MVT: LÒ ĐỐT RÁC THẢI SANKYO CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

1,963 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MVT: LÒ ĐỐT RÁC THẢI SANKYO CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

 1. 1. C Â T C ÅH ÀT EVE T UÑ Â R VE C C,S ) O G Y OP A R IÄ H ÛO( E IT C .JC N N T TT us û a g3 tan aU i x s á0 K a T iâ- . h â T iâ- . o gÑ - aN ä rïô T à ,o øh ø nme , o2 1 h â he P K a he Q Ñ á a H ø o : n m n m n n i T l0 . 6 36 3 e: 4 6 7 6 1 F x 0 . 2 66 6 . a : 4 67 38 E i t v ts@g i o mal r i .c mal m : e ej .c We st: w .e itopc m.n b i w wt v c r.o v e r e H tn : . u(9 8 66 6 ) Mr. u e (9 2 49 4 ) ol e MrT ù 4 7 9 9 & s T y á0 1 0 9 8 i 0 t
 2. 2. JSC C, . CC E IT EVTR - - 2
 3. 3. JSC C, . CC E IT EVTR - - 3
 4. 4. JSC C, . CC E IT EVTR - - 4
 5. 5. JSC C, . CC E IT EVTR - - 5
 6. 6. JSC C, . CC E IT EVTR - - 6
 7. 7. JSC C, . CC E IT EVTR - - 7
 8. 8. JSC C, . CC E IT EVTR - - 8
 9. 9. JSC C, . CC E IT EVTR - - 9
 10. 10. JSC C, . CC E IT EVTR - 0- 1
 11. 11. JSC C, . CC E IT EVTR - 1- 1
 12. 12. JSC C, . CC E IT EVTR - 2- 1
 13. 13. H n a hb õa ìh û a rù n i c he t ï c ö ñ ô x û ù iä rn h a ö ï öl n ag c y d ñ n c ôh a tiä o a g h øo ø he n n C c s ûatà v ø éñ ë ù ô ôh ï n alp a ma ag a t y ,JS He t ï : iä rn n ag . O n iã n ë , u ù û Âhe a g q ati m n a v øo c ûu grä . ah â av ø o g i n n CC TC P ö n p a x û ùiät ï : h ô g h ù öl he rn p y n ag E T ät n rù ñ á h ùtuc â . a r g a , o c a h ûo g p u c t y n VI RE TC s ûatà v ø iá ò ö ïx âlén a t âma b è b õa he t ï . ô ôh ï n at e b ñ ô a a g y rn ë a g a rù iä rn ag h t c y p e t n i c n ag - 3- 1
 14. 14. H n a hb õa ìh û a rù n i c he t ï c ö ñ ô x û ù iä rn h a ö ï öl n ag c y c u e täk á a t n h y â a e rù r g n p t c o k uv ïh y äL ïN m. h ö ue u a c n c JSC C, . CC E IT EV TR Ma ñ ù v øh t á e t n n alø ë ö g ac iit â r g h ø t n ebn o o C â n a ñ n p a la rùv øh rùv øløo o g h â a g h â o ïa ac o a a oñ á n n n i c c o t- ôs ûatà v ø iá ò ö ïx âlén a t âma b è b õa he t ï . C ôh ï n at e b ñ ô a a g y rn ë a g a rù iä rn ag h t c y p e t n i c n ag- o gv øihh a.g yc ï n añ ëoñ á a . S á asn o ï a a h h øa løo rù n tn n t t c - 4- 1
 15. 15. JSC C, . H n a hb õa t ô k i öd ï løo rùñ ô x û ù ìh û a rù r ù h s ûu g oñ á a ö ï öl n i c öc c r n n n p t c t c te hn tö c å u e c o láv øo tuc â h o ìh h ù ot y à h â a añ áh ûo g n y CC E IT EV TR Ma ñ ù v øh t á e t n n alø ë ö g ac iit â r g h ø t n ebn o o Ma b è p a la rùv øo ï o gc ûløo ë a g h â o ïa ah a ñ ä u oñ á t n n i c t n a t- ôs ûatà v ø iá ò ö ïx âlén a t âma b è b õa he t ï . C ôh ï n at e b ñ ô a a g y rn ë a g a rù iä rn ag h t c y p e t n i c n ag- a x n x n q a hv ãtô tá h â b on iã mo t ô g C â a h u g u n a ö io k o g ò âhe y n t n m âr ø . i ön - 5- 1
 16. 16. JSC C, . H n a hb õa t ô k i öd ï løo rùñ ô x û ù ìh û a rù r ù h s ûu g oñ á a ö ï öl n i c öc c r n n n p t c t c te hn tö c å u e c o láv øo tuc â h o ìh h ù ot y à h â a añ áh ûo g n y CC E IT EV TR Ma ñ ù v ø ë e c ûn alø ë ö g ama b â u h ø t n t n a o Ma b è p a la rùv øo ï o gc ûløo ë a g h â o ïa ah a ñ ä u oñ á t n n i c t n a t- ôs ûatà v ø iá ò ö ïx âlén a t ân àtøa ro g he tïu ä lù C ôh ï n at e b ñ ô a a g y rn e öñ á u ä , iä a ro g u ag h t c y p e n t n n i n a b ox n q a h C ö c ùg o ñe c iás ù c ác oc â t n . a u g u n . h a on u à iä he a g a h o g r h n n u n p n ì - 6- 1

×