Advertisement

L’argumentació

Professora at Instituto de Enseñanza Media
Apr. 21, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

L’argumentació

 1. L’argumentació
 2. Argumentar • Exposar d’una manera raonada i lògica unes opinions per tal de Coherents convéncer. Objectius: Lògics judicis de fet Arguments
 3. ARGUMENTAR • Convéncer • Judicis de fet • Objectius • Demostrables PERSUADIR • seduir • Judicis de valor • Subjectius • No demostrables • Fal·làcies
 4. Fal.làcia raonament que sembla vàlid però que no ho és. Formal: tenen una estructura lògica No formal: no vàlida raonament en els qual el que aporten les premisses no és adequat per a justificar la conclusió a que es vol arribar. Són enganyosos perquè són semblants a formes vàlides de http:/ raonaments. Fal·làcia ad hominem (Dirigit /www contra l'home) .xtec.c Afirmació del at/~m Fal·làcia ad populum (Dirigit al conseqüent codin poble provocant emocions) a3/Fil Negació de osofia Fal·làcia ad baculum (S'apel·la al l'antecedent bastó) 1/fala cies.h Sil·logisme disjuntiu tml Fal·làcia ad ignorantiam (Per la fal·laç ignorància) Fal·làcia ad verecundiam (S'apel·la Fal·làcia Post hoc... (Falsa causa) a l'autoritat)
 5. Estructura bàsica Presentació Cos argumentatiu Conclusió • Plantejament del • Desenvolupament • Pot reforçar la tesi tema del text o • Captar l’atenció • Part més extensa • Anunciar nous del lector • Exposició de temes (final premisses i obert) arguments
 6. TEMA TESI ELEMENTS • Opció de l’autor ARGUMENTS • Exemples • Comparació • Autoritat • Deducció lògica • Causa-conseqüència • Premisses incontestables • Refutació
 7. Per influir de manera eficaç en el destinatari Raonaments lògics Plantejaments Paràgrafs ben afectius i estructurats psicològics Coherència Claredat dels continguts Distribució Absència de eficaç dels contradiccions continguts
 8. Estratègies argumentatives Analítica • Parteix de la tesi per arribar a una conclusió Sintètica • Després d’una cadena d’arguments, una tesi al final Enquadrada • La tesi a la introducció i a la conclusió Paral·lela • L’exposició presenta arguments de manera successiva i de semblant importància. Dialèctica • Pregunta-resposta • Argument-contraargument
 9. Característiques lingüístiques • Present d’indicatiu Morfològic • Funció predominant: apel·lativa • Textos subjectius: modalitat oracional exclamatives, interrogatives Sintàctic • Textos aparentment objectius: oracions enunciatives • Connectors de relació lògica • Oracions complexes • Textos especialitzats lèxic específic Lexicosemàntic • Textos divulgatius: registre estàndard, lèxic no especialitzat
 10. Algunes figures retòriques Interrogació retòrica: • el Receptor genera la seua resposta Hipèrbole: • exageració. Ironia: • Dir el contrari del que es pensa. • Necessita complicitat del receptor Enumeració. Antítesi • Expressió d’idees oposades • Construcció simètrica
 11. Anàfora • Repetició • Destaca el fet que interessa. Prosopopeia • Atribueix qualitats humanes a objectes. • Apel·la a l’emotivitat Metàfora • Comparació en què s’omet el nexe comparatiu Metonímia. • Confondre causa per efecte • Autor per obra... Paral·lelisme • Repetició d’estructura sintàctica Comparació.
Advertisement