226reglementencultuurstreekgericht

82 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
82
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

226reglementencultuurstreekgericht

  1. 1. directie Cultuurdienst Kunsten & Cultuurspreiding Reglement met betrekking tot ondersteuning van de samenwerking tussen Oost-Vlaamse gemeenten in functie van het openbaar bibliotheekwerk en in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen Provincieraad 21 januari 2009 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de Provincie Oost-Vlaanderen, kunnen door de Deputatie subsidies worden verleend ter ondersteuning van de samenwerking tussen Oost-Vlaamse gemeenten in functie van het openbaar bibliotheekwerk en in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen. Artikel 2 § 1 Om voor subsidies in aanmerking te komen moeten de gemeenten, met uitzondering van de stad Gent, aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 1. de schaalvergroting van hun openbare bibliotheekwerking realiseren via één van de samenwerkingsverbanden bepaald in het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 2. voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 10,§1, van het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid wat hun gemeentelijke openbare bibliotheek betreft § 2 Om voor subsidies in aanmerking te komen moet de stad Gent enkel voldoen aan het bepaalde in §1,2. van dit artikel. Artikel 3 De samenwerkingsverbanden in één van de vormen bepaald in het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moeten kunnen aantonen, aan de hand van een werkingsverslag, dat ze in het werkingsjaar aan volgende cumulatieve criteria voldaan hebben. Het werkingsjaar is het jaar dat aan het jaar voorafgaat, waarin de subsidie wordt toegekend. Het werkingsverslag moet uiterlijk op 1 mei van het jaar waarin de subsidie wordt toegekend worden ingediend.
  2. 2. p. 2/4./...1. aan de hand van verslagen aantonen dat de stuurgroep van het samenwerkingsverband minimaal viermaal heeft vergaderd2. aantonen dat er rond een of meerdere van de volgende aspecten is samengewerkt : a. collectieafspraken b. gemeenschappelijke promotie c. streven naar een gemeenschappelijk reglement of gemeenschappelijke tarieven d. opleiding personeel e. ervaringsuitwisseling f. leesbevordering g. innovatieve projecten h. inhoudelijk grensoverschrijdende multidisciplinaire projecten o.m. rond erfgoed, letteren i. initiatieven met andere culturele actoren in het werkgebied3. jaarlijks minimum 1 gezamenlijk project realiseren rond 1 van de voornoemde aspecten met alle bibliotheken van de gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverbandArtikel 4Wat de stad Gent betreft wordt het samenwerkingsverband gevormd tussen defilialen en uitleenposten van haar stedelijke openbare bibliotheek.Dit samenwerkingsverband moet kunnen aantonen, aan de hand van eenwerkingsverslag, dat het in het werkingsjaar aan volgende cumulatieve criteriavoldaan heeft.Het werkingsjaar is het jaar dat aan het jaar voorafgaat, waarin de subsidiewordt toegekend.Het werkingsverslag moet uiterlijk op 1 mei van het jaar waarin de subsidiewordt toegekend worden ingediend.1. aan de hand van verslagen aantonen dat het samenwerkingsverband minimaal viermaal heeft vergaderd2. aantonen dat er rond een of meerdere van de aspecten bepaald in artikel 3,2.a tot en met i, is samengewerkt3. aantonen dat er in de samenwerking bijzondere aandacht is gegaan naar maatschappelijke emancipatie en integratie van kansengroepen en naar de bevordering van de participatie van de buurtbewoners aan het maatschappelijke en culturele leven4. jaarlijks minimum 1 gezamenlijk project realiseren rond 1 van de voornoemde aspecten met alle filialen en uitleenposten van het samenwerkingsverbandArtikel 5§ 1 Voor de samenwerkingsverbanden bedoeld in artikel 3 bestaat de subsidie uit een forfaitair bedrag per inwoner van de gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Dit forfaitair bedrag wordt jaarlijks door deProvincieraad 21 januari 2009
  3. 3. p. 3/4./... Deputatie, binnen de grenzen van het budget, bepaald. Het aantal inwoners is het aantal dat blijkt uit de recentste publicatie in het Belgisch Staatsblad. De subsidie wordt toegekend aan het samenwerkingsverband.§ 2 Voor het samenwerkingverband bedoeld in artikel 4 bestaat de subsidie eveneens uit een forfaitair bedrag per inwoner, jaarlijks vast te stellen door de Deputatie binnen de grenzen van het budget, met dien verstande dat enkel wordt rekening gehouden met het aantal inwoners van het werkingsgebied van de filialen en uitleenposten. Dit aantal wordt vastgesteld op 160.000.Artikel 6Het samenwerkingsverband verplicht zich ertoe :1. een ambtenaar van de bevoegde provinciale dienst uit te nodigen voor elke vergadering van het samenwerkingsverband. Deze uitnodiging moet minstens een week op voorhand worden bezorgd2. uiterlijk binnen de maand een exemplaar van het verslag van elke vergadering aan de bevoegde provinciale dienst te bezorgen,3. bij elke activiteit en/of publicatie de medewerking en/of het logo van de provincie Oost-Vlaanderen te vermelden/aan te brengenArtikel 7§ 1 Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te(laten) controleren, overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 metbetrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagenen de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat,afhankelijk van het subsidiebedrag, de controlemechanismen enerzijds en eenopsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaalmoeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie anderzijds. Ditreglement is van toepassing op de samenwerkingsverbanden bedoeld in artikel3.§ 2 In afwijking van het bepaalde in § 1 volstaat voor hetsamenwerkingsverband bedoeld in artikel 4, wat betreft de stukken in functievan de financiële controle, een financieel verslag waaruit duidelijk blijkt dat detoegekende subsidie daadwerkelijk werd aangewend voor de samenwerkingtussen de filialen en uitleenposten.§3 Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de in te dienenstukken of dat het reglement niet correct werd nageleefd kan de Deputatie,onverminderd het bepaalde in de twee voorgaande leden, de toegekendesubsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geventot uitsluiting van toekomstige provinciale subsidies.Provincieraad 21 januari 2009
  4. 4. p. 4/4./...Artikel 8De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassingvan dit reglement.Artikel 9Het subsidiereglement van 11 december 2003 ter ondersteuning van desamenwerking tussen openbare bibliotheken in het kader van het StreekgerichtBibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen wordt opgeheven.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.Provincieraad 21 januari 2009

×