Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

021 สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น ธนวิทธ์

4,548 views

Published on

.

Published in: Art & Photos
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

021 สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น ธนวิทธ์

 1. 1. Architecture Aesthetic MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM BY : Tanawit Kaewngam No. 154501251013
 2. 2. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM ความคิดสมัยใหม่ (Modernism) แนวคิดใหม่ทัน สมัย นักปราชญ์หรือนักคิดทางสังคมบางคน กล่าวบอกว่า ควรนับตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 เพราะเป็นยุคฟื้นฟู ศิลปะวิทยาการ (Renaissance) แต่นักสังคมวิทยาส่วนใหญ่ เห็นว่า แนวคิดใหม่ทันสมัย (Modernism) เป็นยุค ประวัติศาสตร์ของสังคมยุโรปตะวันตก ที่เกิดการวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ใน คริสต์ศตวรรษที่ 17 เพราะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็น ยุคที่สนใจศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบวิทยาศาสตร์ (Scientism) มาช่วยแก้ปัญหาสังคมทัง้หลายที่เกิดขึน้ แล้ว ส่งผลมีอิทธิพลต่อการศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ของ คองต์ในเวลาต่อมา ยุค โมเดิร์น ให้ความสาคัญกับสิ่งที่พิสูจน์ได้ เเละให้ความสาคัญกับ"คน" มากกว่าภูติผีเทพเจ้า เราเริ่มตีค่าความเป็นคน เเละเราเริ่มทาลายกาเเพงชน ชัน้ เราเริ่มสร้างระบอบระเบียบเพื่อการปกครอง สร้างบ้านเเปงเมือง ฯลฯ เมื่อก่อนหน้านัน้ในยุค ก่อนสมัยใหม่ เรายังคงงมงายกับสงิ่ที่มองไมเ่ห็น เเละ ความเชื่อเเบบผิดๆ
 3. 3. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM ศิลปะสมัยใหม่ ลักษณะสาคัญของ “ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) และ “ลัทธิสมัยใหม่” (Modernism, โมเดิร์นนิสม์) คือ ทัศนคติใหม่ๆที่มีต่อ อดีตและอนาคต ซงึ่เป็นไปแบบสุดขัว้ โดยเริ่มต้นมาตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่ถือกันว่าเป็นยุคปฏิวัติของยุโรป ศิลปินเริ่มที่ จะให้การยอมรับการเขียนภาพ “เหตุการณ์ปัจจุบัน-ร่วมสมัย” ในยุคของตนว่า สามารถมีคุณค่าทางศิลปะได้เท่าเทียมกับ ภาพเขียนเรื่องราวในอดีตตัง้แต่ยุคโบราณ หรือยุคประวัติศาสตร์จากคัมภีร์ไบเบิล เริ่มขึน้ตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางศิลปะอยา่งขนานใหญ่ ทัง้รูปแบบและจุดประสงค์ โดยเฉพาะสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ศิลปินยุคใหม่ต่างพากัน ปลีกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการ (Academic) ซงึ่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีรากฐานมาจากศิลปะกรีกและโรมัน มาใช้ความรู้สึก นึกคิดและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างอิสระ แยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิน้เชิง ศิลปะจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของ บุคคลอย่างแท้จริง ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเตม็ที่ จึงทาให้เกิดรูปแบบศิลปะใหม่ ๆ ขึน้มากมาย ทัง้ในยุโรปและ สหรัฐอเมริกา
 4. 4. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ส่งผลให้ในช่วงกลางค. 19 เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนอย่างมากในโลกของการพัฒนาการทาง สถาปัตยกรรม ที่เรียกได้ว่าเป็น ยุควิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ The Age of great engineer (1850-1900) ด้วย หลักความคิดทางโครงสร้างเป็นแกนนา ประกอบกับการพัฒนาขึน้ของ อุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก และผลิตกระจก การนาเอาวัสดุใหม่ที่มีคุณลักษณะเด่นเรื่องความแข็งแรง ทนทาน ก่อให้เกิดงาน สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเด่น คือ ระบบโครงสร้างเหล็กที่หุ้มด้วยผนังกระจกสามารถครอบคลุมพืน้ที่ขนาด มหาศาลโดยไม่จาเป็น ต้องมีเสารับนา้หนักจานวนมาก หรือสะพานที่มีช่วงพาดยาวมาก ความสูงของอาคารที่สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กทาได้มากขึน้ หลายเท่า อัน เนื่องมาจากคุณลักษณะ ของวัสดุใหม่
 5. 5. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ส่งิทอ– การปั่นฝ้ายโดยใช้เครื่องปั่นด้ายพลังนา้วอเทอร์เฟรม ของริชาร์ด อาร์คไรต์, เครื่องปั่น ด้าย สปินนิงเจนนีของเจมส์ฮาร์กรีฟส์และเครื่องปั่นด้าย สปินนิงมูล ของแซมมูเอล ครอมป์ตัน (สงิ่ประดิษฐ์ผสมผสานระหว่างวอเทอร์เฟรมและสปินนิงเจนนี) สงิ่ประดิษฐ์นีไ้ด้รับสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1769 ก่อนจะหลุดจากสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1783 จากจุดนีเ้องที่ตามมาด้วยการสร้างโรงงานปั่นฝ้าย มากมาย เทคโนโลยีนียั้งถูกนาไปประยุกต์กับการปั่นผ้าเนือ้ละเอียดและเส้นด้ายในภายหลังเพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบในการทาผ้าลินินและสงิ่ทอต่างๆ การปฏิวัติฝ้ายครัง้นีเ้ริ่มต้นขึน้ในเมืองเดอร์บีซงึ่ต่อมา เป็นที่รู้จักกันในฉายาว่า "โรงไฟฟ้าแห่งภาคเหนือ" เครื่องจักรไอน้า – เครื่องจักรไอนา้ถูกประดิษฐ์โดยเจมส์วัตต์และได้รับสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1775 ซงึ่จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างพลังงานในการสูบนา้ออกจากเหมือง แต่เมื่อถึงยุค ค.ศ. 1780 เป็นต้น ไป มันก็ถูกประยุกต์ใช้กับการสร้างพลังงานให้แก่เครื่องจักรชนิดอื่นๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาโรงงาน กึ่งอัตโนมัติขึน้อย่างรวดเร็วในระดับที่ก่อนหน้านีไ้มไ่ด้คาดการณ์ไว้มาก่อน โดยเป็นครัง้แรกในหน้า ประวัติศาสตร์ที่ผู้คนไมต่้องพงึ่พาแรงงานมนุษย์, แรงงานสัตว์, จากลมหรือจากนา้อีกต่อไป เครื่องจักรไอนา้จึงถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้สูบนา้ออกจากเหมือง, ใช้ลากล้อเลื่อนบรรทุก ถ่านหินขึน้มายังผิวโลก, ใช้เป่าลมเข้าสู่เตาหลอมเหล็ก, ใช้บดดินในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา และใช้สร้างพลังงานแก่โรงงานทุกประเภท กล่าวได้ว่าเป็นเวลามากกว่าหนึ่งร้อยปีที่เครื่องจักรไอนา้ ครองตาแหน่งราชาแห่งบรรดาอุตสาหกรรม การผลิตเหล็กกล้า – ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ถ่านหินถูกประยุกต์เข้ากับทุกขัน้ตอนของการ หลอมเหล็กแทนที่ถ่านฟืนจากไม้ การนาถ่านหินมาใช้นีเ้กิดขึน้ในอุตสาหกรรมผลิตทองแดงและตะกวั่ มาก่อนแล้ว เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กดิบในเตาถลุงทรงสูง แต่ในขัน้ที่สองของการผลิต เหล็กดัดต้องพงึ่พานวัตกรรมการขึน้รูปและการประทับตรา
 6. 6. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM มรดกทางวัฒนธรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงถือได้ว่าเป็นยุคความคิดใหม่ทันสมัย (Modernism) อัน หมายถึงยุคสมัยให้ความสนใจในเรื่องศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ สถาบัน เหตุผล การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รูปแบบของชีวิต ความจริงของชีวิตบนฐานของความเจริญเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กล่าวคือเป็น ช่วงเวลาแห่งความเจริญทางวัตถุ ความมนั่คงทางสังคม และความรู้เข้าใจตนเอง (Material progress, social stability and self-realization) ในยุโรปตะวันตก มีอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น แม้มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ทาให้เกิดสมัยใหม่ ปัจจัย สาคัญเหล่านี้คือ ความจริง (Truth) เหตุผล (Rationality) วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) ผลของอุตสาหกรรม (Emergence of capitalism) การแผ่ อานาจทางตะวันตก (Western imperialism) การแพร่กระจายความรู้ และอานาจทางการ เมือง (Spread of literature and political power) การขับเคลื่อนทางสังคม (Social mobility) เป็นสาเหตุสาคัญสนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมโลก ที่เรียก กันว่า “สมัยใหม่ความทันสมัย (Modernism)” เพราะผลของความเจริญทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนทางสังคม ทาให้มนุษย์ต้องการรู้ เข้าใจตนเองและสังคมมากยิ่งขึน้ตามลาดับ ทาให้ต้องมาคิดใหมท่าใหม่ เพื่อความถูกต้อง ดีงามแบบสากล แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกร่วมกัน เพื่อความรู้เข้าใจใหม่ร่วมกัน จึงขอลาดับเหตุการณ์การวิวัฒนาการแนวความคิดใหม่ทันสมัย
 7. 7. MODERNISM AND OTHER STYLES CONTEMPORARY WITH MODERNISM ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 1. ประชากรทวั่โลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ ทางด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้า ขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ความสมบูรณ์ของอาหาร ระบบ สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอนามัย การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด การอพยพจากชนบทมาหางานทาใน เมืองจนเกิดปัญหาความแออัดของประชากรในเขต เมือง 2. การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรม พัฒนาก้าวหน้ามากขึน้ เพราะการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีการก่อสร้าง ทาให้อาคารแข็งแรงขึน้ การออกแบบ ก่อสร้างหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1889 ถือเป็น สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ ทันสมัยของโลก 3. เกิดปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ชุมชนแออัด การแพร่กระจายของเชือ้โรค ปัญหาอาชญากรรม การใช้ แรงงานเด็ก การเอารัดเอาเปรียบกัน ทาให้เกิดแนวคิดของ ลัทธิสังคมนิยม (SOCIALISM) ของคาร์ล มาร์กซ์(KARL MARX) ที่เรียกร้องให้กรรมกร รวมพลังกันเพื่อก่อการปฏิวัติโค่นล้มระบบ ทุนนิยม ทาให้ลัทธิสังคมนิยมมีบทบาทและ อิทธิพลมากขึน้ 4. เกิดลัทธิเสรีนิยม (LIBERALISM) ซงึ่เป็นพืน้ฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ แนวคิดนีแ้พร่หลายกว้างขวางขึน้ ทัง้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ค.ศ. 1776 แอดัม สมิธ (ADAM SMITH) ได้พิมพ์งานเขียนชื่อ THE WEALTH OF NATIONS เพื่อเสนอ แนวคิดว่าความมงั่คงั่ของ ประเทศจะเกิดจากระบบการค้าแบบเสรี (LAISSEZ FAIRE)
 8. 8. THANK YOU

×