Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ru bpea

328 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ru bpea

 1. 1. Síntesis, estructura i propietats redox i catalítiques d’una nova família de complexes de Ruteni que contenen el lligand tridentat bpea Anna Batalla Tècniques de comunicació aplicades a la química 2010
 2. 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Síntesis </li></ul><ul><li>Resultats i discussió: estructura </li></ul><ul><li>Resultats i discussió: propietats redox </li></ul><ul><li>Resultats i discussió: propietats catalítiques </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 3. 3. <ul><li>En aquest article se sintetitzen uns nous complexes de ruteni que tenen la següent estructura: </li></ul><ul><li>[Ru(bpea)(bpy)(X)] n+ on X = Cl - ; X = H 2 O i X =OH - </li></ul><ul><li>L’estructura dels lligands bpea i bpy : </li></ul>Introducció bpy bpy bpea: N,N-bis(2-pyridyl)ethylamine
 4. 4. Síntesis Ruta A: forma l’enllaç bpea-Ru(III) i el redueix en presència de bpy. El clorur s’elimina amb reflux. Ruta B: el complex 6 és molt inestable. Afegint-hi bpy obtenim el complex que estem buscant. Tècniques aplicades: H-RMN, UV-vis, Raigs X
 5. 5. <ul><li>bpea lligand tridentat flexible que pot actuar en posició meridional i/o facial. </li></ul><ul><li>bpy lligand bidentat que pot actuar en posició cis i/o trans. </li></ul><ul><li>Possibles </li></ul><ul><li>diastereoisòmers </li></ul>Resultats i discussió: estructura Els nostres lligands
 6. 6. Bpea en meridional
 7. 7. Bpea en facial i bpy cis
 8. 8. Bpea en facial i bpy en trans
 9. 9. Resultats i discussió: estructura Les dades cristal·logràfiques ens diuen que el lligand tridentat bpea es coordina amb el Ru de manera facial, i els àtoms de N de la bpy ocupen les posicions trans respecte a l’oxigen. La posició dels lligands es manté tan si el complex és en estat sòlid o en dissolució aquosa. Conformació més estable Bpea en facial i bpy en trans
 10. 10. <ul><li>Les propietats redox i els alts estats d’oxidació es poden controlar amb el tipus de lligands que fem servir. </li></ul><ul><li>Exemple: per a dos complexos de ruteni diferents (un té cinc lligands amino i un aquo, i l’altre té un amino, una trpy i una dppene), l’oxidació del Ru II a Ru III difereix 1,5V a pH 7. </li></ul><ul><li>Es deu a les propietats electròniques, estèriques i a la capacitat que tenen els lligands de transferir densitat electrònica al metall central amb interaccions σ o π. </li></ul>Resultats i discussió: propietats redox
 11. 11. <ul><li>El grup Ru II -OH 2 pot perdre protons i electrons fent que el ruteni arribi a estats d’oxidació més alts. </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>[Ru II (trpy)(bpy)(H 2 O)] 2+ [Ru III (trpy)(bpy)(OH)] 2+ </li></ul><ul><li>[Ru III (trpy)(bpy)(OH)] 2+ [Ru IV (trpy)(bpy)(O)] 2+ </li></ul>Resultats i discussió: propietats redox Alts estats d’oxidació Poden ser catalitzadors oxidants de reaccions orgàniques o inorgàniques
 12. 12. Resultats i discussió: propietats redox Els potencials redox depenen del pH, perquè el grup hidroxo es pot protonar, o el grup aquo es pot desprotonar. pH àcid (1,5): El grup hidroxo es protona i tenim el lligand aquo. [Ru III (bpea)(bpy)(OH)] 2+ + 1e - + 1H +  [Ru II (bpea)(bpy)(H 2 O)] 2+ pH bàsic (10,9): L’oxidació del Ru II a Ru III i del Ru III a Ru IV . [Ru III (bpea)(bpy)(OH)] 2+ - 1e - + 1OH -  [Ru IV (bpea)(bpy)(O)] 2+ pH més bàsic (12,6): Directament es veu l’oxidació de Ru II a Ru IV [Ru II (bpea)(bpy)(OH)] + - 2e - + OH -  [Ru IV (bpea)(bpy)(O)] 2+
 13. 13. Resultats i discussió: propietats redox Diagrama de Pourbaix pel complex [Ru II (bpea)(bpy)(H 2 O)] 2+. Indica els diferents graus d’oxidació del ruteni i la forma predominant del grup OH 2 , en funció del pH i i del potencial.
 14. 14. Resultats i discussió: propietats catalítiques Dues hores, pH bàsic [Ru IV (bpea)(bpy)(O)] 2+ Comprovació de l’efecte oxidant del complex: la mateixa reacció sense catalitzador. Resultat: traces de benzaldehid. 14 hores És un bon oxidant Alcohol benzílic Benzaldehid (únic producte de reacció) Àcid benzoic
 15. 15. Resultats i discussió: propietats catalítiques A pH neutre-àcid va més lent perquè el complex és més inestable, es protona. [Ru IV (bpea)(bpy)(O)] 2+ El què li passa al catalitzador després de la reacció s’està investigant perquè a pH neutre s’obté una petita quantitat de ruteni de color rosat, i se suposa que pot ser una interacció interna o la formació d’un complex de ruteni inactiu que té els productes finals oxidats coordinats al metall central.
 16. 16. Conclusions <ul><li>S’han creat uns nous complexes de ruteni amb els lligands bpea i bpy </li></ul><ul><li>Aquests complexes tenen propietats oxidatives </li></ul><ul><li>S’ha obert un nou camp de catalitzadors oxidants </li></ul>
 17. 17. Bibliografia <ul><li>Rodríguez, M., Romero, I., Llobet, A., Deronzier, A., Biner, M., Parella, T. i Stoeckli-Evans, H. (2001). Synthesis, structure, and redox and catalytic properties of a new family of ruthenium complexes containing the tridentate bpea ligand. Inorganic Chemistry (40), 4150-4156. </li></ul>
 18. 18. Moltes gràcies!

×