Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Дархан-Уул аймагт технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төвийг байгуулан хөгжүүлэх загвар

427 views

Published on

Дархан-Уул аймагт технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төвийг байгуулан хөгжүүлэх загвар /Хишигсайхан.Ж/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Дархан-Уул аймагт технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төвийг байгуулан хөгжүүлэх загвар

 1. 1. 1 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ ТЕХНОЛОГИД ТҮШИГЛЭСЭН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВИЙГ БАЙГУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАГВАР Хишигсайхан.Ж Монголын Технополисийн Ассоциаци Хураангуй: Монгол Улс Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын дагуу мэдлэгийн нийгэм, мэдлэгт суурилсан эдийн засагтай болох чиг хандлагыг баримтлан, Дархан уул аймагт шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилд суурилсан үйлдвэрлэл, технологийн паркийг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгүүдийг гаргаж, холбогдох хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Энэ цаг үед технологид түшиглэсэн бизнес инкубаторын дэд бүтцийг байгуулан хөгжүүлэх замаар дэвшилтэд технологид суурилсан жижиг, дунд үйлдвэр болон их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын судалгааны үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах замаар энтпренерүүдийг үйлдвэр, технологийн паркийн хүрээнд хамруулах нь хамгийн чухал хүчин зүйл болж байна. Дээрх хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн Дархан-Уул аймагт технологид түшиглэсэн бизнес инкубаторын дэд бүтцийг байгуулан хөгжүүлэх загварыг олон улсын тэргүүний туршлага, экспертүүдийн зөвлөмжид суурилан боловсруулан дэвшүүлж байна. Оршил Дархан-Уул аймагт бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих; шинэ, дэвшилтэт болон өндөр технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх, нутагшуулах; экспорт болон импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх; байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; ажлыг байрыг олноор бий болгоход чиглэсэн үйлдвэр, технологийн болон шинжлэх ухааны парк байгуулан хөгжүүлэх эрх зүйн1234 орчин 1 ҮТП байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”- Улсын Их Хурлын 54 дүгээр тогтоол тогтоол, 2003 он 2 ҮТП-ийн эрх зүйн байдлын хууль, 2009 он. 3 ҮТП-ийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих тухай журам, МУ-ын ЗГ-ын 104 дүгээр тогтоол, 2011 он /Хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулах үйлдвэрлэл, технологийн паркийн байршил, үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоож өгсөн./ 4 МУ-ын ЗГ-ын 2012 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар “Дархан үйлдвэр технологийн парк”-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон.
 2. 2. 2 хангагдахын зэрэгцээ олон тооны судалгааны ажил хийгдэж, техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны баримт бичиг56789 боловсрогдон гарсан. Дархан-Уул аймагт үйлдвэр технологийн парк байгуулан хөгжүүлэх бодлогын тулгамдсан зорилт нь дараах байдлаар тодорхойлогдож байна. Үүнд: 1. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн өнөөгийн байдлаас үзэхэд эрдэс баялаг, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөгжил эрчимжиж байгаа10 хэдий ч эдийн засгийн бусад салбарын хөгжлийн хурдац ханглттай бус11 , тэдгээр нь бодит нөөц боломжоо ашиглах хэмжээнд хүрч чадахгүй байгаа нь эдийн засагт сөрөг нөлөө гарах нөхцөл бүрдсэн байна. 2. Эдийн засгийн даацтай хөгжлийг хангах зорилт нь шинжлэх ухаан- технологи-үйлдвэрлэлийн цогцолборыг шаардаж байна. 3. Дотооддоо төдийгүй олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай, эрэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь шинжлэх ухаан, технологийн ололт дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх хэрэгцээг бий болгож байна. 4. Дархан-Уул аймагт ҮТП байгуулан хөгжүүлэх үзэл баримтлал нь санхүүгийн баталгаагүй тунхаглалын шинжтэй байгаа тул цаашид байгуулан хөгжүүлэх нөхцөл боломжоо эрэмблэхийн зэрэгцээ шат дараатай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 5. Ойрын ирээдүйд буй болох уул уурхайн салбарын өсөлттэй орлогыг эргэлтэнд оруулах, зүй зохистой ашиглах, үр өгөөжийг нь бүрэн хүртэх, улмаар том үйлдвэрийг дагасан жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх боломж байгаа үр өгөөжтэй ашиглах шаардлага байна. 6. ҮТП-ийн хөгжлийн асуудалд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах, төр-хувийн хэвшил-их сургуулийн түншлэлийг хөгжүүлэх хэрэгцэээтэй байна. Дархан-Уул аймагт технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор байгуулах хөгжүүлэх үндэслэл, шаардлага:  Дархан-Уул аймаг нь Улаанбаатар хотын дараа орохуйц хүн ам, аж үйлдвэрийн төвлөрөлтэй, зам тээвэр, дэд бүтцийн хөгжил харьцангуй 5 Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2009-2021 он 6 Дарханы үйлдвэр технологийн паркийн ТЭЗҮ 7 Дархан, Сэлэнгийн бүсэд ШУ-ны парк байгуулах ТЭЗУС 8 МУ-ын ЗГ-с Дархан-Уул аймгийг “Загвар хот” болгох судалгаа 9 МУ-ын Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2015 он 10 Төвийн бүсийн ДНБ-д Дархан-Уул аймгийн аж үйлдвэр, барилгын салбарын эзлэх хувь 43% байна. 11 Дархан-Уул аймагт 2012 оны байдлаар 2200 ААН бүртгэлтэй байсан ба энэ нь өмнөх оноос 13%-иар өссөн боловч 45% нь үйл ажиллагаа явуулаагүй байна.
 3. 3. 3 сайтай, эрчим хүч, усны хангамжийн нөөц бололцоотой. Байгалийн баялаг түүхий эдийн нөөцтэй, газар тариалангийн болон төмөрлөг үйлдвэрийн төв бүс юм. Түүнчлэн их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн, төв, МСҮТ-д байршдаг.  2013 оны 06 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Дархан хотноо Дархан- Уул аймагт ҮТП, ШУП байгуулан хөгжүүлэхтэй холбогдуулан зохион байгуулсан “Технополиси дахь инновацийн гурвалжин холбоо: Орон нутгийн удирдлага-Их сургууль-Үйлдвэрийн түншлэл” сэдэвт үндэсний сургалт, зөвлөлгөөний үр дүнгийн тайланд олон улсад нэр хүнд бүхий “Дэлхийн технополисийн ассоциаци”-ийн экспертүүд “ҮТП, ШУП байгуулан хөгжүүлэхэд оролцогч менежерүүдийг илүү хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь алсдаа шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хослуулсан холбоог бий болгох, ҮТП болон ШУП-ын нэн чухал элемэнт болох технологийн инкубатор байгуулан хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой” хэмээн зөвлөмж гаргасан байна.  Дэлхийн технополисийн ассоциацын12 Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Др. Проф. Деог-Сеонг О нь “Дарханы үйлдвэр технологийн паркийн ТЭЗҮ”-д хийсэн шинжилгээний үр дүнд ҮТП байгуулан хөгжүүлэхэд шаардлагатай чухал элемэнтүүдийг орхигдуулсаны нэг нь бизнес инкубатор гэж зөвлөмждөө тусгасан13 байдаг.  “Инновацийн тухай хууль”-ийн хүрээнд буй болгосон оюуны бүтээлийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор “гарааны компани” байгуулан хөгжүүлэх эрхзүйн орчин бүрдсэн ч амжилттай эрхлэх хөгжих үзэл баримтлал бүрэн төлөвшөөгүй, мэдлэг сул, туршлага бага байгаа нь технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор байгуулах нь өнөөгийн нийгмийн захиалга, шаардлага гэж үзэж болно.  Дархан-Уул аймгийн нөөц баялгийг түшиглэн дунд болон урт хугацаанд өсөн нэмэгдэж буй дотоодын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах аж ахуй 12 БНСУ–ын Тав дахь том хот Тэджонд байрлах Дэлхийн Технополисын Холбоо нь “Тогтвортой технополисын хөгжил” гэсэн алсын хараатай ажилладагбөгөөд өдгөө 46 орны 84 байгууллагыг гишүүншлэлдээ багтаасан хөгжиж буй орнуудын шинжлэх ухаан, технологи, аж үйлдвэрийн парк, инновацийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх болон түүнд мониторинг хийх үйл ажиилагаанд техникийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилготой 1998 онд байгуулагдсан дэлхийд нэр хүнд бүхий байгууллага юм. Дэлхийн Технополисын Холбоо нь дэргэдээ өндөр нэрд хүнд бүхий эрдэмтэн судлаачид, шинжээчдийг багтаасан улс оронд техникийн тусламж өгөх зөвлөлийг байгуулсан байдаг. 13 “Технополис дахь инновацийн гурвалсан холбоо: Орон нутгийн удирдлага-Их сургууль-үйлдвэрийн түншлэл” сэдэвт үндэсний сургалт, зөвлөлгөөний тайлан, 2013 он.
 4. 4. 4 нэгжүүдийг сэргээн хөгжүүлэх, улмаар нэмүү өртөг шингэсэн, экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэл болгон дэмжин хөгжүүлэхэд шаардлагатай “Innovation center”, “Intellectual property office”, “Technology licensing office”, “Information center”, “Logistic center”, “Design center”, “Education Center”, “Conference hall”гэх мэт иж бүрдэлийг агуулсан Технологид түшиглэсэн бизнес инкубаторшаардлагатай байна.  Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор нь орон нутгийн бизнесийн тогтвортой орчныг бүрдүүлж, ажлын байр олноор бий болгож, эдийн засгийн эрчимжилт бий болгох, ард иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, улмаар ҮТП-ийн шаардлагад нийцсэн амжилттай үйлдвэр хөгжих боломж бүрдэнэ. Технологид түшиглэсэн инкубатор төвийг байгуулан хөгжүүлэх үндэслэл, загвар, хэрэгжүүлэх арга хэлбэр Үндэслэл Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор нь хөгжилтэй, хөгжингүй орны орон нутгийн болон бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх, түүнчлэн шинжлэх ухаан, технологийн паркийн статус нэгдэх шаардлага хангасан нэгжийг бойжуулах гол арга хэрэгсэл байсаар ирсэн. Өнөөдөр дэлхийн улс орнуудад инкубацийн үндэсний тогтолцоо бүрэлдэн тогтож ихээхэн эрчимтэй хөгжиж байгаа бөгөөд түүнийг бий болгоход засгийн газар, хувийн хэвшил, их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд зэрэг бүрэлдэхүүн элемэнтүүд, тэдгээрийн нөөцийн оновчтой ашиглалт, хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо нэн чухал байна. Энэхүү загварыг боловсруулахын тулд олон улсын тэргүүний туршлагыг судалсаны үндсэн дээр үндсэн хөтөлбөр, загварыг боловсруулав. ТБИ14 байгуулан хөгжүүлэхэд дараах үндсэн зарчмуудыг баримтлах нь зүйтэй гэж үзэв. Үүнд:  Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг үндэс болгох;  Урт хугацаанд төрөлжүүлэн хөгжүүлэх;  Нэмүү өртөг шингэсэн эдийн засгийн үр өгөөжид үндэслэх;  Үр ашигтай дэд бүтцийг байгуулах;  Технологийн түвшинг харгалзах; 14 Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор
 5. 5. 5 Дархан-Уул аймагт ТБИ байгуулан хөгжүүлэхэд дараах чиглэлийг үндэслэнэ. Үүнд:  Өндөр технологид тулгуурласан мал аж ахуй, газар тариалангын түүхий эдийг бүрэн боловсуулах болон ашигт малталт түүхий эдэд суурилсан шинэ материалын үйлдвэрлэлийг бойжуулан хөгжүүлэх замаар ҮТП болон ШУТ паркийн статуст оруулах нь үндсэн чиглэл болно.  Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрлэл технологийн парк III-р бүс буюу сургалт, эрдэм шинжилгээний 193 га бүсэд байгаа их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнг түшиглэн ТБИ байгуулан хөгжүүлэх нь зүйтэй.  ТБИ-ийн дэд бүтэц нь ашгийн бус15 болон ашгийн16 гэсэн үндсэн хоѐр хэлбэрээр хөгжүүлэх Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор Төвийн загвар Инкубацийн үйл ажиллагаа нь нэмүү өртөг шингэсэн технологид түшиглэсэн аж ахуй нэгжийг Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төвд элсүүлэн эхэлдэг бөгөөд 2-3 жилийн дотор амжилттай ЖДҮ болгон төгсөгсөнөөр дуусгавар болдог. Технологид түшиглэсэн бизнесийн инкубатор нь ЖДҮ-ийг шаардлагатай байр, талбай, тоног төхөөрөмж, технологоор хангахад чиглэсэн, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн, эрх зүйн болон зах зээлийн мэдээллээр хангах, ажилчдыг хөгжүүлэх, удирдлагын чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар бизнесийн үйл ажиллагааг тогтворжуулж, бойжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл бизнесийг дэмжих олон төрлийн нөөц ба үйлчилгээний тусламжтайгаар технологид түшиглэсэн үйлдвэрлэгч компаниудын зах зээл өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. Хүрээ: Технологид түшиглэсэн бизнес инкубацийн хөтөлбөрийн цар хүрээ нь дараах технологийн түвшин бүрийг хөгжил, арилжаанд чиглүүлэх явдал юм.  Нам технологууд: o Энгийн тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэл; 15 Энэ төрлийн инкубатор нь их сургууль, судалгааны байгууллага, орон нутгийн болон засаг захиргааны байгууллагаас үүдэлтэй байдаг бөгөөд төсвөөс гол төлөв санхүүждэг. 16 Энэ төрлийн инкубатор нь цэвэр бизнесийн инкубатор, технологийн фирм, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ эрхэлдэг фирм болон үйлдвэрлэлийн төсөл хэлбэртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл бизнес эрхлэгчдэд шинэ санаагаа бизнест амжилттай хэрэгжүүлэх боломж олгох замаар шиг орлог хүртэх зорилготой ажилладаг.
 6. 6. 6 o Уламжлалт технологийг сайжруулах; o Гар урлал гэх мэт.  Дунд технологууд: o Цахилгаан, электрон бүрэлдэхүүн хэсэг болон тоног, төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл; o Химийн процессууд болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл; o Шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл гэх мэт.  Өндөр технологууд: o Биотехнологийн процессууд болон бүтээгдэхүүн; o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн програм, техник хангамж; o Робот техник; o Хиймэл оюун ухаан; o Сансарын технологийн прорграм, техник хангамжгэх мэт.  Шинээр гарч буй технологууд: o Дэвшилтэт материалууд; o Нанотехнологи; o Лазерийн технологийн болон бусад. Зорилго Төвийн хэтийн зорилго нь улс орны технологи, аж үйлдвэр, нийгэм, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын түвшин болон иргэдийнхээ амьдралын чанарыг сайжруулах тулд Технологид түшиглэсэн бизнес инкубаторийг хэрэгсэл болгон ашиглах явдал юм. Эрхэм зорилго Технологийн гарааны компануудыгхөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийг хөгжүүлэх; орон нутгийн иргэдийн нэмүү өртөг шингэсэн болон технологитой холбоотой үйл ажиллагааг дэмжих; технологийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдын дунд үр дүнтэй харилцан хамаарал бүхий таатай орчинг бүрдүүлэх. Зорилго/ зорилт:  Технологийн арилжаа: авъяас, технологи, капитал, ноу-хауг үр дүнтэй холбох замаар технологийн шуурхай арилжааны талбар бий болгох.
 7. 7. 7  Баялаг бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх: нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгтэхүүн үйлдвэрлэх технологи дээр суурилсан хувийн хэвшлийг дэмжих, хөгжүүлэх замаар бий болгох.  Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх: өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд инноваци болон нэмүү өртөг бий болгох технологийг гол шалгуур болгох. Инкубаторт бойжигч бизнесийн байгууллагыг элсүүлэхэд баримтлах зарчим:  Технологийн дэвшилтэд байдал;  Бизнесийн боломж;  Эдийн засгийн үр ашиг, өгөөж;  Удирдлагын чадавхи;  Инкубатор төвд олгох боломжийг ашиглах чадавхи; Инкубацийн үйл ажиллагаа дараах шатаар явагдана:  Бизнес төслийг хүлээн авч, сонгох, шалгаруулах  Бойжигч компанийг элсүүлэх;  Шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлэх;  Орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх;  Бойжигч компаниудыг төгсгөж гаргах;  Төгсөлтийн дараах хяналт үйлчилгээг үзүүлэх; Технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төв нь дараах үндсэн үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:  Технологи болон мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах: технологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж чадах өндөр ур чадвар бүхий профессор, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд болон экспертүүд гэрээгээр болон цагаар ажиллуулах, дотоод, гадаадын технологийн хамгийн сүүлийн үеийн ололтын талаархи мэдээллээр хангаж, технологи дамжуулах үйлчилгээ үзүүлэх.  Байр, тоног төхөөрөмжөөр хангах: үйлдвэрийн газрын байр талбайг зах зээлийн ханшаас доогуур үнээр санал болгох, оффисийн тавилга, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах.  Бизнесийн үйлчилгээгээр хангах: бизнесийн зөвлөгөө өгөх, мэргэжлийн сургалт болон урамшуулалт худалдаа зохион байгуулах, санхүүжилтын эх
 8. 8. 8 үүсвэрийн талаар мэдээллээр хангах, хөрөнгө оруулагчийг зуучлах, практик дадлага, туршлага бүхий бизнес эрхлэгчдийн уулзалт зохион байгуулах.  Мэдээллээр хангах: Мэргэшсэн, зөвлөх инженерүүдийн талаархи мэдээлэл, Засгийн газраас гаргасан дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн хөтөлбөрийн талаархи мэдээлэл, үйлдвэрлэл, зах зээл, технологийн мэдээлэл зэргээр хангах, байгууллага хооронд харилцааа холбоо тогтоох, мэргэжлийн бүс нутгийн хамтын ажиллагаан сүлжээг бий болгох, зах зээл, борлуулалт, түгээлтийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох боломжий бий болгох, инкубатор төвд элсэх боломжийн талаар мэдээллээр хангах.  Удирдлагаар хангах: Бичиг хэрэг хөтлөлт болон нарийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлэх, байгууллагын улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд туслах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөгөө өгөх, төсөл боловсруулах, тендерт оролцох болон зохиогчийн эрх, патент авах талаарх мэдээлэл олгох, дотоод болон гадаад гэрээ хэлэлцээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт болно. Хүлээгдэж буй үр дүн:  Антерпренѐруудад: удирдагч болон суурь хөрөнгө оруулагч нарт амжилтын магадлалыг нэмэгдүүлэх, найдвартай байдлыг бий болгох, харилцагч компаниудын хамтын ажиллагааны нэгдлийг бий болгох, ур чадварыг нь дээшлүүлэхэд тусална.  Засгийн газарт: зах зээлийн дутагдлыг арилгахад туслах, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих ажлын байр, орлого, татвар үүсгэх, ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжих улс төрийн үүрэг хариуцлагын бэлтгэл болж өгнө.  Судалгааны институт болон дээд боловсролын байгууллагуудад: Мэдлэгийн бааз суурь болон салбар хоорондын харилцан хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд туслах, судалгааны үр дүнг арилжаанд оруулахад дэмжих, факультет болон оюутнуудын чадавх, чадамжийг дэмжих болоод нэмэгдүүлэх орчин бий болно.  Орон нутгийн бүлгүүдэд: инкубаторт төгсөх бизнес эрхлэгчид бизнесийн соѐлыг түгээхийн зэрэгцээ орон нутгийнорлогыгнэмэгдүүлдэг.
 9. 9. 9 Оролцогч талуудын сүлжээ ТБИТ-ийн үйл ажиллагааны схем Дүгнэлт  Хөгжингүй болоод хөгжиж буй улс орнуудын туршлагаас харахад технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төв нь ашиг орлого, баялгийг бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар хурдтай аж үйлдвэрийн хөгжилд хүргэх найдвартай хэрэгсэл байсаар байна.  Дархан-Уул аймагт сүүлийн жилүүдэд бизнесийг дэмжих чиглэлээр олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа боловч тухайн салбарын бэхжилт, өсөлт, тогтвортой байдал харагдахгүй байна. Иймд судалгааны институт болон дээд боловсролын байгууллагын дэргэд технологид түшиглэсэн бизнес инкубатор төвийг байгуулах замаар ЖДҮ, бизнесийг хөгжүүлэх бололцоотой нь олон улсын туршалагаас харагдаж байна. ТБИТ Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа Жижиг, дунд үйлдвэрлэл Хувийн хэвшил, мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагууд Судалгааны институт, дээд боловсролын байгууллага, засгийн газрын агентлагууд ИНКУБАТОРЫН СИСТЕМ УРЬДЧИЛСАН ИНКУБАЦИ ИНКУБАЦИ ПОСТ- ИНКУБАЦИ ВИТРУАЛ ИНКУБАЦИ

×