Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bí quyết trình bày từ diễn giả số 1

594 views

Published on

Diễn giả: Quách Tuấn Khanh

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bí quyết trình bày từ diễn giả số 1

 1. 1. BÍ QUYEÁT TRÌNH BAØYTÖØ DIEÃN GIAÛ HAØNG ÑAÀUDieãn giaû: QUAÙCH TUAÁN KHANH
 2. 2. SÔ ÑOÀ TRUYEÀN THOÂNG Ngöôøi trình Thoâng ñieäp Khaùn giaû baøy Maõ hoùa Giaûi maõ Phaûn hoài
 3. 3. PHAÂN TÍCH KHAÙN GIAÛ  Caáp ñoä 1: Ngöôøi nghe bò eùp buoäc hay tình nguyeän?  Caáp ñoä 2: Phaân tích caùc ñaëc ñieåm khaùn giaû  Soá löôïng  Trình ñoä hoïc vaán  Gia ñình  Toân giaùo  Giôùi tính  Kinh nghieäm caù nhaân  Nhoùm baïn/Hoäi ñoaøn  Ngheà nghieäp, tuoåi taùc  Caáp ñoä 3: Söï quan taâm vaø kieán thöùc veà ñeà taøi  Caáp ñoä 4: Thaùi ñoä, quan nieäm, caùc giaù trò & nguyeân taéc
 4. 4. Quan nieäm Caùc giaù trò vaø nguyeân taéc Thaùi ñoä (Attitude): - Ñeà taøi noùi chuyeän - Muïc tieâu cuûa ngöôøi trình baøy - Baûn thaân ngöôøi trình baøy - Phong caùch trình baøy
 5. 5. LUOÂN HÖÔÙNG ÑEÁN KHAÙN GIAÛ Toâi noùi chuyeän vôùi ai? Khaùn giaû chôø ñôïi gì töø baøi noùi cuûa toâi? Thoâng ñieäp, ñeà taøi gì phuø hôïp nhaát vôùi hoï? Muïc tieâu cuûa toâi laø gì? Toâi neân chia seû nhöõng thoâng tin gì, trình baøy chuùng nhö theá naøo, vaän duïng nhöõng ví duï gì cho phuø hôïp? Ích lôïi gì cho khaùn giaû? Hoï caàn gì? Ñieàu gì seõ thuyeát phuïc hoï? Laøm gì ñeå hoï chuù yù suoát baøi noùi
 6. 6. ÑEÀ CÖÔNG BAØI TRÌNH BAØY MÔÛ ÑAÀU Daãn yù 3-4 YÙ CHÍNH (minh hoïa, chuyeån yù)Xem xeùt tính logic, trìnhtöï, tính suoân seû, töï Toùm yùnhieân cuûa caùc yù… KEÁTtöø goùc ñoä ngöôøi THUÙCnghe
 7. 7. SOAÏN NOÄI DUNG TRÌNH BAØYBöôùc 1: Thieát laäp muïc tieâu baøi noùi Sau khi toâi chaám döùt baøi dieãn thuyeát, khaùn giaû seõ laøm gì?Böôùc 2: Choïn caùc yù chính Caùc yù chính phaûi lieân quan ñeán khaùn giaû, ñuû möùc ñoä quan troïng cho hoï nhôù vaø gaén vôùi muïc tieâu cuûa baïn. Caùc yù phaûi noái tieáp nhau theo moät traät töï hôïp lyùBöôùc 3: Choïn caùch minh hoïa Ví duï, trích daãn, so saùnh, töông phaûn, döõ lieäu, keát quaû khaûo saùt, caâu chuyeän, hình aûnh, bieåu ñoà, ñoaïn phim… Caùc minh hoïa phaûi laøm roõ yù chính vaø phuø hôïp
 8. 8. SOAÏN NOÄI DUNG TRÌNH BAØY Böôùc 4: Choïn caùch môû ñaàu  AÁn töôïng, loâi cuoán ngay söï chuù yù cuûa ngöôøi nghe vaøo baøi noùi  Daãn yù mình seõ trình baøy, muïc tieâu baøi trình baøy Böôùc 5: Keát thuùc baøi noùi  Toùm yù mình ñaõ trình baøy; keát nhanh, quyeát ñoaùn, xoaùy vaøo muïc tieâu  Kích thích haønh ñoäng töø ngöôøi nghe: aùp duïng nhöõng gì ñöôïc nghe, quyeát ñònh haønh ñoäng theo ñieàu baïn muoán
 9. 9. NOÄI DUNG THUYEÁT PHUÏC  Veõ ra böùc tranh töông lai töôi ñeïp, ñaùp öùng ñuùng nhu caàu ngöôøi nghe, neáu ngöôøi nghe laøm theo yù muoán cuûa mình  Coù ñam meâ vôùi nhöõng gì baïn ñang trình baøy  Duøng nhöõng caâu chuyeän maø caù nhaân mình töøng traûi qua  Duøng kyõ thuaät laëp ñi laëp laïi  Thuùc giuïc haønh ñoäng, duøng ñoäng töø  Duøng hình aûnh, taïo aán töôïng
 10. 10. GIAÛM HOÀI HOÄP KHI TRÌNH BAØY Chuẩn bị kỹ lưỡng Hình dung kết quả (visualization) Đi bộ hoặc nhắm mắt lại và hít thở sâu Nói vài câu trước khi lên sân khấu để “thông” cổ họng Nhắp nước mát hoặc ấm, cắn nhẹ lưỡi để có nước bọt Xác định điểm dừng trên sân khấu trước, cười với khán giả Kiểm soát hai tay
 11. 11. “NOÄI DUNG” TRUYEÀN ÑAÏT  Trong trình baøy tröôùc coâng chuùng: 55% ngoân ngöõ cô theå 38% gioïng noùi 7% töø ngöõ
 12. 12. GIOÏNG NOÙI  Gioïng noùi phaùt ra töø phoåi, coå hoïng (daây thanh aâm), löôõi vaø moâi.  Ñoä rung cuûa gioïng noùi laø do moâi vaø löôõi, ñoä vang to nhoû hay xa gaàn laø do phoåi vaø coå hoïng.  Ngöõ ñieäu: noùi baèng gioïng khaùc nhau coù theå taïo nhöõng yù nghóa khaùc nhau  Nhaán maïnh: nhaán nhöõng töø quan troïng neâu baät yù nghóa  Haõy noùi vôùi moät gioïng töï nhieân!
 13. 13. CÖÛ CHÆ LUÙC TRÌNH BAØY Töông xöùng vôùi lôøi noùi. Phuø hôïp vôùi boái caûnh Roõ raøng, döùt khoaùt, nhöng ñöøng laïm duïng Theå hieän caûm xuùc, giuùp hình dung moät haønh ñoäng, gôïi yù moät chæ daãn, baét chöôùc moät nhaân vaät ñang ñöôïc ñeà caäp
 14. 14. www.quachtuankhanh.net www.nll.edu.vn

×