Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burçinbudakoğlu

880 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Burçinbudakoğlu

 1. 1. Dr. Burçin BUDAKOĞLUAnlara Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
 2. 2. DCIS- Tanım Meme duktuslarındaki epitelyal hücrelerin bazal membran invazyonu yapmadan anormal proliferasyonları sonrasında oluşan malin lezyonlardır
 3. 3. DCIS- İnsidans Mamografi taramasından önce meme kanserlerinin %5’ini oluştururken, mamografi taramalarının yaygınlaşmasından sonra %15-30’unu oluşturmaktadır. Ortalama görülme yaşı 49-69 arasındadır. İnvaziv meme kanseri için risk faktörüdür Meme kanserine spesifik ölüm 10 yılda %2 Bazı formları daha agresif davranış gösterir  Yüksek grad/komedo histoloji
 4. 4. DCIS- İnsidans Virnig BA, et al. J Natl Cancer Inst 2010;102:170-8
 5. 5. DCIS-Risk Faktörü Beyaz ırkta, afro-amerikan ve hispanik ırka göre daha fazla risk vardır. Aile hikayesi olan ve BRCA taşıyıcılarında risk artmıştır. Meme dansitesinde artışla risk artmaktadır. BMI ile ilişkisi tespit edilmemiştir (İnv tm de ilişki +) HRT kullanımı ile ilişkisinde randomize çalışmalar doğrulamasa da gözlem çalışmalarında risk artmaktadır (inv tm de kesin risk artışı mevcut) Hiç doğum yapmamış veya geç doğum yapmışlarda risk artmaktadır. Virnig B. JNCI, 2010: 102(3).
 6. 6. Önleyici TedaviNSABP P-1  Meme kanseri için artmış risk grubundaki kadınlar  13.338 hasta  Tam vs plasebo  7. yılda  İnvazif kanser %4.2 vs %2.5  Non invazif kanser %1.5 vs %1.0 6 Fisher B, et al. J Natl Cancer Inst 2006;97:1652-62
 7. 7. Önleyici TedaviIBIS-I çalışması Meme kanseri için artmış risk grubundaki kadınlar 7145 hasta Tam vs plasebo Takip süresi:96 ay DCIS risk azalması: %37
 8. 8. Önleyici TedaviRoyal Marsden çalışması Meme kanseri için artmış risk grubundaki kadınlar 2508 hasta Tam vs plasebo Mediyan takip:13 yıl Tamoxifen kolunda istatiksel anlama kavuşmayan risk azalması mevcut.
 9. 9. Önleyici TedaviNSABP P-2 (STAR) çalışması 184460 kişi çalışma için taranmış. 19747 kişi çalışmaya alıjnmış (Gail skoru >1,66) Tamoksifen vs raloxifen (5 yıl)
 10. 10. Endokrin TedaviNSABP B-17 818 DCIS hastası dahil edilmiş. Randomizasyon: Lumpektomi vs Lumpektomi +RT Takip süresi: 8 yıl Sonuç:  invaziv meme karsinomu gelişme riski %13.4 vs %3.9  8 yıllık meme kanseri mortalitesi %1.7  RT ilavesi ipsilateral meme olayını azaltmıştır (invaziv-non invaziv) Fisher B. Semin Oncol 28. 2001
 11. 11. Endokrin TedaviNSABP B-24  1804 lumpektomi +RT uygulanmış DCIS hastası  Takip süresi: 74 ay  Randomizasyon: Tamoxifen ( 5 yıl) vs Plasebo  Sonuç:  Meme kanseri %8.2 vs %13.4  İnvaziv meme ca %4.1 vs %7.2  Non-invaziv meme ca riski azalmış ancak istatistiksel fark yok.  Genel sağkalım farkı yok 11 Fisher B, et al. Lancet 1999;353:1993-2000
 12. 12. Endokrin TedaviNSABP B-17 ve B-24 kombine uzun dönemsonuçları Median takip süresi: 207 ay Toplam 490 İLMT gelişimi mevcut. %53’ü invaziv. RT ilavesi ipsilateral invaziv tm gelişimini %52 oranında Lum ve RT’ye tamoxifen ilavesi ipsilateral invaziv tm gelişimini %32 oranında azaltır. Wapnir IL. J Natl Cancer İnst. 2011
 13. 13. Endokrin TedaviUK/ANZ çalışması  1701 hasta, 2x2 faktöriyel dizayn  Eksizyon  Eksizyon + RT  Eksizyon + Tam  Eksizyon + RT + Tam  Ortanca takip süresi:12 yıl  Toplam 367 olay (163 invaziv, 197 DCIS)  Sonuç:  RT ipsilateral meme olayı riskini azaltıyor (inv ve non-inv)  RT kontralateral meme olayı riskini azaltmıyor.  Tam. Meme olayı rekürrensini azaltmaktadır. (ipsilat DCIS, kontrl. tümör). Ancak ipsil. İnvaziv tm riskinde azalma13yok. Cuzick J. Lancet Oncol 2011.
 14. 14. TedaviAromataz inhibitörü 4560 postmenapozal kadın hasta. Exemestane (5 yıl) vs plasebo Median takip: 35 ay Sonuç:  İnvaziv meme kanseri gelişme riski exemestane ile %65 azalmaktadır (11 vakaya 32 vaka)  Tüm olay (inv ve DCIS) riski %0.35 vs %0.77. Goss PE. N Eng J Med. 2011
 15. 15. Adjuvan trastuzumab Bazı DCIS hastalarında HER2 overexpresyonu izlenmektedir. Yale-New Haven Hospital retrospektif verilerine göre ER durumu ile HER2 overexpresyonu arasında ilişki mevcuttur. 255 DCIS hastası incelendiğinde HER2 pozitif hastaların %60’ı ER negatif olarak tespit edilmiştir. Hollanda verilerine göre DCIS’lı hastaların %42’sinde HER2 over expresyonu vardır. HER2 pozitifliği large cell ve komedo alt tiplerinde daha fazla izlenmektedir. Claus EB. Exp Mol Pathol. 70, 2001 Van de Vijver. N Eng J Med. 1988
 16. 16. Devam eden çalışmalarNSABP B-43 (trastuzumab) http://www.nsabp.pitt.edu/B-43.asp 17
 17. 17. Devam eden çalışmalar AnastrazolIBIS-II DCIS NSABP B-35 18
 18. 18. LCIS- Tanım  Terminal duktus ve lobül epitelinden köken alan non invazif lezyonlardır  İlk kez Foote ve Stewart tanımlamış (1941)  Lobüler neoplazi  Atipik lobüler hiperplazi  LCIS  Genelde başka nedenlerle yapılan biyopsilerde insidental olarak saptanır  Palpabl değildir, mammografide bulgu vermez  Bilateral invazif karsinom için bir prediktördür 19
 19. 19. LCIS- İnsidans  Gerçek insidansı bilinmemektedir  Çalışmalarda malin olmayan meme biyopsilerinin %0.5-%3.8’i  Ortalama görülme yaşı:40-50 (DCIS’tan erken)  İnsidans: Premenopoz > postmenopoz  İnvazif karsinom riski  Yıllık %1 artar  Yaşam boyu %20-30  Pleomorfik tipte (PLCIS) risk daha fazla  Vakaların %50-60’ında multifokal, 20 %23-35’inde bilateral
 20. 20. LCIS- Özellik LCIS tipik olarak İHC boyamada ER ve PR pozitif ve HER2 negatiftir. Karakteristik olarak E-cadherin boyanması yetersizdir.
 21. 21. LCIS- Kemoprevansiyon NSABP P-1 çalışması Plasebo kontrollü randomize çalışma Tamoksifen vs plasebo Median takip süresi: 54 ay Tamoksifen meme kanseri riskini %49 azaltıyor. 826 LCIS hikayesi olan hastada plasebo kolunda 18 ve tamoksifen kolunda 8 invaziv meme kanseri tespit edilmiştir. (Fark var ancak istatiksel olarak anlamı yok).
 22. 22. LCIS- Kemoprevansiyon NSABP P-2 (STAR) çalışması Randomize çalışma Tamoxifen vs raloxifen 893 LCIS hikayesi olan hastada raloxifen ile tamoxifen kollarında invaziv kanser gelişim riski benzer tespit edilmiştir.
 23. 23.  İlginiz ve sabrınız için TEŞEKKÜRLER…

×