SlideShare a Scribd company logo

Sherbimi psikologjik ne shkolle

Anida Ago
Anida Ago
1 of 17
PUNUAN:
SIDITA ALUSHI
ANILA MISHTO
ANIDA AGO
KLESTA DYRMISHI
MSC- PSIKOLOGJI EDUKIMI
VITI -II
 Shërbimi psikologjik në institucionet
arsimore para universitare përbën një risi për
arsimin tonë kombëtar, çka hedh edhe një
hap tjetër në përqasjen e sistemit tonë
arsimor me sistemet bashkëkohore evropiane
e botërore.
 Implementimi i tij fillon në vitin mësimor
2004-2005
 Sherbimi psikologjik në shkolla kryhet nga
Psikologu.
 Psikologu i shkollës, është një person kyç në
mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore
edukative të institucionit arsimor.
 Veprimtaria e tij zhvillohet në lidhje dhe
bashkëpunim të ngushtë me stafin
pedagogjik dhe drejtues të shkollës, me
prindërit dhe komunitetin, ku ndodhet
shkolla.
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolle
 Këshillimi realizohet përmes mbledhjeve me
anëtarët e stafit pedagogjik të shkollës dhe
komunitetit të prindërve për të
diskutuar, identifikuar dhe parandaluar
probleme të ndryshme si dhe për të
programuar ndërhyrje dhe shërbime të
nevojshme.
 - Këshillimin e stafit pedagogjik në lidhje me nevojat e nxënësve.
 - Këshillon stafin për konceptimin dhe realizimin e planit
të ndërhyrjeve në ndihmë të nxënësve.
 - Këshillon dhe ndihmon prindërit të njohin e të kuptojnë nevojat e
fëmijëve dhe reralizon veprimtari kualifikuese me ta.
 - Ndihmon stafin pedagogjik dhe prindërit për hartimin e planeve të
bashkëpunimit të shkollës me familjen.
 - Ndihmon nxënësit që kanë vështirësi e probleme përshtatjeje me
ndryshimin e klasës, ciklit apo shkollës.
 - Bashkëpunon me shërbime të ndryshme të specializuara të komunitetit
si: shërbimi shëndetësor, shërbimi social, OJF-të e ndryshme, etj.
 Psikologu ishkollës, ndihmon këshillin e
mësuesve dhe zhvillon konsultime me ta për
mbarëvajtjen e procesit mësimor edukativ.
 Identifikon së bashku me mësuesit, nxënësit
me probleme dhe parashtron planin e
trajtimit të tyre.
 - Merr pjesë në analizat vlerësuese të
veprimtarisë mësimore edukative në bazë
klase, cikli dhe shkolle.
 - Zhvillon konsultime me mësuesit dhe prindërit.
 - Merr pjesë dhe ndihmon në hartimin dhe
zbatimin e planit mësimor -edukativ të shkollës.
 - Ndihmon në mënyrë të veçantë në zhvillimin e
veprimtarive edukative që lidhen me sjellje dhe
etikën e nxënësve.
 - Koncepton ndëryhyrje dhe strategji veprimi aty
ku e gjykon të arsyshme si dhe bën rekomandime
të përshtatshme.
 - Kur është e nevojshme referon përpara këshillit
të mësuesve për rastet tipike që janë trajtuar.
Psikologu i shkollës zhvillon seanca psikologjike me
nxënës të veçantë për probleme të caktuara.
Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:
 Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë)
 - Informon drejtuesin e shkollës për atë çka
duhet të dijë.
 - Informon prindërit dhe merr miratimin e tyre.
 - Lidhet me struktura të specializuara jashtë
shkollës për të siguruar një trajtim më të mirë
të nxënësve me probleme.
Në veprimtaritë këshilluese në grup, psikologu së
bashku me dy ose më shumë nxënës, organizon
seanca në mjediset e qendrës së shërbimit
psikologjik për të zgjidhur probleme të caktuara.
Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:
 - Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë)
 - Informon drejtuesin e shkollës për atë çka
duhet të dijë.
 - Informon prindërit dhe merr aprovimin e tyre
për atë që bënë.
 - Lidhet me struktura jashtë shkollës për të
siguruar një trajtim më të specializuar
-Vlerësimit psikoedukativ përmban të dhëna për sjelljet e nxënësve
gjatë zhvillimit të procesit mësimor-edukativ.
-Qëllimi kryesor është identifikimi i faktorëve që ndikojnë në
përparimin e nxënësve dhe realizimin e procesit mësimor
edukativ. Ky informacion përdoret për t’ju dhënë përgjigje
problemeve të shkollës.
-Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:
 - Të marrë në konsideratë tërësinë e informacioneve që lidhen
me problemin.
 - Të vëzhgojë nxënësit gjatë procesit mësimor -edukativ.
 - Të realizojë vlerësimin e sjelljeve funksionale të nxënësve.
 - Të sigurojë instrumenta të vlerësimit individual.
 - Të interpretojë rezultatet e vlerësimit dhe të përcaktojë
marrëdhëniet që ekzistojnë midis rezultateve dhe arritjeve të
objektivave mësimore-edukative.
 - Të bëjë rekomandimet e nevojshme.
Psikologu ofron shërbime të tilla, si:
 - Ndihmon në përgatitjen e planit të veprimtarive për
fëmijët me nevoja të veçanta.
 - Bën vlerësimin e ecurisë së fëmijëve me nevoja të
veçanta.
 - Administron vlerësimet e bëra.
 - Bën rekomandimet e duhura.
 - Përgatit me shkrim raporte për vlerësimin.
 - Ndihmon në përgatitjen e programeve mësimore-
edukative individuale.
 - Siguron ndërhyrjen e shërbimeve të specializuara sipas
problemeve, që kanë fëmijët.
Psikologu i shkollës zhvillon veprimtari kualifikuese me
stafin pedagogjik dhe prindërit për të rritur dhe
zhvilluar njohuritë e tyre në drejtim të krijimit të një
mjedisi të përshtatshëm dhe nxitës për zhvillimin e
shëndetshëm mendor të nxënësve.
Detyrat kryesore te psikologut në këtë drejtim janë:
 - Planifikon, zhvillon dhe koordinon veprimtari
kualifikuese që trajtojnë tema për shëndetin mendor.
 - Siguron informacionin e duhur për komunitetin që
lidhet me tema të shëndetit mendor.
 - Informon mësuesit e shkollës dhe komunitetin për
shërbimet që ofron specialisti i shërbimit psikologjik i
shkollës.
Është detyrë e psikologut të përcaktojë
natyrën, qëllimin dhe shtrirjen e shërbimeve që ofron
në shkollë. Specialisti në bashkëpunim me drejtuesit
dhe mësuesit e shkollës, koncepton dhe realizon
planin e shërbimeve që i ofrohet shkollës.
Në konceptimin e veprimtarisë planifikuese studimore
psikologu merr në konsideratë:
 - Rezultatet e shkollës, krahasuar me shkollat e tjera
të rrethit dhe më gjerë.
 - Vlerësimet që janë bërë për shërbimin psikologjik.
 - Merr aprovimin e drejtuesve të shërbimit
psikologjik.
 - Merr në konsideratë dhe përfshin
komentet, sugjerimet e këshillit të
mësuesve, këshillit të prindërve dhe përfaqësive të
ndryshme të nxënësve
Praktika e zhvillimit të shërbimit psikologjik, si dukuri e re
në shkollën tonë, do t’i nënshtrohet ndryshimeve të
vazhdueshme që lidhen me konsolidimin e këtij shërbimi
në përshtatje me zhvillimet e reja në fushën e
psikologjisë. Realizimi i teknikave dhe procedurave të reja
të vlerësimit etj., realizohet nëpërmjet njohjes dhe
studimit të arritjeve të fundit të shkencës në këtë fushë.
Psikologet duhet të mbështeten, të ndihmohen dhe të
nxiten të marrin pjesë në seanca kualifikuese, për të rritur
dhe siguruar një nivel gjithmonë e më të lartë të shërbimit
psikologjik. Për këtë qëllim, psikologu i psikologjik i
shkollës duhet:
 - Të marri pjesë në mbledhje dhe trajnime profesionale.
 - Të jetë në korrent të literaturës bashkëkohore.
 - Të marrë pjesë në veprimtari edukative mësimore.
.

Recommended

Sherbimi Psikologjik ne shkolle
Sherbimi Psikologjik ne shkolleSherbimi Psikologjik ne shkolle
Sherbimi Psikologjik ne shkolleAnida Ago
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorAnida Ago
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberLeonard Carcani
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Anida Ago
 
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolleAnida Ago
 
“Qendër për të moshuar” (Plan Biznesi)
“Qendër për të moshuar” (Plan Biznesi)“Qendër për të moshuar” (Plan Biznesi)
“Qendër për të moshuar” (Plan Biznesi)KetiGjipali
 

More Related Content

What's hot

Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
 
Sindroma Down
Sindroma DownSindroma Down
Sindroma DownAnida Ago
 
Familja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneInternet VloraAlb
 
Shkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i sajShkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i sajFleurati
 
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).pptEdaKotarja
 
Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sara Miria
 
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Andi Metaliaj
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrieravniv
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
 
Bullizmi në shkolla
Bullizmi në shkollaBullizmi në shkolla
Bullizmi në shkollaEdiola Cepele
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitValbona Imeraj
 
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownAnida Ago
 

What's hot (20)

Disiplina pozitive dhe sjellja pozitive
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitiveDisiplina pozitive dhe sjellja pozitive
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitive
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Sindroma Down
Sindroma DownSindroma Down
Sindroma Down
 
Familja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten tone
 
Shkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i sajShkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i saj
 
Dhuna!
Dhuna!Dhuna!
Dhuna!
 
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
 
Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1
 
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
 
Adoleshenca
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshenca
 
Lakimi emrit
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrier
 
Projekt karrier
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 
stresi
stresistresi
stresi
 
Bullizmi në shkolla
Bullizmi në shkollaBullizmi në shkolla
Bullizmi në shkolla
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenit
 
Problemet e adoleshenteve
Problemet e adoleshenteveProblemet e adoleshenteve
Problemet e adoleshenteve
 
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
 

Viewers also liked

PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja imePROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime#MesueseAurela Elezaj
 
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)Dajana Gjini
 
Kalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKe Keiss
 
Pogradeci
Pogradeci Pogradeci
Pogradeci Ke Keiss
 
Projekt.histori
Projekt.historiProjekt.histori
Projekt.historibaftjar
 
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniPunim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniVeton Sopjani
 
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori 6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori #MesueseAurela Elezaj
 
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! #MesueseAurela Elezaj
 
Detyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjiDetyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjirediz
 
Projekt Elbasani
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt ElbasaniAnisa Kreka
 
Instrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitInstrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitstudent
 

Viewers also liked (19)

PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja imePROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
 
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
 
Kalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e Krujes
 
Saranda
SarandaSaranda
Saranda
 
Saranda
Saranda Saranda
Saranda
 
Pogradeci
Pogradeci Pogradeci
Pogradeci
 
Berati qytet
Berati qytetBerati qytet
Berati qytet
 
Projekt.histori
Projekt.historiProjekt.histori
Projekt.histori
 
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniPunim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
 
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori 6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
 
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
 
Detyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjiDetyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologji
 
Projekt Elbasani
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt Elbasani
 
Berati
BeratiBerati
Berati
 
KALAJA E ELBASANIT...
KALAJA E ELBASANIT...KALAJA E ELBASANIT...
KALAJA E ELBASANIT...
 
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodrenTurizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
 
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
 
Durresi
DurresiDurresi
Durresi
 
Instrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitInstrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimit
 

Similar to Sherbimi psikologjik ne shkolle

Presentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiAnida Rroshi
 
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikEdlira Ekmekciu
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Zekë Muqkurtaj
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Zekë Muqkurtaj
 
Suksesi në rritje
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritjeAnida Rroshi
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiGentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiGentrit Kastrati
 
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikEdlira Ekmekciu
 
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesimKl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesimZekirja Latifi
 
Testimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliirena kotobelli
 
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doc
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.docLIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doc
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doccvffees
 
_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.pptshpresa14
 
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptxcomputerpc6
 
Kujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësitKujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësitValbona Imeraj
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEALB-AID Kukes
 

Similar to Sherbimi psikologjik ne shkolle (20)

Presentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimi
 
Ese Pedagogjie
Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese Pedagogjie
 
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjik
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
 
Suksesi në rritje
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritje
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastrati
 
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjik
 
ESE
ESEESE
ESE
 
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesimKl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
 
Testimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelli
 
Mesimi Bashkekohor
Mesimi BashkekohorMesimi Bashkekohor
Mesimi Bashkekohor
 
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doc
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.docLIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doc
LIBËR-MËSUESI-QYTETARIA-7.doc
 
_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt
 
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Leksioni 1.pptx
Leksioni 1.pptxLeksioni 1.pptx
Leksioni 1.pptx
 
Kujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësitKujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësit
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
 

More from Anida Ago

Present perfect simple vs continuous.docx
Present perfect simple vs continuous.docxPresent perfect simple vs continuous.docx
Present perfect simple vs continuous.docxAnida Ago
 
A lenda da Rozafa.pptx
A lenda da Rozafa.pptxA lenda da Rozafa.pptx
A lenda da Rozafa.pptxAnida Ago
 
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptx
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptxfruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptx
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptxAnida Ago
 
A lenda do dragao.ppt
A lenda do dragao.pptA lenda do dragao.ppt
A lenda do dragao.pptAnida Ago
 
Fruits! I like I dont like...
Fruits! I like I dont like... Fruits! I like I dont like...
Fruits! I like I dont like... Anida Ago
 
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes DownAnida Ago
 
Terapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineAnida Ago
 
Crregullimi i panikut
Crregullimi i panikutCrregullimi i panikut
Crregullimi i panikutAnida Ago
 
I go to preschool
I go to preschoolI go to preschool
I go to preschoolAnida Ago
 
Friendship for children
Friendship for childrenFriendship for children
Friendship for childrenAnida Ago
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëAnida Ago
 
Teoria e inteligjencave të shumëfishta
Teoria e inteligjencave të shumëfishtaTeoria e inteligjencave të shumëfishta
Teoria e inteligjencave të shumëfishtaAnida Ago
 
Menorrhagjia
MenorrhagjiaMenorrhagjia
MenorrhagjiaAnida Ago
 
Albanian flag
Albanian flagAlbanian flag
Albanian flagAnida Ago
 
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)Albanian fairytales (Perralla shqiptare)
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)Anida Ago
 

More from Anida Ago (20)

Present perfect simple vs continuous.docx
Present perfect simple vs continuous.docxPresent perfect simple vs continuous.docx
Present perfect simple vs continuous.docx
 
A lenda da Rozafa.pptx
A lenda da Rozafa.pptxA lenda da Rozafa.pptx
A lenda da Rozafa.pptx
 
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptx
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptxfruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptx
fruit-game-fun-activities-games-games_143642.pptx
 
A lenda do dragao.ppt
A lenda do dragao.pptA lenda do dragao.ppt
A lenda do dragao.ppt
 
Town
TownTown
Town
 
Fruits! I like I dont like...
Fruits! I like I dont like... Fruits! I like I dont like...
Fruits! I like I dont like...
 
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down
12 keqpercaktime te zakonshme rreth Sindromes Down
 
Terapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu online
 
Crregullimi i panikut
Crregullimi i panikutCrregullimi i panikut
Crregullimi i panikut
 
Racism
RacismRacism
Racism
 
I go to preschool
I go to preschoolI go to preschool
I go to preschool
 
Friendship for children
Friendship for childrenFriendship for children
Friendship for children
 
Lidershipi
LidershipiLidershipi
Lidershipi
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punë
 
Teoria e inteligjencave të shumëfishta
Teoria e inteligjencave të shumëfishtaTeoria e inteligjencave të shumëfishta
Teoria e inteligjencave të shumëfishta
 
Vetevrasja
VetevrasjaVetevrasja
Vetevrasja
 
Menorrhagjia
MenorrhagjiaMenorrhagjia
Menorrhagjia
 
Albanian flag
Albanian flagAlbanian flag
Albanian flag
 
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)Albanian fairytales (Perralla shqiptare)
Albanian fairytales (Perralla shqiptare)
 
Albania,
Albania,Albania,
Albania,
 

Sherbimi psikologjik ne shkolle

 • 1. PUNUAN: SIDITA ALUSHI ANILA MISHTO ANIDA AGO KLESTA DYRMISHI MSC- PSIKOLOGJI EDUKIMI VITI -II
 • 2.  Shërbimi psikologjik në institucionet arsimore para universitare përbën një risi për arsimin tonë kombëtar, çka hedh edhe një hap tjetër në përqasjen e sistemit tonë arsimor me sistemet bashkëkohore evropiane e botërore.  Implementimi i tij fillon në vitin mësimor 2004-2005
 • 3.  Sherbimi psikologjik në shkolla kryhet nga Psikologu.  Psikologu i shkollës, është një person kyç në mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore edukative të institucionit arsimor.  Veprimtaria e tij zhvillohet në lidhje dhe bashkëpunim të ngushtë me stafin pedagogjik dhe drejtues të shkollës, me prindërit dhe komunitetin, ku ndodhet shkolla.
 • 6.  Këshillimi realizohet përmes mbledhjeve me anëtarët e stafit pedagogjik të shkollës dhe komunitetit të prindërve për të diskutuar, identifikuar dhe parandaluar probleme të ndryshme si dhe për të programuar ndërhyrje dhe shërbime të nevojshme.
 • 7.  - Këshillimin e stafit pedagogjik në lidhje me nevojat e nxënësve.  - Këshillon stafin për konceptimin dhe realizimin e planit të ndërhyrjeve në ndihmë të nxënësve.  - Këshillon dhe ndihmon prindërit të njohin e të kuptojnë nevojat e fëmijëve dhe reralizon veprimtari kualifikuese me ta.  - Ndihmon stafin pedagogjik dhe prindërit për hartimin e planeve të bashkëpunimit të shkollës me familjen.  - Ndihmon nxënësit që kanë vështirësi e probleme përshtatjeje me ndryshimin e klasës, ciklit apo shkollës.  - Bashkëpunon me shërbime të ndryshme të specializuara të komunitetit si: shërbimi shëndetësor, shërbimi social, OJF-të e ndryshme, etj.
 • 8.  Psikologu ishkollës, ndihmon këshillin e mësuesve dhe zhvillon konsultime me ta për mbarëvajtjen e procesit mësimor edukativ.  Identifikon së bashku me mësuesit, nxënësit me probleme dhe parashtron planin e trajtimit të tyre.
 • 9.  - Merr pjesë në analizat vlerësuese të veprimtarisë mësimore edukative në bazë klase, cikli dhe shkolle.  - Zhvillon konsultime me mësuesit dhe prindërit.  - Merr pjesë dhe ndihmon në hartimin dhe zbatimin e planit mësimor -edukativ të shkollës.  - Ndihmon në mënyrë të veçantë në zhvillimin e veprimtarive edukative që lidhen me sjellje dhe etikën e nxënësve.  - Koncepton ndëryhyrje dhe strategji veprimi aty ku e gjykon të arsyshme si dhe bën rekomandime të përshtatshme.  - Kur është e nevojshme referon përpara këshillit të mësuesve për rastet tipike që janë trajtuar.
 • 10. Psikologu i shkollës zhvillon seanca psikologjike me nxënës të veçantë për probleme të caktuara. Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:  Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë)  - Informon drejtuesin e shkollës për atë çka duhet të dijë.  - Informon prindërit dhe merr miratimin e tyre.  - Lidhet me struktura të specializuara jashtë shkollës për të siguruar një trajtim më të mirë të nxënësve me probleme.
 • 11. Në veprimtaritë këshilluese në grup, psikologu së bashku me dy ose më shumë nxënës, organizon seanca në mjediset e qendrës së shërbimit psikologjik për të zgjidhur probleme të caktuara. Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:  - Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë)  - Informon drejtuesin e shkollës për atë çka duhet të dijë.  - Informon prindërit dhe merr aprovimin e tyre për atë që bënë.  - Lidhet me struktura jashtë shkollës për të siguruar një trajtim më të specializuar
 • 12. -Vlerësimit psikoedukativ përmban të dhëna për sjelljet e nxënësve gjatë zhvillimit të procesit mësimor-edukativ. -Qëllimi kryesor është identifikimi i faktorëve që ndikojnë në përparimin e nxënësve dhe realizimin e procesit mësimor edukativ. Ky informacion përdoret për t’ju dhënë përgjigje problemeve të shkollës. -Gjatë ofrimit të këtij shërbimi psikologu duhet:  - Të marrë në konsideratë tërësinë e informacioneve që lidhen me problemin.  - Të vëzhgojë nxënësit gjatë procesit mësimor -edukativ.  - Të realizojë vlerësimin e sjelljeve funksionale të nxënësve.  - Të sigurojë instrumenta të vlerësimit individual.  - Të interpretojë rezultatet e vlerësimit dhe të përcaktojë marrëdhëniet që ekzistojnë midis rezultateve dhe arritjeve të objektivave mësimore-edukative.  - Të bëjë rekomandimet e nevojshme.
 • 13. Psikologu ofron shërbime të tilla, si:  - Ndihmon në përgatitjen e planit të veprimtarive për fëmijët me nevoja të veçanta.  - Bën vlerësimin e ecurisë së fëmijëve me nevoja të veçanta.  - Administron vlerësimet e bëra.  - Bën rekomandimet e duhura.  - Përgatit me shkrim raporte për vlerësimin.  - Ndihmon në përgatitjen e programeve mësimore- edukative individuale.  - Siguron ndërhyrjen e shërbimeve të specializuara sipas problemeve, që kanë fëmijët.
 • 14. Psikologu i shkollës zhvillon veprimtari kualifikuese me stafin pedagogjik dhe prindërit për të rritur dhe zhvilluar njohuritë e tyre në drejtim të krijimit të një mjedisi të përshtatshëm dhe nxitës për zhvillimin e shëndetshëm mendor të nxënësve. Detyrat kryesore te psikologut në këtë drejtim janë:  - Planifikon, zhvillon dhe koordinon veprimtari kualifikuese që trajtojnë tema për shëndetin mendor.  - Siguron informacionin e duhur për komunitetin që lidhet me tema të shëndetit mendor.  - Informon mësuesit e shkollës dhe komunitetin për shërbimet që ofron specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës.
 • 15. Është detyrë e psikologut të përcaktojë natyrën, qëllimin dhe shtrirjen e shërbimeve që ofron në shkollë. Specialisti në bashkëpunim me drejtuesit dhe mësuesit e shkollës, koncepton dhe realizon planin e shërbimeve që i ofrohet shkollës. Në konceptimin e veprimtarisë planifikuese studimore psikologu merr në konsideratë:  - Rezultatet e shkollës, krahasuar me shkollat e tjera të rrethit dhe më gjerë.  - Vlerësimet që janë bërë për shërbimin psikologjik.  - Merr aprovimin e drejtuesve të shërbimit psikologjik.  - Merr në konsideratë dhe përfshin komentet, sugjerimet e këshillit të mësuesve, këshillit të prindërve dhe përfaqësive të ndryshme të nxënësve
 • 16. Praktika e zhvillimit të shërbimit psikologjik, si dukuri e re në shkollën tonë, do t’i nënshtrohet ndryshimeve të vazhdueshme që lidhen me konsolidimin e këtij shërbimi në përshtatje me zhvillimet e reja në fushën e psikologjisë. Realizimi i teknikave dhe procedurave të reja të vlerësimit etj., realizohet nëpërmjet njohjes dhe studimit të arritjeve të fundit të shkencës në këtë fushë. Psikologet duhet të mbështeten, të ndihmohen dhe të nxiten të marrin pjesë në seanca kualifikuese, për të rritur dhe siguruar një nivel gjithmonë e më të lartë të shërbimit psikologjik. Për këtë qëllim, psikologu i psikologjik i shkollës duhet:  - Të marri pjesë në mbledhje dhe trajnime profesionale.  - Të jetë në korrent të literaturës bashkëkohore.  - Të marrë pjesë në veprimtari edukative mësimore.
 • 17. .