssiioonn..
 27. 27. LLAA BBUUFFEERRAA:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ppuubblliiéé eenn 11995566 qquuii mmoonnttrree uunn MMoonnttaallee ttrrèèss ppeessssiimmiissttee ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’hhiissttooiirree mmaaiiss llaa ““ffeemmmmee aannggee”” ssaauuvvee ll’’aammeedduu ppooééttee..

×