Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciutats Europees

Treball realitzat per l'alumnat del PQPI de l'IES Federica Montseny

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ciutats Europees

  1. 1. TReball DE: RUBÉN i PEDRO
  2. 2. <ul><li>Els països europeus han experimentat un intens creixement al llarg del segle XX que es pot dividir en tres fases: </li></ul><ul><li>Creixement continu , degut a l'èxode rural </li></ul><ul><li>Frenada provocada per les reconversions industrials. </li></ul><ul><li>Nou augment del creixement actual originats pels migracions internacionals. </li></ul>
  3. 3. La ciutat europea posseeix una part central molt antiga, el casc històric, conserva edificis i monuments d'elevat valor històric i artístic . La plaça Rodona de València
  4. 4. <ul><li>Els cascs històrics han sigut tradicionalment els barris més densament poblats de la ciutat. Eren zones superpoblades que fa anys començaren a perdre habitants a causa de envelliment de la seua població. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Altres trets característics de la ciutat europea són: </li></ul><ul><li>L‘extraradi va créixer molt ràpidament i amb dèficit d’equipaments urbans durant l’expansió urbana d'aquestes ciutats. </li></ul><ul><li>Actualment es t endeix a eliminar les indústries, tallers que subsistien en el nucli de la ciutat i ha reutilitzat aquests espais com zones residencials o per a paliar la falta d’instal·lacions públiques . </li></ul>

×