Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Desplacaments

 1. 1. Els Desplaçaments Anna Fernàndez Albert Ferrandez Laura Figueres Nerea Fulgencio
 2. 2. Índex <ul><li>1. Habilitats vs Capacitats.   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Habilitats motrius Bàsiques. </li></ul><ul><li>3. Desplaçaments. </li></ul><ul><ul><li>Desplaçament actiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desplaçament passiu. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Desenvolupament i evolució del desplaçament en les diferents etapes evolutives. </li></ul>
 3. 3. Habilitats vs capacitats <ul><li>La persona hàbil és la que té capacitat per a complir un acte de procediments .(Gran enciclopèdia Catalana) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Una capacitat és la plena potencialitat d'un individu per a l'execució d'una tasca física o intel·lectual. (Gran enciclopèdia Catalana) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Conclusió:   </li></ul><ul><li>Direm que la capacitat és el límit que te una persona a l’hora de fer un esforç, i la habilitat és la manera de fer aquest esforç sense problemes, fruit d’una prèvia preparació. </li></ul>
 4. 4. Habilitats Motrius Bàsiques <ul><ul><li>Unitats simples del moviment. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Capacitat d'executar un acte motor que es caracteritza per voler aconseguir un objectiu concret. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Han de ser treballades per tal de millorar l'execució dels moviments i per tal d'aconseguir una millor i més àmplia base motriu. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Transferència: influència que una adquisició inicial té en l'execució o aprenentatge d'una segona adquisició, parlem d'un gest determinat. </li></ul></ul>
 5. 5. Habilitats motrius Bàsiques <ul><ul><li>   Salts </li></ul></ul><ul><ul><li>  Girs </li></ul></ul><ul><ul><li>  Control objectes </li></ul></ul><ul><ul><li>   Desplaçaments </li></ul></ul>
 6. 6. Els Desplaçaments   ...n'hi ha de dos tipus: Actiu i Passiu
 7. 7. Desplaçament actiu <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>  Entenem per desplaçaments actius com aquells que el subjecte fa responsablement, és a dir, que els controla la seva posició en l'espai, controla les condicions del desplaçament i les vies energètiques que fa servir per portar-ho a terme. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><ul><li>Reptacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Quadrupedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Marxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrera </li></ul></ul>
 8. 8. Reptacions <ul><ul><li>Patró motriu previ a la quadrupèdia.   </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Desplaçaments en els quals el tronc contacta amb la superfície del desplaçament, s'utilitzen les extremitats per avançar.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>El centre de gravetat i la superfície de desplaçament estan a una mínima distància.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Trobem una exigència d'esforç muscular molt elevada. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Des del punt de vista mecànic és un desplaçament molt difícil. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Gran gast energètic. </li></ul></ul>
 9. 10. Quadrupèdia <ul><li>Desplaçaments sobre una superfície en la qual intervenen més de dos suports. </li></ul><ul><ul><li>desplaçament poc eficaç </li></ul></ul><ul><ul><li>la posició del cap  </li></ul></ul><ul><ul><li>hi ha un descens del centre de gravetat </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Els paràmetres que apareixen són:     </li></ul><ul><ul><li>l'amplitud </li></ul></ul><ul><ul><li>la freqüència </li></ul></ul><ul><ul><li>els recolçaments simultanis o successius, o els paralels o oposats. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Existeixen variants de la quadrupèdia </li></ul>
 10. 11. Marxa <ul><ul><li>És un moviment automàtic, un moviment reflex, és a dir, no requereix un aprenentatge específic. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Suport successiu i alternatiu dels peus sobre una superfície de desplaçament en absència de fase aèria.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Habilitat complexa, el seu patró madur no arriba fins l'adolescència.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Última etapa important del desenvolupament motor, ja que confereix al nen autonomia en el seus desplaçaments i capacitat de conèixer el seu entorn.  </li></ul></ul>
 11. 13. Carrera <ul><li>Suport successiu i alternatiu dels peus sobre la superfície de desplaçament, amb existència de fase aèria L'evolució: • Augments • Disminucions </li></ul><ul><li>  Tres estadis de desenvolupament: - Estadi Inicial - Estadi Elemental - Estadi Madur </li></ul>
 12. 14. Desplaçament passiu <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>  Per desplaçament passiu entenem aquell en que el subjecte no és totalment responsable dels factors necessaris per tal que el desplaçament es dugui a terme. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Trepes </li></ul></ul><ul><ul><li>Propulsions </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliscaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport </li></ul></ul>
 13. 15. Trepes <ul><li>És aquell desplaçament en que no hi ha contacte amb el terra </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Trepant es millora: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>l'esquema corporal </li></ul></ul><ul><ul><li>la percepció del pes corporal </li></ul></ul><ul><ul><li>la situació del centre de la gravetat </li></ul></ul><ul><ul><li>la coordinació dinàmica general </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquest tipus d’activitats incideixen de forma determinant en el desenvolupament motor </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>És important la funció del mestre </li></ul>
 14. 16. Propulsions <ul><li>És un desplaçament que té lloc en un medi aquàtic. La força de flotació variarà les condicions que provoca l'atracció gravitatòria. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>La resistència de l'aigua és superior a la terrestre i jugarà un paper important la funció respiratòria que s'haurà d'adaptar al medi. </li></ul>
 15. 17. Lliscaments <ul><ul><li>Desplaçament cap a un lloc que està a menor alçada del lloc d'inici. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>La situació del subjecte en el medi i l'acció de la força de gravetat, proporcionen l'energia i les condicions del propi desplaçament.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Es va reduint la fricció amb la superfície de desplaçament.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Alguns objectes (patins, monopatins...) poden convertir aquest desplaçament en una acció activa. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupen el sentit de l'equilibri i la capacitat perceptiva de l'individu. </li></ul></ul>
 16. 19. Transport <ul><ul><li>Desplaçament no produït directament pel subjecte.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Si el contacte amb l'agent que desplaça es fa per sobre del centre de gravetat de l'individu es diu que parlem d'una suspensió, si es fa per sota, és diu que és un suport. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Treball muscular isomètric. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Treball de l'esquema corporal (pes corporal, línia i centre de gravetat...). </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Enriquiment de la percepció espai-temporal. </li></ul></ul>
 17. 20.   La activitat motriu de nens de 0 a 1 anys <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Quan el nen néix la forma principal d'interecció amb el medi    s'estableix a partir de:  </li></ul><ul><ul><li>Els reflexes incondicionats ( aquests permeten la superviència del recent nascut; ex  deglució) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Més endevant apareixen: </li></ul><ul><ul><li>Els reflexes condicionats :  aquests garantitzen el desenvolupament de l'individu; alguns són: control de l'esfinter, correspondència de l'horari de vida amb necessitats fisològiques,etc. </li></ul></ul>
 18. 21.   <ul><ul><li>En el primer any de vida està molt relacionat lo motor i lo sensorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>A cada trimestre en el primer any de vida aniran apareixen nous moviments, que  depenen majoritariament de la maduració del sistema nerviós. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Perquè apareguin els diversos moviments al nen se l'ajuda amb dos tipus diferents d'estimulació: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>La estimulació natural: el nen es mou en un medi segur, té al seu abast objectes de diferents formes que li faciliten el desenvolupament dels moviments. L'adult li donarà seguretat i afectivitat. </li></ul></ul>
 19. 22. <ul><ul><li>Estimulació dirigida : Es desenvolupa igual que la natural però amb la incorporació de diferents moviments que l'adult aplica directament al nen. Aquests exercisis s'utlitzen quan el nen manifesta un retràs en el desenvolupament motor. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Diferents tipus d'estimulació dirigida: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Tonificació muscular: S'aplica al nen lleugeres manipulacions de masatge bastats en la fricció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercisis reflexos: Consisteix en relitzar lleugers rozaments amb el dit de l'adult al peu del bebe provocant-li respostes motrius reflexes. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 23.   <ul><li>Exercicis pasius : Són aquells que es realitzen utilitzant la manipulació del nen per l'execució d'un moviment. Contribueixen a fortalitzar diferents plans musculars. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 21. 24. Activitat motriu a nens de 1 a 2 <ul><ul><li>A partir del primer any de vida el nen ha de saber: </li></ul></ul><ul><ul><li>Caminar i iniciar la assimilació de la llengua materna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Executar la marxa ( en una sola direcció) i primers intens de carrera </li></ul></ul><ul><ul><li>Executar un petit saltiró </li></ul></ul><ul><ul><li>Caminar per taules amples. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pujar esglaons d'una escala </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 22. 25. Activitat motriu dels nen  de 2 a 3 anys   <ul><ul><li>ALs tres anys el nen agafa més autonomia i comença a incorporar noves formes de moviment. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>En aquesta edad: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>La motricitat es fa més complexa </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha les primeres manifestacions de la carrera o salt. </li></ul></ul><ul><ul><li>S'alterna el caminar amb la carrera </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzen llançaments i fan rodar la pilota( no tenen orientació per arribar directament a l'objectiu) </li></ul></ul><ul><ul><li>La cuadrupedia la realitzen utilitzan peus i mans, la realitzen seguint una única direcció. </li></ul></ul>
 23. 26.   <ul><li>  </li></ul><ul><li>Els nens als tres anys es deplacen de la següent manera: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Escalen: ho realitzen de manera peculiar ja que ascendeixen col·locant un peu i una mà del mateix costat. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Salten( amb els dos peus). </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Llisquen </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Trepen </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 24. 27. La activitat motriu de 3 a 4 anys <ul><ul><li>A partir dels tres anys el creixement del nen es realitza de manera lenta. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El nen de 3 a 4 anys realitzen moltes accions per ell sol: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Diferencia el color la forma i el tamany de diferents objectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es capaç d'ocupar rols en un joc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comencen accions cooperaties. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 25. 28.   <ul><li>En l'etapa de 3 a 4 anys el nen  realitzar les següents accions: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Es desplaça caminant, corrent i saltant en diferents direccions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llença diferents objectes en diferents direccions amb la mà o el peu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atrapa amb les dos mans una pilota </li></ul></ul><ul><ul><li>Começa a realitzar la trepa en pla vertical. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llisca per al pis amb moviments alterns de braços i cames, també ho fa per bancs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitza quadrupedia amb quatre punts de recolzament( mans i peus ) però el moviment no és continu. </li></ul></ul>
 26. 29.   <ul><ul><li>Camina per taules endavant i endarrere </li></ul></ul><ul><ul><li>Salten cap a baix </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  En aquests grup d'edat les característiques del moviment  poden variar segons el nen. </li></ul>
 27. 30. La activitat motriu de 4 a 5 anys <ul><li>  En aquests grup d'edat són capaços d'organitzar i planificar la seva propia activitat: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Realitzen les següentsa ativitats: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Fan jocs d'equip. </li></ul></ul><ul><ul><li>Corren bordejant objectes i convinat-ho amb altres moviments: Correr i caminar,etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Salten: passant cordes a diferents altures, amb peus junts, peus separats,etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trepen per barres i cordes </li></ul></ul><ul><ul><li>Escalen: pugen les escales amb moviments continus de braços i cames. </li></ul></ul>
 28. 31.   <ul><ul><li>Realitzen la reptació: per el pis, per bancs. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Quadrupedia: la realitzen en quatre punts de recolzament per dalt de bancs i taules i  amb moviments continus. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Llancen i capturen objectescombinadament. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Caminen: per bancs vigues i murs cap endevant i lateralment. </li></ul></ul>
 29. 32. La activitat motriu del nen de  5 a 6 anys   <ul><li>Els nens i nenes de 5 a 6 anys dominen tots els tipus d'activitat motrius: </li></ul><ul><li>Les activitats que es desenvolupen en aquests grup d'edat són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Hàbilitats pre-esportives relacionades amb : el ciclisme, patinatge i natació </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats a la natura: caminates llargues, campaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Participen en activitats amb grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa a les activitats motrius. corren més depresa, salten per sobre els bancs, salten  amb un peu, fan salts laterals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitats coordinatives: fan rodar aros, rabotar i atrapar la pilota </li></ul></ul>
 30. 33.   Treball Habilitats Motrius:  Els Desplaçaments   Educació Física Professora: Sara Figueras Divendres 27 de novembre de 2009

Editor's Notes

 • wolaaaaaaaaaaa hi ha algu?
 • ×