Advertisement

PSVK1143 ASAS SENI DIGITAL.pdf

Mar. 24, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

PSVK1143 ASAS SENI DIGITAL.pdf

 1. E-PORTFOLIO E-PORTFOLIO PSVK1143 PSVK1143 ASAS SENI DIGITAL ASAS SENI DIGITAL by khairin psv
 2. E - P O R T F O L I O P S V K 1 1 4 3 A S A S S E N I D I G I T A L E - P O R T F O L I O P S V K 1 1 4 3 A S A S S E N I D I G I T A L Nama pelajar: Khairin Nabila Binti Idrus Angka giliran: 2022232310185 No kad pengenalan: 041115020492 Kumpulan: PPISMP PSV Kod dan nama kursus: PSVK1143 Asas Seni Digital Nam pensyarah akademik: Puan Zarina binti abu bakar Tarikh hantar: 21 Mac 2023
 3. P E N G H A R G A A N P E N G H A R G A A N Setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana izin kurnianya dapat merealisasikan matlamat saya untuk menyiapkan tugasan yang diberikan bagi kod subjek PSVK 1143 asas seni digital ini dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan zarina binti abu bakar, selaku pensyarah bagi kod subjek PSVK 1143 asas seni digital kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan kepada saya untuk menyempurnakan tugasan yang diberikan. Terima kasih juga atas dorongan dan nasihat yang diberikan tanpa penat lelah semasa proses pengajaran di dalam kelas dan sepanjang tugasan ini dijalankan. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang tidak henti memberikan saya semangat dan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan tugasan ini terutamanya ibu bapa saya yang sentiasa menitipkan doa dan semangat kepada saya. Selain itu, tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan saya di dalam kelas yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam usaha untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.
 4. B I O D A T A B I O D A T A Nama pelajar: Khairin Nabila Binti Idrus Umur: 19 Tahun Kelas: PPISMP PSV Semester: 2 Ambilan: Jun 2022 Program: program persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (ppismp) Asal: Kedah Tarikh lahir: 15 November 2004
 5. I S I K A N D U N G A N I S I K A N D U N G A N 1 Maklumat perkhidmatan digital : produk 2. Big idea dan tema 3. Penghasilan poster 4. Penghasilan logo 5. Perkembangan kajian 6. Penerokaan aplikasi dan perisian digital 7. Pemilihan dan rekaan akhir kajian 8. Lampiran 9. Rujukan
 6. MAKLUMAT PERKHIDMATAN DIGITAL: PRODUK
 7. P E R K H I D M A T A N D I G I T A L Bakery Nama syarikat: Rin's Bakery Pemilik: Manager of Rin's Bakery 0146068926 Kek Kekcawan Roti Air Manisan Produk: Lot 1267, Jalan Serai Wangi 9/6, Taman Serai Wangi 2, 09400 Padang Serai, Kedah
 8. P E R K H I D M A T A N D I G I T A L Kek
 9. P E R K H I D M A T A N D I G I T A L KEK CAWAN
 10. BIG IDEA DAN TEMA
 11. B I G I D E A D A N T E M A Rin'sBakeryOfficially Rin's Bakery Rin's Bakery. Com Rinidrus22@gmail.com media sosial
 12. B I G I D E A D A N T E M A Instagram Penggunaan aplikasi instagram untuk mempromosikan produk - produk yang terdapat di Rin's Bakery. Kini, kebanyakan komuniti menggunakan aplikasi media sosial untuk menjual barang-barang mereka. Oleh itu, kedai ini akan lebih dikenali oleh semua penguna Instagram.
 13. B I G I D E A D A N T E M A WhatsApp Penggunaan aplikasi WhatsApp untuk mempromosikan produk - produk yang terdapat di Rin's Bakery. Di aplikasi ini, kita boleh mempromosikan produk kita di status. Hal ini dapat memudahkan pengurusan jual beli kerana kenalan kita dapat melihat promosi produk kita dengan mudah dengan hanya swipe sahaja. Apabila pelanggan ingin menanyakan berkenaan produk, ia hanya perlu membalas status itu sahaja. Aplikasi ini juga adalah salah satu platform utama yang digunakan oleh rakyat Malaysia dalam aktiviti harian.
 14. PENGHASILAN POSTER
 15. S U M B E R I L H A M Sumber: Pinterest.com
 16. S U M B E R I L H A M Sumber: Pinterest.com
 17. L A K A R A N R E K A L E T A K 1. ilustrasi kek tipografi Rin’s tipografi Rasberry tipografi Cake tipografi media sosial tanda halal logo syarikat ilustrasi sudu Penggunaan aplikasi Ibis Paint X
 18. L A K A R A N R E K A L E T A K 2. ✅ ilustrasi kek logo syarikat tipografi Rasberry tipografi Cake tanda halal tipografi media sosial ilustrasi sudu tipografi Rin’s Penggunaan aplikasi Ibis Paint X
 19. L A K A R A N R E K A L E T A K 3. ilustrasi kek tipografi Rin’s tipografi media sosial logo syarikat tipografi Rasberry tipografi Cake ilustrasi sudu tanda halal Penggunaan aplikasi Ibis Paint X
 20. PENGHASILAN LOGO
 21. S U M B E R I L H A M Sumber: Pinterest.com
 22. LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA - LOGO
 23. LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA Penggunaan aplikasi canva
 24. PERKEMBANGAN KAJIAN
 25. IDENTITI KORPORAT - KAD PERNIAGAAN DEPAN
 26. IDENTITI KORPORAT - KAD PERNIAGAAN Font: Eczar Semibold Belakang
 27. IDENTITI KORPORAT - KAD PERNIAGAAN Depan Belakang penggunaan aplikasi canva
 28. IDENTITI KORPORAT - KEPALA SURAT Penggunaan aplikasi powerpoint
 29. IDENTITI KORPORAT - SAMPUL SURAT Penggunaan aplikasi powerpoint
 30. IDENTITI KORPORAT -pembungkusan
 31. TIPOGRAFI - lakaran kecil ✅
 32. TIPOGRAFI - lakaran kasar - lakaran komprehensif
 33. TIPOGRAFI Penggunaan aplikasi canva Rin's Rin's BAKERY Clicker Script raleway Font: Font:
 34. TIPOGRAFI Font: Font: Font: Sumber: Dafont.com
 35. ILUSTRASI Lakaran kecil ✅
 36. ILUSTRASI 1. 2. 3.
 37. ILUSTRASI 4. 5.
 38. ILUSTRASI Penggunaan aplikasi Ibis Paint X
 39. ILUSTRASI 1. 2. 3.
 40. ILUSTRASI 4. 5.
 41. ILUSTRASI Penggunaan aplikasi Ibis Paint X
 42. TANDA DAGANG Make food, not war best of the best The food with attitude Font: Brusher font: Dreaming outloud all ca Font: Eczar SemiBold Font: ✅
 43. TANDA DAGANG tanda halal Sumber: Pinterest.com
 44. PENEROKAAN APLIKASI DAN PERISIAN DIGITAL
 45. Canva A p l i k a s i y a n g d i g u n a k a n
 46. dafont A p l i k a s i y a n g d i g u n a k a n
 47. Pinterest A p l i k a s i y a n g d i g u n a k a n
 48. Adobe Photoshop A p l i k a s i y a n g d i g u n a k a n
 49. Ibis Paint X A p l i k a s i y a n g d i g u n a k a n
 50. PEMILIHAN DAN REKAAN AKHIR KAJIAN
 51. kajian reka letak ✅
 52. kajian warna ✅
 53. proseS PENGHASILAN KARYA AKHIR Masukkan design, ilustrasi kek dan sudu mengikut susunan yang sesuai. kemudian masukkan tipografi tagline dan order now!. tipografi order now diletakkan inner shadow dengan angle 120 dan distance 1. 1.
 54. proseS PENGHASILAN KARYA AKHIR 2. masukkan tipografi rin’s, rasberry dan cake mengikut susunan yang sesuai
 55. proseS PENGHASILAN KARYA AKHIR 3. Masukkan logo syarikat dan logo halal
 56. proseS PENGHASILAN KARYA AKHIR 4. Masukkan icon berserta tipografi media sosial
 57. proseS PENGHASILAN KARYA AKHIR 5. naikkan brightness poster pada angka 10. akhir sekali, Save dalam file format psd dan jpeg.
 58. karya akhir Penggunaan aplikasi photoshop
 59. L A M P I R A N
 60. R U J U K A N
 61. https://www.remove.bg/ https://www.dafont.com/moviecal.font? text=Delight+in+every+bite&back=theme https://www.owner.com/blog/187-best-restaurant-taglines www.pinterest.my
 62. Terima Kasih S E K I A N
Advertisement