Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup ve Grup Türleri

10,338 views

Published on

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisatdi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış adlı dersi için hazırlanmış bir sunumdur.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grup ve Grup Türleri

 1. 1. İŞLETME YÖNETİMİNDE GRUP VE GRUP ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYANLAR • ANIL CEYHAN • FULYA HAMZA
 2. 2. İÇİNDEKİLER• Grup Kavramı• Ekip ve ĠĢ Grubu Farkı• Grup OluĢturma Nedenleri• Grup Bilinci• Grup ÇeĢitleri  Biçimsel Gruplar  Biçimsel Olmayan Gruplar  Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Grupların Farkı• Kaynakça
 3. 3. GRUBUN TANIMIGrup; benzer amaçlı ve ortak değerleri paylaĢan kiĢilerinoluĢturduğu iliĢkiler topluluğudur.
 4. 4. EKİBİN İŞ GRUBUNDAN FARKLI YÖNLERİ İŞ GRUPLARI  EKİPLER• Bireysel iĢ çıktıları • Ortak iĢ çıktıları• Sorumluluk kiĢisel • Sorumluluk ortak ve• Yetenekler kiĢisel karĢılıklı• Liderlik güçlü • Yetenekler tamamlayıcı• Amaçlar organizasyonunki • Liderlik paylaĢılır ile aynıdır • Amaçlar ekibe zıttır
 5. 5. GRUP OLUŞTURMA NEDENLERİ• Yakınlık• Kararlarda hız sağlamak• Bilgiyi paylaĢmak• Birlik ruhu yaratmak• Sorumluluk paylaĢmak
 6. 6. İŞLETMELERDE GRUP BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEĠĢletmede doğal gruplaĢmalar kaçınılmazdır.Bir grup gösterilen, belirlenen hedeflere planlanandüzeyde ulaĢtığı zaman etkili ve baĢarılı sayılır.
 7. 7. GRUP ÇEŞİTLERİ• Birincil ve İkincil Gruplar• Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar (Formal- İnformal Gruplar)• Üyelik Grupları• Referans Grupları• İstatistiki Gruplar• Gönüllü Oluşan ve İstek Dışı Oluşan Gruplar
 8. 8. GRUP ÇEŞİTLERİEn çok görülen ayrım biçimsel ve biçimsel olmayan gruplardır.
 9. 9. BİÇİMSEL GRUPLAR• Emir Grupları• ĠĢ Grupları
 10. 10. BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLAR• Çıkar Grupları• ArkadaĢlık Grupları
 11. 11. BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYON
 12. 12. VE SON OLARAK… BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ…
 13. 13. KAYNAKÇA• Doç. Dr. Çiğdem Kırel, Yard. Doç. Dr. Aysel Kayaoğlu , Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gökdağ - Sosyal Psikoloji• Prof. Dr. Ömer Dinçer - ĠĢletme Yönetimi• Prof. Dr. Ömer Dinçer - Örgüt GeliĢtirme Teori Uygulama ve Teknikler• Prof. Dr. Zeyyat Hatiboğlu - Temel Yönetim ve Organizasyon• Prof. Dr. Enver ÖZKALP – Örgütsel DavranıĢ• Prof. Dr. Rıdvan KARALAR – Tüketici DavranıĢları• Meral CoĢkun – Grup ve Grup Dinamiği

×