Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ozel durumlarda radyoloji

2,477 views

Published on

meme kanserinde özel durumlar kursu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ozel durumlarda radyoloji

 1. 1. ÖZEL DURUMLARDA RADYOLOJİ Duktal-lobüler dışı kanserlerMetaplastik karsinomlar ve sarkomlar Dr.Serap Gültekin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D
 2. 2. Tübüler Kanser• Tüm meme kanserlerinin %1-2’ si• Sıklıkla tarama mamografilerinde saptanır, yavaş büyüyen iyi prognozlu tümörler• 50 yaş• Genellikle memenin periferinde• En küçük boyutlu infiltran tümörler arasında yer alır 8 mm nonpalpabl, 12 mm palpabl, nadiren > 2cm
 3. 3. Tübüler Kanser• Mamografi• Küçük, ışınsal sınırlı, düzensiz kitle• Santrali genellikle dens, spiküller kitleden uzun• %10-% 50 olguda amorf veya pleomorfik kalsifikasyonlar• Yuvarlak, oval ve hafif lobüle kitle daha nadir form• US:• Işınsal ve belirsiz sınırlı düzensiz kitle, Cooper ligamanında çekinti• Hipoekoik, posterior gölgelenme tipik, vertikal orientasyon tipik olmakla beraber paralel de olabilir, nadiren düzgün sınırlı• MRG:• Düzensiz, ışınsal kontrastlanan kitle, erken yıkanma bulgusu• Eğer hipovasküler ise az ve yavaş kontrastlanması ile yalancı negatif olabilir
 4. 4. Tübüler Kanser• AYIRICI TANI:• Radyal skar, inf duktal ve lobüler CA, DKİS, sklerozan adenozis, yağ nekrozuUNUTULMAMALI….Mamografide uzun yıllar stabil kalabilir, MRG’de yalancı negatif olabilirMamografide yavaş büyüyen ışınsal sınırlı kitle akla gelmelidir..
 5. 5. Müsinöz Kanser• Kolloid, gelatinöz karsinom• Tüm meme kanserlerinin % 2’ si• Saf tipi postmenopozal ( ort 63 yaş), mikst tip daha genç kadınlarda, yavaş büyüyen• Özel yerleşimi ve boyutu yoktur• %50 palpabl --- meme muayenesinde yumuşak-sert
 6. 6. Müsinöz Kanser• Mamografi: %20’sinde mamografi negatif• Yuvarlak, oval veya lobüle şekilli, DENS kitle• Kısmen düzgün sınırlı, % 39 mikrolobüle sınırlı,• Özellikle mikst tipinde muhakkak bir sınırı belirsizdir, düzensiz şekil mikst tipinde• Kalsifikasyon karakteristik değildir, mikst tipinde daha yaygındır, genellikle amorf ve noktasal şekilli, pleomorfik nadirdir• US:• Yuvarlak, oval veya düzensiz şekil• Kısmen düzgün sınırlı, mikrolobüle• Mikst tip, açısal, ışınsal sınır, belirsiz sınır• Özellikle boyutu <1.5 cm, yağ ile izoekoik…ATLANABİLİR.!!• Büyük boyutta hipoekoik• > % 50 posterior güçlenme, posterior gölgelenme nadir• Mikst tip: kistik solid alanlar içerebilir• Doppler 1/3’ünde vaskülarizasyon
 7. 7. Müsinöz Kanser• MRG:• T2A’da müsin içeriğinden dolayı HİPERİNTENS ancak yavaş ve hızlı kontrastlanma, plato veya persistant Harvey J,• AYIRICI TANI: Radiology 2007• Fibroadenom, yüksek evreli inf dukt CA, mukosel benzeri lezyonlar• UNUTULMAMALI• Mamografide dens ve US’de izoekoik ise akla gelmelidir..
 8. 8. Medüller Kanser• Tüm meme kanserlerinin %5-7’ si• Tipik- atipik formları vardır• 46-54 yaş, ort 50 yaş• Hızlı büyür• Genellikle üst dış kadran• Muayenede; çevre dokuya fikse olmayan yuvarlak kitle• BRCA-1 taşıyıcıları ile ilişkisi gösterilmiştir Linda A, EJR 2009
 9. 9. Medüller Kanser• Mamografi:• Yuvarlak, oval ve lobüle şekilli kitle, kısmen düzgün sınırlı, sıklıkla kısmen belirsiz sınır özelliği ( yağ dokusunun lenfoplazmasitik hücre infiltrasyonundan dolayı)• Kalsifikasyon sık değil• Aksiller LAP’lar görülebilir (metastatik veya reaktif)• US:• Yuvarlak, oval , lobüle hipoekoik kitle, sıklıkla düzgün sınırlı, kısmen belirsiz sınırlı, DKİS ile beraber olduğunda mikrolobüle, kalın periferal halo,• Büyük lezyonlarda nekroz nedeni ile kistik komponent
 10. 10. Medüller Kanser• MRG:• Kistik alanları gösterebilir, oval-lobüle şekilli kontrastlanan kitle• AYIRICI TANI:• Fibroadenom, Filloid tümör, lenfoma, inf duktal CA
 11. 11. İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM• İnvaziv meme kanserlerinin % 1-2’si, ort yaş 65• Mamografi:• Yuvarlak, oval veya lobüle şekllli, büyük oranda düzgün sınırlı dens kitle• Kalsifikasyon; amor ve pleomorfik• Işınsal sınır nadir, multipl ise aynı kadranda• US:• Tamamen solid veya kompleks kistik kitle• Doppler US’de vasküler mural nodül veya kalın septalar
 12. 12. İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM• MRG:• Solid ise heterojen kontrastlanan düzgün kitle veya kistik lezyonda nodüler kontrastlanma• Hemorajiye ait sinyal görülebilir• ÖNERİLEN; Mural nodülün kor biyopsisi yanlış negatif olabilir (sadece DKİS), bu nedenle belirsiz sınırlı solid alandan yapılmalıdır..İnvazyon genellikle lezyonun periferinde fokal olduğu için kor bx underestimate riski olabilir• AYIRICI TANI:Komplike kist, fibroadenom ,hematom, galaktosel, papiller neoplazmlar ,filloid tm, lenfoma ve metastaz• Tanıda total eksizyon önerilmektedir..!!
 13. 13. İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOM• Papiller karsinomun mikropapiller varyantıdır• Belirgin bir görüntüleme bulgusu yoktur• Düzensiz sınırlı kitle, kalsifikasyon olabilir• Tanı anında % 72-77 aksiller metastaz mevcut
 14. 14. Tübüler Müsinöz Medüller PapillerYaş Premenopoz Postmenopoz <50,BRCA1 İleri yaşMamografi Işınsal kitle Lobüle,oval, Lobüle,oval, Lobüle,oval, yuvarlak şekilli, yuvarlak şekilli, yuvarlak şekilli, kısmi düzgün kısmi düzgün kısmi düzgün sınırlı kitle sınırlı kitle sınırlı kitleUS Aynı özellikte Aynı özellikte Aynı özellikte Kompleks kist hipoekoik kitle hipoekoik kitle hipoekoik kitle veya intraduktal kitleMRGT2A Düşük-orta Yüksek Hafif yüksek Düşük-orta, kistik ise yüksekKontrastlanma Heterojen Yok/heterojen/ Homojen Noktasal halkasal
 15. 15. • Müsinöz• Medüller İnfiltratif Duktal•• Tübüler Papiller & Karsinom• Prognoz daha iyi• Daha yavaş büyürler• İSTİSNA Medüller karsinom• Daha düzgün sınırlıdırlar• İSTİSNA Tübüler karsinom
 16. 16. LENFOMA• Meme kanserlerinin % 0.4-0.5 ‘i, tüm lenfomaların %1-2’si memede bulunur• Periduktal perilobüler lenfoid dokudan köken alan ekstranodal lenfoma veya meme içi lenf nodundan köken alan lenfoma• Bilateral olanı ( %13) özellikle puerperal kadınlarda görülür• % 40-70 B hücreli, en sık difüz büyük hücreli• Özellikle üst dış kadranda• Tümör boyutu > 5 cm, tanı anında %30-40 aksiller lenf nodu tutulumu
 17. 17. LENFOMA• Mamografi:• İyi veya belirsiz sınırlı (%30) , tek ya da multipl (<%10) kitleler• Işınsal sınır veya kalsifikasyon yoktur• İnfiltratif tipinde, difüz opak görünüm, trabeküler ve cilt kalınlaşması• US:• Kısmen düzgün sınırlı veya kötü sınırlı kitle• Posterior güçlenme görülebilir• Hipoekoik veya hiperekoik
 18. 18. LENFOMA• MRG:• T1 seride hipo-izointens, hızlı kontrastlanan kitle• PET-CT teşhis, evreleme ve takipte kullanılır• AYIRICI TANI: Benign meme tm, metastatik hastalık, enfeksiyonlar, inflamatuar meme kanseri, aksiller lenf adenopati yapan diğer sebepler
 19. 19. FİLLOİD TÜMÖR• Meme kanserlerinin < % 1’i, duktus kökenli olmayan en sık görülen meme tm, periduktal stromadan köken alır• 1838 Muller, “cystosarcoma filloides”• % 75 benign, % 16 borderline, % 9 malign• 45-49 yaş, fibroadenom yaşına göre daha büyük• Hızlı büyüyen meme kitlesi, deri gergin hatta ülsere olabilir• Aksiller metastaz nadirdir ( <%1)• Malign olanlar % 5-25 hematojen metastaz (evresine göre), akciğer, plevra, kemik• Sıklıkla iki yıl içerisinde % 21 rekürrens
 20. 20. FİLLOİD TÜMÖR• Mamografi:• Hızlı büyüyen dens, yuvarlak, oval lobüle şekilli, düzgün sınırlı kitle• Kısmen belirsiz sınır malign formunu düşündürür• Kalsifikasyon nadir• US:• Hipoekoik, yuvarlak/oval, hafif belirsiz sınırlı veya düzgün sınırlı solid kitle• Tümör içi kistik alanlar malign formunu düşündürür• Doppler US’de artmış vaskülarite• Benign & malign ayrımı görüntüleme ile değil histopatolojik olarak konulur..
 21. 21. FİLLOİD TÜMÖR• MRG:• Büyük boyutlu olanlarda cerrahi planlamada yardımcı olabilir• Hızlı heterojen kontrastlanan lobüle kitle, kontrast tutmayan septalar % 45, ince kistik alanlar, kistik içerik malign formu düşündürür• AYIRICI TANI: Fibroadenom, invaziv kanser, sarkomlar• KOR BX ..??? % 83 filloid tm ve fibroadenom ayrımında başarılı
 22. 22. • MRG• MRG bulgularının tümörün evresi ile uyumlu olduğu gösterilmiştir• Difüzyon ADC değeri Tan H, EJR 2012 Yabuuuchi H, Radiology 2006
 23. 23. FİLLOİD TÜMÖR• Hızlı büyüyen fibroadenom ( 6 ayda % 20’den fazla boyut artışı) veya postmenopozal kadında selüler fibroadenom durumlarında filloid tümör akla gelerek eksizyon önerilmelidir• Fibroadenom ve filloid tümör ayrımında YAŞ çok önemlidir Gordon PB, Radiology 2003 Irshad A, Radiographics 2008 Harvey J, Radiology 2007
 24. 24. METASTAZ• Tüm meme kanserlerinin % 0.5-2’si• Primer ve metastatik tutulum ayrımı tedavide önemlidir• En sık malign melanom, daha sonra sırası ile akciğer, over, yumuşak doku sarkomu, gastrointestinal ve genitoüriner sistem• Primer hastalık tanısı ve meme metastazı tespiti süre yaklaşık 12 ay, memenin metastatik süreçte ilk organ tutulumu %25-40• AKLA GELMELİDİR: Bilateral aksiller adenopati ve multipl meme kitlesi durumunda• Özellikle üst dış kadranda• Duktal kanserlerde görülen meme başı akıntısı, meme başı çekintisi sıklıkla görülmez
 25. 25. METASTAZ• % 75-85 soliter nodül, %15-25 bilateral, % 4 difüz parankimal tutulum,• Mamografi:• Yuvarlak, sınırlı veya hafif düzensiz dens kitleler, primer kanserin spikülasyon, kalsifikasyon , yapısal çekinti gibi bulguları eşlik etmez (nadir)• Aynı ya da çift taraflı LAP ( %25-50)• US:• Hipoekoik, yuvarlak/oval, hafif belirsiz sınırlı veya düzgün sınırlı solid kitleler• Posterior güçlenme daha sık bulgu
 26. 26. METASTAZ• MRG:• Hızlı kontrastlanan sınırlı kitleler• PET-CT teşhis, evreleme ve takipte kullanılır(Boyut > 7-8 mm yüksek duyarlılık)• AYIRICI TANI: Benign meme tm, lenfoma, kist, primer meme kanseri
 27. 27. METASTAZ• Malign melanom• Sırt ve üst karın bölgesinde lezyonu olanlarda tek taraflı aksiller LAP veya tek taraflı meme içi lenf nodu tutulumu yapabilir Harvey J, Radiology 2007
 28. 28. GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR• Genellikle benigndir, % 2 malign• Baş-boyun bölgesinde sıklıkla görülür, meme tutulumu tüm granüler hücreli tümörlerin % 6-8’ini oluşturur• Mamografi:• Spiküle, lobüle veya sınırlı, kalsifikasyon içermeyen yüksek dansiteli kitle• US:• Hipoekoik, düzensiz, açısal sınırlı, iç yapısı heterojen ve posterior akustik gölgelenme oluşturan kitle• AYIRICI TANI: İnvaziv karsinom, yağ nekrozu
 29. 29. ADENOİD KİSTİK KARSİNOM• Tüm meme kanserlerinin % 0.1’ini oluşturur• Tükrük bezlerinde görülen adenoid kistik karsinomdan farkı yoktur• Ortalama 2 cm boyutunda, lobüle iyi sınırlı kitle, özellikle subareolar• Mamografi:• Yavaş büyüyen iyi sınırlı, lobüle kitle• Işınsal sınır, asimetri az görülen bulgulardır• US:• Düzensiz hipoekoik kitle• MRG:• Kontrast tutan düzensiz, lobüle kitle
 30. 30. METAPLASTİK KARSİNOM• > 55 yaş, memede belli yerleşimi yok, büyük palpabl kitle başvuru nedeni• Mamografi:• 3-5 cm büyük boyut, mamografiye sığmayabilir• Lobüle veya düzensiz, yuvarlak şekilli kitle• Kısmen düzensiz- belirsiz sınırlı olabilir• Kalsifikasyon nadir (osseöz diferansiasyon da olabilir)• US:• Heterojen hipoekoik yapıda, kısmen sınırlı kitle• İç yapısı heterojen, kistik dejenerasyon alanları içerebilir, Doppler US’de hipervasküler olabilir• Posterior güçlenme Lai YC, J Chinese Medical Association 2012
 31. 31. METAPLASTİK KARSİNOM• MRG:• Büyük boyutlu, belirgin heterojen kontrastlanan, lobüle sınırlı kitle, çevresel kontrastlanma olabilir, nekroz olabilir• AYIRICI TANI: İnf duk CA, müsinöz karsinom, malign filloid tümör, meme sarkomu• Tanıda total eksizyon önerilmektedir..!!• Çabuk büyüyen, radyolojik olarak iç yapısı heterojen olan tümörlerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır…• Prognozu tipik meme karsinomuna göre daha kötüdür Luini A, Breast Cancer Res Treat 2007
 32. 32. SARKOMLAR• Malign stromal meme neoplazmları• Anjiyosarkom en sık; radyasyon ile ilişkili• Malign fibröz histiositom, osteogenik sarkom, liposarkom, fibrosarkom, rabdomiyosarkom, leimyosarkom• Aksiller metastaz nadirdir. Bu özellik, metaplastik karsinomlardan ayrımda önemlidir Smith TB, AJR 2012
 33. 33. SARKOMLAR• Mamografi:• Lobüle şekilli, kötü sınırlı kitle• Anjiyosarkomda kaba kalsifikasyon olabilir• US:• Şüpheli sonografik bulgulara sahip sınırlı veya ışınsal solid kitleler• MRG:• Spesifik değildir• AYIRICI TANI: Benign lezyonlar, inf duk CA, filloides tm, metaplastik karsinom
 34. 34. ANJİYOSARKOM• Meme anjiosarkomu primer olarak ya da radyoterapi sonrasında veya aksiller lenf diseksiyonu sonrası görülen lenf ödem sonrasında oluşabilmektedir• Primer meme anjiosarkomu nadir olup primer meme tümörlerinin %0,04ünü oluşturmaktadır. Klinik bulgu memede ağrısız kitle ve renk değişikliğidir.
 35. 35. ANJİYOSARKOM• Sekonder anjiyosarkom, RT sonrası 5 yıldan sonra görülmektedir.• Kitle lumpektomi bölgesinde yer almaz. Bu nedenle rekürren meme kanseri ayırıcı tanısında yer alır
 36. 36. GÖRÜNTÜLEMEDE DÜZGÜN SINIRLI MALİGN MEME LEZYONLARIMeme kanserlerinin % 10-20’si iyi sınırlıdır• İntrakistik papiller karsinom• İnvaziv papiller karsinom• Müsinöz karsinom• Medüller karsinom• Metaplastik karsinom• Malign filloid tümör Yoo LJ; Radiographics 2010
 37. 37. Gebelerde meme görüntüleme• En sık semptom > 2-4 hft ağrısız kitle• Gebelikte fizyolojik değişiklikler nedeni ile meme nodülaritesi artar → tanısal zorluk• Sıklıkla 2 ay ve üzeri tanısal gecikme• Dolayısı ile ilk gebelik muayenesinde muayene yapılmalı, muayene değişikliklerinde gecikmeden görüntülenme istenmelidir
 38. 38. Gebelerde meme görüntüleme• Hastaların ortalama yaşı 30 civarı olduğu için ilk olarak US• US → duyarlılık % 100 kitle var mı ? solid-kist ayrımı lezyon karakterizasyonu BI-RADS 3 ise yakın takip- 3 ay BI-RADS 4 ve 5 ise kor biyopsi Gebelerde biyopsilerin % 80 benign
 39. 39. Gebelerde meme görüntüleme• MAMOGRAFİ yalancı negatifliği yüksek duyarlılık % 63-78• Mikrokalsifikasyon ve çekintileri göstermede altın test• DOZ---???• İhmal edilecek fetus dozu < 0.3 mrad• Dolayısıyla meme kitlelerinin değerlendirilmesinde yeri vardır Robbins J, AJR 2011 Sabate JM, Radiology 2007 Vashi R, AJR 2013
 40. 40. Gebelerde meme kanseri• MAMOGRAFİ Digital mamografi ve Abdominopelvik koruma ile beraber ( 2-7 kat dozu azaltır)Malignansi şüphesinde muhakkak yapılmaıdır..!! Robbins J, AJR 2011
 41. 41. Tremblay E,Radiographics2012
 42. 42. Gebelerde meme kanseri• MRG• İlk üç ayda önerilmez• Kontrast kullanılmadığından pratikte bir yeri yoktur• İkinci trimesterden itibaren hasta 40 dk yüzüstü yatabilme güçlüğü

×