Els minerals

1,213 views

Published on

Propietats dels minerals.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els minerals

  1. 1. ELS MINERALS1 Característiques dels minerals.Els minerals són cossos sòlids cristal·lins i inorgànics, amb una composicióquímica definida, que es formen a la natura. Utilitzatsper lhome prehistòric com a eines o ornament, elsminerals són avui la base del món tecnificat. Són la matèriaprimera dels metalls i dels materials de construcció, delvidre, de la ceràmica i de tota la química inorgànica. Laimportància dels minerals és encara molt més gran. Senseells seria impossible laparició i el manteniment de la vida,perquè tant els components fonamentals com elsoligoelements, provenen dels minerals. La mineralogiasocupa de lestudi de les propietats físiques i químiquesdels minerals.Alguns minerals estan formats per un sol element químic,com lor, la plata, el sofre o el diamant, que és carboni pur.Però la majoria estan constituïts per diversos elements,formant xarxes cristal·lines, on els diferents componentsquímics, molècules, àtoms o ions, ocupen uns llocs bendeterminats. Un mineral no es caracteritza només peltipus de components químics que conté, sinó també perla disposició en lespai daquests components, lestructura cristal·lina. Max vonLaue lany 1912 va irradiar un cristall de sulfat de coure amb un nou tipus deradiació, descobert feia poc temps (els raigs X). Sobre de la placa fotogràficadisposada darrera del cristall aparegué un dibuix amb uns típics punts quereflectia la simetria del cristall. Darrerament sha aconseguit de fer directamentvisibles aquestes xarxes cristal·lines gràcies a laplicació de mètodes moltsensibles de microscopia electrònica. Amb el coneixement de lestructurainterna dels cristalls i la seva composició es poden explicar les sevespropietats externes.2 Com es formen els minerals?Com totes les altres coses, també els minerals són sotmesos a un cercle constantde formació i destrucció. Les roques poden passar del lloc de la seva formació, alinterior de la Terra, a la superfície terrestre, mogudes pels processos geològics.Linflux de latmosfera les altera; es formen nous minerals, que són traginats perlaigua o per la gravetat per dipositar-se després, altra vegada i ser recoberts pernous sediments. La superposició dels sediments fa que augmentin la pressió i latemperatura, i així es produeix una recristal·lització i la formació de nous minerals.Si la pressió i la temperatura continuen creixent, aquests minerals es tornen afondre i es converteixen en un magma fluid i incandescent que, en refredar-se,produeix nous cristalls. Així es tanca el cercle de les roques. Segons el moment en
  2. 2. que shan format dins daquest cercle de les roques, els minerals es classifiquen en magmàtics, sedimentaris i metamòrfics. A les illes canàries, se solen trobar cristalls verds transparents, dolivina, que shan format per mitjà de processos magmàtics. El quars, el feldespat i la mica, que constitueixen els granits, es formen quan el magma es refreda del tot a linterior de la Terra. 3 Propietats dels minerals 3.1 Densitat Com totes les substàncies, els minerals tenen també una densitat determinada. Aquesta propietat és útil per a la seva classificació. 3.2 Duresa La duresa és la resistència dun mineral a ser ratllat. La duresa és un caràcter didentificació molt important en la mineralogia. Es sol determinar seguint lescala de duresa de Mohs que va des del valor u al deu. Cada mineral daquesta escala ratlla els anteriors i és ratllat pels posteriors. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Talc Guix Calcita Fluorita Apatita Ortosa Quars Topazi Corindó DiamantEs ratllen amblungla Es ratllen amb un ganivet de butxaca Es ratllen amb un vidre 3.3 Exfoliació i fractura Lexfoliació és la capacitat de trencar-se paral·lelament a unes cares planes com a resposta a una acció mecànica, per exemple un cop de martell. Aquestes cares planes són el reflex de la seva estructura interna. Per exemple, la calcita sexfolia en rombòedres, la galena i la sal ho fan en cubs, les miques en làmines i la fluorita en octàedres. Els minerals que no sexfolien, quan es parteixen, es trenquen en superfícies força irregulars que sanomenen superfícies de fractura. 3.4 Hàbit Lhàbit és la forma i la mida que presenten els cristalls o els agregats cristal·lins. Hi ha set sistemes cristal·lins. Així per exemple, la pirita cristal·litza formant cubs, els granats ho fan en rombododecaedres, i les miques en làmines.
  3. 3. 3.5 ColorAlguns minerals tenen un color propi típic que serveix també com a característicadidentificació, com el color vermell del cinabri, el groc llautó de la pirita o el verdoliva de lolivina. Però generalment un mineral es pot presentar en diversos colors.3.6 RatllaLa ratlla és el color que té un mineral polvoritzat. És molt més constant icaracterístic que no pas el color del mateix mineral. Per a determinar el color de laratlla, sel frega sobre una placa de porcellana porosa. Així es desprenen unesfines partícules del cristall i es fa visible el color de la ratlla, típic del mineral i noemmascarat per inclusions estranyes o per les alteracions de la xarxa cristal·lina.Així, per exemple, els tres òxids de ferro: magnetita (amb ratlla vermella),hematites (amb ratlla vermella) i goethita (amb ratlla marró) es presenten encristalls de color negre brillant.3.7 EsclatLesclat és laspecte que presenta la superfície del mineral quan reflecteix la llum.Essencialment hom distingeix entre minerals desclat metàl·lic i no metàl·lic. totsels que tenen un esclat no metàl·lic són translúcids o transparents i podenpresentar un esclat vitri, diamantí, o gras entre daltres. Els minerals amb esclatmetàl·lic són opacs i les cares dels seus cristalls són sovint molt reflectores.4 Els minerals més freqüentsEls minerals més abundants de lescorça terrestre són els que formen les roques.Per això són anomenats minerals petrogenètics. Molts daquests mineralssexploten perquè són primeres matèries per a la indústria.Els silicats són els minerals més abundants i formen part de la majoria de lesroques. Entre els silicats destaca el quars (que presenta varietats de diversoscolors, blanc, rosat,..), el feldespat (mineral més abundant de lescorçaterrestre) , les miques (amb el seu esclat nacrat característic), els granats, elspiroxens, els amfíbols i les olivines.Hi ha roques originades a la superfície terrestre, que contenen minerals formatsper precipitació, alguns daquests minerals són la calcita (que forma les roquescalcàries i es pot reconèixer per la reacció amb làcid clorhídric), el guix (mineralmolt tou que quan sescalfa a 110 º es transforma en guix per a la construcció),lhalita o sal comuna (que es presenta en cristalls cúbics de color blanc,transparents i de gust salat) i la silvina (clorur de potassi que forma cristalls decolor taronja i gust salat i amarg).Altres minerals són importants perquè són menes de diversos metalls. Entreaquests podem citar: la galena i la magnetita (del ferro), la calcopirita ( delcoure) el cinabri (del mercuri).

×