SlideShare a Scribd company logo

Závěrečný úkol do KPI

1 of 6
Download to read offline
Projevy šikany v prostředí škol a vzdělávacích institucí
Martina Hanušová
2013
Úvod
    Tato práce se zabývá fenoménem šikanování v prostředí škol a vzdělávacích institucí.
Jde však o problém, se kterým je možné se setkat kdekoliv, kde dochází k mezilidským
interakcím. Přestože je výskyt projevu šikany velice častým problémem, bývá zpravidla těžké
jej identifikovat. Tato práce proto nabízí nastínění problematiky a jejím cílem je popsat
základní znaky šikany v prostředí českých škol (ačkoliv problém sahá daleko za hranice
České republiky) a pomoci vyřešit potíže s její obtížnou rozpoznatelností.


    Jednotná definice šikany je velice složitá, jelikož vnímání každého individua se liší.
Jednání, které je pro jednoho člověka neškodné, může mít na jiného velký vliv a negativní
dopad. Všeobecně však lze říci, že se jedná o chování, které je vymezeno rolí agresora
(jedince, nebo skupiny, která je subjektem agrese) a rolí oběti (objektu agrese). Toto chování
oběti způsobuje psychické a nezřídka i fyzické poškození.


    Výskyt šikany můžeme zaznamenat na nejrůznějších místech, v nejrůznějším věku
apod. „Začíná v rodině, mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách, (bullying),
v zájmových skupinách, na vojně, v zaměstnání (mobbying) v partnerských vztazích (domestic
violence), v nemocnicích, například psychiatriích, mezi nájemníky domu a končí třeba
týráním seniorů v rodině nebo v domově důchodců.“ (Kolář 2005: 17)
    Prostředí, v němž se však šikana objevuje velmi často, je školní třída. Ta má své
jedinečné místo v životě každého, kdo prochází vzdělávacím systémem. Zároveň se vyznačuje
sadou specifických znaků. Milan Nakonečný (1999) třídu definuje jako malou skupinu. Tvoří
ji osoby, jež spolu navzájem komunikují a jsou formálně nebo neformálně integrovány
společným cílem.
Jak uvádí Došlík (2011), v samotné třídě se role jednotlivců dále dělí do skupin, podle svých
možností a postavení. Studenti, kteří nejsou zapojeni v žádné ze skupin, stojí na periferii pro
svou výlučnost, nepřizpůsobivost. Zbytek skupiny je poté nechce přijmout.


Kolář (2005) šikanování dělí do dvou základních skupin. První z nich lze nazvat pojmem
verbální šikanování, zahrnující především verbální agresi (jako je urážení cti). Druhou
skupinu poté tvoří projevy šikanování fyzického, kam můžeme zařadit fyzické násilí,
omezování svobody apod.


Podle Koláře je však toto rozdělení neúplně a proto nabízí podrobnější výklad. Fyzické
šikanování lze rozdělit na přímé aktivní – jedná se o bití, způsobující oběti fyzickou bolest a
zranění. Oproti tomu nepřímé aktivní je zprostředkované, agresor se na násilí nepodílí sám,
je vykonáno prostřednictvím jiných osob, které jsou agresorovi podřízené. Další druh
fyzického šikanování je pasivní přímé, které spočívá v zamezení oběti vykonávat nějakou
činnost, a pasivní nepřímé, kdy agresor odmítá splnit požadavky oběti.


Verbální šikanování lze rozdělit obdobně. Verbální aktivní přímé zahrnuje nadávání, urážení,
zesměšňování apod. Pro aktivní nepřímé je typické například rozšiřování pomluv.

Pasivní přímé zahrnuje např.: neodpovídání na pozdrav, otázky. Při pasivní nepřímé verbální
šikaně se spolužáci nezastanou oběti, pokud je neprávem obviněna z něčeho, co udělali její
trýznitelé apod. (Kolář 2005: 32)

V přirozeném kolektivu se tyto formy vždy překrývají a nelze je jasně oddělit. Ačkoliv se zdá,
že fyzické šikanování způsobuje oběti větší újmu, nelze to s určitostí říci. Mnohé oběti více
trpí právě šikanou verbální, která má pro ně dalekosáhlé psychické následky.


Pro jednodušší rozpoznání možnosti, že je dítě obětí šikany, lze uvést příklady z praxe, které
by měly sloužit jako varovné signály:1
1
 Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na školách [online]. 2008
[cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/261
Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat
strach.
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či
odvoz autem.
Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné
sebevraždě.
Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
     Podle Fojtíkové (2000) existují rozdíly v průběhu šikanování, které se významně liší
se podle typů škol. Na učilištích či základních školách mají zpravidla těžší průběh, mírnější
průběh mívají na gymnáziích. Největší riziko vzniku šikany je v místech, kde se uplatňuje
tradiční způsoby pedagogické práce s autoritativním přístupem k žákům. Jelikož je zde přísně
oddělena sféra působení dospělých a svět dětí, učitelé se často domnívají, že problém se na
jejich škole nevyskytuje. Podle současných průzkumů je však šikanou postiženo asi dvacet
procent skupin na českých školách, což znamená asi 300 tisíc dětí, které jsou vystaveny
šikaně.


Závěr
     Cílem této práce bylo nastínit problematiku šikany ve školním prostředí a popsat její
nejvíce typické znaky a projevy. Věřím, že poskytla čtenáři přehledný obrázek o podobě a
formách šikanování a osvětlila znaky, podle nichž lze hrozbu šikany lépe odhalit.
Literatura a elektronické zdroje:

FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Nebezpečná epidemie - šikana: Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. Rodina
a škola časopis pro rodiče vyd. Ministerstvo Skolství. 2000, č. 3. ISSN 0035-7766.

KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, 256 s. ISBN 8073670143.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN
8020006907.

DOŠLÍK, Ondřej. 2011. Sociální klima školy a školní třídy.[online]. [cit. 5.1.2013 ]. Dostupné
z: http://zip.skauting.cz/Došlík_Ondřej_Socialni%20klima%20tridy.pdf

Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na
školách [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:
http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/261


Anotace:
     Práce pojednává o fenoménu šikanování v prostředí českých středních škol, ale je
možné ji aplikovat na jakoukoliv vzdělávací instituci, či jiná riziková místa. Shrnuje poznatky
ohledně projevů a znaků šikany. Jejím cílem je utvořit ucelený obrázek o podobě této formy
násilí. Práce se opírá především o poznatky Michala Koláře, významného českého etopeda a
psychoterapeuta, který se problému věnuje už více než dvacet pět let, a který vytvořil také
originální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování a zaměřuje se také na
modulové výcvikové kurzy pro pedagogy.

Klíčová slova:
Šikana, šikanování, oběť, agresor, Kolář, verbální šikana, fyzická šikana


Argumentace: proč jsem zvolila toto téma?
    Může se zdát, že problematika šikany je tématem řešeným poměrně často, avšak stále
mu není věnován dostatečný prostor. Důkazem je fakt, že více než čtvrt milionu dětí v ČR je
každým dnem vystaveno tomuto násilí. Věřím proto, že každá práce, která rozšíří povědomí o
problému, může někomu potenciálně pomoci. Téma zapadá do kontextu mého studia
psychologie, zároveň je mi blízké především z důvodu několikaleté praxe v programu PEER,
věnovanému prevenci sociálně patologických jevů na školách. Během tohoto působení jsem
se s problémem šikany až příliš často setkávala tváří v tvář. V práci jsem využila kvalitní
literaturu, a opírala jsem se o poznatky skutečných odborníků.


Proč považuji zdroje za relevantní?

FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Nebezpečná epidemie - šikana: Cyklus s dr. Kolářem o šikaně.
- článek je zajímavý
- odkazuje na Koláře (což je odborník)
- časopis je pod dohledem Ministerstva Školství
- neobsahuje chyby
- je objektivní


KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování.
- Autor je podle mě největší odborník na dané téma v ČR
- Vydal velké množství publikací, článků a monografií
- Zabývá se fenoménem už asi 15 let
- Kniha je odborná, opírá se o praxi
- Odkazuje na ni mnoho jiných autorů

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie.
- autor je známý odborník a má dobrou pověst
- odkazuje na ni mnoho autorů a vyučujících
- je přehledná a má přiměřený rozsah J
- je to povinná literatura
- věnuje se široce problematice

DOŠLÍK, Ondřej. 2011. Sociální klima školy a školní třídy.
- autor odkazuje na známé autory
- obsahuje zajímavé originální myšlenky
- prošla kontrolou a hodnocením
- je přehledná
- neobsahuje chyby

Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na
školách [online].
- věnuje se problematice a dobře pokrývá téma
- je aktuální
- vypadá věrohodně
- neobsahuje chyby
- je přehledná

Recommended

Kpi zaverecny olsak
Kpi zaverecny olsakKpi zaverecny olsak
Kpi zaverecny olsaktomasek1111
 
Choroba spôsobená hiv.doc (2)
Choroba spôsobená hiv.doc (2)Choroba spôsobená hiv.doc (2)
Choroba spôsobená hiv.doc (2)MichalPetras
 
проект человек как часть всего живого
проект  человек как часть всего живогопроект  человек как часть всего живого
проект человек как часть всего живогоAlexandra010769
 
проект человек как часть всего живого
проект  человек как часть всего живогопроект  человек как часть всего живого
проект человек как часть всего живогоAlexandra010769
 
THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN のまとめ
THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN のまとめTHE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN のまとめ
THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN のまとめYuichi Hirose
 

More Related Content

Viewers also liked

Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460
Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460
Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460Tuân Ngô
 
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGNYuichi Hirose
 
Brotherly Kindness
Brotherly KindnessBrotherly Kindness
Brotherly Kindnesscu_connect
 
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGNYuichi Hirose
 
Research presentation
Research presentationResearch presentation
Research presentationkyoko053
 
The Attitude of Faith
The Attitude of FaithThe Attitude of Faith
The Attitude of Faithcu_connect
 
Health Care Information Exchange Strategy & Roadmap
Health Care Information Exchange Strategy & RoadmapHealth Care Information Exchange Strategy & Roadmap
Health Care Information Exchange Strategy & Roadmappmulrooney
 
30 de va da hsg toan 7
30 de va da hsg toan 730 de va da hsg toan 7
30 de va da hsg toan 7Tuân Ngô
 
E-commerce Brainstorm Questions
E-commerce Brainstorm QuestionsE-commerce Brainstorm Questions
E-commerce Brainstorm QuestionsCarles San Agustin
 
Buildbot: The Continuous Integration Python framework
Buildbot: The Continuous Integration Python frameworkBuildbot: The Continuous Integration Python framework
Buildbot: The Continuous Integration Python frameworkCarles San Agustin
 
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfetto
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfettoCinque regole d’oro per un impasto da dolci perfetto
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfettoparoledizucchero
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1mannelig
 
Criticar BH no Social Media Brasil 2010
Criticar BH no Social Media Brasil 2010Criticar BH no Social Media Brasil 2010
Criticar BH no Social Media Brasil 2010Lucas Castro
 

Viewers also liked (20)

Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460
Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460
Cam nang-tong-hop-ly-thuyet-vat-li-12.thuvienvatly.com.46508.41460
 
Grooming
GroomingGrooming
Grooming
 
Beauty
Beauty Beauty
Beauty
 
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN
121019THE GENERATIVE BEDROCK OF OPEN DESIGN
 
Patience
PatiencePatience
Patience
 
Brotherly Kindness
Brotherly KindnessBrotherly Kindness
Brotherly Kindness
 
Fashion
FashionFashion
Fashion
 
130115INTO THE OPEN
130115INTO THE OPEN130115INTO THE OPEN
130115INTO THE OPEN
 
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN
121217FROM BEST DESIGN TO JUST DESIGN
 
Research presentation
Research presentationResearch presentation
Research presentation
 
Temperance
TemperanceTemperance
Temperance
 
The Attitude of Faith
The Attitude of FaithThe Attitude of Faith
The Attitude of Faith
 
Health Care Information Exchange Strategy & Roadmap
Health Care Information Exchange Strategy & RoadmapHealth Care Information Exchange Strategy & Roadmap
Health Care Information Exchange Strategy & Roadmap
 
30 de va da hsg toan 7
30 de va da hsg toan 730 de va da hsg toan 7
30 de va da hsg toan 7
 
E-commerce Brainstorm Questions
E-commerce Brainstorm QuestionsE-commerce Brainstorm Questions
E-commerce Brainstorm Questions
 
Buildbot: The Continuous Integration Python framework
Buildbot: The Continuous Integration Python frameworkBuildbot: The Continuous Integration Python framework
Buildbot: The Continuous Integration Python framework
 
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfetto
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfettoCinque regole d’oro per un impasto da dolci perfetto
Cinque regole d’oro per un impasto da dolci perfetto
 
Tarea academica 3l
Tarea academica 3lTarea academica 3l
Tarea academica 3l
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Criticar BH no Social Media Brasil 2010
Criticar BH no Social Media Brasil 2010Criticar BH no Social Media Brasil 2010
Criticar BH no Social Media Brasil 2010
 

Similar to Závěrečný úkol do KPI

Similar to Závěrečný úkol do KPI (20)

zaveracni ukol KPI Sikana
zaveracni ukol KPI Sikanazaveracni ukol KPI Sikana
zaveracni ukol KPI Sikana
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Zaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPIZaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPI
 
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPIZávěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPI
 
Práce
PrácePráce
Práce
 
KPI Pozorování batolete
KPI Pozorování batoleteKPI Pozorování batolete
KPI Pozorování batolete
 
Manipulace
ManipulaceManipulace
Manipulace
 
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
 
Zaverecny ukol
Zaverecny ukolZaverecny ukol
Zaverecny ukol
 
Zaverecny ukol KPI_dolezel
Zaverecny ukol KPI_dolezelZaverecny ukol KPI_dolezel
Zaverecny ukol KPI_dolezel
 
Kpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukol
 
Závěrečný úkol
Závěrečný úkolZávěrečný úkol
Závěrečný úkol
 
Komplet
KompletKomplet
Komplet
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPIZávěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
 

Závěrečný úkol do KPI

 • 1. Projevy šikany v prostředí škol a vzdělávacích institucí Martina Hanušová 2013
 • 2. Úvod Tato práce se zabývá fenoménem šikanování v prostředí škol a vzdělávacích institucí. Jde však o problém, se kterým je možné se setkat kdekoliv, kde dochází k mezilidským interakcím. Přestože je výskyt projevu šikany velice častým problémem, bývá zpravidla těžké jej identifikovat. Tato práce proto nabízí nastínění problematiky a jejím cílem je popsat základní znaky šikany v prostředí českých škol (ačkoliv problém sahá daleko za hranice České republiky) a pomoci vyřešit potíže s její obtížnou rozpoznatelností. Jednotná definice šikany je velice složitá, jelikož vnímání každého individua se liší. Jednání, které je pro jednoho člověka neškodné, může mít na jiného velký vliv a negativní dopad. Všeobecně však lze říci, že se jedná o chování, které je vymezeno rolí agresora (jedince, nebo skupiny, která je subjektem agrese) a rolí oběti (objektu agrese). Toto chování oběti způsobuje psychické a nezřídka i fyzické poškození. Výskyt šikany můžeme zaznamenat na nejrůznějších místech, v nejrůznějším věku apod. „Začíná v rodině, mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách, (bullying), v zájmových skupinách, na vojně, v zaměstnání (mobbying) v partnerských vztazích (domestic violence), v nemocnicích, například psychiatriích, mezi nájemníky domu a končí třeba týráním seniorů v rodině nebo v domově důchodců.“ (Kolář 2005: 17) Prostředí, v němž se však šikana objevuje velmi často, je školní třída. Ta má své jedinečné místo v životě každého, kdo prochází vzdělávacím systémem. Zároveň se vyznačuje sadou specifických znaků. Milan Nakonečný (1999) třídu definuje jako malou skupinu. Tvoří ji osoby, jež spolu navzájem komunikují a jsou formálně nebo neformálně integrovány společným cílem.
 • 3. Jak uvádí Došlík (2011), v samotné třídě se role jednotlivců dále dělí do skupin, podle svých možností a postavení. Studenti, kteří nejsou zapojeni v žádné ze skupin, stojí na periferii pro svou výlučnost, nepřizpůsobivost. Zbytek skupiny je poté nechce přijmout. Kolář (2005) šikanování dělí do dvou základních skupin. První z nich lze nazvat pojmem verbální šikanování, zahrnující především verbální agresi (jako je urážení cti). Druhou skupinu poté tvoří projevy šikanování fyzického, kam můžeme zařadit fyzické násilí, omezování svobody apod. Podle Koláře je však toto rozdělení neúplně a proto nabízí podrobnější výklad. Fyzické šikanování lze rozdělit na přímé aktivní – jedná se o bití, způsobující oběti fyzickou bolest a zranění. Oproti tomu nepřímé aktivní je zprostředkované, agresor se na násilí nepodílí sám, je vykonáno prostřednictvím jiných osob, které jsou agresorovi podřízené. Další druh fyzického šikanování je pasivní přímé, které spočívá v zamezení oběti vykonávat nějakou činnost, a pasivní nepřímé, kdy agresor odmítá splnit požadavky oběti. Verbální šikanování lze rozdělit obdobně. Verbální aktivní přímé zahrnuje nadávání, urážení, zesměšňování apod. Pro aktivní nepřímé je typické například rozšiřování pomluv. Pasivní přímé zahrnuje např.: neodpovídání na pozdrav, otázky. Při pasivní nepřímé verbální šikaně se spolužáci nezastanou oběti, pokud je neprávem obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé apod. (Kolář 2005: 32) V přirozeném kolektivu se tyto formy vždy překrývají a nelze je jasně oddělit. Ačkoliv se zdá, že fyzické šikanování způsobuje oběti větší újmu, nelze to s určitostí říci. Mnohé oběti více trpí právě šikanou verbální, která má pro ně dalekosáhlé psychické následky. Pro jednodušší rozpoznání možnosti, že je dítě obětí šikany, lze uvést příklady z praxe, které by měly sloužit jako varovné signály:1 1 Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na školách [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/261
 • 4. Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Podle Fojtíkové (2000) existují rozdíly v průběhu šikanování, které se významně liší se podle typů škol. Na učilištích či základních školách mají zpravidla těžší průběh, mírnější průběh mívají na gymnáziích. Největší riziko vzniku šikany je v místech, kde se uplatňuje tradiční způsoby pedagogické práce s autoritativním přístupem k žákům. Jelikož je zde přísně oddělena sféra působení dospělých a svět dětí, učitelé se často domnívají, že problém se na jejich škole nevyskytuje. Podle současných průzkumů je však šikanou postiženo asi dvacet procent skupin na českých školách, což znamená asi 300 tisíc dětí, které jsou vystaveny šikaně. Závěr Cílem této práce bylo nastínit problematiku šikany ve školním prostředí a popsat její nejvíce typické znaky a projevy. Věřím, že poskytla čtenáři přehledný obrázek o podobě a formách šikanování a osvětlila znaky, podle nichž lze hrozbu šikany lépe odhalit.
 • 5. Literatura a elektronické zdroje: FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Nebezpečná epidemie - šikana: Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. Rodina a škola časopis pro rodiče vyd. Ministerstvo Skolství. 2000, č. 3. ISSN 0035-7766. KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, 256 s. ISBN 8073670143. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN 8020006907. DOŠLÍK, Ondřej. 2011. Sociální klima školy a školní třídy.[online]. [cit. 5.1.2013 ]. Dostupné z: http://zip.skauting.cz/Došlík_Ondřej_Socialni%20klima%20tridy.pdf Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na školách [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/261 Anotace: Práce pojednává o fenoménu šikanování v prostředí českých středních škol, ale je možné ji aplikovat na jakoukoliv vzdělávací instituci, či jiná riziková místa. Shrnuje poznatky ohledně projevů a znaků šikany. Jejím cílem je utvořit ucelený obrázek o podobě této formy násilí. Práce se opírá především o poznatky Michala Koláře, významného českého etopeda a psychoterapeuta, který se problému věnuje už více než dvacet pět let, a který vytvořil také originální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování a zaměřuje se také na modulové výcvikové kurzy pro pedagogy. Klíčová slova: Šikana, šikanování, oběť, agresor, Kolář, verbální šikana, fyzická šikana Argumentace: proč jsem zvolila toto téma? Může se zdát, že problematika šikany je tématem řešeným poměrně často, avšak stále mu není věnován dostatečný prostor. Důkazem je fakt, že více než čtvrt milionu dětí v ČR je každým dnem vystaveno tomuto násilí. Věřím proto, že každá práce, která rozšíří povědomí o problému, může někomu potenciálně pomoci. Téma zapadá do kontextu mého studia psychologie, zároveň je mi blízké především z důvodu několikaleté praxe v programu PEER, věnovanému prevenci sociálně patologických jevů na školách. Během tohoto působení jsem se s problémem šikany až příliš často setkávala tváří v tvář. V práci jsem využila kvalitní literaturu, a opírala jsem se o poznatky skutečných odborníků. Proč považuji zdroje za relevantní? FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Nebezpečná epidemie - šikana: Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. - článek je zajímavý - odkazuje na Koláře (což je odborník)
 • 6. - časopis je pod dohledem Ministerstva Školství - neobsahuje chyby - je objektivní KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. - Autor je podle mě největší odborník na dané téma v ČR - Vydal velké množství publikací, článků a monografií - Zabývá se fenoménem už asi 15 let - Kniha je odborná, opírá se o praxi - Odkazuje na ni mnoho jiných autorů NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. - autor je známý odborník a má dobrou pověst - odkazuje na ni mnoho autorů a vyučujících - je přehledná a má přiměřený rozsah J - je to povinná literatura - věnuje se široce problematice DOŠLÍK, Ondřej. 2011. Sociální klima školy a školní třídy. - autor odkazuje na známé autory - obsahuje zajímavé originální myšlenky - prošla kontrolou a hodnocením - je přehledná - neobsahuje chyby Jak poznám, že mi šikanují dítě?. Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně na školách [online]. - věnuje se problematice a dobře pokrývá téma - je aktuální - vypadá věrohodně - neobsahuje chyby - je přehledná