Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijkkrant nr 12 juni2013 small

965 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijkkrant nr 12 juni2013 small

 1. 1. DE WIJKKRANTDé krant voor bewoners door bewoners4e jaargang | # 12 | juni 2013 Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capellewww.facebook.com/Wijkkrant0416www.twitter.com/DeWijkkrantNieuws voor in De Wijkkrant?mail naar: dewijkkrant@talgv.nlof scan de QR-codeWILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NLDe vraag naar de inzet van vrijwil-ligers wordt steeds groter, ook in detoekomst. Daarom zoekt het Vrij-willigerspunt Waalwijk enthousias-te vrijwilligers met hart voor de me-demens. Mensen die zich betrokkenvoelen bij en geïnteresseerd zijn inanderen. Kortom: mensen met eengroot hart!Een 25-jarige mevrouw, beperkt doorvermoeidheidsklachten, wil er graag opuit om in beweging te zijn. Zij zoekt eenmaatje om samen te wandelen of tefietsen in Waalwijk en omgeving.Dit is één van de vele vragen die hetVrijwilligerspunt Waalwijk krijgt. Veelmensen zijn op zoek naar een maatje,naar een vertrouwd gezicht. Iemand dieleuke dingen met hen wil doen, een ge-zellig praatje wil maken of juist sameneen boodschap wil doen. Het kan gaanom een wekelijks contact, maar ook ombijvoorbeeld één maal per maand sa-men op pad gaan.Het kan ook zijn dat een vrijwilligerwordt ingezet ter ontlasting van eenmantelzorger. Doordat een vrijwilligereen paar uur bij de cliënt blijft, kan demantelzorger met een gerust hart tijdvoor zichzelf nemen en even op ademkomen.Door als vrijwilliger actief te zijn toonje je directe betrokkenheid bij je mede-mens. Het contact kan voor beide par-tijen veel plezier en gezelligheid ople-veren. Een helpende hand bieden geefteen goed gevoel en is bovendien eennuttige tijdsbesteding.Het Vrijwilligerspunt Waalwijk denktgraag met u mee en kijkt ook goed naaruw wensen als vrijwilliger. We gaan opzoek naar een goede match tussen vrij-williger en cliënt. Het gaat er om dat hetklikt tussen beiden!Als vrijwilliger kunt u ook rekenen opondersteuning vanuit het Vrijwilligers-punt. Zo kunt u als vrijwilliger voor één-op-ééncontacten deelnemen aan eenbasiscursus. Tevens worden er vier maalper jaar themabijeenkomsten georgani-seerd, waarin thema’s aan de orde ko-men die kunnen helpen bij het invullenvan uw vrijwilligerswerk.Spreekt dit u aan en heeft u interesse,dan horen wij dat uiteraard graag. Ukunt ons bereiken van maandag tot enmet donderdag van 9:00 uur tot 13:00uur op 0416-760160 of door een e-mailte sturen naarinfo@vrijwilligerspuntwaalwijk.nl.Fotoclub WaalwijkIedere uitgave plaatst De Wijkkranteen foto van een lid van FotoclubWaalwijk.Fotograaf: Jani Moerlands.De maker van deze foto is vaak met zijncamera aanwezig in de stad, maar ookin het buitengebied van de gemeenteWaalwijk. In deze foto komen die tweeaspecten heel mooi bij elkaar. De zeerbekende en tevens kenmerkende St. Janmet op de voorgrond het mooie riet datkenmerkend is voor het mooie buiten-gebied.Iedere serieuze amateurfotograaf kanbij onze fotoclub ten volle tot haar/zijnrecht komen in een ontspannen, gezel-lige sfeer. Heb je belangstelling voor fo-toclub Waalwijk?Mail naar: info@fotoclubwaalwijk.nlVrijwilligers gezocht
 2. 2. 2DE WIJKKRANTHuiskamerDoor Daphne van BreemenIedere twee weken gaan meneer en me-vrouw Duijster naar de Waalwijkse biebmet een fietstas vol boeken. Want in dieveertien dagen lezen ze ieder een stuk ofvier romans. Zodra die uit zijn, halen zenieuwe. Meneer Duijster gaat dan op defiets met de zware fietstas achterop. Zijnvrouw gaat te voet. Ze zien elkaar in debibliotheek. Dat kan makkelijk; ze wonenpraktisch om de hoek. Zodra ze het ge-bouw vol fictie en non-fictie zijn binnen-getreden, lopen ze naar de afdeling metgrote letterboeken. Aan boeken met kleineletters hebben ze niets, die kunnen ze nietmeer lezen. Bij de grote letters aangeko-men, halen ze hun schriftje uit de fietstasen slaan het open bij één van hun favorieteschrijvers. In hun schriftje staan alle auteursmet de bijbehorende titels. Om te voorko-men dat ze een boek twee keer lezen, hou-den ze alles netjes bij. Heel secuur schrijftmeneer Duijster na ieder bibliotheekbezoekdan ook de nieuwe titels op. Ondertussennummert hij de pagina’s. Het moet weloverzichtelijk blijven, zo’n zelfaangelegdarchief. Na al die jaren trouwe dienst is hetschriftje bijna vol. Het wordt tijd voor eennieuwe, opperde mevrouw Duijster al.Dat nieuwe schriftje komt er bijna tegelijkmet het opengaan van de nieuwe bieb. Op1 juni, tijdens de heropening van de ver-nieuwde Waalwijkse bibliotheek Midden-Brabant, kwam ik meneer en mevrouwDuijster tegen. Aangenaam verrast was hetechtpaar toen ze bij de grote letterboekenaankwamen. Niet langer keuze uit tweerekken boeken. Nee, vanaf nu kan ieder-een die grote letters leest kiezen uit kastenvol met drukwerk. Een hele verbetering, alshet aan meneer en mevrouw Duijster ligt.Ook als het aan mij ligt. Verschillende bi-bliotheken in Nederland zijn al gesloten. Zover is het bij de Waalwijkse bibliotheek ge-lukkig niet gekomen. Waar hadden meneeren mevrouw Duijster dan heen gemoetenvoor grote letterboeken? In de boekwinkelis de collectie lang niet zo uitgebreid enboeken via internet bestellen is voor tweetachtigers een hele klus. Laat staan dat zeeen computer hebben. In plaats van bedol-ven te worden onder het digitale tijdperk,is de bieb is gemoderniseerd en verbouwd.Een flinke collectie e-readers moet de jon-ge internetgeneratie lokken. Voor hen is erook de mediabar met nieuwe laptops, ta-blets en andere gadgets. De nieuwe biblio-theek heeft de uitstraling van een huiska-mer, waarin aan iedereen is gedacht. Aanmeneer en mevrouw Duijster, kinderen, ou-ders en jeugd. Dus spring op je fiets – metof zonder fietstas – nestel je in een fauteuilen droom weg naar de wereld van je boek.De koffie staat klaar. Een betere huiskamerkun je je niet wensen.Vrijdag 15 maart hebben de bewo-ners van zorgcentrum Eikendonk inWaalwijk deel kunnen nemen aanallerlei activiteiten die werden geor-ganiseerd in het kader van NL doet.Samen met veel vrijwilligers waaronder20 leerlingen van scholengemeenschapWalewyc konden de bewoners genietenvan onder meer een tocht met de huif-kar, een excursie naar de kaasboerderij ,een optreden van de heemkring of vande meidenkist.In het restaurant waren diverse ambach-ten te bewonderen uit de tijd van toen.Bewoners Eikendonk genieten van NL doetEr werden allerlei lekkere hapjes vantoen geserveerd en men kon genietenvan live muziek die ten gehore werd ge-bracht door Jo Hooogendoorn.Toen de dag om 16.00 uur werd afge-sloten kon iedereen weer met een vol-daan gevoel naar huis.Eikendonk bedankt alle mensen die vrij-Met ingang van zaterdag 20 april 2013heeft er een wisseling van wijkagen-ten plaatsgevonden in het werkgebiedWaalwijk-west.Karel van Tilburg en John de Kloe warentot die datum al jarenlang werkzaamals de wijkagenten en het aanspreek-punt voor de Politie, voor zowel Waspik,Sprang-Capelle en Landgoed Driessen.Karel van Tilburg gaat met ingang vanbovengenoemde datum een jaar mettussentijds levensloopverlof. Hij blijft welin dienst van de politie maar kan daarnaniet als wijkagent terugkomen. Redenwaarom de teamleiding van politieteamde Langstraat (teamgebied Waalwijk,Loon op Zand, Dongen, Gilze en Rijen),besloten heeft tot het aanstellen vaneen nieuwe wijkagent voor Waalwijk-west.Die nieuwe wijkagent heet: Ann-Chris-tien van der Geld. Zij was tot 20 april2013 werkzaam als wijkagente te Rijen.Zij is erg blij met haar benoeming en ziethet als een uitdaging om samen metJohn de Kloe in Waalwijk-west aan deslag te gaan.Karel van Tilburg bedankt hierbij deinwoners van Waspik, Sprang-Capelleen Landgoed Driessen voor de prettigesamenwerking en voor het in hem ge-stelde vertrouwen.John en Ann-Christien werken vanuithet bureau Sprang-Capelle en zijn be-reikbaar via het landelijk nummer0900-8844.Wisseling van wijkagenten in Waalwijk-WestOp de foto van links naar rechts: Karel van Tilburg, Ann-Christien van der Geld enJohn de Kloewillig hebben meegewerkt om deze dagsuccesvol te laten verlopen.
 3. 3. 3DE WIJKKRANTDe provincie Noord-Brabant is één vande meest populaire fiets- en wandelbe-stemmingen in Nederland. Dè toeris-tische hotspot van Brabant is regio DeLangstraat. Een uitgebreid gebied tenwesten van ’s-Hertogenbosch en tennoorden van Tilburg. Grote trekkers zijnattractiepark De Efteling, Nationaal ParkDe Loonse en Drunense Duinen, win-kelstad Waalwijk en Heusden Vesting.Wij laten je ook graag kennis makenmet wat de regio nog meer te biedenheeft. Deze omgeving staat van oudshervooral bekend om de schoen- en leder-industrie. Hiervan is nog veel van te zienen te beleven. Trek er op uit en ontdekvandaag nog op innovatieve wijze ‘Hot-spot Brabant’.Hoe werkt het?Ga naar www.hotspotbrabant.nl endownload de Hotspot Brabant app. Fietsof wandel met behulp van de gratis appde ‘leer’zame regionale route, en komvan alles te weten over schoen en leder.De route biedt genoeg ruimte om af testappen voor een hapje, drankje of eenleuke activiteit en is te combineren metde Hotspot Brabant box voor een com-pleet dagje of weekendje ontspanning.De Hotspot Brabant box is een pakketvan 13 vouchers in een luxe cadeauver-pakking. De vouchers kun je het heleseizoen verzilveren voor 100% GRATISspecialiteiten van ondernemers in de re-gio. Hierbij kun je denken aan hapjes endrankjes voor activiteiten zoals midget-golf, scooter rijden of bloemen plukken.Voor deze box betaal je slechts €12,95,terwijl de box een waarde heeft vanmaarliefst € 65,-.Haal of download ook het gratis Hot-spot Brabant magazine, met interes-sante achtergrondverhalen. Leuk om tervoorbereiding of na afloop van de routenog eens rustig door te lezen.Waar verkrijgbaar?De papieren route, de Hotspot Brabantbox en het magazine zijn verkrijgbaarbij het Heusdens Buro voor Toerisme,Toerisme & UITpunt Waalwijk en VVVKaatsheuvel Loon op Zand en De Moer.Voor meer informatie kijk je opwww.hotspotbrabant.nl.Leer mij de Langstraat kennen!Na maanden van voorbereiding en oe-fening voor wat betreft het inplannenvan deze spelen was het dan eindelijkzover.Drie april 2013 zal de geschiedenis in-gaan als de dag van de meerdijk spelen!Ondanks het koude weer waren er meerdan 50 deelnemers aan de meerdijkspelen! Een prachtig aantal sportievekinderen.Er waren zes onderdelen, een hockeyparcours, een springkussen, waterdra-Meerdijk spelengen, behendigheidsspel, figuren maken,en de snelheidsmeter voor het voetbal-len, wie schiet het hardst!In ploegen van acht atleten ( van heindeen verre gekomen) werden de verschil-lende onderdelen vol passie en vuuruitgevoerd, een sportieve strijd om depunten!Tegen drie uur was er tijd voor eendrankje en een koekje en een spekkie!Nadat alle teams alle spelen hadden af-gerond was er tijd voor een shoot-out,waarbij de keeper van meerdijk 2, JoepBracke in het doel plaats nam...Na een aantal spannende series wistJorn zich als winnaar te bekronen!Tijdens de shoot- outs kon de jury depunten tellen, en wat bleek IEDEREENwas winnaar en mochten een prachtigeGoody bag ophalen bij het wedstrijdse-cretariaat!Al met al een super top dag, perfect ge-regeld door de kanjers van Meerdijk 2!La Petite Bruyère!Parijse Markt in“het Haaike!”Buurt- en Belangenvereniging Sint An-toniusstraat Waalwijk (BBA) organiseertop zondag 23 juni 2012 voor de vierdekeer een heuse Parijse Markt onder denaam ‘La Petite Bruyère’.Het St. Antoniusplein en de directe om-geving zullen, net als vorige jaren, tus-sen 12.00 en 17.00 uur omgetoverd zijnin een sfeervolle ambiance vol terrasjes,kraampjes en activiteiten. De toegang isvrij voor iedereen. Uiteraard zullen Fran-se hapjes, drankjes en muziek niet ont-breken. Schildersclub Broma’s Palet richtmidden op het plein een intiem “Placedu Tertre” in, een schildersmarkt opParijse leest geschoeid. Ook de Jeu deBoulesclub zal bijdragen aan een echtFranse sfeer door open wedstrijden teorganiseren.La Petite Bruyère is een echte buurtac-tiviteit. Een commissie van vijf damesheeft opnieuw de organisatie op zichgenomen. Kraampjes worden alléén aanparticulieren verhuurd. Enkele kraam-pjes worden ingericht voor de verkoopvan zelfgemaakte Franse delicatessen,zoals croques monsieur en coq au vin.Enkele ondernemers uit de buurt heb-ben hun medewerking toegezegd enzorgen voor verschillende verrassingenen traktaties.Vorig jaar werkte het weer niet erg meemaar toch bezochten veel mensen ditevenement. DeParijse Markt kan, na vierjaarlijkse afleveringen, met recht een tra-ditie genoemd worden. Iedereen is vanharte uitgenodigd tussen 12.00 en 17.00uur ons gezellige plein te bezoeken!Voor de rommelmarkt zijn kraampjeste huur. De huur bedraagt € 17,50 perkraam. Belangstellenden kunnen eenkraampje reserveren door een mailtje testuren naar Els Schapendonk:e-schapendonk@home.nl. Het aantalplaatsen is beperkt, dus reageer snel!
 4. 4. 4DE WIJKKRANTVrijdagavond 24 mei stond voor eenkleine 200 vrijwilligers in Waalwijkmet uitroepteken genoteerd in deagenda. Viva Las Wolluk beloofdeeen heerlijk avondje uit te worden!En dat werd het!Als bedankavond voor alles wat vrij-willigers in Waalwijk doen, hebbenmedewerkers van ContourdeTwernin samenwerking met het Vrijwil-ligerspunt Waalwijk een bijzondereavond georganiseerd.Van goochelen tot casinobezoek, vanopmaken tot karikatuurtekenen, gelar-deerd met muziek en circusacts. Als klapop de vuurpijl een verrassingsoptredenvan look-a-like Elvis, die vooral vrouwe-lijke bezoekers wist te bewegen tot eendansje.Wie wilde, nam een direct-klaar fotomee naar huis als aandenken met detekst: ‘als elke vrijwilliger een ster kreeg,werd het nooit meer donker. Een mooieherinnering aan een bijzonder geslaag-de avond!Meer foto’s van deze avond zijn te bekij-ken op www.vrijwilligerspuntwaalwijk.nlViva Las WollukBuurt Preventie Team/ Bewonersco-mité Rondom ’t Erf is nog steeds eenactieve club. Al ruim 12 jaar zijn deleden erg druk met het behouden enverhogen van de leefbaarheid in debuurt.Zo is er enkele maanden geleden eeneinde gekomen aan de overlast dieeen groep jongeren gaf bij een van debrandgangen. Zij benutten de fietssluis-jes als hangplek. Na goed overleg metbuurtbewoners en de sociale partners isbesloten de fietssluisjes te verwijderen.Dit heeft het hangplek probleem opge-lost, tot grote tevredenheid van de om-wonenden. Het BPT/BcRE blijft alert opoverlast gevende situaties.Regelmatig brengt BPT/ Bc Rondom’t Erfeen nieuwsbrief uit. Hierin worden delaatste nieuwtjes m.b.t. de wijk vermeld,en ook worden er tips gegeven die deveiligheid van de bewoners en hun ei-gendommen kunnen bevorderen.De nieuwsbrief wordt door de comitéle-den huis-aan-huis verspreid, en ook opde goed bezochte site is hij te lezen. HetBPT probeert tevens buurtbewoners testimuleren zelf melding te maken vanzaken als losliggende stoeptegels, ka-potte straatverlichting of andere (over-)last gevende situaties.Recent is het BPT erg actief inzake deplannen van de Gemeente Waalwijk omhet prachtige grasveld bij de Mendels-sohnstraat grotendeels te gaan gebrui-ken als hondenlosloopveld en honden-toilet. Buurtbewoners vrezen erg veel(stank-) overlast. Ook zijn ze bang vooraantasting van dit mooie groene stuknatuur, waar door erg veel kinderen(vaak met ouders en/of grootouders)gespeeld wordt. In het verleden is hetveld vaak is gebruikt voor geweldigebuurtfestiviteiten: iets wat dan absoluutniet meer mogelijk is. In samenwerkingmet het bestuur van KinderboerderijRondom ’t Erf maakt het BPT zich hardvoor behoud van het veld, en zoekt ze,samen met de Gemeente naar goede al-ternatieven.BPT/BCRE nog steeds actiefOp 11 mei, vond de tweede braderieplaats bij de Moskee in de Noordstraat.Het weer werkte niet helemaal mee,maar dat mocht de pret niet drukken. Demuziek was afgestemd op de verschil-lende culturen, er waren lekkere hapjesuit de verschillende landen. Er hebbenin de middag twee rondleidingen plaats-gevonden, op zulke dagen hoeft u niette wachten want de deuren van de Mos-kee staan altijd voor iedereen open. Ookhet oer-Hollandse springkussen was er,en een pannakooi, en er was een ovenwaarmee de kinderen onder begelei-ding koekjes konden bakken.Ondanks het weer een leuke dag metbest een leuke opkomst.Braderie Noordstraat enrondleiding moskee An-Nur
 5. 5. 5DE WIJKKRANTJuvans Maatschappelijk Werk enDienstverlening biedt gratis onder-steuning aan iedereen die in zijn ofhaar dagelijkse leven problemen on-dervindt. Daarbij kunt u denken aanmoeilijkheden in uw relatie met uwpartner, kind of anderen, huiselijkegeweld,verwerking van ingrijpendegebeurtenissen, problemen met in-komen en schulden, uw werk of uwgezondheid. Ook wanneer het nietgoed gaat op school kunt u en uwkinderen bij Juvans terecht.Voor Juvans is cliëntenparticipatie vangroot belang. Vanaf 2009 betrekt Ju-vans daarom (ex-)cliënten actief bij hette voeren hulpverleningsbeleid via eenCliëntenraad (CR). Een Cliëntenraad iseen onafhankelijk adviesorgaan dat decliënten van een organisatie zoals Ju-vans vertegenwoordigt. Vanuit de dia-loog en betrokkenheid met (ex-) cliën-ten verbetert en vernieuwt Juvans dehulp- en dienstverlening en toetst beleiden uitvoering aan het cliëntenperspec-tief. De Cliëntenraad is een volwaardigegesprekspartner voor Juvans, die vanuitalgemene cliëntbelangen meedenkt enadviezen geeft.Nu de samenleving verandert, ontwik-kelingen elkaar in een snel tempo op-volgen en daarbij het accent meer enmeer komt te liggen op de inzet van deeigen mogelijkheden van burgers en hetoplossen van problemen in eigen kring,Juvans zoekt leden voor haar Cliëntenraadis de mening en het advies van (ex-)cli-ënten voor Juvans van meer belang danooit tevoren. Door het vertrek van enke-le leden is de Cliëntenraad van Juvans isop zoek naar nieuwe leden om de kwa-liteit van de geboden hulp- en dienstver-lening in de toekomst te kunnen blijvenwaarborgen.Toekomstige leden van de Cliëntenraaddienen cliënt te zijn of te zijn geweestvan Juvans en woonachtig zijn in éénvan de gemeenten in het werkgebiedvan Juvans.Van deze voorwaarden kan worden af-geweken; te denken valt aan een per-soon die geen cliënt is (geweest) vanJuvans, maar wel directe ervaring of be-trokkenheid heeft/had met de dienstenvan Juvans.De Cliëntenraad van Juvans komt mini-maal 4 keer per jaar bij elkaar. CR-ledenontvangen een bescheiden financiëlevergoeding.Voor de volledige profielschets lid Cliën-tenraad en het werkgebied van Juvanskunt u terecht op www.juvans.nl , cliën-tenraadleden gezocht.Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vra-gen dan kunt u ook bellen met 073 -644 42 44 en vragen naar de ambtelijkesecretaris van de Cliëntenraad, MartineJongenelen of stuur een e-mail naarinfo@juvans.nl.De Woongroep Waalwijk heeft eensuccesvol 20 jarig bestaan gevierdvoor de hele gemeenschap op zon-dag 28 april jl.De dag werd om 7.00 uur gestart metopbouwen van het feestterrein waarinhet feestcomité met een aantal helpendehandjes veel energie gestoken had. Om11.00 uur werden de feestelijkheden,markt en open huis door wethouderRonald Bakker als geopend verklaart. Debezoeker kon onder een stralend zon-netje genieten van ’n gratis kopje koffie,het aanbod op de rommelmarkt, schil-ders , accordeonmuziek en ’n hapje en ’ndrankje! Het was een gezellige drukte opons unieke hofje wat een mediteriaansesfeer uitstraalt. De sfeer was fantastischen er werden goede zaken gedaan doorzowel de kopers als verkopers. De ver-bazing van bezoekers aan de markt enopen huis was duidelijk zicht en merk-baar. Velen wisten niet dat Waalwijk eenWoongroep voor senioren bezit en wa-ren verrast dat het 20 jarig bestaan metde bevolking gevierd werd. Voor diegenedie interesse hadden in wat kleiner wo-nen voor nu of in de toekomst in een iet-wat beschermde omgeving was het eenware openbaring. Deze mensen hebbenzich voor kunnen laten lichten over hetwonen in en bij de Woongroep. Ook waser voor deze groep de gelegenheid omde huizen te bezichtigen waar dankbaargebruikt van gemaakt is. Tevens is er degehele dag gefilmd waarvan een DVDgemaakt zal worden zodat er nog eensterug gekeken kan worden. Al met aleen geslaagde dag voor de Woongroep.Een dag die mede mogelijk is gemaaktdoor steun van de Gemeente, Casade,ContourdeTwern, WML facilitair en en-kele sponsoren. Uiteraard is de Woon-groep hun uitermate dankbaar!20-Jarig bestaan Woongroep WaalwijkFeestelijke en succesvolle vieringPersoonlijke aandacht, kwaliteit,service en garantie.En met onze collectie gordijnen,zonwering en harde vloerbedekkingwordt het nog mooier.Past. Kuypersstraat 26 - 5144 RJ WaalwijkT (0416) 33 26 79 - www.stofwolluk.nlUwverzekeringskantoorin de buurtMarijkestraat 9 - 5142 HX Waalwijk - Tel. (0416)333579 - info@bureauvandewiel.nlBureau VAN DE WIELIM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008 14:07 Pagina 1shirts en stickers met je eigen naamook voor bv:- geboorteraamstickers- rompertjes met print- geboortekaartjesper post of te halen in waalwijkwww.stoereprint.nl
 6. 6. 6DE WIJKKRANTIn augustus zal de Teresiaschool zijn in-trek nemen in het geheel vernieuwdeschoolgebouw aan de Wilhelminastraat6. Aannemer Moeskops is hard aan hetwerk om de kleine uitbreiding aan deachterkant van de school af te maken.Daar komt een nieuw stuk teamkameren een directiekamer met een nieuweachteringang voor de kinderen.De gymzaal zal in september opgeleverdworden.De komende weken wordt de laatstehand gelegd aan de verdere inrichtingvan de school.De digiborden worden gehangen, dekasten geplaatst, de magazijnen inge-richt en als laatste gaan eind juni allespullen van de kinderen over naar denieuwe klassen.In augustus start ook Mikz in hetzelfdegebouw met een kinderdagverblijf, eenpeuterspeelzaal (de Handenbindertjes)en een buitenschoolse opvang voor dejonge kinderen. (tel: 0416-369 660)Voor ouders is het dus eenvoudiger ge-worden om op een locatie kinderop-vang én onderwijs te krijgen voor 0 t/m12 jarigen.De Teresiaschool is een Kanjerschool.Wat betekent dat?Het belangrijkste doel is dat een kindPOSITIEF over zichzelf en de ander leertdenken. Als gevolg hiervan heeft hetkind minder last van sociale stress. Ookop langer termijn is dit effect merkbaar.Het blijkt dat veel kinderen door hetvolgen van de Kanjertraining zich beterkunnen concentreren op school en be-tere leerprestaties behalen. Ze leren om-gaan met zichzelf en andere kinderen.De kinderen moeten leren om zelf con-flicten op te lossen en de Kanjertraininghelpt de kinderen daarbij.Doordat de Kanjertraining door de ge-hele school wordt gegeven, is de aan-pak bij conflicten bij alle leeftijdsgroe-pen hetzelfde. EHet komende jaar start de Teresiaschoolmet 2 kleine kleutergroepen en eenenkele groep 3. Door de groei van hetaantal leerlingen is dit mogelijk gewor-den. Vanaf groep 4 zitten de kinderengecombineerd.De Teresia start met ongeveer 130 leer-lingen. Er wordt modern onderwijs ge-geven door bekwame leerkrachten. Wiltu meer informatie over de school ofeen rondleiding, dan kunt u bellen naar563668 en vragen naar Marijke Mer-mans of Petra Litzroth.In het gerenoveerde schoolgebouw isde zolder geschikt gemaakt voor allerleiactiviteiten.De ruimte is met lift en trap bereikbaar,zonder de school te hoeven storen. Eris een eigen toiletruimte en een keukenbeschikbaar. De ruimte is geschikt voorallerlei creatieve activiteiten.Als in oktober de gymzaal gebruiksklaaris, dan is deze zaal ook te huur op ver-schillende tijden in de week, zowel over-dag als ’s avonds. In deze zaal is ook eenvast podium gebouwd, zodat er meer-der mogelijkheden voor gebruik zijn.Als u interesse heeft om de zolderruimteof de gymzaal eens te bekijken met alsdoel mogelijk de ruimte te huren, dankunt u contact opnemen met Wout vanDelft van de Teresiaschool (563668)Nieuwe Bredeschool Teresia in augustus van startIn deze tijden is het niet makkelijk omeen baan te vinden. Er zijn veel werk-lozen in ons land en daar ontkomt deregio Waalwijk ook niet aan. Als we metzoveel zijn, kunnen we vast iets voor el-kaar betekenen dachten Adinda Boonen Tanja van Oerle. Zij werden geïnspi-reerd door De Broekriem, een netwerkvoor in-between-jobbers in de Rand-stad.Ook De Broekriem werd opgestart dooreen aantal werkzoekenden. We zittenallemaal in hetzelfde schuitje, willengraag weer aan het werk, dan kunnenwe elkaar daarin ook vast wel onder-steunen; was de gedachte.Tanja en Adinda waren er van overtuigddat er in onze regio ook behoefte is aaneen soortgelijk netwerk. En zo gingenzij in overleg met Balade en Contour/DeTwern. Een ruimte werd beschikbaar ge-steld, een programma in elkaar gezet enop 4 maart vond de eerste bijeenkomstplaats.Flow Netwerk WaalwijkWerkzoekenden steunen elkaarFlow Netwerk heeft als doel om inbetween jobbers te inspireren, doormet elkaar te Fantaseren, van elkaar teLeren en elkaar te Ontmoeten op wegnaar Werk. Om vooral positief te blijven,spreekt Flow ook steeds van in-between-jobs (= tussen twee banen in) of werk-zoekend, eigenlijk zijn we allemaal col-lega’s van elkaar. De bijeenkomstenvinden tweewekelijks plaats op maan-dag. Aan het begin van de maand vindter een algemene netwerkbijeenkomstplaats, die vooral in het teken staat vanje collega baanzoekers ontmoeten. Er isruime tijd voor ervaringen uitwisselen ente netwerken.De tweede bijeenkomst wordt middelseen workshop of lezing dieper ingegaanop een bepaald onderwerp: haal hetbeste uit CV en sollicitatiebrief, herken jekwaliteiten of hoe kun je social media ge-bruiken om die nieuwe baan te vinden.Inbreng komt vooral van de deelnemerszelf, zij nemen actief deel en zetten zelfbijvoorbeeld een workshop in elkaar.Als je je wil aansluiten bij Flow Netwerkkun je een mail sturen naar:flownetwerk@gmail.com.Deelname is gratis. Koffie/thee/fris komtvoor eigen rekening. Omdat de zomerin aantocht is en de (school)vakantiesbeginnen, zijn er de komende wekengeen nieuwe bijeenkomsten gepland.Na de vakantie gaat Flow Netwerk weerenthousiast verder.De gemeente vindt het belangrijkdat bewoners en ondernemers ineen wijk meepraten en meedoen.Via de wijkcoördinatoren, wijkbeur-zen en andere middelen zoeken wijhet contact met de wijk.Social Media is een van de middelen omu op de hoogte te brengen. Hiermeewillen we het contact met, maar ook hetonderlinge contact in de wijk versterken.Like uw wijk op FacebookFacebook zetten we hiervoor in.Via ‘wijkpagina Waalwijk-Noord’,‘wijkpagina Waalwijk Zuid’, ‘wijkpa-gina Waalwijk Waspik’ en ‘wijkpaginaSprang-Capelle’ kunnen bewoners el-kaar benaderen met onder meer ideeën,belangrijke mededelingen of een oproepvoor deelname aan activiteiten. Daar-naast kunnen de gemeente, bewonersen andere partijen op een laagdrempe-lige manier elkaar bereiken.Word ook lid van facebook en like jouwwijkpagina!
 7. 7. 7DE WIJKKRANTZoals een ieder inmiddels wel bekend,BaLaDe is het verzamelpunt gewordenvan alle vormen van dienstverlening enhuisvesting. Als je een paar gangetjesdoorgaat kom je bij een paar kantorenuit, en deze kantoren zijn van JUVANS.Ik heb daar een gesprek met Rennie Bes-selink. Als je het kantoortje binnenkomt,is het sfeerloos, je hebt de neiging omgelijk om te draaien, maar zodra je dehand hebt geschud van je gesprekspart-ner is het gelijk over. De wijkkrant steltaan u voor Rennie Besselink, maatschap-pelijk werker in hart en nieren.Rennie verteld; ‘ Ik ben nu 20 jaar maat-schappelijk werker, ik heb de opleidingop mijn 32 ste doorlopen en er nooitspijt van gehad, maar het was wel zwaarmet twee kleine kinderen. Ik kom uiteen arbeidersgezin, leren en studerenwas onzin, werken op je 14de…..alleenhuishoudschool. Mijn vader zei altijd;’als je voor een dubbeltje geboren bentwordt je nooit een kwartje’, ik heb hettegendeel bewezen. Maar ik ben eenechte vastbijter en geef nooit op.Dat is een handige eigenschap, want ergaan deuren voor je open die voor an-deren gesloten blijven. De passie die mijdrijft is de kracht en de kwaliteiten teontdekken en te stimuleren bij mensen.Naast ze staan en ze handvaten gevenom vooruit te komen. Die eigenschap ismijn tweede natuur, is altijd zo geweest,ik ben een hartenmens of een mensenmens. In deze tijd is humor het tover-woord in mijn werk, het helpt bij het re-lativeren, en dat is belangrijk..Het Algemeen maatschappelijk werk isbreed men komt voor allerlei problema-tiek van materiële hulpverlening tot im-materiële hulpverlening, mensen metschulden melden zich aan maar ook bijallerlei relatie problematiek, dit kan zijnin de partner relatie maar ook ouder enkind relatie dit zijn een paar voorbeel-den waar men zich voor meld bij hetMaatschappelijkwerk.Er verandert op het moment erg veel inhet Maatschappelijkwerk ,deze veran-dering is landelijk aan de gang.De betutteling en de verzorgingsmaat-schappij is voorbij van een ieder wordtverwacht dat men voor zich zelf kanzorgen,of weet wie men in kan schake-len indien nodig. Kijken naar je netwerkwie kan er worden ingeschakeld de vrij-willigers die komen weer terug en kun-nen veel hulp en ondersteuning bieden.De krachten en de Talenten is jezelf ende omgeving daar word naar gezocht,niet de beperking maar juist de moge-lijkheden talenten is waar we mee aanhet werk gaan.Talenten en kracht in de wijk,het mooievoorbeeld heb ik gezien en gehoordvanuit de Pieter Corneliusstraat prach-tig voorbeeld wat hebben ze dat goedgedaan.Ik ben niet iemand die snel terugschrikt,ik overzie de situatie en ga aan de slag.Daardoor krijg ik bij mensen snel eenvoet tussen de deur. Het is een boeiendebaan waar ik nooit genoeg van krijg.We moeten er met zijn allen iets vanmaken en naar onze mogelijkheden kij-ken en niet naar onze beperkingen!Rennie Besselink:‘Kijk naar je mogelijkheden niet naar je beperkingen’De zomervakantie komt er aan. Mis-schien ga je wel op vakantie. Of logerenbij opa en oma. Een dagje uit of iets an-ders leuks doen. Wat je ook gaat doen,die herinneringen wil je natuurlijk bewa-ren. Daarom maken we een vakantie–herinneringen-potje.Je hebt hiervoor nodig:Een glazen of plastic pot met dekselGekleurd papier of gekleurd foamLint of touwPotloden en stiftenSchaarLijm(dus als de pindakaas of jam op is, be-waren die pot)Is de pindakaas op? Laatste jam op je bo-terham gesmeerd? Heb je vandaag erwt-jes en worteltjes gegeten? Bewaren diepot! Etiketten eraf, heel goed wassen endan laten drogen. Blijft er lijm op de potzitten, probeer de pot dan in warm watermet wat soda te laten weken.Vaak zijn de potten van glas, maar eenplastic pot mag ook. Het gaat er om datde pot doorzichtig is, dat je kunt zienwat erin zit.Versier de pot met leuke zomer en va-kantiedingen. Omdat we op vakantiegaan naar Zeeland heb ik in het voor-beeld blauwe golven geknipt uit foamen die langs de rond geplakt. Gebruikhiervoor goede hobbylijm of dubbelzij-dig tape. Je kunt bijvoorbeeld ook die-ren of bloemen knippen. Met gekleurdestroken kun je de pot ook leuk versieren.VakantieherinneringenZorg dat je de bovenkant niet beplakt,anders kan het deksel er niet meer op.Ben je klaar met de pot, dan kun je hetdeksel nog versieren. Ik heb dezelfdekleuren blauw gebruikt en er ook nogeen grote gele zon op geplakt. En opde zon heb ik onze vakantieplek en hetjaartal gezet.Als laatste kun je nog een kaartje makenmet bijvoorbeeld ‘vakantie herinnerin-gen’ erop en maak er een gaatje in. Bindeen lintje of touwtje net onder het dek-sel vast en maak het kaartje eraan vast.En dan is het zover, je herinneringenpotjekan mee op vakantie. Verzamel er allerleileuke dingetjes in, die je later zullen her-inneren aan de vakantie. Zoals schelpjes,steentjes of een veertje. Je kunt ook eenentreekaartje van een attractiepark erindoen, of een ijslepeltje (wel even schoon-maken). Schrijf leuke dingen die je mee-maakt op briefjes, die je dan in het potjedoet. En ook leuk, fotootjes van je vakan-tievrienden erin stoppen.Als je dan terug thuis bent, kun je nogeens kijken wat je allemaal in je potjeKNUTSELhebt gestopt. Dan kom je weer hele-maal in de vakantiestemming.Ben je bang dat je potje kapot zal gaanin je koffer of dat het misschien niet meemag in het vliegtuig, dan zou je ook eenkartonnen doosjes kunnen gebruiken.Je kan ook een etui versieren. Of tijdensje vakantie de herinneringen verzamelenen ze thuis in het potje doen.De Wijkkrant is heel benieuwd naar jul-lie vakantieherinneringen. We zoudenhet leuk vinden als je een foto van jeherinneringenpotje op onze facebook-pagina plaatst? http://www.facebook.com/wijkkrant0416 .IN GESPREK MET
 8. 8. 8DE WIJKKRANTWoonzorgcentrum Samarja vanStichting Schakelring bestaat 50 jaaren schenkt haar verjaarscadeaus aande Julianafontein. Met de nieuw-bouw bij de pastorie aan de Verwiel-straat in Besoyen/Waalwijk in hetvooruitzicht, kijken de bewonersvan Samarja straks uit op de prachti-ge Julianafontein; een mooie aanlei-ding om ‘geschenken te schenken’!Knus en feestelijkIn het restaurant van het Waalwijksewoonzorgcentrum hangt een jubileum-krans. Dit herinnert, net als de vrolijkevlaggetjes met ‘50’ in de zaal zelf, aanhet 50ste levensjaar van Samarja. In deweek van 27 mei – 1 juni viert Samarjamet de bewoners, medewerkers, vrijwil-ligers en de buurtbewoners een feest.Bij de ingang van het restaurant staateen gloednieuw bord: De Loint. Naastde hoofdentree is in 2011 de zithoekgrondig opgeknapt. ‘We bestaan danwel 50 jaar en gaan over enkele jarenverhuizen naar De Pastorie, maar wehouden dit pand netjes bij. De bewo-ners moeten ook tot de nieuwbouw ineen knusse omgeving wonen’, alduslocatiemanager Leo Mesch. ‘Binnenkortworden de gangen opgesierd met foto’swaarop bewoners hun hobby’s of oudeberoep uitbeelden’.FeestweekIn de trappenhal van Samarja hangt nogaltijd een herinnering aan de openingvan destijds; in een glas-in-loodraam datdoor de eerste bewoners is aangebo-den, staat als datum mei 1963. Daaromis in de laatste week van mei 2013 defeestweek gepland, met iedere dag eengrote activiteit.Van harte aanbevolenVeel bewoners, vrijwilligers, medewer-kers en buurtbewoners willen het jarigeSamarja verblijden met een cadeau.In overleg met de Raad van Bestuurvan Schakelring en de cliëntenraad vanSamarja is besloten om de StichtingJulianafontein hiermee te steunen. Juistde bewoners van Samarja genietenstraks van de prachtige fontein. Tot enmet 1 juni staat een collectebus in Sa-marja gereed om alle cadeaus voor hetjarige Samarja in ontvangst te nemen.Van harte aanbevolen.Woonzorgcentrum Samarja jarigGeschenken aan JulianafonteinOp 30 april vond de jaarlijkse activi-teit op de Gradenboog plaats, eenrommelmarkt langs het veld, en ophet veld veel activiteiten.Zo was er een stoer bungeejump ap-paraat, waar door de kinderen druk ge-bruik van gemaakt werd. Er waren degebruikelijke optredens. Het Gilde waser, waar mannen en vrouwen in eenafgesloten ruimte konden schieten opeen schietschijf. En voor de kinderenhad RKC Waalwijk een veld neergelegd,en konden de teams met de echte ere-divisienamen wedstrijden tegen elkaarspelen. SNF (Social Network foundation)was er ook met een kraam, daar kondende kinderen gratis lid van de SNF KIDSCLUB worden, een groot aantal kinde-ren hebben zich ingeschreven. Snuf deneusbeer was er ook, de mascotte vanSNF, en die ging graag met de kinderenop de foto.Er was een leuke actie, de spullen diede mensen over hadden van de rommel-markt, konden de spullen voor 5 eurokwijt in een container, en die opbrengstging naar SNF. De stichting heeft alsdoel om de leefomgeving van ernstigzieke kinderen tot 18 jaar op te vrolij-ken. Al met al een gemoedelijke en ge-zellige dag………..Complimenten voorde organisatoren…..30 April nooit meer hetzelfde,Koningsdag voortaan op de 27steGemeente Waalwijk wil graag hetbewonersinitiatief ZAP-pers (ZwerfAfval Pakkers) bij u onder de aan-dacht brengen. ZAP-pers zijn inwo-ners van de gemeente Waalwijkdie zich op vrijwillige basis inzettenvoor het schoonhouden van huneigen buurt. Dit doen zij door hetregelmatig verwijderen van zwerf-afval uit hun directe leefomgeving.Hiervoor krijgen zij van de gemeen-te hulpmiddelen aangereikt, zoalseen veiligheidsvest, handschoenen,papierknijpers en afvalzakken.Op dit moment (mei 2013) staan er 65ZAP-pers geregistreerd. De gemeente isheel blij met dit bewonersinitiatief enhoopt dat de ZAP-ers enthousiast blijvenom de leefomgeving schoon te houden.ZAP-per worden?Meer hulp is natuurlijk altijd van hartewelkom!Mocht u ook interesse hebben om ZAP-per te worden, dan kunt u contact op-nemen met Ted Elschot, emailtelschot@waalwijk.nl, tel.nr. 683556.
 9. 9. 9DE WIJKKRANTAdverteren in De Wijkkrant?Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nlTal Grafische Vormgeving, T 06 38 82 49 39Advertentieverkoop: Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69Dé krant voor bewoners door bewonersOnder leiding van onder andere LucyMaijers, is er een nieuw initiatief bij dekop gepakt. In september 2013 gaater in de straat een ruilbeurs plaatsvin-den. Onder de titel, “RUIL JE RIJK IN DEWIJK”.Lucy verteld;” Een van mijn naaste bu-ren kwam met het idee, en ik heb hetopgevangen, en ben er mee aan de slaggegaan. De eerste stap die ik heb ge-zet is het op facebook vermelden. Daarkreeg ik gelijk allemaal positieve reac-ties. Dat geeft de burger moed. De be-doeling is om elektrische apparaten, inde ruimste zin van het woord, kledingdat nog goed is en speelgoed wat heel isin te zamelen. Ook levensmiddelen zijnwelkom, want daar kunnen we mooiepakketen van maken.”Lucy gaat verder;” Mensen kunnen hetop de Peter Corneliusstraat 15 in ko-men leveren. In september zetten wein een nog nader te bepalen weekendtenten neer, waaronder we de gekregenspullen kunnen zetten. En mensen diedan die dag wat nodig hebben, kun-nen dat komen ruilen met iets wat zeover hebben………Het is echt ruilener komt geen euro bij kijken. Dus eenföhn tegen een wasmachine, het maaktecht niet uit……. We hebben wel watDe bewoners van de Peter Corneliusstraat doen het weerbudget nodig om het geheel een leuktintje te geven. Dus we zijn op zoek naarsponsoren, als tegenprestatie worden zein kranten vermeld en worden hun vlag-gen in de tenten opgehangen.”En als laatste vertelt Lucy;” Alles watoverblijft, gaat naar goede doelen, zo-als de voedselbank, gered gereedschap,leger des heils………..Mooier kan hettoch niet zijn, want het is zo leuk ietsvoor anderen te kunnen doen.”Dus mensen heeft u iets over, of ruimtu uw zolder op en heeft u de spullenniet meer nodig, lever ze in op de PETERCORNELIUSSTRAAT 15Donderdag 26 april was een feestelijkedag voor de basisscholen in Nederland.Het was de dag van de Koningsspelenen het Koningsontbijt. Ook de leerlin-gen van basisschool Pater van der Geldkeken uit naar deze dag.De speciale Koningsspelen-vlag wasgehesen en de school versierd metKoningsspelen-slingers en -ballonnen.De dag werd begonnen met het Ko-ningsontbijt. Gezellig samen met elkaarsmullen van boterhammen, ontbijtkoeken melk. Op de digiborden konden deklassen vervolgens kijken naar de spe-ciale jeugdjournaal uitzending over deKoningsspelen en zien hoe (toen nog)prins Willem-Alexander en prinses Maxi-ma de Koningsspelen openden.Daarna was het tijd voor een specialefoto. Iedereen had opdracht gekregenin de kleuren van de nederlandse vlagnaar school te komen. Groep 3 en 4 inblauw, 5 en 6 in wit en 7 en 8 in rood.De kleuters hadden alvast hun oranjekoningsspelen t-shirt aangetrokken. Inde vorm van een kroon stonden leerlin-Koningsspelen op Pater van der Geldschoolgen en team op het schoolplein en werdvanaf het dak van de gymzaal een fotogemaakt.De foto was net genomen, toen het heelhard begon te regenen. Het Vliegerliedmet bijbehorende dans werd daarombinnen gedaan en ook het spelletjespro-gramma werd naar binnen verhuisd. Deleerlingen uit groep 8 kwamen naar dekleuters om hen te begeleiden.Na deze gezellige ochtend waren dekleuters vrij en konden van de meivakan-tie gaan genieten. De bovenbouw heeft‘s middags nog een aantal teamsportengedaan. Er was een grote opblaasbarehindernisbaan, er werd slagbal en tref-bal gespeeld. Ook was er een pannaveldmet opblaasbare boarding neergezetom lekker te kunnen voetballen.Het was een sportieve en gezellige dag,waar alle leerlingen een t-shirt en certifi-caat aan overhouden. Ook de kroonfotokrijgen de leerlingen als aandenken aandeze bijzondere dag.Wie weet kunnen ze deze nog eens te-voorschijn halen als Amalia over een jaarof 30 het koningschap overneemt vanhaar vader.
 10. 10. 10DE WIJKKRANTZondag 21 april werd in Zanddonk de 6eeditie van het lentefestijn georganiseerd.In en rondom buurthuis Zanddonk kon-den buurtbewoners weer meedoen aancreatieve activiteiten, de plantjesactie ende buurtlunch. Kinderen konden zichvermaken op een skelterbaan, met knut-selactiviteiten of met tafelbiljart.Nieuw dit jaar was de kinderrommel-markt. Gewoon een kleedje meebren-gen en spulletjes verkopen. De orga-nisatie had niet verwacht dat er zoveeldeelnemers zouden komen opdagen,dus werden er snel nog enkele verkoop-plekjes bijgemaakt.Al snel na de start van het evenementbegonnen de bezoekers te komen, enhet werd gezellig druk. Ook vanwegehet mooie weer natuurlijk was er veelbelangstelling voor de buitenactiviteitenen de rommelmarkt.De buurtlunch was rond 14.30 al com-pleet “opgegeten”.Het Lentefestijn vind zijn oorsprong een6-tal jaren geleden, toen de wijk Zand-donk een aandachtsgebied was op on-der meer sociaal vlak. Na een grootscha-Lentefestijn buurthuis ZanddonkToen ik een aantal jaren geleden over-spannen raakte, waren er mensen diezeiden dat ik toch vooral de tijd moestnemen en leuke dingen moest gaandoen. Maar ik had nergens zin in, enleuk was het zeker niet. Ik begon meer zelfs door schuldig te voelen. Van devrije tijd die ik in mijn ziekteverlof kreegkon ik immers niet genieten, laat staanuitrusten door wat leuks te gaan doen.Het leidde hooguit even af. De omge-keerde wereld natuurlijk.Ik ben me later gaan afvragen of hetniet vooral iets zei over het verlangenvan mensen naar echte vakantie. Echteven helemaal niets. Misschien zelfs eenpaar maanden lang. Even alles oprui-men. In je huis en in je hoofd. Opnieuwbeginnen. Maar net zomin als een ziek-teperiode ‘even helemaal niets’ is, zo isook weinig mensen zo’n lange time-outgegeven.Maar we hebben wel vakantie. Een paardagen, of een aantal weken. En watga je daarmee doen? O ja, er ligt vastnog ergens een lijstje met dingen waarwe niet aan toe zijn gekomen. Of mis-schien een ‘bucket-list’; een lijstje metdingen die je in ieder geval gedaan ofgezien wilt hebben in je leven. Leuk alsOp vakantie van je hoofd naar je hartje van klussen en reizen kunt genieten.Het kan je vakantie ook erg vol en drukmaken. Veel mensen zie ik dan ook moevan de vakantie thuiskomen. Alles ge-daan, honderden foto’s genomen. Enthuis bijkomen, en op het werk.Ik begrijp het; ons alledaagse leven is alzo vol met allerlei verplichtingen, dat jeop vakantie eindelijk toe kunt komenaan al het andere of iets totaal anders.Fijn als je daarvan kunt genieten! Tege-lijkertijd kan dat genieten van al het an-dere bijna zo’n verplichting worden datje er nauwelijks van uit kunt rusten. Ikgun het iedereen dat vakantie je accuecht weer oplaadt, en dat je nieuweenergie en creativiteit opdoet. Met fijnemensen om je heen, een goed boek ofeen mooi museum, een leuke sport, eenmooie omgeving of wat dan ook. Mis-schien juist ook wel eens een boek ofgesprek dat je verstand op nul, maar jehart open zet voor wat je echt belangrijkvindt, voor dat wat je raakt. Ook voorvakantie geldt: less is more. Met minderdrukte op vakantie halen we er meer uit.En komen we toe aan wat we echt be-langrijk vinden.Ds. Otto Grevink is predikant van deAmbrosiuskerk, www.ottogrevink.nlUw wijkteam daagt u uit!Graag willen wij (wijkteam Zuid, wijk-team Noord en wijkteam West) samenmet jullie ontdekken wat er leeft in dewijk. Jullie als bewoners weten toch hetbeste wat er speelt, welke plekken nietveilig voelen, waar de inrichting verbe-terd kan worden en welke buurt toe isaan een positieve impuls of een imag-overbetering.Daarom dagen we jullie uit om, onder-steund door het opbouwwerk waar no-dig, een creatieve inventaris te maken.Dit mag door middel van een fototocht,een digitale wijkschouw, een ‘gewone’wijkschouw, een schilderij, een plan vanaanpak, of wat jullie passend vinden.Deze inventarissen/plannen/overzich-ten worden ingebracht op de eerstvol-gende wijkbeurs in uw wijk. Daar kun-nen we gezamenlijk met bewoners enorganisaties die aanwezig zijn een planmaken om dingen te verbeteren in debuurt. Het gaat hierom een coproductiewaar organisatiesen bewoners samenmee aan de slaggaan.Hebben jullie een idee? Heb je zin omhier mee aan de slag te gaan? Wil je eenthema aandragen? Of gewoon eens ingesprek? Neem hiervoor contact op metContourdeTwern via telefoonnummer0416-333445 (ma t/m do tot 12.00 uur)en vraag naar:Juul Willemsen (Wijkteam Noord enZuid, Waalwijk) of Harry Balvers (Wijk-team West, Sprang-Capelle en Waspik).Mailen kan ook via:juulwillemsen@contourdetwern.nl(Wijkteam Noord en Zuid, Waalwijk)harrybalvers@contourdetwern.nl (Wijk-team West, Sprang-Capelle en Waspik).Teambegeleiders gezochtRKC WaalWijkBattleNa een succesvolle eerste editie van deRKC WaalWijkBattle komt er een ver-volg op dé straatvoetbalcompetitie vanWaalwijk! Vanaf september zullen diver-se speelpleintjes in de wijken van Waal-wijk weer hét decor zijn van teams diehet tegen elkaar opnemen.Ook aankomend seizoen is de organi-satie weer op zoek naar enthousiasteteambegeleiders. Als teambegeleidervan een team dat deelneemt aan de RKCWaalWijkBattle ben jij de contactper-soon tussen organisatie en deelnemersvan een team uit de wijk. Belangrijketaken die je uitvoert zijn het enthousi-asmeren en begeleiden van deelnemerstijdens wedstrijddagen, wij(k)-klussenen themamiddagen. Je bent minimaal18 jaar en tijdens wedstrijden – dieplaatsvinden op zondag - begeleid je hetteam en ben je verantwoordelijk voorhet wedstrijdverloop.Lijkt het jou leuk om een eigen team tebegeleiden naar de eindoverwinning?Stuur dan een e-mail naar jan.koolen@rkcwaalwijk.nl onder vermelding vanteambegeleider RKC WaalWijkBattle.lig onderzoek onder de bewoners werdduidelijk dat er behoefte was aan leukeactiviteiten in de buurt. Activiteiten diede mensen weer bij elkaar bracht, waar-bij bewoners elkaar kunnen leren ken-nen, waardoor de wijk weer ging “le-ven”.Met name de gemeente Waalwijk, Ca-sade en Stichting De Twern hebben toenhet voortouw genomen om een aantalactiviteiten op te zetten met medewer-king van vrijwilligers uit de wijk zelf on-der de naam Zanddonk Zeker Weten.Hieruit zijn onder meer de Kerst-Inn enhet Lentefestijn geboren, en is er in 2010een groot Zomerfestival geweest op hetWillaertpark. Deze activiteiten wareneen succes, en hoewel de gemeente enCasade zich steeds meer hebben terug-getrokken als organisator, zijn een aan-tal vrijwilligers doorgegaan met organi-seren van buurtactiviteiten, zij het welop iets kleinere schaal. De gemeente enCasade dragen nog steeds bij door eenbudget beschikbaar te stellen waarmeede activiteiten betaald kunnen worden.Samen met een aan-tal sponsoren uit dewijk waaronder DePlus en BoerenBondlukt het hen ieder jaarweer om een gezelligLentefestijn te orga-niseren voor jong enoud in de wijk!
 11. 11. 11DE WIJKKRANTVET! is de ultieme rock ‘n roll mu-sical, geheel naar het model vanGrease! Musicalgroep Djemm!brengt in haar jubileumjaar beginoktober deze hitmusical in een ge-heel nieuwe eigentijdse vertalingen bewerking. Plaats van handeling:Theater De Leest in Waalwijk.In 2003 werd Djemm! opgericht als ver-volggroep van Kindermusicalgroep DeNotenkrakers. In het jaar waarin de le-den van de krakers 16 worden, dienen zeafscheid te nemen van deze groep. Om-dat er in de wijde omgeving geen groepte vinden was die zich specifiek richtteop jongeren, hebben enkele bestuur-ders van De Notenkrakers toen Djemm!opgericht. Ook het artistieke team vanDe Notenkrakers sloot zich daarbij aan.Jongeren kunnen zich vanaf hun 15eaanmelden. De bovengrens is gesteldop 25 jaar. De leden van Djemm! wor-den toegelaten na audities. Een aantaljaren geleden heeft Djemm! een extrastap gemaakt en werd de groep een Er-kend Leerbedrijf voor studenten die deopleiding ROC Artiest volgen. In de loopvan de tijd is Djemm! uitgegroeid toteen kweekvijver voor musicaltalent. Alsvooropleiding voor de Fontys Dansoplei-ding richting musical en Muziektheaterheeft de Waalwijkse stichting inmiddelsruimschoots haar sporen verdiend.Diverse oud Djemmers zijn doorge-stroomd naar deze opleidingen en eenaantal speelt zelfs in grote landelijkeproducties. In november 2013 zijn deaudities voor Djemm! 2014. Inschrijvenis mogelijk via de website van Djemm!VET!Eind jaren vijftig wordt op een doorsneeAmerikaanse high school een meisje(een muurbloempje ) verliefd op eenstoere bink. Een liefde die wederzijdsis, maar de leider van de stoere jon-gensclub kan zijn liefde niet laten blij-ken zonder gezichtsverlies op te lopen.Doorspekt met heel veel humor, aan-stekelijke muziek, zang en dans, maaktdat de gehele zaal zal swingen. Een ‘feelgood’ musical van de eerste orde! ‘Backto the fifties’ met jongeren van vandaagin kleding en decors van toen. Stilzittenis onmogelijk bij met hits als ‘Vet is hetwoord’ en ‘Zij is alles’.Als finishing touch wordt deze produc-tie begeleid door een 10 persoons superlive band.After PartyBinnen het kader van het 10 jarig ju-bileum is er direct na de voorstellingenop vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober eenswingende en flitsende After Party. DeKaartverkoop deze week gestartVET! 10 jaar Djemm!PLANNING WIJKBEURZEN 2013WIJK / BUURT LOCATIE WIJKCOÖRDINATOR Wethouder DAG / DATUMBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 26 februariBesoyen / Centrum Samarja/grote zaal Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 6 maartZanddonk/Meerdijk Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald Bakker Di 19 maartWaspik ’t Schooltje/grote zaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 27 maartSprang-Capelle/Landgoed Driessen Zidewinde/grote zaal Ted Elschot Jan van Groos Wo 10 aprilBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 17 aprilBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 17 septemberCentrum / Besoyen Hotel Waalwijk/Groenewoud Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 18 septemberZanddonk/Meerdijk I en II Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald bakker Wo 25 septemberWaspik Den Bolder/Rabozaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 2 oktoberBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 9 oktoberSprang-Capelle/Landgoed Driessen Zidewinde/grote zaal Ted Elschot Jan van Groos Wo 23 oktoberfoyer van Theater De Leest wordt speci-aal voor deze gelegenheid omgetoverdtot een flitsende fifties disco hall.Deze week is de kaartverkoop gestartvia www.deleest.nl. Ook zijn kaarten tebestellen via het bespreekbureau van DeLeest via 0416-331751 (11.00 – 15.00uur). Meer info over Djemm! is te vindenop www.djemm.nl. De voorstellingenzijn op 4,5 en 6 oktober 2013.Voor de prijs hoeft u niet te laten, slechts€ 18,50 kost een toegangsbewijs voordit musicalspektakel!Op het straattheaterfestival in Waalwijk op 28 april jl. gaf Djemm! al een eerste spet-terend voorproefje van VET!Ook aan de dans wordt keihard gewerkt tijdens de repetities voor VET!PLANNING WIJKBEURZEN 2013WIJK / BUURT LOCATIE WIJKCOÖRDINATOR Wethouder DAG / DATUMBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 26 februariBesoyen / Centrum Samarja/grote zaal Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 6 maartZanddonk/Meerdijk Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald Bakker Di 19 maartWaspik ’t Schooltje/grote zaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 27 maartSprang-Capelle/Landgoed Driessen Zidewinde/grote zaal Ted Elschot Jan van Groos Wo 10 aprilBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 17 aprilBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 17 septemberCentrum / Besoyen Hotel Waalwijk/Groenewoud Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 18 septemberZanddonk/Meerdijk I en II Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald bakker Wo 25 septemberWaspik Den Bolder/Rabozaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 2 oktoberBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 9 oktoberWethouder Van Groos bezoekt wijkenWethouder Jan van Groos, OpenbareRuimte, brengt samen met de gebieds-coördinatoren een aantal wijkbezoekenin de gemeente Waalwijk. Deze bezoe-ken zijn tweeledig. De wethouder wilgraag in gesprek gaan met bewonersover hun buurt. Maar de wethouder wilvooral zaken zien of horen waar bewo-ners op zijn. Hiervoor kunnen bewonerszich aanmelden via de wijkcoördinato-ren. De aanmeldingen zijn bepalendvoor de keuze van de locaties tijdens dewijkbezoeken.Het wijkbezoek Waspik heeft al plaats-gevonden. Voor de overige wijkbezoe-ken zijn de volgende data gepland:Waalwijk-Zuid: woensdag 19 juni in denamiddag. Aanmelden kan tot en met7 juni via wijkcoördinator Jan van Hors-sen, jvanhorssen@waalwijk.nl of tel.0416 683562Waalwijk-Noord: donderdag 5 septem-ber in de namiddag. Aanmelden kan toten met 24 augustus via wijkcoördinatorMargriet Rijnja, mrijnja@waalwijk.nl oftel. 0416 683562Sprang-Capelle: maandag 23 septem-ber in de namiddag. Aanmelden kan toten met 13 september via wijkcoördina-tor Ted Elschot, telschot@waalwijk.nl oftel. 0416 683556.Planning Wijkbeurzen 2013
 12. 12. 12DE WIJKKRANTBent u alert en wilt u persoonlijkbijdragen aan een veilige leefom-geving? Neem dan deel aan Burger-net! Met Burgernet helpt u de poli-tie om verdachten van misdrijven opte sporen en om vermiste personenterug te vinden. U helpt dus echtmee aan de veiligheid in uw buurt.Wat is Burgernet?Burgernet is een telefonisch netwerk.Via dit netwerk krijgen bewoners enwerknemers van bedrijven, die zichhebben aangemeld, een oproep als depolitie een zoekactie begint. De politiezet Burgernet in bij urgente zaken waar-bij de politie een duidelijk signalementheeft.Hoe kan ik meedoen aan Burgernet?Daarvoor gaat u naar www.burgernet.nl. Op deze site kunt u zich aanmeldenals deelnemer. U kunt zelf aangevenwaar, wanneer en hoe u berichten wiltontvangen. Eventueel kunt u zich voormeerdere momenten of locaties opge-ven, bijvoorbeeld overdag berichtenvoor de werkomgeving en ‘s avondsvoor thuis.BurgernetEen jaar geleden is er in BaLaDe een ini-tiatief gestart, iedere week drinken be-woners van RIBW en Prisma gezamen-lijk koffie of thee in het Grand café. Dedoelstelling is een laagdrempelige ont-moeting tussen de bewoners en de be-zoekers van het Grand Cafe. Dat is goedvoor de sociale contacten. Van Prismawonen er 12 bewoners, en die wordenbegeleid /ondersteund door 7 professi-onals.Onder leiding van Wim Smits, opbouw-werker bij Contour/de twern, wordt erdoor het gezelschap koffie en thee ge-zet op de eigen afdeling, die dan bene-den wordt opgedronken. Dit schept degelegenheid om de dag door te nemen,want iedereen werkt. Ze hebben, watonmiddellijk op tafel komt, een grotewens, ze zoeken iemand die eens in dezoveel tijd een keer met hun wil gaankoken. Gewoon de dagelijkse kost zo-als stamppot. En ook iemand die zeWanneer inzet Burgernet?Burgernet wordt ingezet door de poli-tie bij situaties waar de politie uw hulpen uw alertheid goed kan gebruiken.Bijvoorbeeld bij tijdkritische acties zoalsheterdaad, maar ook als (voor-) waar-schuwing bij dreigend gevaar of als pre-ventief bericht.Let op: u bent pas volledig Burgernet-deelnemer als u uw gegevens voor Bur-gernet heeft ingevuld.Wekelijkse bijeenkomst BaLaDeGrand Cafe ‘de keukentafel’keer mee op pad neemt ergens naartoe,vooral in het weekend, zo kunnen ze devele activiteiten buiten het gebouw ookbezoeken. Er gebeurt genoeg in het ge-bouw, maar het is niet voor iedereen hetpassende genre. Zo is er op 17 juni hetHeusdens mannenkoor dat optreed van19.30 tot 21.30, en op 28 juni variabelvanaf 20.00 tot 23.00, toegang gratis.Ze zoeken iemand met heel veel geduld,en die met het niveau van de bewonersom kan gaan, wat het gaat er niet omwat ze niet kunnen, maar om dat wat zewel kunnen. Maar met wie heb ik eigen-lijk de eer om aan tafel te zitten………Nou, dat is Léon, hij verzorgt disco’s, hijheeft een grote verzameling nummersin zijn computer zitten, wel 350.000.Deze zijn netjes verdeeld op genre. Ookheeft hij heel veel kindernummers, envol trots verteld hij me dat hem is ge-vraagd om tijdens de mini 80 in septem-ber 2013, bij BaLaDe de muziek voorde kinderen te verzorgen. Dan hebbenwe Desiree, ze is gewend om in de keu-ken te staan dat doet ze vijf dagen inde week, en heeft vorig jaar tijdens dewintermarkt zelfgemaakte cupcakesverkocht. Majella , werkt bij paspätou,en maakt daar de mooie dingen die inhet winkeltje in BaLaDe verkocht wor-den. Ook aan tafel zit Corina, werkt bijde wijnruit, en doet daar alles wat metde was te maken heeft, ze geeft aan datze dat erg leuk vind. En daar is dan degezellige Mechtap, ze vouwt boekjesbij de WML. En dan is daar Willem, hijwerkt drie dagen in de week in Tilburg,hij haalt daar met zijn rolstoel de wasop. En als hij dan nog tijd over heeft,helpt hij in de horeca, alle vuile vaat opde rolstoel en dan naar de keuken. Ener zitten nog twee heren aan tafel dieliever niet met naam in de krant komen.Yolanda en Rolf schuiven ook nog evenaan, en Rolf kan je vijf dagen in de weektegenkomen in de EMTE. De algemenesfeer die naar buiten komt, is de opensfeer van het nog nieuwe grote gebouwen onder elkaar, waar alle voorzieningenonder 1 dak zitten, gezellige mensen inhet café, waar iedereen in hun waardegelaten word.En wederom plaatsen ze de open sol-licitatie, WE ZOEKEN IEMAND DIE METONS WIL GAAN KOKEN EN EEN KEERLEUKE ACTIVITEITEN BUITEN DE DEURBEZOEKT. Bent u zo iemand, en lijkt hetu leuk: geef u dan op bij Wim Smits,wimsmits@contourdetwern.nlEven voorstellen…Ik ben Maaike de Smit. Samenwonendin Dreumel (GLD) en moeder van tweezoontjes van 2 en 4 jaar.Ik werk sinds 2006 bij de gemeenteWaalwijk bij de afdeling Leefbaarheid,Veiligheid en Handhaving in de functieadviseur vergunning. Vanaf 1 april totongeveer 1 oktober 2013 zal ik een ge-deelte van het werk van Margriet Rijnjaovernemen als wijkcoördinator Waal-wijk Noord.Voor mij een kans om eens helemaalwat anders te doen. Ik zie dit als eenmogelijkheid om te kijken wat het werkals wijkcoördinator inhoudt en hoopeen mooie bijdrage te kunnen leverenaan de leefbaarheid en veiligheid vande wijken in Waalwijk Noord. Dit alsaanspreekpunt voor bewoners bij al-lerlei initiatieven en verzoeken op hetgebied van leefbaarheid en veiligheid.Het beoordelen van deze verzoeken endeze verder uitzetten in de gemeente-lijke organisatie en/of bij andere partijenbehoort tot mijn takenpakket, net zoalshet betrekken van bewoners bij nieuwegemeentelijke plannen. Ook de aanpakvan overlast (hangjongeren, geluid, af-val) is een onderwerp waar je als wijk-coördinator vaak bij betrokken wordt.Voor mij een leuke en afwisselendefunctie waar ik tot nu toe veel plezier inheb!Maaikede Smit
 13. 13. 13DE WIJKKRANTOp zondag 26 mei vond er een rommel-markt plaats in de Johann Strausstraatte Waalwijk georganiseerd door bewo-ners . De weersverwachtingen werdenscherp in de gaten gehouden. Het zouenorm zonde zijn als alle voorberei-dingen voor niets zouden zijn geweestdoor de eventuele regenval. Gelukkig ishet het grootste deel van de dag drooggebleven en hebben de verkopers veelspullen voor een prikkie kunnen verko-pen. Het was gezellig druk en er warenzelfs mensen die zich al voor volgendjaar hebben aangemeld. Een meisje ver-kocht haar kinderwagen omdat ze ertoch wel erg groot voor was gewordenaan een meisje die er dolblij mee was ener de hele middag mee door de straatheeft gelopen. Na de rommelmarkt zijnwe nog gewapend met papierprikkersen vuilniszakken de straat opgegaanom het zwerfvuil op te rapen. Het zagRommelmarkt Johann Strausstraater weer allemaal spik en span uit...Wewillen alle omwonenden bedanken voorhun medewerking omdat zij hun autotijdelijk verplaatst hebben zodat de rom-melmarkt ook dit jaar weer plaats konvinden. Volgend jaar organiseren we derommelmarkt weer voor het 5e jaar enwillen er weer een gezellige markt vanmaken.Mocht u vragen hebben over de rom-melmarkt:organisatiepcorneliusstraat@hotmail.comIn de Crispijnstraat staat, een van denog actieve, buurthuizen van Waalwijk.De beheerder van dit pand is Peter IJpe-laar, 56 jaar. Hij draait dit buurthuis meteen 20 – tal vrijwilligers. Als vrijwilliger,in 1995, is hij bij Buurthuis Bloemenoordbegonnen en daar 15 jaar geleden gede-tacheerd via de WML/banenpoel. Peteris in 2000 in vaste dienst gekomen vanStichting Samenlevingsopbouw zuid, nuContourdeTwern, en toen stapje voorstapje opgeklommen tot waar hij nu is.Eerst assistent beheerder, toen beheer-der en nu zakelijk leider buurthuizenWaalwijk.Peter zijn passie zit in het samenwerkenmet andere mensen, samen de kar trek-ken. Het beste uit zijn mensen halen eniets moois neerzetten, goed draaiendebuurthuizen, waar mensen hun ei kwijtkunnen en verantwoordelijkheid nemen.Het werk is in de loop der jaren erg ver-anderd, vroeger deed Peter alles zelf,maar nu kan dat niet meer en ligt ermeer bij de vrijwilligers. Die doen nu hetlicht aan en hebben een eigen sleutel.Peter heeft er veel administratief werkbij gekregen, werken met de computer,verslagen schrijven, bestellingen doen.En indien nodig nieuwe vrijwilligerswerven. Het is nu meer een sturendefunctie, taken delegeren…….en danhet resultaat zien dan mensen het voorelkaar over hebben om alles netjes voorde volgende achter te laten.De zelfredzaamheid van de vrijwilligersin het buurthuis gaat ver, de clubs zijnvaak zelf verantwoordelijk dat er activi-teiten georganiseerd worden. Als ze hetniet zelf doen gebeurt het niet ……datBoeiend gesprek met zakelijk leidergeeft wel een groot saamhorigheidsge-voel.Veel clubs die van de Wierd gebruik ma-ken hebben hun eigen mensen, maaraan de bar staat meestal wel de vastebezetting. De subsidie kraan is in deloop der jaren aardig dicht gedraaid duser wordt om creativiteit gevraagd.Peter heeft toch eigenlijk wel een 24/7functie, hij is altijd telefonisch bereik-baar voor collega’s, vrijwilligers en b.v.alarmmeldingen.Het is een mooie en veelzijdige functie,met leuk uitdagingen, maar soms ook,hoe lastig het ook is, op de handen zit-ten en de mensen het zelf laten doen.Team Kaatsheuvel is te bereiken op:zorgkaatsheuvel@maasduinenzorgthuis.nl.Telefoon: (0416) 53 06 08Team Waalwijk is te bereiken op:zorgwaalwijk@maasduinenzorgthuis.nlTelefoon: (0416) 67 52 60Team Rijen: start in september 2013www.maasduinenzorg.nl
 14. 14. 14DE WIJKKRANTMet alweer haar 16e musicalpro-ductie staat Kindermusicalgroep DeNotenkrakers begin januari 2014 intheater De Leest op de planken. EenSchots sprookje uit 1872 vormt debasis voor deze nieuwe familievoor-stelling die door 56 enthousiastekids gespeeld, gedanst en gezongengaat worden.Op een dag gaat Prinses Ilene samenmet enkele vriendinnen en haar hondjePip wandelen in het bos. Wanneer hetdonker begint te worden, verschijnen erplotseling enkele vreemde wezens. Ge-lukkig zijn Curdy en Joey in de buurt omze te verjagen.Bij toeval ontdekken de 2 jongens deverblijfplaats van deze grappige griezels,horen ze dat prins Snotlip met de prin-ses wil trouwen, ontmoet Ilene haar 2betovergrootmoeders en gebeuren erallerlei magische dingen….Een leuk en meeslepend sprookje, spe-ciaal voor de kids van De Notenkrakersbewerkt tot een musical voor het helegezin! Al vele jaren worden de voorstel-lingen van De Notenkrakers gezien als‘Joop van den Ende’ waardig. In de fan-tastische decors en kleding brengen dekinderen (8 tot 16 jaar) jaar na jaar supermeeslepende uitvoeringen.Deze week is de kaartverkoop gestartvia www.deleest.nl. Ook zijn kaarten tebestellen via het bespreekbureau van DeLeest via 0416-331751 (11.00 – 15.00uur). Meer info over De Notenkrakersis te vinden op www.denotenkrakers.nl. De voorstellingen zijn op 3,4 en 5januari 2014. Voor de prijs hoeft u niette laten, slechts € 18,50 kost een toe-gangsbewijs voor deze sprookjesmusicalvoor het hele gezin.Start kaartverkoop De NotenkrakersDe Prinses en de GriezelgrotPrinses Ilene weet niet of ze samen methaar hondje Pip in de Griezelgrot durftte gaan…..De 56 kids van De Notenkrakers zijn al druk bezig met de repetities !De gemeente wil graag de betrok-kenheid van haar inwoners bij deleefbaarheid in hun wijk vergroten.Eigen initiatief en eigen verant-woordelijkheid wordt hierbij erg ge-waardeerd en om dit te stimulerenis de bewonerscheque in het levengeroepen.Heeft u een idee om uw wijk te verbete-ren of wilt u wijkinitiatief opzetten maarweet u niet hoe u de organisatie hiervanmoet aanpakken? Dan is het goed omte weten dat u hierbij ondersteuningkunt krijgen vanuit de opbouwwerkersvan ContourdeTwern. Zij kunnen u (on-der andere) helpen bij het vormgevenvan uw ideeën en/of bij het opzettenvan een plan van aanpak voor de uit-voering hiervan.Door het invullen van de bewonersche-que kunt u aanspraak maken op dezeondersteuning. Deze bewonerschequekunt u samen met de opbouwwerkersinvullen. Neem hiervoor contact op metContourdeTwern via telefoonnummer0416-333445 (ma t/m do tot 12.00 uur)en vraag naar:Juul Willemsen (Wijkteam Noord enZuid, Waalwijk) of Harry Balvers(Wijkteam West, Sprang-Capelle enWaspik).Mailen kan ook via:juulwillemsen@contourdetwern.nl(Wijkteam Noord en Zuid, Waalwijk)harrybalvers@contourdetwern.nl (Wijk-team West, Sprang-Capelle en Waspik).Nieuw! De BewonerschequeBurendagOp 21 september 2013 is het weer Bu-rendag, het jaarlijks terugkerend feest datje samen viert met je buren en de buurt.Een dag waarop je gezellig samen komten waarbij veel mensen iets goeds doenvoor elkaar en de buurt. Douwe Egbertsen het Oranje Fonds organiseren Buren-dag omdat buurten leuker, socialer en vei-liger worden als buren elkaar ontmoetenen zich samen inzetten voor hun buurt.In 2012 vierde Nederland massaal Buren-dag! Ruim 1,5 miljoen mensen vierdenzaterdag 22 september 2012 Burendag.In het hele land zijn duizenden ideeën uit-gevoerd om de buurt nog leuker en gezel-liger te maken. Van kunstwerken tot hou-ten banken en van buurtmoestuintjes totstraatspeeldagen. Een groot succes waarwij, Douwe Egberts en het Oranje Fonds,ontzettend trots op zijn.InformatieDouwe Egberts en het Oranje Fonds zijndruk bezig met de voorbereidingen vanBurendag 2013. Op de website www.burendag.nl kun je terecht voor meer in-formatie over het vieren van Burendag enover het aanvragen van een bijdrage bijhet Oranjefonds.Zet Burendag alvast in je agenda:21 september 2013DiverseactiviteitenElke woensdagmiddag van 14.00-16.00uur huiswerkbegeleiding in de Bakkerijop de hoek van het Oranjeplein.Internationale vrouwensalonOntmoetingsbijeenkomsten voor allevrouwen uit Waalwijk. Elke maandagvan 19.30 - 21.30 uur bij de Bakkerij opde hoek van het Oranjeplein.Op 28 juni is er een muziekavond inBaLaDe met medewerking van Muziek-groep Variabel. Aanvang 19.30 uur inhet Grand-cafe BaLaDe, toegang is gratis.
 15. 15. 15DE WIJKKRANTSTRIP DOOR JANIEKHet KorenfestivalEen mooi resultaat, een unieke samenwerkingTwee jaar geleden heeft in het wan-delpark het eerste korenfestivalplaatsgevonden, georganiseerddoor het WOP (inmiddels wijk over-leg platform) Centrum-Besoyen. Enin 2013 was hij daar weer, maar ditkeer in samenwerking met het Kun-stencentrum, tijdens de week vande amateurkunst.Door het centrummanagement zijn deheren Thieu Mertens (WOP) en Frances-co van Mierlo van het Kunstencentrumbij elkaar gebracht. En daar is het evene-ment van 25 en 26 mei uit voortgeko-men. Er waren vele bijeenkomsten no-dig om het geheel rond te krijgen, zoalshet zoeken naar sponsoren. Ieder namzijn eigen taken op zich, en zo werd heteen mooi geheel.Iedere organisatie had voor die tweedagen mensen beschikbaar gesteld, erwaren workshops keramiek en schilde-ren, en vele koren. Christa Klerks zorgdeervoor dat de koren op tijd konden op-treden en op het podium stonden, enRene van Boxtel praatte het geheel aanelkaar.Achter de schermen heeft iedereenhard gewerkt om er een succes van temaken, er was 1 ding wat er niet be-ïnvloedbaar was, was het weer. En aanhet einde klonk eenduidig uit alle kelenVOLGEND JAAR WEER!
 16. 16. 16DE WIJKKRANTBuurthuis ZanddonkWillaertpark 2aT (0416) 33 82 88MAANDAG08.30 – 12.15 Spaanse les08.30 – 11.15 Peuterspeelzaal13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 – 14.00 55+ gym14.00 – 15.30 hobbyclub elke 2 weken13.00 – 17.00 Bv De Amstel19.00 – 23.30 Bv Zanddonk19.00 – 23.00 Sjoelen19.00 – 24.00 Vrije inloopDINSDAG08.30 – 11.15 Peuterspeelzaal10.00 – 11.00 Werelddansen55+13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 - 17.00 Ouderen biljart13.00 - 17.00 Bingo elke 2 wk19.00 – 24.00 Bv RKC biljart19.00 – 23.30 Vrije inloopWOENSDAG08.30 – 11.15 Peuterspeelzaal09.00 – 11.00 Schildersclub13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 – 17.00 Bv De Amstel14.00 – 16.00 Inloop jeugd19.00 - 23.30 Country dansen19.00 – 23.30 Vrije inloopDONDERDAG08.30 – 11.15 Peuterspeelzaal08.30 – 11.15 Rijbewijskeuring op afspraak13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 – 17.00 Vrij biljarten14.00 – 15.30 KBO countrydansen19.00 – 23.00 VergaderingenVRIJDAG13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 – 17.00 Vrij biljarten19.00 – 21.00 Inloop jeugdruimteZATERDAGafhankelijk van het programmaZONDAGafhankelijk van het programmaBuurthuis BloemenoordBloemenoordplein 35143 TB WaalwijkT (0416) 33 79 82Beheerder: toosvanbruchem@twern.nlMAANDAG13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T.13.30 – 16.00 Naaiclubje13.30 – 16.30 Bingo 1x per 2 weken19.15 – 20.15 Keep Fit20.30 – 22.30 Line Dance19.30 – 24.00 BiljartDINSDAG09.00 – 12.30 Yoga 3 lessen09.00 – 10.00 Keep fit 10.30 – 11.30 ZZazu 13.00 – 17.00 Kaarten13.00 – 16.30 Inloop biljarten13.00 – 16.30 Biljartver D.O.T.13.30 – 16.00 Yoga 2 lessen19.30 – 20.30 Jazzdans19.00 – 20.00 Rolstoeldans19.00 – 22.00 Sjoelen de LangstraatWOENSDAG09.00 – 10.00 55+ Gym09.00 – 12.00 Inloop div gebr. Motief Turkse vrouwen (Inloop)13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T.19.00 – 21.00 Zangkoor RWW 1 x p. 2 wekenDONDERDAG09.00 – 11.30 Houtsnijden09.30 – 11.00 Duitse Les09.00 – 12.30 NVVH ouderengym 3x13.00 – 17.00 Inloop biljarten13.30 – 17.00 Kaarten 13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T. 1 x per 2 weken15.30 – 16.30 Kinderclub19.00 – 23.00 Inloop (biljarten)19.15 – 20.15 YogaVRIJDAG08.30 – 12.00 13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T.19.00 – 23.00 Sjoelver. BloemenoordZATERDAGZONDAGInleveren kopij De Wijkkrantdewijkkrant@talgv.nlVolgende uitgave:kopij 16 oktober 2013verschijnt 2 en 3 november 2013Redactie De Wijkkrant: dewijkkrant@talgv.nlVolg ons ook via: www.facebook.com/Wijkkrant0416 • www.twitter.com/DeWijkkrantRedactieleden: Janiek Leijtens • Hanneke van Eeten • Mireille Kleijngeld • Anja Wens Daphne van Breemen • Marianne Visser • Chantal BerberVormgeving: Tal Grafische Vormgeving • www.talgv.nl • info@talgv.nl • T 06 38 82 49 39Acquisitie: Tal Grafische Vormgeving • Ad de Graaf • T 06 52 40 81 69COLOFONBuurthuis De WierdCrispijnstraat 83T (0416) 33 11 52MAANDAG19.00 – 24.00 Vrije inloop09.00 – 22.30 Seniorenweb19.00 – 23.30 BiljartenDINSDAG09.00 – 22.30 Seniorenweb13.30 – 15.30 Naailes20.00 – 22.00 NaailesWOENSDAG10.00 – 11.00 Werelddansen 55+19.00 – 23.00 Vrije inloop09.00 – 22.00 SeniorenwebDONDERDAG13.00 – 17.00 Vrije inloop13.00 – 17.00 Kaarten20.00 – 22.00 Naailes19.00 – 22.00 Kaarten09.00 – 22.00 Seniorenweb20.00 – 22.00 Hobbyclub---------- FotoclubVRIJDAG09-00 – 17.00 Seniorenweb19.00 – 23.00 Bingo 1 x p.m.ZATERDAGZONDAG15.00 – 19.00 InloopBuurtcentrum Sprang-DriessenJeroen Boschstraat 15161 VA Sprang-CapelleT (0416) 283052,bgg: 06 30702702buurtcentrumsprang-driessen@hotmail.nlMAANDAGvanaf 19.45 Koor Phonè grote zaal19.00 – 20.15 Yoga cursus VUK kleine zaalDINSDAGvanaf 18.00 Repetitie Majorettes,Slagwerk en Blazers Muziekvereniging MarijkeWOENSDAG19.30 Cursus Reikivanaf 19.45 Schaakvereniging De ZandloperDONDERDAG19.30 DC De Kets (dansen voor mensen met een beperking)vanaf 19.45 Rolidas Rolstoeldansers VRIJDAGZATERDAG20.00 Ridin Linedancers (2e zat. vd maand)ZONDAGgeslotenBuurthuis VrijhoeveAkkerwinde 1ASprang-CapelleT (0416) 27 97 43www.buurthuisvrijhoeve.organiseert.nlMAANDAG19.30 – 20.30 Pilates20.30 – 21.30 Mogelijk 2e groep Pilates DINSDAG19.30 – 20.30 Aerobics 1e groep20.30 – 21.30 Aerobics 2e groep WOENSDAG09.00 – 10.00 Yoga10.30 – 11.30 Yoga 2e groep19.30 – 21.30 Creatief met bloemenVanaf 20.00 Rikken en jokeren (ca. 2x per maand) (Data worden gepubliceerd)DONDERDAGVRIJDAG18.30 – 20.00 Jeugddisco groepen 3, 4, 520.30 – 22.30 Jeugddisco groepen 6, 7, 8 (1x per maand) ZATERDAG09.30 – 10.30 Ballet 4-6 jaar10.30 – 11.30 Ballet 7-12 jaarZONDAGAltijd gesloten  Buurthuis BesoyenMolenstraat 1(0416) 33 11 83MAANDAG09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal13.00 – 17.30 Antonius biljart grote zaal13.30 – 14.30 Volksdansen sportzaal19.00 – 24.00 Biljarten grote zaalDINSDAG09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal13.30 – 17.00 Ambtenaren grote zaal13.30 – 14.30 Slankclub sportzaalWOENSDAG09.00 – 12.30 Capabel taal leslokaal10.00 – 11.00 55+ gym sportzaalDONDERDAG09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal13.00 – 17.30 Antonius biljart grote zaal19.00 – 21.00 Jazz dance sport zaal VRIJDAGZATERDAGZONDAG  

×