วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Planning Method)
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อ 1. ให้รู้จักขั้นตอนของวิธีวางแผนปฏิบัติการ 2. ให้เข้าใจขั้นตอนและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการมีส่วน...
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. มีความคิดริเริ่มและได้มีส่วนร่วมของการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 2. ได้รู้จัก...
วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Planning Method)
ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม มี 7 ขั้นตอน
เจ็ดขั้นตอนสำคัญ 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ( สภาพจริงในปัจจุบัน...
องค์ประกอบที่ต้องใช้ <ul><li>ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) </li></ul><ul><li>กฎ / กติกาของกลุ่ม </li></ul><ul><li>...
กฎ / กติกากลุ่ม <ul><li>ทุกความคิดมีคุณค่า </li></ul><ul><li>ไม่ฆ่าความคิดใคร </li></ul><ul><li>ไม่มีความคิดใดผิดถูก </li>...
วิ ธีการนี้แตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไร 1. ความรวดเร็วและการมีส่วนร่วม 2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและนำไปปฏิบ...
เมื่อใดจึงเหมาะสมในการใช้วิธีวางแผนปฏิบัติการ 1. ใช้ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับหนึ่งโครงการที่มีระยะเวลาอย่างมาก...
สาธิต วิ ธีการวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิด...
1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 2. กำหนดหัวข้อ / ประเด็น / เรื่อง ที่จะจัดทำให้ชัดเจน 3. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ แผน ข...
เราจะนำ”การแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน” ไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างไร ? คำถามสำคัญของการประชุม ( บร...
<ul><li>จะทำอะไร วางแผน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน </li></ul><ul><li>ทำเมื่อไร เม . ย .- ก . ย ....
ขั้นตอนที่ 2 : หัวใจแห่งชัยชนะ กลุ่มจินตนาการว่าเมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านคาดหวังว่า ... ปร...
ขอให้กลุ่มวิเคราะห์ว่า “ ในการที่จะทำให้การดำเนินการตามแนวทางนี้ประสบความสำเร็จ” กลุ่มเรา ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) มีข้อด...
ข้อผูกมัด : สัญญาใจ เรามุ่งมั่นจะทำอะไรเพื่อให้แนวทางของกลุ่มสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้สำเร็จ ขั้นตอนที่ 4 : เขียนเ...
ตัวอย่างของสัญญาใจ ( พันธะสัญญา / ข้อผูกมัด ) <ul><li>เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ประชา...
<ul><li>กลุ่มเรามุ่งมั่นจะ ........... </li></ul>
ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 2 จัดอบรมทักษะฯ แก่แกนนำฯ ภารกิจที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ ...
คำถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดภารกิจหลัก <ul><li>เราต้องทำอะไร / หรืออย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น...
<ul><li>สถานการณ์ ( บริบท ) </li></ul><ul><li>ระดมความคิด </li></ul><ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>หัวข้อ ( ตั้งชื่อ...
ปฏิทินกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 : ภารกิจสำคัญ หรือพันธกิจ ช่วง...
1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ที่เราได้สร้างขึ้น 2. ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3...
สรุปวิธีการวางแผนปฏิบัติการ
<ul><li>สร้างสภาพแวดล้อมที่ </li></ul><ul><li>เอื้ออำนวย </li></ul><ul><li>2. กำหนดหัวข้อของแผน </li></ul><ul><li>ที่จะจ...
<ul><li>จะทำอะไร ............................ </li></ul><ul><li>ทำเมื่อไร .............................. </li></ul><ul><li...
ขั้นตอนที่ 2 : หัวใจแห่งชัยชนะ เมื่อทำกิจกรรมในแผนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านคาดหวังว่า ...( จินตนาการ ) ประชาชนจ...
ขอให้กลุ่มวิเคราะห์ว่า “ ในการที่จะทำให้แผนปฏิบัติการประสบความสำเร็จ” กลุ่ม ( องค์กร ) มีจุดแข็ง ( ข้อดี ) และจุดอ่อน ( ข...
ข้อผูกมัด : สัญญาใจ ท่านจะมุ่งมั่นทำอะไร เพื่อให้แผนปฏิบัติการของกลุ่ม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนที่ 4 :
ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 2 ภารกิจที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ 5 :
ปฏิทินกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 : ภารกิจสำคัญ หรือพันธกิจ ช่วง...
1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ที่เราได้สร้างขึ้น 2. ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3...
วิ ธีการถกปัญหา ( ไตร่ตรอง ) ความรู้สึก! eflective Level ( ระดับไตร่ตรอง ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที...
วิ ธีการถกปัญหา ( ไตร่ตรอง ) ecisional Level ( ระดับตัดสินใจ ) “ เราจะดำเนินการในหมู่พวกเราอย่างไรเพื่อการแก้ไขแผน ?” “ เร...
เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of Participation : TOP) ผศ . ดร . วิรัติ ปานศิลา และคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ...
<ul><li>1. วิธีการถกปัญหา (Discussion (ORID) Method) </li></ul><ul><li>2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ </li></ul><ul><l...
1. วิ ธีการถกปัญหา ( ORID Method ) ความรู้สึก! ecisional Level ( ระดับตัดสินใจ ) “ เราจะดำเนินการในหมู่พวกเราอย่างไรเพื่อ...
<ul><li>สถานการณ์ ( บริบท ) </li></ul><ul><li>ระดมความคิด </li></ul><ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>หัวข้อ ( ตั้งชื่อ...
Action Planning Method เจ็ดขั้นตอนสำคัญ 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจร...
รู ปแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสม จะไปถึงได้อย่างไร ( วิธีการ ) ความเก่ง ของแต่ละคน จะทำอะไร มติที่ถูกต้อง มติร่วมกัน ของทุกคน ค...
ค่ านิยมพื้นฐาน ของผู้นำแบบเอื้ออำนวย การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำไปปฏิบัติ การไตร่ตรอง การสร้างสรรค์ การเห็นพ้องร่...
ข อขอบคุณ คณะวิทยากร คณะเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และผู้เข้ารับการอบรม ทุกท่าน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

3,411 views

Published on

วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Action Planning Method)

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

 1. 1. วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Planning Method)
 2. 2. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อ 1. ให้รู้จักขั้นตอนของวิธีวางแผนปฏิบัติการ 2. ให้เข้าใจขั้นตอนและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
 3. 3. วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. มีความคิดริเริ่มและได้มีส่วนร่วมของการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 2. ได้รู้จักบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 3. เห็นคุณค่าของกรรมวิธีอันมีประโยชน์และสามารถวางแผนฯ ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
 4. 4. วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Planning Method)
 5. 5. ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม มี 7 ขั้นตอน
 6. 6. เจ็ดขั้นตอนสำคัญ 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ( สภาพจริงในปัจจุบัน ) 4. พันธกิจ ( สัญญาใจ ) 5. ปฏิบัติการสำคัญ ( ภารกิจหลัก ) 6. ปฏิทินกิจกรรมและความรับผิดชอบ 7. การไตร่ตรอง
 7. 7. องค์ประกอบที่ต้องใช้ <ul><li>ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) </li></ul><ul><li>กฎ / กติกาของกลุ่ม </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ </li></ul><ul><ul><li>กระดาษ ฟลิบชาร์ต </li></ul></ul><ul><ul><li>กระดาษกาวย่น / วิธีการม้วนและติดกระดาษ </li></ul></ul><ul><ul><li>บัตรความคิด </li></ul></ul><ul><ul><li>ปากกาเคมี </li></ul></ul><ul><ul><li>กระดานหรือผนังสำหรับติดกระดาษ </li></ul></ul>
 8. 8. กฎ / กติกากลุ่ม <ul><li>ทุกความคิดมีคุณค่า </li></ul><ul><li>ไม่ฆ่าความคิดใคร </li></ul><ul><li>ไม่มีความคิดใดผิดถูก </li></ul><ul><li>ยอมรับความคิดของกันและกัน </li></ul><ul><li>เขียนบัตรความคิดทุกคน </li></ul><ul><li>1 หนึ่งคน 1 บัตรความคิด </li></ul><ul><li>เขียนตัวโตๆ อ่านง่าย </li></ul><ul><li>ชัดเจน มีความหมาย </li></ul><ul><li>เป็นคำหรือวลีก็ได้ </li></ul><ul><li>รักษากติกา / รักษาเวลา </li></ul>
 9. 9. วิ ธีการนี้แตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไร 1. ความรวดเร็วและการมีส่วนร่วม 2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและนำไปปฏิบัติ 3. ใช้ปฏิบัติได้จริง 4. ดีที่สุดเพราะมีผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ โดยความสมัครใจ
 10. 10. เมื่อใดจึงเหมาะสมในการใช้วิธีวางแผนปฏิบัติการ 1. ใช้ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับหนึ่งโครงการที่มีระยะเวลาอย่างมากสามเดือนถึงไม่เกิน 1 ปี 2. ใช้เมื่อต้องการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกัน 3. ใช้เมื่อต้องการแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 4. ใช้เมื่อต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร หรือการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 11. 11. สาธิต วิ ธีการวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 4. สัญญาใจ ( พันธกิจที่มุ่งมั่น ) 5. ปฏิบัติการสำคัญ ( ภารกิจหลัก ) 6. ปฏิทินกิจกรรมและความรับผิดชอบ 7. การไตร่ตรอง
 12. 12. 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 2. กำหนดหัวข้อ / ประเด็น / เรื่อง ที่จะจัดทำให้ชัดเจน 3. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ แผน ขั้นตอนที่ 1 : สถานการณ์ ( บริบท )
 13. 13. เราจะนำ”การแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน” ไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างไร ? คำถามสำคัญของการประชุม ( บริบท ) คำตอบ : คือต้องหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ?
 14. 14. <ul><li>จะทำอะไร วางแผน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน </li></ul><ul><li>ทำเมื่อไร เม . ย .- ก . ย . 53 </li></ul><ul><li>ทำที่ไหน ศาลาประชาคมตำบล ........ </li></ul><ul><li>ใครทำ คณะทำงานตำบล ...... </li></ul><ul><li>ใช้งบจากไหน งบประมาณจาก อบต ........ 40,000 บาทถ้วน </li></ul>แนวทางที่กลุ่มได้มองเห็นร่วมกันว่าจะต้องดำเนินการทันที คืออะไร
 15. 15. ขั้นตอนที่ 2 : หัวใจแห่งชัยชนะ กลุ่มจินตนาการว่าเมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านคาดหวังว่า ... ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร ประชาชนจะกล่าวขาน ( ชื่นชม ) พวกเราว่าอย่างไร
 16. 16. ขอให้กลุ่มวิเคราะห์ว่า “ ในการที่จะทำให้การดำเนินการตามแนวทางนี้ประสบความสำเร็จ” กลุ่มเรา ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) มีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้าง สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ข้อดี / จุดแข็ง ข้อจำกัด ขั้นตอนที่ 3 :
 17. 17. ข้อผูกมัด : สัญญาใจ เรามุ่งมั่นจะทำอะไรเพื่อให้แนวทางของกลุ่มสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้สำเร็จ ขั้นตอนที่ 4 : เขียนเป็นถ้อยคำร้อยแก้วแสดงความมุ่งมั่นของกลุ่มว่าจะดำเนินการอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ .................. อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืน
 18. 18. ตัวอย่างของสัญญาใจ ( พันธะสัญญา / ข้อผูกมัด ) <ul><li>เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ เป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้ดำเนินการและร่วมตรวจสอบผลสำเร็จของการ ... ลด ละ เลิก การดื่มสุราในชุมชน ........ เพื่อให้เกิดการ ... แก้ปัญหาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นการดำเนินการของประชาชนทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง </li></ul>
 19. 19. <ul><li>กลุ่มเรามุ่งมั่นจะ ........... </li></ul>
 20. 20. ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 2 จัดอบรมทักษะฯ แก่แกนนำฯ ภารกิจที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินความพึงพอใจแบบมีส่วนร่วม เวทีการมีส่วนร่วมของ ปชช .
 21. 21. คำถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดภารกิจหลัก <ul><li>เราต้องทำอะไร / หรืออย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการ ...... ลด ละ เลิก การดื่มสุราในชุมชน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนนี้ใช้ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง </li></ul>
 22. 22. <ul><li>สถานการณ์ ( บริบท ) </li></ul><ul><li>ระดมความคิด </li></ul><ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>หัวข้อ ( ตั้งชื่อ ) </li></ul><ul><li>ไตร่ตรอง </li></ul>ห้าขั้นตอนสำคัญ วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method)
 23. 23. ปฏิทินกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 : ภารกิจสำคัญ หรือพันธกิจ ช่วงเวลา / กำหนดเวลา 1 2 3 4 งบ ประ มาณ วิธีการรวบรวมข้อมูลตอบตัวชี้วัด คณะผู้รับผิด ชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 24. 24. 1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ที่เราได้สร้างขึ้น 2. ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3. ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร 4. เราจะดำเนินขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างไร ทำการสนทนาแบบมีส่วนร่วม การไตร่ตรอง ขั้นตอนที่ 7 :
 25. 25. สรุปวิธีการวางแผนปฏิบัติการ
 26. 26. <ul><li>สร้างสภาพแวดล้อมที่ </li></ul><ul><li>เอื้ออำนวย </li></ul><ul><li>2. กำหนดหัวข้อของแผน </li></ul><ul><li>ที่จะจัดทำให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>3. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ </li></ul><ul><li>แผน </li></ul>ขั้นตอนที่ 1 : สถานการณ์ ( บริบท )
 27. 27. <ul><li>จะทำอะไร ............................ </li></ul><ul><li>ทำเมื่อไร .............................. </li></ul><ul><li>ทำที่ไหน ........................... </li></ul><ul><li>ใครทำ .............................. </li></ul><ul><li>ใช้งบฯหรือไม่ จากไหน ........ </li></ul>แนวทางแก้ไขปัญหาที่กลุ่มได้มองเห็นร่วมกันว่าจะต้องดำเนินการทันที คืออะไร
 28. 28. ขั้นตอนที่ 2 : หัวใจแห่งชัยชนะ เมื่อทำกิจกรรมในแผนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านคาดหวังว่า ...( จินตนาการ ) ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร ประชาชนจะกล่าวขานถึงท่านว่าอย่างไร ?
 29. 29. ขอให้กลุ่มวิเคราะห์ว่า “ ในการที่จะทำให้แผนปฏิบัติการประสบความสำเร็จ” กลุ่ม ( องค์กร ) มีจุดแข็ง ( ข้อดี ) และจุดอ่อน ( ข้อจำกัด ) อะไรบ้าง สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ข้อจำกัด ข้อดี / จุดแข็ง ขั้นตอนที่ 3 :
 30. 30. ข้อผูกมัด : สัญญาใจ ท่านจะมุ่งมั่นทำอะไร เพื่อให้แผนปฏิบัติการของกลุ่ม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนที่ 4 :
 31. 31. ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 2 ภารกิจที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ 5 :
 32. 32. ปฏิทินกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 : ภารกิจสำคัญ หรือพันธกิจ ช่วงเวลา / กำหนดเวลา 1 2 3 4 วิธีการรวบรวมข้อมูลตอบตัวชี้วัด ตัวชี้ วัดความสำเร็จ งบ ประ มาณ รับผิดชอบ คณะผู้
 33. 33. 1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ที่เราได้สร้างขึ้น 2. ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3. ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร 4. เราจะดำเนินขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างไร ทำการสนทนาแบบมีส่วนร่วม การไตร่ตรอง ขั้นตอนที่ 7 :
 34. 34. วิ ธีการถกปัญหา ( ไตร่ตรอง ) ความรู้สึก! eflective Level ( ระดับไตร่ตรอง ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าหัวใจ : อารมณ์ ความจำ การเกี่ยวโยง R Bjective Level ( ระดับวัตถุประสงค์ ) ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูล ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าประสาทการรับรู้ --- มองเห็น ได้ยิน รู้สึก ลิ้มรส สัมผัส O อะไรนะ ?
 35. 35. วิ ธีการถกปัญหา ( ไตร่ตรอง ) ecisional Level ( ระดับตัดสินใจ ) “ เราจะดำเนินการในหมู่พวกเราอย่างไรเพื่อการแก้ไขแผน ?” “ เราจะทำร่างแรกของแผนที่แก้ไขใหม่ของเราเพื่อส่งมอบให้สภาและพิจารณา ได้เมื่อไหร่” D แล้วจะเอายังไง? nterpretative Level ( ระดับการตีความ ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิด : ความหมาย ค่านิยม และนัยสำคัญ I แล้วไงล่ะ?
 36. 36. เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of Participation : TOP) ผศ . ดร . วิรัติ ปานศิลา และคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 37. 37. <ul><li>1. วิธีการถกปัญหา (Discussion (ORID) Method) </li></ul><ul><li>2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>(Workshop Method) </li></ul><ul><li>3. วิธีการวางแผนปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>(Action Planning Method) </li></ul>เ ทคนิคพื้นฐาน ของผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม
 38. 38. 1. วิ ธีการถกปัญหา ( ORID Method ) ความรู้สึก! ecisional Level ( ระดับตัดสินใจ ) “ เราจะดำเนินการในหมู่พวกเราอย่างไรเพื่อการแก้ไขแผน ?” “ เราจะทำร่างแรกของแผนที่แก้ไขใหม่ของเราเพื่อส่งมอบให้สภา และพิจารณา ได้เมื่อไหร่” D แล้วจะเอายังไง? nterpretative Level ( ระดับการตีความ ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิด : ความหมาย ค่านิยม และนัยสำคัญ I แล้วไงล่ะ? eflective Level ( ระดับไตร่ตรอง ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าหัวใจ : อารมณ์ ความจำ การเกี่ยวโยง R Bjective Level ( ระดับวัตถุประสงค์ ) ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูล ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าประสาทการรับรู้ --- มองเห็น ได้ยิน รู้สึก ลิ้มรส สัมผัส O อะไรนะ ?
 39. 39. <ul><li>สถานการณ์ ( บริบท ) </li></ul><ul><li>ระดมความคิด </li></ul><ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>หัวข้อ ( ตั้งชื่อ ) </li></ul><ul><li>ไตร่ตรอง </li></ul>ห้าขั้นตอนสำคัญ 2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method)
 40. 40. Action Planning Method เจ็ดขั้นตอนสำคัญ 1. สถานการณ์ ( บริบท ) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ ( จินตนาการ ) 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 4. พันธกิจ ( สัญญาใจ ) 5. ปฏิบัติการสำคัญ ( ภารกิจหลัก ) 6. ปฏิทินกิจกรรมและความรับผิดชอบ 7. การไตร่ตรอง 3. วิธีการวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
 41. 41. รู ปแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสม จะไปถึงได้อย่างไร ( วิธีการ ) ความเก่ง ของแต่ละคน จะทำอะไร มติที่ถูกต้อง มติร่วมกัน ของทุกคน ความเก่งของกลุ่ม มุมมองหลากหลาย ยึดถือ พึ่งพา แสวงหา รู้ว่า การใช้อำนาจ แบบดั้งเดิม แบบเอื้ออำนวย
 42. 42. ค่ านิยมพื้นฐาน ของผู้นำแบบเอื้ออำนวย การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำไปปฏิบัติ การไตร่ตรอง การสร้างสรรค์ การเห็นพ้องร่วมกัน
 43. 43. ข อขอบคุณ คณะวิทยากร คณะเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และผู้เข้ารับการอบรม ทุกท่าน

×