SlideShare a Scribd company logo
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy
Bài tập hóa lí – tập 3                                     1
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy
    Bµi tËp hãa lÝ (tËp 3): §iÖn hãa häc

        -  ChØ ®¹o néi dung: Ths. Bïi Thu Quúnh
        -  Biªn tËp néi dung: NguyÔn H÷u HiÖu
                    NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o
                    NguyÔn ThÞ Chinh
                    Ng« V¨n TuÊn
                    Ng« Quang Huy
                    §Æng Thanh HuyÒn
                    Vò ThÞ Ngäc Mai
                    §ç ThÞ Thanh Thñy
        -  Söa b¶n in: NguyÔn H÷u HiÖu
                Ng« V¨n TuÊn
        -  Tr×nh bµy b×a: NguyÔn H÷u HiÖu
Bài tập hóa lí – tập 3                                     2
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


                  Lêi nãi ®Çu
    Bµi tËp hãa lÝ tËp 3 lµ quyÓn thø 3 trong bé s¸ch “Bµi tËp hãa lÝ” do nhãm sinh
viªn §HSP Hãa häc K8 tr−êng ®¹i häc H¶i Phßng biªn so¹n d−íi sù chØ dÉn cña c« gi¸o
gi¶ng viªn th¹c sÜ Bïi Thu Quúnh.
    QuyÓn nµy lµ tËp hîp c¸c bµi tËp hãa lÝ cña phÇn “§iÖn hãa häc” ®−îc tr×nh bµy
theo 3 ch−¬ng
        Ch−¬ng I: Dung dÞch ®iÖn ph©n
        Ch−¬ng II: Nguyªn tè Ganvani
        Ch−¬ng III: §iÖn ph©n vµ qu¸ thÕ
    Víi mçi ch−¬ng chóng t«i cè g¸ng tr×nh bµy theo thø tù ®i tõ lÝ thuyÕt chñ ®¹o ®Õn
bµi tËp vµ gîi ý ®¸p ¸n
    C¸c bµi tËp ®−îc tr×nh bµy theo m« - tuýp c¸c bµi dÔ xen lÉn gi÷a c¸c bµi tËp ®ßi
hái t− duy s©u.
    Chóng t«i mong r»ng ®©y sÏ lµ tµi liÖu bæ Ých cho sinh viªn nghµnh s− ph¹m nãi
riªng vµ sinh viªn ngµnh hãa häc nãi chung, vµ lµ tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c gi¶ng viªn
gi¶ng d¹y bé m«n Hãa lÝ.
    Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, kÝnh mong sù
gãp ý cña c¸c b¹n sinh viªn còng nh− quý thÇy c« ®Ó gi¸o tr×nh cµng ngµy cµng hoµn
thiÖn.

                                Nhãm t¸c gi¶

    Chó ý: Gi¸o tr×nh ®· ®−îc nhµ n−íc b¶o hé b¶n quyÒn, mäi hµnh vi in Ên, sao
chÐp, foto copy kh«ng ®−îc sù cho phÐp cña t¸c gi¶ ®Òu lµ hµnh vi vi ph¹m b¶n quyªn t¸c
gi¶ vµ sÏ bÞ xö lÝ theo luËt b¶n quyÒn hiÖn hµnh.
Bài tập hóa lí – tập 3                                     3
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


          Ch−¬ng 1: Dung dÞch ®iÖn ph©n
                   ------------888-----------

                   A. LÝ thuyÕt chñ ®¹o

A.1. §é dÉn ®iÖn cña dung dÞch ®iÖn ph©n
a.1.1. §é dÉn ®iÖn riªng ( )
    §iÖn trë suÊt : lµ ®iÖn trë riªng cña vËt dÉn cã S= 1cm2 vµ ®é dµi lµ 1 cm . Hay lµ
    ®iÖn trë cña mét h×nh khèi cã c¹nh 1 cm. §¬n vÞ :
               S
           ρ = R.
               l
    S : tiÕt diÖn d©y dÉn(cm2)
    l : chiÒu dµi d©y dÉn(cm);
                                           -1
    §é dÉn ®iÖn riªng : lµ ®¹i l−îng nghÞch ®¶o cña ®iÖn trë suÊt . §¬n vÞ :    . cm-1
             1 l
          χ=   .
             R S
    H»ng sè b×nh : k . §¬n vÞ : cm-1
             l
          k=   = χ .R
             S
A.1.2. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng (
    §é dÉn ®iÖn riªng : lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn cña dung dÞch
    ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau . §¬n vÞ : -1. cm2. ®lg-1
             1000.χ
          λ=
              CN
    CN : ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng (N)
    §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn : (
    §èi víi chÊt ®iÖn ph©n yÕu :
          λ∞ = λ .α
    §èi víi c¸c chÊt ion : víi   vµ   lµ linh ®é ion


          λ∞ = λ∞ + + λ∞ −
    Linh ®é ion : cïng thø nguyªn víi ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng
Bài tập hóa lí – tập 3                                     4
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


          λ∞ + = V + .F
          λ∞ − = V − .F
    V+ , V- : tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion t−¬ng øng( von/ cm)
    F = 96500

A.2. Sè t¶i (t)
A.2.1. Kh¸i niÖm :
    Sè t¶i cña mét d¹ng ion lµ tØ sè gi÷a ®iÖn l−îng do d¹ng ion ®ã
                      B. Bµi tËp

B.1. §Ò bµi.
  1. §é ph©n li α cña mét chÊt ®iÖn ph©n yÕu trong dung dÞch n−íc cã thay ®æi kh«ng
    vµ thay ®æi nh− thÕ nµo khi t¨ng nhiÖt ®é?

  2. H»ng sè ph©n li Kc cña mét chÊt ®iÖn ph©n yÕu sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo khi thay
    dung m«i n−íc b»ng r−îu metylic ? (bá qua t−¬ng t¸c hãa häc gi÷a chÊt tan vµ
    dung m«i . H»ng sè ®iÖn m«i
     ε H O < ε CH OH
       2      3  3. H·y biÓu thÞ h»ng sè ph©n li hoµn toµn cña axit cacbonic qua ®é ph©n li α vµ nång
    ®é C.

  4. Nh÷ng nguyªn nh©n cña sù ph©n li chÊt ®iÖn ph©n thµnh c¸c ion trong dung dÞch?

  5. Cho biÕt nh÷ng ®¹i l−îng nhiÖt ®éng nµo ®Æc tr−ng cho sù hidrat hãa ion ? Cã thÓ
    tiªn ®o¸n kh¶ n¨ng hidrat hãa ion trong dung dÞch dùa vµo ®é lín vµ dÊu cña c¸c
    ®¹i l−îng ®ã hay kh«ng ? Gi¶i thÝch ?

  6. ë mét nång ®é ®· cho , ®é ph©n li cña hai axit h÷u c¬ mét chøc b»ng 0,2 vµ 0,5 .
    Axit nµo sÏ cã h»ng sè ph©n li lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn?

  7. Sù phô thuéc cña h»ng sè ph©n li cña axit propionic C3H7COOH vµo nhiÖt ®éng
    ®−îc biÓu thÞ b»ng ph−¬ng tr×nh :
Bài tập hóa lí – tập 3                                     5
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


             −1033, 4
       lg K c =       − 0,013T + 2,52
              T
    H·y tÝnh nhiÖt ®iÖn li cña axit nµy ë 25 °C.

  8. Dung dÞch 2,45 g H2SO4 trong 500 g n−íc ®«ng ®Æc ë – 0,2055 °C. H»ng sè
    nghiÖm l¹nh cña n−íc b»ng 1, 86 . X¸c ®Þnh hÖ sè ®¼ng tr−¬ng i .

  9. Dung dÞch 0,66 g CH3COOH trong 100 g n−íc ®«ng ®Æc ë – 0,21 °C . H»ng sè
    nghiÖm l¹nh cña n−íc b»ng 1, 86 . H·y chøng tá r»ng CH3COOH lµ mét axit yÕu .

  10. ë 25 °C h»ng sè ph©n li cña NH4OH b»ng 1,79.10-5 . Hái ë nång ®é nµo ®é ph©n
    li cña NH4OH b»ng 2% . TÝnh nång ®é OH- trong dung dÞch nµy .

  11. H»ng sè ph©n li cña axit benzoic C6H5COOH b»ng 6,3 .10-5 , cña axit axetic
    CH3COOH b»ng 1, 79.10-5 . X¸c ®Þnh tØ sè nång ®é ion H+ trong dung dÞch ®ång
    ph©n tö cña axit benzoic vµ axit axetic.

  12. Cho biÕt nh÷ng sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ lÝ thuyÕt dung dÞch theo quan ®iÓm cæ
    ®iÓn cñaAreniut vµ theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i cña §¬bai- Hucken .

  13. T¹i sao l¹i gäi sù gÇn ®óng bËc nhÊt cña ph−¬ng tr×nh §¬bai- Hucken lµ ®Þnh luËt
    giíi h¹n §¬bai- Hucken?

    Cho biÕt sù ¸p dông thuyÕt §¬bai- Hucken vµo dung dÞch chÊt ®iÖn ph©n yÕu .

  14. ViÕt biÓu thøc to¸n cña ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai- Hucken ®èi víi dung dÞch
    AlCl3


  15. Tr×nh bµy kh¸i niÖm bÇu khÝ quyÓn ion . B¸n kÝnh khÝ quyÓn ion sÏ thay ®æi nh−
    thÕ nµo khi chuyÓn tõ dung dÞch n−íc ( h»ng sè ®iÖn m«i b»ng 81 ) sang dung
    dÞch r−îu (h»ng sè ®iÖn m«i b»ng 24 ) cïng nång ®é vµ nhiÖt ®é ?

  16. HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh phô thuéc vµo nång ®é dung dÞch nh− thÕ nµo ®èi víi
    c¸c chÊt ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau ?

  17. Sù phô thuéc hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh vµo lùc ion cña dung dÞch ®−îc biÓu thÞ
    b»ng ph−¬ng tr×nh kinh nghiÖm :
                        h I
                 lg γ ± = −
                       1+ A I

Bài tập hóa lí – tập 3                                     6
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

    H·y cho biÕt b»ng ®å thÞ , h vµ A ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ nµo ?

  18. Cho c¸c chÊt ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau : 1 - 1 ; 1 - 2 ; 2 – 2 ; 1 – 3 .
    H·y so s¸nh nång ®é molan vµ lùc ion cña dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn ph©n trªn ë
    nång ®é molan m .

  19. X¸c ®Þnh ho¹t ®é cña BaCl2 trong dung dÞch 0,1 m nÕu :
                γ ± BaCl = 0,501
                     2  20. X¸c ®Þnh ho¹t ®é vµ ho¹t ®é trung b×nh cña ZnSO4 trong dung dÞch 0,1 m nÕu :
                γ ± = 0,148

  21. Dùa vµo ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai –Hucken , h·y x¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion
    trung b×nh cña K3Fe(CN)6 trong dung dÞch cã nång ®é molan b»ng 0,001 nÕu A=
    0,509 .

  22. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh cña FeCl3 khi dung dÞch chøa 0,001 mol
    FeCl3 vµ 0,005 mol H2SO4 trong 1000 g n−íc . Khi tÝnh sö dông ®Þnh luËt giíi h¹n
    cña §¬bai – Hucken víi A = 0,509.

  23. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh theo thang nång ®é molan ®èi víi BaCl2
    trong dung dÞch 0,5%.

  24. Dùa vµo ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai – Hucken , h·y tÝnh hÖ sè ho¹t ®é c¸c ion
    Na+, La3+, Cl- vµ NO3- trong dung dÞch n−íc ë 298K biÕt r»ng nång ®é NaCl lµ
    0,002M , cña La(NO3)3 lµ 0,001M .

  25. ë 313 K   cña CdI2 trong dung dÞch n−íc nång ®é 0,005m b»ng 0,506 . X¸c
    ®Þnh  cña CdI2 trong dung dÞch nång ®é 0,002 m còng ë nhiÖt ®é trªn .

  26. ë 298 K ®é ph©n li cña axit axit monocloaxetic trong dung dÞch n−íc nång ®é
    0,01 M b»ng 0,33 . Dùa vµo ph−¬ng tr×nh §¬bai- Hucken , x¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é
    trung b×nh cña axit trªn vµ h»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng Ka .

  27. ë 298 K tÝch sè tan cña AgCl b»ng 1,71.10-10 . T×m ®é tan cña AgCl ë nhiÖt ®é
    trªn. §é tan nµy sÏ thay ®æi thÕ nµo khi hßa tan AgCl vµo dung dÞch KCl nång ®é
    0,01 m ( khi tÝnh sö dông ph−¬ng tr×nh §¬bai – Hucken )

  28. ë 298 K dung dÞch ®Öm ®−îc h×nh thµnh khi trén 100 cm3 axit axetic 0,1 M víi
    100 cm3 NaCH3COO nång ®é 0,2 M . Dung dÞch ®Öm nµy cã pH = 4,95 . X¸c ®Þnh

Bài tập hóa lí – tập 3                                     7
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

    h»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng cña axit axetic ë 298 K ( chó ý : khi tÝnh hÖ sè ho¹t ®é
    cña ion ,h·y sö dông ph−¬ng tr×nh §¬bai – Hucken d−íi d¹ng :
                     − A.Z i 2 I
                 lg γ i =
                      1+ I

  29. TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña AgCl trong n−íc ë 298 K b»ng 1,77.10-10 . H·y tÝnh ®é
    tan cña AgCl ë 298 K trong n−íc ; trong dung dÞch KNO3 nång ®é 0,01 m vµ
    trong dung dÞch MgSO4 nång ®é 0,005 m ( khi tÝnh h·y vËn dông ®Þnh luËt giíi
    h¹n cña §¬bai – Hucken ®Ó t×m hÖ sè ho¹t ®é ion ).

  30. §é tan cña AgIO3 trong n−íc ë 298 K b»ng 0,0505 g/L .
    X¸c ®Þnh :
      a) TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña AgIO3;
      b) §é tan cña AgIO3 trong dung dÞch n−íc cña Na2SO4 nång ®é 0,01 M .
        Trong tÝnh to¸n h·y sö dông ph−¬ng tr×nh :
                      − A. Z + .Z −  I
                 lg γ ± =
                         1+ I

  31. §é tan S cña muèi phøc :

    [Co(NH3)4C2O4]+ [Co(NH3)2(NO2)2C2O4]- trong dung dÞch n−íc cña NaCl ë 25 °C
    ®−îc cho d−íi ®©y :

   CNaCl [mol/ L]      0     0,001     0,005     0,01     0,02
   S.103 [mol/ L]     0,490    0,500     0,522    0,540    0,565

    TÝnh :
      a) TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña muèi phøc khã tan ®· cho .
      b) HÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh cña phøc ë mçi nång ®é .
      c) H»ng sè A trong ph−¬ng tr×nh giíi h¹n §¬bai – Hucken .
  32. Mac Innes vµ Shedlovsky ( J. Am Chem . Soc , 1937 59 503 ) ®· thu ®−îc kÕt
    qu¶ d−íi ®©y vÒ sù phô thuéc nång ®é cña hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña KCl :

     C   0,005   0,01    0,02    0,03   0,04    0,06    0,08     0,1
        0,9274   0,9024   0,8702   0,8192  0,8320   0,8070   0,7872    0,7718


    VÏ ®å thÞ trong täa ®é    -   vµ x¸c ®Þnh th«ng sè kinh nghiÖm a trong ph−¬ng
    t×nh më réng cña §¬bai- Hucken .


Bài tập hóa lí – tập 3                                     8
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  33. H»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng cña mét axit HA b»ng 3,3.10-4 ë 25 °C . TÝnh ®é ph©n
    li α cña axit nµy trong dung dÞch 0,2 M cã chøa thªm MgCl2 1M .

  34. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch CH3COOH 0,05 N b»ng 0,000324( -1.cm-1) .
    X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng , ®é ph©n li α , nång ®é ion H+ , vµ h»ng sè
    ph©n li Kc cña CH3COOH nÕu ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña dung dÞch axit ë ®é
    lo·ng v« tËn b»ng 347,8 -1.cm2.®lg-1

  35. Dung dÞch CuSO4 0,1 M ®−îc ®o trong b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn cã nh÷ng th«ng sè kÜ
    thuËt nh− sau : diÖn tÝch mçi ®iÖn cùc b»ng 4 cm2 , kho¶ng c¸ch hai ®iÖn cùc b»ng
    0,7 cm , ®iÖn trë cña dung dÞch ®o ®−îc b»ng 23 . X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn riªng
    vµ ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña dung dÞch CuSO4 .

  36. ë 298 K , khi ®o ®iÖn trë cña dung dÞch BaCl2 ë c¸c nång ®é kh¸c nhau ®· thu
    ®−îc kÕt qu¶ nh− sau :

     C[mol /L]     0,0002      0,0005       0,001       0,002
      R[ ]       27520       11160        5680        2905

    X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n ë ®é lo·ng v« tËn cña dung dÞch BaCl2 , biÕt
r»ng h»ng sè b×nh b»ng 1,5 cm-1 .

  37. ë 298 K , dung dÞch NH4Cl , NaCl vµ NaOH cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é
    lo·ng v« tËn lÇn l−ît b»ng 149,7 ; 126,45 ; vµ 217,8 -1.cm2.®lg-1.

    TÝnh   cña dung dÞch amoniac .

  38. Dung dÞch axit yÕu HA ë 298K vµ ë ®é lo·ng 32 lit cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng
    b»ng 9,2 .cm-1.®lg-1 .
      cña dung dÞch nµy b»ng 389 -1.cm2.®lg-1 . TÝnh nång ®é ion H+ vµ h»ng sè
    ph©n li cña axit nµy .

  39. ë 298 K , ®é dÉn ®iÖn ®−îng l−îng cña dung dÞch axit yÕu HA ë c¸c nång ®é
    kh¸c nhau ®−îc cho d−íi ®©y :

      C[mol /L]      0,007335      0,001856      0,000466        0
     [ -1.cm2.®lg-1]     193,9        282,6        347        386,1

    TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña h»ng sè ph©n li Kc .Bài tập hóa lí – tập 3                                     9
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  40. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch H2SO4 4% ë 18 °C b»ng 0,1675 . Khèi l−îng
    riªng cña dung dÞch ë nhiÖt ®é nµy b»ng 1,0255 g/cm3 . X¸c ®Þnh cña dung dÞch
    axit .

  41. Dung dÞch b·o hßa AgBr cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 0,57.10-7 -1.cm-1 .   cña
                 -1  2
    dung dÞch nµy b»ng 121,9  .cm . x¸c ®Þnh ®é tan cña AgBr , biÓu thÞ b»ng g/ L
    .

  42. Dung dÞch CH3COOH nång ®é 0,05 N cã b»ng 3,24.10-4 -1.cm-1. Dung dÞch
    NaCH3COO nång ®é 0,0001 N cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 7,75.10-6 -1.cm-1.
    Linh ®é ion H+ vµ Na+ b»ng 314,9 vµ 43,5 -1.cm2.®lg-1 . X¸c ®Þnh h»ng sè ph©n li
    cña axit CH3COOH .

  43. Hçn hîp muèi nãng ch¶y KCl + NaCl ë 800°C vµ cã nång ®é ph©n sè mol cña
    NaCl lµ 0,56 , cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 2,862 -1.cm-1 . Khèi l−îng riªng cña
    dung dÞch muèi nãng ch¶y ë 800°C b»ng 1,484 g/ml . X¸c ®Þnh ®é d·n ®iÖn
    ®−¬ng l−îng cña dung dÞch .

  44. KÕt qu¶ ®o    cña dung dÞch KCl ë 25 °C theo nång ®é ®−îc ghi l¹i d−íi ®©y :


      C[mol/ L]       0,02   0,01    0,005   0,001
     [ -1.cm2.®lg-1]    138,34  141,27   143,55   146,95

    X¸c ®Þnh     cña KCl .

  45. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch NaCl ë 18 °C phô thuéc vµo nång ®é nh− sau :

     C[mol/ L]       0,0005       0,001      0,002       0,005
    104. [ -1.cm-1]     0,536       1,065      2,110       5,170

    T×m ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn sù phô thuéc cña    vµo   .

  46. X¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion MnO4- nÕu sau 10 phót ion chuyÓn dêi ®−îc mét
    ®o¹n b»ng 2,5 cm ; thÕ hiÖu ®Æt vµo hai cùc c¸ch nhau 16,13 cm cã gi¸ trÞ b»ng
    120 von .

  47. X¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion NH4+ nÕu ®é dÉn diÖn riªng cña dung dÞch
    NH4Cl 0,0001 N b»ng 1,29.10-5 -1.cm-1 vµ linh ®é ion Cl- b»ng 64,9 -1.cm2.®lg-1
    .


Bài tập hóa lí – tập 3                                     10
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  48. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña natri lactat ë 25 °C vµ ë c¸c nång ®é kh¸c nhau
    ®−îc cho d−íi ®©y :

     C.103     0,1539  0,3472    0,6302    1,622    2,829    4,762
             87,89   87,44    86,91    85,80    84,87    83,78

    VÏ ®−êng biÓu diÔn täa ®é -   vµ t×m hÖ sè gãc cña ®−êng biÓu diÔn thu ®−îc.
    X¸c ®Þnh   . So s¸nh hÖ sè gãc thùc nghiÖm víi gi¸ trÞ thu ®−îc theo ph−¬ng
    tr×nh §¬bai – Onx©ygi¬ .

  49. Mét èng h×nh trô dµi 100 cm , tiÕt diÖn ngang 2 cm2 chøa 1 dung dÞch MCl 0,1 M
    ( chÊt ®iÖn ph©n m¹nh ) . §Æt vµo hai ®Çu èng mét thÕ hiÖu sao cho dßng ®iÖn ®i
    qua dung dÞch cã c−êng ®é 0,01A . NÕu cña ion M+ b»ng 60 -1.cm2.®lg-1 ,tÝnh
    tèc ®é cña ion ®ã (ra cm.s-1 ) biÕt r»ng cña MCl b»ng 136 .

  50. B×nh ®o ®é dÉn ®iÖn cã ®iÖn trë 468 khi b×nh chøa dd HCl 0,001 M ; 1580 khi
    chøa dd NaCl 0,001 M vµ 1650 khi chøa dd NaNO3 0,001 M . BiÕt r»ng cña
    NaNO3 b»ng 121 . Bá qua sù thay ®æi theo nång ®é, h·y tÝnh :

      a) §é dÉn ®iÖn riªng cña NaNO3 0,001 M .
      b) H»ng sè b×nh .
      c) §iÖn trë cña b×nh ®o khi b×nh chøa HNO3 0,001 M .
      d) cña HNO3 .

  51. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch NaOH 0,1 M b»ng 0,0221 -1.cm-1 . Khi thªm
    mét ®ung dÞch HCl 0,1 M víi thÓ tÝch t−¬ng ®−¬ng vµo dung dÞch trªn th× ®é dÉn
    ®iÖn riªng gi¶m tíi 0,0056 -1.cm-1 . Sau khi thªm tiÕp mét thÓ tÝch t−¬ng ®−¬ng
    n÷a cña HCl th× ®¹t tíi trÞ sè 0,0170 -1.cm-1. TÝnh ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña
    NaOH , NaCl, HCl vµ cña H2O .

  52. ë 298 K ®iÖn trë cña mét b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn b»ng 220000 khi b×nh nµy chøa
    n−íc nguyªn chÊt ; b»ng 100 khi chøa dd KCl 0,02 M vµ b»ng 102000 khi
    chøa dd AgCl b·o hßa . Còng t¹i nhiÖt dé nµy ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña AgCl
    b»ng 126,8 -1.cm2.®lg-1 ; cña KCl b»ng 138,3 -1.cm2.®lg-1 .

    X¸c ®Þnh :
      a) H»ng sè b×nh .
      b) §é dÉn ®iÖn riªng cña dd AgCl b·o hßa .
      c) §é tan cña AgCl ë 25 °C ra mol/ L .Bài tập hóa lí – tập 3                                     11
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  53. HCl, NaCl , NaCH3COO cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng lÇn l−ît b»ng 420, 126, vµ
    91 -1.cm2.®lg-1 . TÝnh cña CH3COOH .
    §iÖn trë cña mét b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn chøa CH3COOH 0,1 M b»ng 520 ; nh−ng
    khi thªm mét l−îng võa ®ñ NaCl tinh thÓ vµo dung dÞch trªn ®Ó cã thÓ ®¹t tíi mét
    dung dÞch NaCl cã nång ®é kho¶ng 0,01 M , th× ®iÖn trë lóc nµy b»ng 122 . Hái
    h»ng sè b×nh b»ng bao nhiªu ; tÝnh nång ®é ion H+ .

  54. Khi ®iÖn ph©n dung dÞch CuCl20,01 N víi ®iÖn cùc graphit th× cã 0,3175 g Cu b¸m
    vµo Catot . §é gi¶m CuCl2 ë khu catot tÝnh theo ®ång b»ng 0,1905 g . TÝnh t+ vµ t-
    .

  55. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn cña HCl ë 25 °C b»ng 115 -
    1
     .cm2.®lg-1 . Sè t¶i cña cation Li+ b»ng 0,33 . §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng
    v« tËn cña NH4CH3COO ë nhiÖt ®é nµy b»ng 114,7 -1.cm2.®lg-1 . Sè t¶i cña anion
    CH3COO- b»ng 0,36 . X¸c ®Þnh      cña LiCH3COO .

  56. Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion Ca2+ vµ NO3- khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng b»ng 1 V/cm lµ
    0,00062 cm2/v.s vµ 0,00071 cm2/v.s . X¸c ®Þnh sè t¶i cña ion Ca2+ vµ NO3- trong
    dung dÞch Ca(NO3)2 .

  57. Ng−êi ta ®iÖn ph©n mét dung dÞch CdCl2 víi ®iÖn cùc platin trong 1 giê , ë c−êng
    ®é dßng lµ 0,2A . BiÕt sè t¶i ion Cd2+ b»ng 0,414 , h·y tÝnh ®é gi¶m CdCl2 (ra
    gam) ë khu catot vµ anot .

  58. Ng−êi ta ®iÖn ph©n mét dd HCl 0,1 M víi c¸c ®iÖn cùc Pt . Sau ®iÖn ph©n cã 68,4
    mg Cu b¸m vµo catot cña culong kÕ ®ång m¾c nèi tiÕp víi b×nh ®iÖn ph©n . Sù
    ph©n tÝch 50 ml dd HCl ë khu anot sau ®iÖn ph©n cho thÊy nång ®é dd nµy b»ng
    0,0821 M .

      a) X¸c ®Þnh  vµ   .
      b) NÕu ®em ph©n tÝch 50 ml dd khu catot th× nång ®é dd sÏ lµ bao nhiªu?

  59. Dung dÞch ZnCl2 0,15 m ®−îc ®iÖn ph©n víi anot Zn . Sau ®iÖn ph©n ë khu anot
    thÊy cã 0,8907 g ZnCl2 trong 38,6 g n−íc ; cßn ë khu catot cã 0,6560 g ZnCl2
    trong 37 g n−íc . Trªn catot cña culong kÕ b¹c cã 0,2728 g Ag b¸m vµo . X¸c ®Þnh
    t+ vµ t- .

  60. §iÖn ph©n dd AgNO3 chøa 14,055 g AgNO3 trong 1000 g n−íc víi 2 cùc b¹c .
    Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n cã 0,1020 g Ag b¸m vµo catot . Sù ph©n tÝch khu anot
    cho thÊy cã 0,4109 g Ag trong 40 g n−íc . X¸c ®Þnh   vµ t- .Bài tập hóa lí – tập 3                                     12
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  61. §iÖn ph©n mét dung dÞch chÊt ®iÖn ph©n m¹nh AB víi c−êng ®é dßng 0,1 A trong
    9650 gi©y . Dung dÞch AB cã nång ®é ®Çu b»ng 0,1 m . Sù ph©n tÝch dd AB sau
    ®iÖn ph©n cho thÊy cã 0,0165 mol AB trong 100 g n−íc . T×m sè t¶i cña anion A+
    trong ddAB biÕt r»ng c¸c ph¶n øng x¶y ra trong ®iÖn ph©n lµ nh− sau :
                A − e = A+ ( Anot )
                A+ + e = A(Catot )
  62. §iÖn ph©n mét dung dÞch AgX trong ®ã cã 1,5 g AgX chøa trong 101,5 g dung
    dÞch . Sù ®iÖn ph©n ®−îc tiÕn hµnh cho tíi khi thu ®−îc 1,0787 g Ag b¸m vµo
    catot th× dõng l¹i . §em c©n dd khu catot thÊy khèi l−îng lµ 100,5 g vµ chøa 0,5 g
    AgX . X¸c ®Þnh     trong dung dÞch AgX biÕt r»ng khèi l−îng mol cña AgX lµ
    150 .

  63. §iÖn ph©n dd HCl 0,01 M víi 2 cùc Pt . Khu catot chøa 100 g dd ; sè t¶i ion Cl-
    trong dd HCl b»ng 0,18 . Hái ph¶i ®iÖn ph©n trongbao l©u (tÝnh ra s) víi c−êng ®é
    dßng lµ 0,1 A ®Ó nång ®é dung dÞch ë khu catot gi¶m ®i 1%.

  64. Sè t¶i ion Na+ trong dd NaCl 0,02 M ®−îc x¸c ®Þnh b»ng pp ranh giíi di ®éng .
    Dung dÞch ®−îc ®Æt trong èng h×nh trô tiÕt diÖn ngang 0,1115 cm2 , c−êng ®é dßng
    ®iÖn ®i qua lµ 1,6.10-3 A . Sau 45 ph 57 s , ranh giíi di chuyÓn ®−îc mét ®o¹n
    b»ng 8 cm . H·y tÝnh    .

  65. §Ó x¸c ®Þnh sè t¶i K+ ng ta sö dông pp ranh giíi di ®éng gi÷a hai dd KCl 0,1 M vµ
    LiCl 0,065 M trong ®ã dd LiCl ®−îc dïng lµm chÊt chØ thÞ . Cho biÕt c−êng ®é
    dßng b»ng 5,893 mA ; tiÕt diÖn ngang cña èng ®o lµ 11,42 mm2 , tèc ®é di ®éng
    cña ranh giíi lµ 0,0263 mm/ gi©y . H·y x¸c ®Þnh sè t¶I vµ tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion
    K+ biÕt E = 4 V.

  66. Trong pp ranh giíi di ®éng , ®Ó x¸c ®Þnh sè t¶i ng−êi ta sö dông mét èng h×nh trô
    ®−êng kÝnh 1,5 cm vµ ®Æt vµo ®ã 2 dung dÞch tiÕp xóc nhau ; dd NiSO4 0,02 N vµ
    dd K2SO4 . Cho mét dßng ®iÖn c−êng ®é 0,002 A qua èng trong 3 giê . Hái ranh
    giíi tiÕp xóc hai dd sÏ di chuyÓn ®−îc 1 ®o¹n b»ng bao nhiªu biÕt r»ng    =
    0,404 .

  67. N¨m 1923 Mac Innes vµ Smith ®· x¸c ®Þnh sè t¶i cña ion K+ b»ng pp ranh giíi di
    ®éng víi c¸c th«ng sè sau ®©y :

      •  Dung dÞch nghiªn cøu lµ KCl 0,1 N .
      •  Dung dÞch chØ thÞ lµ LiCl 0,065 N .
      •  I = 0,005893 A .
      •  TiÕt diÖn èng lµ 0,1142 cm2 .

Bài tập hóa lí – tập 3                                     13
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy        KÕt qu¶ ®o ®−îc ghi l¹i d−íi ®©y :

  Kho¶ng c¸ch di ®éng         0,5    5,50     5,80   6,10    6,70  7
      (cm)
    Thêi gian (s)           0    1900     2016   2130  2357    2472

     X¸c ®Þnh sè t¶i trung b×nh cña ion K+ .
     BiÕt c−êng ®é ®iÖn tr−êng b»ng 4(v/ cm) , x¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ .

B.2. Gîi ý vµ ®¸p ¸n.

     1. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     2. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     3. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     4. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     5. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     6. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

     7.

         −1033, 4
     lg K c =     − 0,013T + 2,52
           T
               −1033, 4
      ⇔ ln K c = 2,303(     − 0,013T + 2,52)
                T
           −2379,92
      ⇔ ln K c ≈      − 0,03T + 5,8
             T
Ta cã :
      d ln K c ∆H dli
          =
       dT   RT 2
                              −2379,92
                            d(      − 0,03T + 5,8)
                   d ln K c         T
      ⇔ ∆H    dli  = RT 2      ≈ RT 2
                    dT              dT
           2379,92
      = RT 2 (      − 0,03)
            T2

Bài tập hóa lí – tập 3                                      14
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

Thay:
     T = 298K
     R ≈ 8,314
     ⇔ ∆H dli = −2362,84(J/mol) ≈ -2,363(KJ/mol)

    8.
             mH 2 SO4 = 2,45( g )
             ∆Tb = 0,2055°C
             K b = 1,86
               n   2,45
             m = 1000 =    1000 = 0,05m
               g   98.500

        Ta cã hÖ sè ®¼ng tr−¬ng:

                ∆T   0,2055
              i=    =     ≈ 2.21
                K b m 1,86.0,05

    9.
              mCH 3COOH = 0,66( g )
              ∆Tb = 0, 21
              K b = 1,86
               n    0,66.1000
              m = 1000 =      = 0,11m
               g     60.100

                 ∆T    0, 21
             ⇒ i=     =     ≈ 1,0264
                 K b m 1,86.0,11

        L¹i cã :

                i − 1 1,0264 − 1
             α=     ≈      ≈ 0,0264
                υ −1   2 −1

        α nhá => ax CH3COOH lµ mét ax yÕu

    10.

Bài tập hóa lí – tập 3                                     15
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy       Cα 2
     Kc =
       1−α
        K c (1 − α ) 1,79.10−5 (1 − 0,02)
     ⇒C =       =           = 0,044(mol/L)
          α2      0,022

    OH −  = α C = 0,02.0,044 = 8,88.10−4
       

    11.
Ta cã: dd ®ång ph©n tö CH3COOH(1) vµ C6H5COOH(2)
=>gi¶ sö ban ®Çu :
    CCH COOH = CC H COOH = 1
       3            6  5

           Cα  2
     Kc =
           1−α
     K c1 = 6,3.10−5
     K c 2 = 1,79.10−5
     ⇒ α1 =  H + 
                      ≈ 7,906.10−3
                   (1)

     α2 = H + 
                  ≈ 4,222.10−3
                (2)
         +
     H 
       (1)
         ≈ 1,873
     H + 
          (2)  12. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

  13. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

  14. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

  15. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

  16. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3

  17. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3Bài tập hóa lí – tập 3                                     16
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  18.
  Ta cã :

       m± = υ υ+υ .υ−υ .m
             +    −        1 n
       I= ∑ mi .Zi 2
        2 i =1
       TH1 : hãa trÞ 1-1
       m± = 2 1.1m = m
         1             ⇒ m ± =I
       I= (m.1 + m.1) = m
         2


       TH2 : hãa trÞ 1-2
       m± = 3 22.12 m = 3 4m
        1                 ⇒ m± < I
       I= (2m.1 + m.22 ) = 3m
        2


       TH3 : hãa trÞ 2-2(t−¬ng tù)
       m± < I
       TH4 : hãa trÞ 1-3(t−¬ng tù)
       m± < I
  19.
     γ ± BaCl = 0,501
         2


     m± = υ υ+υ .υ−υ .m = 3 1.22 .0,1 = 3 4.0,1 ≈ 0,159
           +    −     a ± = γ ± .m± ≈ 0,501.0,159 ≈ 0,08
     ⇒ a = a ±υ ≈ 0,083 ≈ 5,12.10−4

  20. T−¬ng tù bµi 19
     §/s:
         a ± = 0,0148
         a = a ± 2 = 2,19.10−4


Bài tập hóa lí – tập 3                                     17
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

  21.
     mK3Fe (CN )6 = 0,001
        1
      I= (3.0,001 + 32.0,001) = 6.10−3
        2
      lg γ ± = − A. Z + .Z − I
      ⇒ lg γ ± = −0,509. 3.1 6.10−3 ≈ −0,12
      ⇔ γ ± ≈ 0,76

  22. T−¬ng tù bµi 21

   Ta cã : I = 0,021

     Sö dông c«ng thøc §¬bai- Hucken:


      lg γ ± = − A. Z + .Z −  I
      ⇒ γ ± ≈ 0,601

  23.
   XÐt trong 1000(g) dd :
      m BaCl2 = 1000.0,5% = 5( g )
      ⇒ nBaCl2 = 0,024(mol )
        1
       I= (0,024.22 + 2.0,024) = 0,072 > 0,01
        2
            − A. Z + .Z − I 0,509. 2.1 0,072
       ⇒ lg γ ± =        =
              1+ I      1 + 0,072
       ⇒ γ ± ≈ 0,61

   24.
         1
       I= (0,002 + 0,002 + 0,001.32 + 0,001.3) = 8.10−3
         2
       lg γ = − A.Z 2 . I
       ⇒ lg γ Na + = −0,509.12. 8.10−3 ⇔ γ Na + = γ Cl − = γ NO − ≈ 0,9
                                  3


       ⇒ lg γ La3+ = −0,509.3 . 8.10
                  2    −3
                         ⇔ γ La3+ ≈ 0,39


Bài tập hóa lí – tập 3                                     18
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

    25.
CdI2 cã : γ ± = 0,506

      CdI2 0,005m :
         1
       I= (0,005.22 + 0,005.2) = 0,015
         2
       lg γ ± = − A. Z + .Z − I
             − lg γ ±  − lg 0,506
       ⇒ A=        =      ≈ 1, 208
            Z + .Z − I 2.1. 0,015
      CdI2 0,002m :
         1
       I= (0,002.22 + 0,002.2) = 0,006
         2
       lg γ ± = −1, 208.2. 0,006
       ⇒ γ ± ≈ 0,65

    26.

    CH2ClCOOH 0,01M cã α = 0,33
    Gäi ax monocloaxetic cã CTTQ lµ HA
    Ph−¬ng tr×nh ph©n li :

      HA ⇔ H + + A−
          aH + .a A−    CH + .C A− .γ H + γ A−    CH + .C A− .γ ± 2
      Ka =         =              =
           aHA         CHAγ HA          CHAγ HA
      CH + = C A− = 0,01α = 3,3.10−3
      CHA = 0,01(1 − α ) = 6,7.10−3
    Ta cã :
          1
       I=
          2
           ∑ Ci .Zi
    §èi víi chÊt ®iÖn ph©n 1-1: I = Cα = 0,01.033 = 3,3.10-3
    Theo §¬bai – Hucken :
       lg γ ± = − A. Z + .Z −     I = −0,509 3,3.10−3
       ⇒ γ ± ≈ 0,935
           (3,3.10−3 ) 2
       ⇒ Ka =     −3
                  .0,9352 ≈ 1,42.10−3
           6,7.10
Bài tập hóa lí – tập 3                                     19
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy    27.
Ta cã : TtAgCl= 1,71.10-10
      Tt AgCl = a Ag + .aCl − = C Ag + .CCl − .γ ± 2 ≈ S 2γ ± 2
      Trong n−íc :
      I=0
      ⇒ lg γ ± = 0 ⇒ γ ± = 1
      ⇒ S1 = Tt AgCl ≈ 1,31.10−5
      Trong dd KCl 0,01m :
      Tt AgCl = C Ag + .CCl − .γ ± 2 ≈ S ( S + 0.01)γ ± 2
      I = 0,01
      ⇒ lg γ ± = −0,501 ⇒ γ ± = 0,889
               1,71.10−10
      ⇔ S ( S + 0.01) =     2
                     ⇔ S ≈ 2,16.10−8
                0,889


   28.
Nång ®é míi cña c¸c chÊt sau khi pha trén :
         0,1.0,1
      CHA =      = 0,05M
          0, 2
          0, 2.0,1
     C NaA =      = 0,1M
           0, 2
       1
     I= (0,05 + 0,05 + 0,1 + 0,1) = 0,15
       2
            − A.Z 2 I −0,509. 0,15
     ⇒ lg γ H + =      =
             1+ I   1 + 0,15
     γ H + ≈ 0,721
Ta cã :  pH = 4,95
      ⇔ lg aH + = −4,95 ⇔ lg CH + .γ H + = −4,95
      ⇒ CH + ≈ 1,56.10−5 = x

Ph−¬ng tr×nh ph©n li :


Bài tập hóa lí – tập 3                                     20
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


       NaA → Na + + A−
       0,1 → 0,1 → 0,1( M )

       HA ⇔ H + + A−
    C 0,05         0,1 (M)
    [ ] (0,05-x)   x  (0,1+x)


          H +  .  A− 
      K a =     ≈ 3,12.10−5
          [ HA]

    29.
T−¬ng tù bµi 27, ta cã :
         Tt AgCl ≈ S 2γ ± 2
               Tt
         ⇒S≈
               γ ±2
      Trong dd n−íc :
      I=0
    ⇒ S ≈ 1,33.10−5

      Trong dd KNO3 0,01m
      I = 0,01
    ⇒ S ≈ 1,5.10−5

      Trong dd MgSO4 0,005m
      I = 0,02
    ⇒ S ≈ 1,57.10−5

    30.
T−¬ng tù bµi 29,chó ý:
                      0,0505
      S AgIO3 = 0,0505( g / L) =       (mol / L)
                       283
  a) Trong n−íc :
      I=0Bài tập hóa lí – tập 3                                     21
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


               0,0505 2
     ⇒ Tt AgCl = (       ) ≈ 3,18.10−8
                283
  b) Trong dd Na2SO4 0,01m :
      I = 0,03
     ⇒ γ ± ≈ 0,84
     ⇒ S = 2,123.10−4 (mol / L) = 2,123.283 = 0,06( g / L)

    31.
  a) TÝnh lùc ion dùa vµo nång ®é tõng cÊu tö ph©n li bëi muèi Ýt tan (ë tr−êng hîp
nång ®é cña NaCl = 0). Sau ®ã tÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh lÊy A = 0,509. Sau ®ã tÝnh
®−îc hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh. Tõ ®ã tÝnh ®−îc ho¹t ®é. Sau ®ã tÝnh ®−îc tÝch sè tan.
  b) Lµm ng−îc l¹i so víi c©u a
  c) TÝnh A trong tõng tr−êng hîp, sau ®ã lÊy trung b×nh céng


    32. T−¬ng tù bµi 36.

    33.
          Cα 2
       Kc =    ⇒ α = 0,04
          1−α
       ⇒  H +  =  Ac −  = Cα = 0, 2.0,04 = 0,08
                
Trong dd cã thªm MgCl2 1M
     1
    I= (0,08 + 0,08 + 22.1 + 2.12 ) = 3,08
     2
          −0,509. 3,08
    ⇒ lg γ ± =        ⇒ γ ± ≈ 0,474
           1 + 3,08
        aH + .a A−    CH + .C A− .γ ± 2   (0,2α ' ) 2
    Ka =         =            =        .0,4742 = 3,3.10−4
         aHA        CHAγ HA      0,2.(1 − α ) '


    ⇔ α ' = 0,082


    34.
    Dd CH3COOH 0,05N cã :
    χ = 0,000324(Ω−1.cm −1 )
   λ∞ = 347,8(Ω−1.cm2 .d lg −1 )

Bài tập hóa lí – tập 3                                     22
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

Ta cã :
           1000 χ 1000.0,000324
        λ=     =       = 6, 48
            C     0,05
L¹i cã :
           λ  6, 48
        α=   =    ≈ 0,0186
           λ∞ 347,8
        CH + = 0,05.α = 9,3.10−4
           0,05.α 2
        Kc =     = 1,76.10−5
           1−α

     35.
Ta cã :
           l   RS 23.4 920
        R=ρ   ⇒ρ=  =   =  (Ω.cm)
           S   l  0,7  7

     §é dÉn ®iÖn riªng :
         1
      χ=    ≈ 7,6.10−3 (Ω−1.cm −1 )
         ρ
     Dd CuSO4 cã CM = 1M => CN = CM.n = 0,1.2 = 0,2N
     §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng :
       1000 χ 1000.7,6.10−3
      λ=    =       ≈ 38(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
        C     0,2


     36.
            k     1000 χ   1000.k
         R=    ;λ =     ⇒λ =
            χ      C     R.C
     VËy ta cã b¶ng:

               0,014142     0,02236    0,0316     0,04472
            C
           λ      272,53    268,8     264,08      258,17
Bài tập hóa lí – tập 3                                     23
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy
                       y=λ
                       x= C

     Ngo¹i suy ®é thÞ thu ®−îc ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n cña dung dÞch ë ®é lo·ng v«
tËn lµ: 280 Ω-1.cm2.mol-1


    37.
        λ∞ ( NH OH ) = λ∞ ( NH Cl ) − λ∞ ( NaCl ) + λ∞ ( NaOH )
             4       4


        = 149,7 − 126,45 + 217,8 = 241,05(Ω−1.cm2 .d lg −1 )


    38.
                 1
               C=  = 0,03125M
                32
                λ 9,2
               α=  =   ≈ 0,02365
                λ∞ 389
               CH + = Cα ≈ 0,03125.0,02365 ≈ 7,4.10−4
                 Cα 2 0,03125.0,023652
               Kc =   =         ≈ 1,8.10−5
                 1−α   1 − 0,02365


    39.
Bài tập hóa lí – tập 3                                     24
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy
                      C.α 2
                   KC =
                      1−α
    øng víi C= 0 sÏ lµ ®é ®Én ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn.

                     λ
                α=
                     λ∞
    VËy ta cã b¶ng:

          C    0,007335    0,001865      0,000466     0
          λ     193,9       282,6      347      386,1
          α     0,5022       0,732      0,9      1
                   -3         -3        -3
          Kc    3,72.10      3,73.10    3,7746.10     ∞

         VËy:
            Kc = 3 K1.K 2 .K3 = 3 3, 72.3, 73.3, 7746.10−3 ≈ 3, 74.10−3

    40.
       Ta cã : C%= 4%

           10 D    10.1,0255
       CM = C %.   = 4.      = 0, 4186 M
            M       98
       ⇒ CN = CM .n = 0,4186.2 = 0,8372 N
          1000 χ 1000.0,1675
       λ=     =      = 200,1(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
           CN   0,8372

    41.
    Ta cã :
Bài tập hóa lí – tập 3                                     25
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


        χ AgBr = 0,57.10−7 ((Ω −1.cm −1 )
        λ∞ = 121,9(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
           λ
        α=   ⇔ λ = αλ∞
          λ∞
     L¹i cã :
           1000 χ 1000 χα
        λ=     =
            CN   S
               1000 χ   1000 χ 1000.0,57.10−7
        ⇒ λ∞ =       ⇔S=    =        4,676.10−7 M
                S     λ∞    121,9
        = 4,676.10−7.188 = 8,79.10−5 ( g / L)


     42.
        CN (CH3COOH ) = 0,05 N ; χ = 3,24.10−4 (Ω −1.cm −1 )
        CN (CH3COONa ) = 0,0001; χ = 7,75.10−6 (Ω −1.cm −1 )
        λ∞ ( H ) = 314,9(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
           +        λ∞ ( Na ) = 43,5(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
             +                 1000.3,24.10−4
        λ(CH COOH )  =        = 6,48(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
           3
                   0,05
                 1000.7,75.10−6
        λ(CH COONa )  =        = 77,5(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) ≈ λ∞ (CH 3COONa )
           3
                   0,0001
Ta cã :
        λ∞ (CH COOH )=λ∞ ( CH COONa ) + λ∞ ( H ) − λ∞ ( Na ) = 77,5 + 314,9 − 43,5 = 348,9
             3      3
                            +   +


               λ  6, 48
        ⇒α =      =    ≈ 0,0186
               λ∞ 348,9
               Cα 2 0,05.0,01862
        ⇒ Kc =      ≈       ≈ 1,76.10−5
               1−α  1 − 0,0186


     43.
        χ = 2,862; xNaCl = 0,56; xKCl = 0, 44
XÐt trong 1 lit hçn hîp :

Bài tập hóa lí – tập 3                                      26
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

      mhh = V .d = 1000.1,484 = 1484( g )

Gäi sè mol hh lµ a
         nNaCl = 0,56a
       ⇒
         nKCl = 0,44a
       ⇒ 0,56a.58,5 + 0,44a.74,5 = 1484
       ⇔ a = 22,643 = CM = C N
            1000 χ 1000.2,862
       ⇒λ =      =      ≈ 126,4(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
             CN   22,643

    44.
               0,1412      0,1       0,07      0,032
          C
         λ     138,34     141,27      143,55      146,95
                      y=λ
                      x= C

     Ngo¹i suy ®é thÞ thu ®−îc ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n cña dung dÞch ë ®é lo·ng v«
tËn lµ: 149,1 Ω-1.cm2.mol-1    45. Coi sù phô thuéc cña λ vµo   C tu©n theo ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt d¹ng:
y = ax + b gièng d¹ng cña ph−¬ng tr×nh Debye – Onxaygio. (ChØ lµ ph−¬ng tr×nh gÇn
®óng) trong ®ã:
                  y=λ
                  x= C
Bài tập hóa lí – tập 3                                     27
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

     MÆt kh¸c:

                    1000 χ
                  λ=
                     C
     Ta cã b¶ng sau:

     C        0,0005       0,001       0,002        0,005
     C        0,0224       0,032       0,0447        0,07
    χ .104       0,536       1,065       2,11         5,17
    λ         107,2       106,5       105,5        103,4

     Tõ ®ã: ThÕ c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng vµo hµm sè y = ax + b ta cã c¸c hÖ ph−¬ng tr×nh
sau:

             107,2 = 0,0224.a + b  a = −73
                        ⇔
              106,5 = 0,032.a + b b = 108,83
             105,5 = 0,0447.a + b  a = −83
                       ⇔
              103,4 = 0,07.a + b b = 109,21
             105,5 = 0,0447.a + b a = −76,23
                        ⇔
             107,2 = 0,0224.a + b  b = 109
              103,4 = 0,07.a + b a = −81,58
                       ⇔
             106,5 = 0,032.a + b  b = 109,11

 VËy:
        a = −78,4525
        b = 109,0375

   46.
U = 120V ; d =16,13(cm) ;
          U 120
        E=  =    ≈ 7,44(V / cm)
          d 16,13
          2,5
        v=    ≈ 4,167.10−3 (cm.s −1 )
          10.60
Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion MnO4- :
         v 4,167.10−3
        V= ≈      ≈ 0,56.10−3 (cm 2 .V −1.s −1 )
         E  7, 44


Bài tập hóa lí – tập 3                                     28
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

   47.
Dd NH4Cl cã :
      χ = 1,29.10−5
        1000 χ 1000.1, 29.10−5
      λ=    =        = 129(Ω −1.cm2 .d lg −1 ) ≈ λ∞ ( NH 4Cl )
         CN   0,0001
Ta cã :
      λ∞ ( NH    +
               )
                 = λ∞ ( NH 4Cl ) − λ∞ ( Cl − )
           4


      = 129 − 64,9 = 64,1(Ω −1.cm2 .d lg −1 )
Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion NH4+:
         λ∞ ( NH        +      64,1
      V=                 =     ≈ 6,64.10−4 (cm 2 .V −1.s −1 )
                  4    )

               F           96500

     48. T−¬ng tô bµi 36.

    49.
Tèc ®èi tuyÖt ®èi cña M+ :
           λ+
           60
      VM + =    = 6,22.10−4
                 =
         F 96500
       1000 χ   C λ 0,1.136
      λ=    ⇒χ= N =     = 0,0136
        CN    1000  1000
L¹i cã :
        i   I      I   0,01   25
      χ=   =   ⇒E=     =     =
        E S .E      χ .S 0,0136.2 68
                 25
      v = V .E ≈ 6, 22.10−4. ≈ 2,29.10−4 (cm.s −1 )
                 68

     50.
  a)
                 CN λ 0,001.121
      χ NaNO =          =     = 1,21.10−4 (Ω−1.cm−1 )
           3
                 1000  1000
  b) Ta cã :
        1
      χ=   k ⇔ k = χ .R = 1,21.10−4.1650 ≈ 0, 2(cm −1 )
        R
  c)


Bài tập hóa lí – tập 3                                     29
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

          1   0, 2
      χ HCl =  k=    ≈ 4,274.10−4
          R   468
           0, 2
      χ NaCl =    ≈ 1, 266.10−4
          1580
      χ HNO3 = χ HCl − χ NaCl + χ NaNO3
      ≈ 4, 274.10−4 − 1, 266.10−4 + 1, 21.10−4 ≈ 4, 218.10−4
L¹i cã :
                1            k        0, 2
      χ HNO =         .k ⇒ RHNO3 =       ≈        ≈ 474, 2(Ω)
            3
              RHNO3          χ HNO 3
                                  4, 218.10 −4
  d)
              1000 χ 1000.4, 218.10−4
      λHNO =        ≈         ≈ 421,8(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
          3
               CN    0,001


     51.
                          1000.0,0221
      χ NaOH = 0,0221 ⇒ λNaOH =              = 221(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
                            0,1
Gäi thÓ tÝch ban ®Çu lµ 1(L)
    Thªm 1(L) dd HCl vµo th× Vmíi = 2(L)
      NaOH + HCl → NaCl + H 2O
      0,05       0,05  ->  0,05
              1000.0,0056
      λNaCl =          = 112(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
               0,1
                 2
Thªm 1(L) dd HCl 0,1M th× V míi = 3(L)
                  1000.0,017
      ⇒ λ( NaCl + HCl ) =        = 510
                   0,1
                     3
      ⇒ λHCl     = 510 − 112 = 398(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )
      ⇒ λH 2O = λNaOH + λHCl − λNaCl
      = 221 + 398 − 112 = 507(Ω −1.cm 2 .d lg −1 )


     52.
  a)

Bài tập hóa lí – tập 3                                     30
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


          1
      χ=    k ⇔ k = χ .R
          R
           CN λ 138,3.0,02
       χ KCl =      =         = 2,766.10−3 (Ω −1.cm −1 )
          1000     1000
       k = χ KCl .RKCl = 2,766.10−3.100 = 0,2766(cm −1 )
  b)
              1       1
       χ AgCl =       k=     −3
                         .0, 2766 ≈ 2,71.10−6 (Ω −1.cm −1 )
             RAgCl     102.10
  c)
                                  1
         χ AgCl = χ AgCl (bh ) − χ H O = χ AgCl (bh ) −      k
                      2
                                 RH 2O
                   0,2766
         ≈ 2,71.10−6 −       4
                       ≈ 1,453.10−6
                   22.10
                   1000.χ 1000.1, 453.10−6
         S AgCl ≈ C AgCl  =     =        ≈ 1,146.10−5 (mol / L)
                    λ      126,8


      53.
       λHCl = 420; λNaCl = 126; λNaAc = 91
       R1 = 520(Ω); R2 = 122(Ω);
Ta cã :
       λHAc = λHCl − λNaCl + λNaAc = 420 − 126 + 91 = 385
          C αλ     1      C αλ
       χ HAc = N HAc = .k ⇔ k = N HAc .R1 (1)
              1000     R1         1000
L¹i cã :
                  CNαλHAc CNaCl λNaCl 1
       χ HAc + χ NaCl =       +      = .k
                   1000   1000    R2
             CNαλHAc + CNaCl λNaCl
       ⇔k =(               ).R2 (2)
                1000
Tõ (1) vµ (2) :
Bài tập hóa lí – tập 3                                     31
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

         ⇒ R1.CNαλHAc = R2 .(CNαλHAc + CNaCl λNaCl )
         ⇔ α ( R1.CN .λHAc − R2 .CN .λHAc ) = R2 .CNaCl λNaCl
         ⇔ α ≈ 0,01
            520.385.0,1.0,01
         ⇒k =           ≈ 0,2(cm −1 )
               1000
         CH + = Cα = 0,1.0,01 = 0,001M


     54.
     §é gi¶m CuCl2 ë khu catot :
              0,1905
         ∆m c =      ≈ 3.10−3 (mol )
              63,54
     Sè Faraday l−u th«ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n :
            0,3175
        F=       ≈ 5.10−3
             63,54
              ∆m c 3.10−3
        ⇒ tCl − =    =     = 0,6
               F   5.10−3
        tCu 2+ = 1 − 0,6 = 0,4

     55.
        λ∞ ( HCl ) = 115; λ∞ ( NH CH COO ) = 114,7  4     3


      t Li + = 0,33; tCH COO− = 0,36
                   3

Ta cã :
                λ∞ ( CH COO         −
        tCH COO− =                       ⇒ λ∞ (CH COO − ) = 0,36.114,7 = 41,292
                       3          )
          3
                λ∞ ( NH CH COO )
                     4      3
                                          3          t Li+     λ∞ ( Li    +                   41,292.0,33
              =             )
                                   ⇔ λ∞ ( Li + ) =        = 37,851
        tCH COO−    λ∞ ( CH COO        −
                               )
                                              0,36
          3          3


        ⇒ λ∞ ( LiCH3COO ) = λ∞ ( Li+ ) + λ∞ (CH COO− ) = 41,292 + 37,851 = 79,143
                                        3
     56.
Bài tập hóa lí – tập 3                                             32
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


       tCa2 +     VCa 2+    0,00062 62  t 2+
            =      =     =  = Ca
       t NO −     VNO −    0,00071 71 1 − tCa 2+
          3      3


       ⇔ tCa 2+ = 0,466; t NO − = 0,534
                      3
      57.
               ∆m a
       tCd 2+ =         ⇔ ∆m a = tCd 2+ .(∆m a + ∆mc )
              ∆m a + ∆mc
           A It    112.3600.0,2
       mCd 2+ = .    =        ≈ 0,418( g )
           n 96500    2.96500
             0,418.183
       ⇒ mCdCl2 ≈      ≈ 0,683( g ) = ∆m a + ∆mc
              112
       ⇒ ∆m a = 0,414.0,683 ≈ 0,283( g )
       ⇒ ∆mc = 0,683 − 0,283 = 0,4( g )

      58.
      L−îng HCl trong 50 cm3 dd tr−íc ®iÖn ph©n :
       0,1.0,05 = 0,005(mol )
      L−îng HCl trong 50 cm3 dd ë khu anot sau ®iÖn ph©n :
       0,0821.0,05 = 4,105.10−3 (mol )
      §é gi¶m l−îng HCl ë khu Anot :
       ∆m a = 0,005 − 4,105.10−3 = 8,95.10−4 (mol )
      Sè Faraday l−u th«ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n :
        68, 4.10−3
       F=      ≈ 1,077.10−3
         63,54
            ∆m a 8,95.10−4
       ⇒ tH + =    =      ≈ 0,83
             F   1,077.10−3
       ⇒ tCl − = 1 − 0,83 = 0,17
L¹i cã :
              ∆m c
         tCl − =     ⇔ ∆m c = F .tCl − = 1,077.10 −3.0,17 ≈ 1,83.10−4
               F
      Trong 50 cm3 dd HCl ë khu Catot sau ®iÖn ph©n ,l−îng HCl :
       0,005 − 1,83.10−4 = 4,817.10−3 (mol ) = 0,0963M

Bài tập hóa lí – tập 3                                     33
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy
     59.
           1    1 0,2728
        FZn2+ = FAg + = .    ≈ 1,263.10−3
           2    2 108
§é gi¶m l−îng CdCl2 ë khu anot :
            0,15.38,6         0,8907 
        ∆m a =       + 1, 263.10−3 −       ≈ 5,2.10
                                    −4

            1000           65,34 + 71 
§é gi¶m l−îng CdCl2 ë khu catot :
            0,15.37   0,656         −4
        ∆m c =      −       ≈ 7,385.10
            1000   65,34 + 71 
           ∆m a      5,2.10−4
        t+ =      ≈           ≈ 0,4132
          ∆m a + ∆mc 5,2.10−4 + 7,385.10−4
        t− = 1 − t+ ≈ 1 − 0,4132 ≈ 0,5868

     60.
     L−îng AgNO3 cã trong 40(g) n−íc tr−íc ®iÖn ph©n :
        14,055.40
             ≈ 3,307.10−3
        1000.170
     L−îng AgNO3 cã trong 40(g) n−íc ë khu catot sau ®iÖn ph©n :
        0,4109
            ≈ 3,805.10−3
         108
     §é t¨ng l−îng AgNO3 :
        ∆ma ≈ 3,805.10−3 − 3,307.10−3 ≈ 0, 498.10−3
          0,102
        F=     ≈ 9,44.10−4
          108
           ∆m a 0,498.10−3
        ⇒ t− =    ≈       ≈ 0,5275
            F    9,44.10−4
        ⇒ t+ = 1 − t− ≈ 1 − 0,5275 ≈ 0,4725

     61.
     Khèi l−îng chÊt tho¸t ra ë ®iÖn cùc :
Bài tập hóa lí – tập 3                                     34
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

         A It        A It
        m= .    ⇔ A.n = .
         1 96500      1 96500
          0,1.9650
        ⇔n=      = 0,01 = F
           96500
      L−îng AB cã trong 100(g) dd ®Çu : (0,1.100)/1000 = 0,01(mol)
      §é t¨ng l−îng AB :
        ∆m a = 0,0165 − 0,01 = 6,5.10−3 (mol )
            ∆m a 6,5.10−3
        ⇒ t− =    =      = 0,65
             F     0,01
        ⇒ t+ = 1 − t− = 1 − 0,65 = 0,35

       62.
       Trong 100,5(g) dd tr−íc ®iÖn ph©n, l−îng AgX :
           1,5.100,5
                ≈ 9,9.10−3
           150.101,5
       Trong 100,5(g) dd ë khu catot sau ®iÖn ph©n, l−îng AgX :
           0,5
             ≈ 3,33.10−3
           150
      §é gi¶m l−îng AgX :
        ∆mc ≈ 9,9.10−3 − 3,33.10−3 ≈ 6,57.10−3
          1,0787
        F=      ≈ 9,988.10−3
           108
            ∆m c 6,57.10−3
        ⇒ t− =    ≈       ≈ 0,66
             F   9,988.10−3
        ⇒ t+ = 1 − t− ≈ 1 − 0,66 ≈ 0,34

      63.
      L−îng HCl ban ®Çu cã trong 100(g) dd :
        0,01.0,1 = 0,001(mol )
      §é gi¶m l−îng HCl ë khu catot sau ®iÖn ph©n:
        ∆mc = 0,001.1% = 10−5 (mol )
          ∆m c   ∆m c 10−5
        t− =   ⇔F=   =
           F    t−  0,18
L¹i cã :


Bài tập hóa lí – tập 3                                     35
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


                       10−5
                    96500.
          It    96500.F     0,18
       F=     ⇔t =     =       ≈ 53,6( s )
        1.96500     I     0,1.

     64.
     Theo pp ranh giíi di ®éng,ta cã :
            F .V .C + 96500.0,1115.8.0,02
       t Na + =      =          ≈ 0,39
            1000.It  1000.1,6.10−3.2757

     65.
     T−¬ng tù bµi 64, ¸pdông cho thêi gian 1(s),ta cã :
       t K + ≈ 0,492
     Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ :
            v 0,00263
       VK + =    =    = 6,575.10−4 (cm 2 .V −1.s −1 )
            E  4

     66.
     Ta cã :
            F .V .C +
       t Ni2 + =
            1000.It
            1000.It.t Ni2 + 1000.0,002.3.3600.0, 404
       ⇔V =         +
                    =             ≈ 4,529(cm3 )
               F .C       96500.0,02
     Qu·ng ®−êng ranh giíi di chuyÓn ®−îc :
       V   4,52
         =     ≈ 2,56(cm)
       π r 2 π .0,752

     67.
      Víi k.c = 5,5(cm) ; t = 1900(s)
           F .V .C + 96500.0,1142.5,5.0,1
       tK + =      =           ≈ 0,541
           1000.It 1000.0,005893.1900
      T−¬ng tù :
      Víi k.c = 5,8(cm) ; t = 2016(s)
       t K + ≈ 0,538
      Víi k.c = 6,10(cm) ; t = 2130(s)
       t K + ≈ 0,536

Bài tập hóa lí – tập 3                                     36
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

      Víi k.c = 6,70(cm) ; t = 2357(s)
       t K + ≈ 0,532
      Víi k.c = 7(cm) ; t = 2472(s)
       tK + ≈ 0,53
Sè t¶i trung b×nh :
       t K + ≈ 5 0,541.0,538.0,536.0,532.0,53 ≈ 0,5354
Ta cã , thÓ tÝch ranh giíi di chuyÓn ®−îc trong 1(s) :
          1000.It.t K +    1000.0,005893.1.0,5354
       V=          ≈             ≈ 3, 27.10−4
             F .C +        96500.0,1
        V 3, 27.10−4
       ⇒v= ≈      ≈ 2,8634.10−3 (cm / s )
        s 0,1142
Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ :
        v 2,8634.10−3
       V= ≈      ≈ 7,16.10−4 ((cm 2 .V −1.s −1 )
        E   4
Bài tập hóa lí – tập 3                                     37
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy


          Ch−¬ng 2: Nguyªn tè Ganvani
                      ------------888-----------

                   A. LÝ thuyÕt chñ ®¹o

A.1. §iÖn cùc, ph©n lo¹i ®iÖn cùc
A.1.1. §iÖn cùc.
    §iÖn cùc lµ mét hÖ thèng gåm mét chÊt dÉn ®iÖn tiÕp xóc víi hçn hîp c¸c chÊt ë
d¹ng oxi hãa vµ d¹ng khö.
A.1.2.Ph©n lo¹i ®iÖn cùc.
    * §iÖn cùc lo¹i 1: lµ mét hÖ gåm kim lo¹i hoÆc ¸ kim (d¹ng khö) ®−îc nhóng vµo
dung dÞch chøa ion cña kim lo¹i hoÆc ¸ kim ®ã (d¹ng oxi-hãa). S¬ ®å ®iÖn cùc kim lo¹i
®−îc viÕt nh− sau: Mn+/M vµ ph¶n øng ®iÖn cùc t−¬ng øng: Mn+ + ne   M. Ph−¬ng tr×nh
Nerst ®èi víi ®iÖn cùc nµy:
                               RT aM +
              ϕM  n+
                   /M
                      = ϕ M n+ / M +
                        o
                                ln
                               nF  aM
   §èi víi kim lo¹i nguyªn chÊt, ng−êi ta chÊp nhËn ho¹t ®é cña M b»ng 1, nªn
ph−¬ng tr×nh thùc chÊt lµ:
                               RT
              ϕM  n+
                   /M
                      = ϕ M n+ / M +
                        o
                                ln aM +
                               nF

    ∗ §iÖn cùc lo¹i 2: lµ hÖ trong ®ã 1 kim lo¹i ®−îc phñ mét chÊt khã tan (muèi
hoÆc oxit, hidroxit) vµ nhóng trong dung dÞch chø anion cña hîp chÊt khã tan ®ã. §iÖn
cùc ®−îc biÓu diÔn nh− sau: M.MA/An-. Ph−¬ng tr×nh Nerst vµ ph¶n øng trong pin:


                MA + ne       M + An-


                               RT  a
             ϕ M , MA/ A = ϕ M , MA/ A +
                   n−
                     o
                            n−    ln MA
                               nF aM .a An−
    * §iÖn cùc lo¹i 3: §ã lµ mét hÖ gåm 2 kim lo¹i tiÕp xóc víi 2 muèi khã tan chøa
chung anion, ®−îc nhóng vµo dung dÞch chøa cation cña muèi khã tan thø hai.
       VD:       Ca2+ | CaCO3 PbCO3, Pb
    * Ngoµi ra cßn mét sè lo¹i ®iÖn cùc kh¸c nh−: ®iÖn cùc oxi-hoa khö (®iÖn cùc
Redox), ®iÖn cùc khÝ, ®iÖn cùc thñy tinh, ®iÖn cùc hçn hèng. (Tham kh¶o thªm gi¸o
tr×nh).

A.2. Mét sè lo¹i m¹ch.
A.2.1. M¹ch nång ®é
    Lµ mét hÖ ®iÖn hãa trong ®ã 2 ®iÖn cùc gièng nhau vÒ b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau
vÒ ho¹t ®é cña c¸c chÊt.

Bài tập hóa lí – tập 3                                     38
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

A.2.1.1. M¹ch nång ®é kh«ng t¶i
    Gåm 3 lo¹i:
    a) Víi 2 ®iÖn cùc gièng nhau vµ 2 dung dÞch gièng nhau vÒ b¶n chÊt nhung kh¸c
nhau vÒ nång ®é, hai dung dÞch nµy kh«ng tiÕp xóc víi nhau.
    b) Víi 2 ®iÖn cùc hçn hèng cïng b¶n chÊt nhung kh¸c nhau vÒ nång ®é, tiÕp xóc
víi dung dÞch ®iÖn ph©n.
    c) Víi ®iÖn cùc khÝ cïng b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau vÒ ¸p suÊt khÝ trªn ®iÖn cùc,
tiÕp xóc víi dung dÞch ®iÖn ph©n.

A.2.1.2. M¹ch nång ®é cã t¶i.
    §−îc gäi lµ m¹ch cã t¶i khi 2 ®iÖn cùc gièng nhau vÒ b¶n chÊt nhóng vµo 2 dung
dÞch gièng nhau vÒ b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau vÒ nång ®é, 2 dung dÞch nµy c¸ch nhau
b»ng 1 mµng xèp ®Ó h¹n chÕ sù pha trén. T¹i gianh giíi gi−a 2 dung dÞch xuÊt hiÖn mét
thÕ khuÕch t¸n mµ nguyªn nh©n lµ do sù kh¸c nhau vÒ linh ®é gi÷a cation vµ anion trong
qu¸ tr×nh khuÕch t¸n tõ n¬I cã nång ®é cao tíi n¬i cã nång ®é thÊp.
    Cã 2 lo¹i m¹ch nång ®é cã t¶i lµ:
    a) T¶i cation:
                   RT a2   RT a±2
              E = t−   ln = 2t−  ln
                   nF a1   nF a±1
    b) T¶i anion
                   RT a2   RT a±2
               E = t+   ln = 2t+  ln
                   nF a1   nF a±1
A.2.2. M¹ch hãa häc
    M¹ch hãa häc cßn ®−îc gäi lµ pin hãa häc lµ pin cã 2 ®iÖn cùc kh¸c nhau vÒ thµnh
phÇn hãa häc ®−îc ghÐp l¹i víi nhau. M¹ch hãa häc gåm nhiÒu lo¹i, cã lo¹i ®¬n gi¶n, lo¹i
phøc t¹p.

A.2.3.M¹ch vËt lÝ
    Cã 2 lo¹i chÝnh lµ m¹ch träng tr−êng vµ m¹ch thï h×nh.


A.3. Mét sè c«ng thóc cÇn nhí.
A.3.1.Ph−¬ng tr×nh Nerst:

                 R.T Oxh
            ϕ = ϕo +   ln
                 nF  Kh
        nÕu ë ®iÒu kiÖn 25oC, ¸p suÊt khÝ quyÓn th×:

                 0, 059 Oxh
            ϕ = ϕo +     lg
                   n   Kh
   ThÕ ®iÖn cùc cña 1 ®iÖn cùc (nöa nguyªn tè) lµ søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè
Ganvani cÊu t¹o bëi ®iÖn cùc Hidro chuÈn ghÐp ë bªn traisow ®å nguyªn tè vµ ®iÖn cùcBài tập hóa lí – tập 3                                     39
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

kh¶o s¸t. ThÕ ®iÖn cùc cã thÓ ©m hoÆc d−¬bg. Theo quy −íc th× søc ®iÖn ®éng cña pin
®−îc tÝnh b»ng hiÖu sè gi÷a thÕ ®iÖn cùc d−¬ng vµ ©m.

A.3.2. C«ng thøc tÝnh    S,   H,  G trong pin.
               ∂E 
          ∆S = nF   
               ∂T  P
                ∂E    
          ∆H = nF  T    −E
                ∂T  P  
          ∆G = ∆H − T .∆S
              ∂E 
    Trong ®ã:         lµ hÖ sè nhiÖt ®é cña søc ®iÖn ®éng.
              ∂T  p                       B. Bµi tËp

B.1. §Ò bµi

    1. ThÕ nµo lµ nguyªn tè Ganvani lµm viÖc thuËn nghÞch nhiÖt ®éng ? Cho vÝ dô.
    2. Søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè Ganvani lµ g× ? Søc ®iÖn ®éng h×nh thµnh nh− thÕ
      nµo? §o nã nh− thÕ nµo ?
    3. ThÕ ®iÖn cùc lµ g× ? B»ng thùc nghiÖm ng−êi ta x¸c ®Þnh thÕ ®iÖn cùc nh− thÕ
      nµo ?
    4. Cho biÕt quy −íc vÒ c¸ch viÕt s¬ ®å, vÒ dÊu cña søc ®iÖn ®éng vµ thÕ ®iÖn cùc.
    5. Sù phô thuéc cña søc ®iÖn ®éng vµo nhiÖt ®é ®−îc biÓu thÞ b»ng ph−¬ng tr×nh:
      E = a + bT. H·y biÓu thÞ c¸c ®¹i l−îng S, G, H d−íi d¹ng mét hµm cña
      nhiÖt ®é.
    6. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t x¶y ra trong c¸c nguyªn tè
      sau:

              Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu
              Ag, AgCl | CuCl2 | Cu
              (Pt) H2 | H2SO4 | Hg2SO4 | Hg
              (Pt) H2 | HCl | Cl2
              Ag, AgCl | KCl | Hg2Cl2 , Hg

    7. Cho c¸c ®iÖn cùc :

        (a)  Cd | Cd2+ (a = 0,1 )
        (b)  (Pt) Cl2 (p = 1 atm) | Cl- (a = 0,01)
        (c)  Ag, AgBr | Br- (a = 0,005)
        (d)  (Pt) | Sn2+ (a = 0,02), Sn4+ (a =0,001)

Bài tập hóa lí – tập 3                                     40
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

        (e)  Hg, Hg2SO4 | SO42- (a = 0,015)

        a.ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ tÝnh thÕ ®iÖn cùc.
        b. NÕu ghÐp tong ®«i ®iÖn cùc a – c, a – d , b – c ®Ó t¹o thµnh pin th×
        h·y viÕt s¬ ®å nguyªn tè vµ tÝnh søc ®iÖn ®éng cña tong pin.

    8. ThiÕt lËp nguyªn tè Ganvani dùa trªn c¸c ph¶n øng tæng qu¸t sau:

              Cd + CuSO4 → Cu + CdSO4
               2 Ag+ + H2 → 2 Ag + 2H+
              Ag+ + I- → AgI
              H2 + Cl2 → 2HCl
              Zn + Hg2SO4    ZnSO4 + 2Hg
              Pb + 2HCl PbCl2 + H2
    9. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña pin trong ®ã x¶y ra ph¶n øng:

               Cd + PbCl2   CdCl2 + Pb

                            ∂E      −4  −1
      b»ng 0,188V. TÝnh   H vµ  S biÕt:     = −4,8.10 (V .K )
                            ∂T  p

    10. Søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè trong®ã tiÕn hµnh ph¶n øng:

                    1
                  Ag + H 2 → AgCl + Hg
                    2

    ë 25oC b»ng 0,0455V vµ ë 20oC b»ng 0,0421V. X¸c ®Þnh      S,  G,  H ë 25oC.

    11. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña c¸c nguyªn tè Ganvani

              Pb,PbCl2 | KCl | AgCl, Ag
              Pb, PgI2 | KI | AgI, Ag

        T−¬ng øng b»ng 0,4902V vµ 0,2111 V. HÖ sè nhiÖt ®é cña søc ®iÖn ®éng
      t−¬ng øng b»ng -0,000186 VK-1 vµ -0,000127 VK-1 .
        X¸c ®Þnh Go. Ho ®èi víi ph¶n øng:

                PbI2 + 2AgCl   PbCl2 + 2AgI

    12. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña pin:

             (Pt)H2 (1atm) | H2SO4 (m) | Ag2SO4, Ag
      b»ng: 0,627V
      a. ViÕt ph¶n øng trªn tõng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin.


Bài tập hóa lí – tập 3                                     41
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

      b. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nÕu m = 0,1 (bá qua hÖ sè ho¹t ®é)
      c. TÝnh søc ®iÖn ®éng biÕt r»ng ®èi víi H2SO4 0,1m, hÖ sè ho¹t ®é ℘± = 0, 7

     13. Cho pin ®iÖn (Pt) H2(1 atm) | NaOH(m) | HgO, Hg ë 25oC E =0.9224V

      a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t
      b. TÝnh Eo ë 25oC
      c. TÝnh E ë 308K nÕu H =146,3 kJ

     14. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é ë 25oC

                  Ag| AgNO3 0,05N || AgNO3 2N | Ag

     15. TÝnh søc ®iÖn ®éng ë 25oC ®èi víi pin:

             Cu | CuSO4 0,001M || CuSO4 0,1 M | Cu

    NÕu ®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001M hÖ sè ho¹t ®é b»ng 0,74 vµ ®èi víi dung
dÞch CuSO4 0,1 M hÖ sè ho¹t ®é b»ng 0,16.

     16. Søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é ë 25oC

           Ag | Ag+ ( a=0,001) || Ag+ ( a=x) | Ag

        b»ng 0,0579 V, x¸c ®Þnh x.

     17. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè Ganvani:

         (Pt) H2(1atm) | HCl(a = 0,001)      M  HCl (a=0,92) | H2(1atm) (Pt)

     nÕu ë 25oC   λ∞ ( H ) = 349, 7; λ∞ (Cl ) = 76,3Ω −1.dlg −1.cm 2
               +         −
     18. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin:

(Pt) H2 (1atm)| HCl(m=0,01) | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl (m=0,1) | H2(1atm) (Pt)

     NÕu t¹i m = 0,01, hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl b»ng 0,904 vµ t¹i 0,1 b»ng
0,796.

    19. TÝnh sè t¶i cña ion Cu2+ trong dung dÞch CuSO4 lo·ng biÕt r»ng ë 25oC søc
®iÖn ®éng cña nguyªn tè cã nång ®é t¶i:

             Cu | CuSO4 (0,001m)     M  CuSO4 (0,01m) | Cu

    b»ng 0,0268 V vµ      ℘± (CuSO4 ) = 0,74 ®èi víi dung dÞch 0,001m vµ b»ng 0,44 ®èi
víi dung dÞch 0,01m.


Bài tập hóa lí – tập 3                                      42
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

    20. ë 25oC Abic vµ Kamming ®· ®o søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é cã t¶i:

             Ag | AgNO3 (0,01N)   M  AgNO3 (0,1N) | Ag

        vµ tim thÊy E = 0,059 V. So s¸nh gi¸ trÞ nµy víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n dùa vµo
c¸c d÷ kiÖn:
        AgNO3 0,1N       hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh: 0,733   t+ = 0,468
        AgNO3 0,01N      hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh: 0,892   t+ = 0,468

    21. Mét nguyªn tè Ganvani gåm hai ®iÖn cùc hidro ®−îc nhóng vµo dung dÞch
HCl 0,1M. §iÖn cùc hidro thó nhÊt ®−îc xö lÝ b»ng hidro nguyªn chÊt d−íi ¸p suÊt khÝ
quyÓn, ®iÖn cùc hidro thø 2 ®−îc xö lÝ b»ng hçn hîp khÝ Hidro vµ argon còng d−íi ¸p suÊt
khÝ quyÓn. X¸c ®Þnh nång ®é phÇn mol cña hidro trong hçn hîp trªn nÕu ë 300K sóc ®iÖn
®éng cña nguyªn tè nµy b»ng 10mV. Cho biÕt chiÒu cña dßng ®iÖn m¹ch ngoµi khi nèi 2
®iÖn cùc b»ng d©y dÉn.

    22. Cho m¹ch cã nång ®é t¶i:

        Hg, Hg2Cl2 | NaCl (0,1m)   M  NaCl(0,001m) | Hg2Cl2 , Hg

        a. ViÕt ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t
        b. ViÕt ph−¬ng trinh biÓu thÞ søc ®iÖn ®éng ë 25oC
        c. TÝnh søc ®iÖn ®éng nµy ë 25oC nÕu t+ = 0,4 ®èi víi dung dÞch NaCl vµ
nÕu hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña NaCl 0,1m b»ng 0,6 vµ cña NaCl 0,001m b»ng 1.
        d. TÝnh søc ®iÖn ®éng trong tr−êng hîp bá qua thÕ khuÕch t¸n vµ hÖ sè
ho¹t ®é.

    23. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch:

             (Pt)H2(1atm) | H+ || KCl 0,1N | Hg2Cl2, Hg

       b»ng 0,5 V. X¸c ®Þnh pH cña dung dÞch tiÕp xóc víi ®iÖn cùc hidro biÕt thÕ
®iÖn cùc cña Calomen ë 25oC b»ng 0,3338V

    24. §Ó x¸c ®Þnh pH cña mét dung dich axit, ng−êi ta lËp m¹ch:

             Hg, Hg2Cl2 | KCl 0,1N || Quinhidron, H+ | Pt

       vµ ®o søc ®iÖn ®äng ë 25oC, E = 0,096V.
       H·y x¸c ®inh pH cña dung dÞch biÕt thÕ chuÈn cña ®iÖn cùc Quinhidron
b»ng 0,6994 Vvµ thÕ ®iÖn cùc cña Calomen ë tr−êng hîp nµy b»ng 0,3338 V.

    25. ThiÕt lËp nguyªn tè ®iÖn hãa cho phÐp x¸c ®Þnh ho¹t ®é cña ZnCl2 trong H2O.

    26. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch:

                 (Pt) H2(1atm) | H2SO4 (m) | Hg2SO4, Hg


Bài tập hóa lí – tập 3                                     43
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy        b»ng 0,754 V nÕu m = 0,05 vµ b»ng 0,6959 nÕu m = 0,5.
        HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña H2SO4 t¹i m =0,05 b»ng 0,34. X¸c ®Þnh hÖ sè
    ho¹t ®é trung b×nh cña H2SO4 t¹i m =0,5.

    27. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch:

                Pb, PbSO4 | CuSO4 m = 0,02 | Cu

        b»ng 0,5594 V. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña CuSO4 biÕt:

                  ϕCu
                   o
                     2+
                        / Cu
                             = 0,34V
                  ϕ Pb, PbSO / SO = −0,35V
                   o
                              2−
                           4   4
    28. KÕt qu¶ ®o søc ®iÖn ®éng ë 25oC ë c¸c nång ®é ®èi víi m¹ch:

               Zn | ZnSO4 (m) | PbSO4 , Pb

        ®−îc ghi nh− sau:


             m              m       RT      E
                                    ln m
                                   F
           0,001        0,03462          -0,17745  0,59714
           0,005        0,07071          -0,13611  0,56598

        a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc.
        b. TÝnh Eo cña m¹ch b»ng ®å thÞ
        c. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña ZnSO4 trong dung dich 0,005m

    29. Søc ®iÖn ®éng cña m¹ch nång ®é kh«ng t¶i:

(Pt) H2 (1atm)| HCl(m=0,001) | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl (m=0,1) | HCl(m=0,1)|
H2(1atm) (Pt)

        ë 25OC b»ng 0,227
        X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl trong dung dÞch 0,1m.

    30. TÝnh sè t¶i cña ion ®ång trong dung dÞch CuSO4 lo·ng biÕt r»ng ë 298K, s−c
®iÖn ®éng cña m¹ch nång ®é cã t¶i:

          Cu | CuSO4 0,001M         M  CuSO4 0,1 M | Cu

       b»ng 0,0268 V. HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001m
b»ng 0,74 vµ ®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001m b»ng 0,44

Bài tập hóa lí – tập 3                                     44
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy    31. TÝnh ®é tan cña AgBr trong n−íc ë 25oC dùa vµo c¸c d÷ kiÖn vÒ thÕ chuÈn cña
c¸c ®iÖn cùc sau:

                 ϕ Ag
                  o
                    +
                      / Ag
                          = 0,8V
                 ϕ Ag , AgBr / Br = 0, 071V
                  o
                          −
    32. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña pin:

              (Pt)H2 (1atm) | H2SO4 (m) | Ag2SO4, Ag
      b»ng: 0,627V
      a. ViÕt ph¶n øng trªn tõng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin.
      b. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nÕu m = 0,1 (bá qua hÖ sè ho¹t ®é)
      c. TÝnh søc ®iÖn ®éng biÕt r»ng ®èi víi H2SO4 0,1m, hÖ sè ho¹t ®é ℘± ± = 0, 7
                                        ℘= 0,7
      d. TÝnh tÝch sè tan cña Ag2SO4.

    33. Cho c¸c d÷ kiÖn sau:

                Au+ + 1e       Au     ϕ 0 = 1, 68V

                Au3+ + 3e        Au   ϕ 0 = 1,50V

                Fe3+ + e      Fe2+    ϕ 0 = 0, 77V

        TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng:

                       
                       →
               2 Fe 2+ + Au 3+ ← 2 Fe3+ + Au +
                       

    34. ë 35oC søc ®iÖn ®éng cña pin:

             Cd, CdSO4 | H2SO4 0,02m | H2(1atm)(Pt)

        b»ng 0,38 V. Còng t¹i nhiÖt ®é nµy thÕ chuÈn cña ®iÖn cùc Cd2+/Cd b»ng -
0,45. TÝnh tÝch sè tan cña CdSO4 t¹i 35oC.


    35. ë 298K søc ®iÖn ®éng cña pin:

                Cu | CuCl2 (m) | AgCl , Ag

    b»ng 0,191 V nÕu m =10-4 vµ b»ng -0,074 V nÕu m = 0,2
        ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ tÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña CuCl2
0,2mBài tập hóa lí – tập 3                                     45
Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh –
Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy

    36. §èi víi nguyªn tè Ganvani:

             Cu | Cu(CH3COO) 0,1m | AgCH3COO, Ag

        Ng−êi ta c¸c d÷ kiÖn sau:
            E298 = 0,372 V   E308 = 0,374 V

             ϕ Ag
              o
                +
                  / Ag
                      = 0,8V
             ϕCu
             o
                2+
                   / Cu
                      = 0,34V

        a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin.
        b. TÝnh G, S, S ®èi víi ph¶n øng cña pin
        c. TÝnh tÝch sè tan cña AgCH3COO
    37. ë 298K, nguyªn tè

        Hg, Hg2Cl2 | KCl(b.h) || CH3COOH (6.10-4-M), quinhidron | Pt

    cã søc ®iÖn ®éng E = 0,2215 V. BiÕt r»ng thÕ ®iÖn cùc cña quinhidron b»ng
0,6995 V, thÕ cña ®iÖn cùc calomen b·o hßa b»ng 0,2415 V, TÝnh h»ng sè ph©n li cña
CH3COOH.

    38. M¹ch nång ®é kh«ng t¶i:

        (Pt)H2 | HCl 0,0001 m | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl 0,1 m | H2 (Pt)

    Cã søc ®iÖn ®éng E = 0,335 V ë 25oC.
        a. ViÕt ph¶n øng x¶y ra trong m¹ch trªn.
        b. TÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl nång ®é 0,1 m.

    39. Søc ®iÖn ®éng cña 2 pin sau, ®−îc x¸c ®Þnh ë 25oC:
(a) (Pt)H2 (1atm) | HCl 0,0001 m | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl 0,1 m | H2 (1atm)(Pt)
(b) (Pt)H2 (1atm) | HCl (m1) M HCl (m2) | H2 (1atm) (Pt)

    §èi víi mçi pin h·y viÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t. ViÕt
ph−¬ng tr×nh biÓu thÞ søc ®iÖn ®éng ®èi víi mçi pin, tõ ®ã h·y chøng tá r»ng sè t¶i cña
ion H+ cã thÓ x¸c ®Þnh tõ sù ®o søc ®iÖn ®éng cña 2 lo¹i pin nµy.


    40. Chøng minh r»ng søc ®iÖn ®éng cña pin:

             (Pt)H2(1atm) | NaOH(m1), NaCl (m2) | AgCl, Ag

                                         RT K w .aCl −
    ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:         E = E Ag , AgCl / Cl − −
                              o
                                          ln
                                         F  aOH −


Bài tập hóa lí – tập 3                                      46
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3
Bt dien hoa hoc hoaly3

More Related Content

What's hot

Hoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonylHoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonyl
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa lyBao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa ly
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn NamBài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
Tinpee Fi
 
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tich
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tichBao cao power point thuc hanh hoa phan tich
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tich
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuatChuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Thai Nguyen Hoang
 
Hoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chatHoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chat
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nbs
NbsNbs
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơChuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơThuong Hoang
 
Phan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thomPhan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thom
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdfBai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
Phan Cang
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Nguyễn Hữu Học Inc
 
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
Ngọn Lửa Xanh
 
Danh phap-huu-co
Danh phap-huu-coDanh phap-huu-co
Danh phap-huu-coDo Minh
 
Hóa lí .
Hóa lí .Hóa lí .
Hóa lí .
Nhân Trương
 
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khửChương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khửLaw Slam
 
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửLaw Slam
 
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keoChuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGHóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Thành Lý Phạm
 
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
Pharma Việt
 

What's hot (20)

Hoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonylHoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonyl
 
Bao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa lyBao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa ly
 
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn NamBài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
Bài GIảng Hóa Hữu Cơ - TS Phan Thanh Sơn Nam
 
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tich
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tichBao cao power point thuc hanh hoa phan tich
Bao cao power point thuc hanh hoa phan tich
 
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuatChuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
 
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
 
Hoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chatHoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chat
 
Nbs
NbsNbs
Nbs
 
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơChuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ
 
Phan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thomPhan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thom
 
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdfBai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
Bai-tập-hoa-phan-tich-co-lời-giải-chi-tiết-full-pdf.pdf
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
 
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
46 cau hoi thuc tien hoa hoc dua vao bai day
 
Danh phap-huu-co
Danh phap-huu-coDanh phap-huu-co
Danh phap-huu-co
 
Hóa lí .
Hóa lí .Hóa lí .
Hóa lí .
 
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khửChương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 2.đại cương về chuẩn độ oxy hóa khử
 
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
 
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keoChuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
Chuong 4 tinh chat quang hoc cua cac he thong keo
 
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGHóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
 
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
Giáó trình Hóa hữu cơ Tập 1
 

Viewers also liked

14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa
Canh Dong Xanh
 
Biodiesel từ dầu ăn thải
Biodiesel từ dầu ăn thải Biodiesel từ dầu ăn thải
Biodiesel từ dầu ăn thải anhthaiduong92
 
Công nghệ Xăng sinh học
Công nghệ Xăng sinh họcCông nghệ Xăng sinh học
Công nghệ Xăng sinh học
Sương Tuyết
 
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiBài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiNhat Tam Nhat Tam
 
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngChu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngPhạm Hằng
 
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa họcPhản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
SEO by MOZ
 
Pin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cucPin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cuc
Nguyễn Quốc Bảo
 

Viewers also liked (9)

14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa
 
Biodiesel từ dầu ăn thải
Biodiesel từ dầu ăn thải Biodiesel từ dầu ăn thải
Biodiesel từ dầu ăn thải
 
Pin
PinPin
Pin
 
Công nghệ Xăng sinh học
Công nghệ Xăng sinh họcCông nghệ Xăng sinh học
Công nghệ Xăng sinh học
 
Dien phan-ltdh
Dien phan-ltdhDien phan-ltdh
Dien phan-ltdh
 
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiBài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
 
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngChu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
 
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa họcPhản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
 
Pin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cucPin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cuc
 

Similar to Bt dien hoa hoc hoaly3

Baigiang mtb chuong1
Baigiang mtb chuong1Baigiang mtb chuong1
Baigiang mtb chuong1luuguxd
 
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
MinhTrnh42
 
Tkbg 10 hoa cb tap1
Tkbg 10 hoa cb tap1Tkbg 10 hoa cb tap1
Tkbg 10 hoa cb tap1
Tuyết Dương
 
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
Tuyết Dương
 
1 Ll Ve Nn
1 Ll Ve Nn1 Ll Ve Nn
1 Ll Ve Nnshinsan
 
chuong 4.pdf
chuong 4.pdfchuong 4.pdf
chuong 4.pdf
AnhNguyn874893
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
Mí Lót
 
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu maiTâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
jackjohn45
 
Bài mở đầu và bài biểu mô
Bài mở đầu và bài biểu môBài mở đầu và bài biểu mô
Bài mở đầu và bài biểu mô
Lam Nguyen
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
nataliej4
 
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnGiáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
LangPhong
 
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
VU Cong
 
Baigiang t cmangvt
Baigiang t cmangvtBaigiang t cmangvt
Baigiang t cmangvtvanliemtb
 
Tg1
Tg1Tg1
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc
 
bctntlvn (67).pdf
bctntlvn (67).pdfbctntlvn (67).pdf
bctntlvn (67).pdfLuanvan84
 
P pphân tích tài liệu1
P pphân tích tài liệu1P pphân tích tài liệu1
P pphân tích tài liệu1Padme Hum
 
Kỹ thuật nhiệt trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
Kỹ thuật nhiệt  trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)Kỹ thuật nhiệt  trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
Kỹ thuật nhiệt trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
Trinh Van Quang
 
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việtchuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
Hoàng Thái Việt
 

Similar to Bt dien hoa hoc hoaly3 (20)

Baigiang mtb chuong1
Baigiang mtb chuong1Baigiang mtb chuong1
Baigiang mtb chuong1
 
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
549_tdh_thuy_khi_4236.pdf
 
Tkbg 10 hoa cb tap1
Tkbg 10 hoa cb tap1Tkbg 10 hoa cb tap1
Tkbg 10 hoa cb tap1
 
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
thiết kế bài giảng hóa 10 tap1
 
1 Ll Ve Nn
1 Ll Ve Nn1 Ll Ve Nn
1 Ll Ve Nn
 
chuong 4.pdf
chuong 4.pdfchuong 4.pdf
chuong 4.pdf
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
 
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu maiTâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
Tâm lý học quản lý – ts. trần thị thu mai
 
Bài mở đầu và bài biểu mô
Bài mở đầu và bài biểu môBài mở đầu và bài biểu mô
Bài mở đầu và bài biểu mô
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
 
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnGiáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
 
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
12. Chuong 12 - He thong thoat nuoc.pptx
 
Baigiang t cmangvt
Baigiang t cmangvtBaigiang t cmangvt
Baigiang t cmangvt
 
Tg1
Tg1Tg1
Tg1
 
Do an am
Do an  amDo an  am
Do an am
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
bctntlvn (67).pdf
bctntlvn (67).pdfbctntlvn (67).pdf
bctntlvn (67).pdf
 
P pphân tích tài liệu1
P pphân tích tài liệu1P pphân tích tài liệu1
P pphân tích tài liệu1
 
Kỹ thuật nhiệt trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
Kỹ thuật nhiệt  trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)Kỹ thuật nhiệt  trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
Kỹ thuật nhiệt trịnh văn quang (dành cho sinh viên ngành công trình)
 
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việtchuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
chuyên đề tổng hợp hóa học 8 hay nhất mới nhất - hoàng thái việt
 

Bt dien hoa hoc hoaly3

 • 1. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Bài tập hóa lí – tập 3 1
 • 2. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Bµi tËp hãa lÝ (tËp 3): §iÖn hãa häc - ChØ ®¹o néi dung: Ths. Bïi Thu Quúnh - Biªn tËp néi dung: NguyÔn H÷u HiÖu NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o NguyÔn ThÞ Chinh Ng« V¨n TuÊn Ng« Quang Huy §Æng Thanh HuyÒn Vò ThÞ Ngäc Mai §ç ThÞ Thanh Thñy - Söa b¶n in: NguyÔn H÷u HiÖu Ng« V¨n TuÊn - Tr×nh bµy b×a: NguyÔn H÷u HiÖu Bài tập hóa lí – tập 3 2
 • 3. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Lêi nãi ®Çu Bµi tËp hãa lÝ tËp 3 lµ quyÓn thø 3 trong bé s¸ch “Bµi tËp hãa lÝ” do nhãm sinh viªn §HSP Hãa häc K8 tr−êng ®¹i häc H¶i Phßng biªn so¹n d−íi sù chØ dÉn cña c« gi¸o gi¶ng viªn th¹c sÜ Bïi Thu Quúnh. QuyÓn nµy lµ tËp hîp c¸c bµi tËp hãa lÝ cña phÇn “§iÖn hãa häc” ®−îc tr×nh bµy theo 3 ch−¬ng Ch−¬ng I: Dung dÞch ®iÖn ph©n Ch−¬ng II: Nguyªn tè Ganvani Ch−¬ng III: §iÖn ph©n vµ qu¸ thÕ Víi mçi ch−¬ng chóng t«i cè g¸ng tr×nh bµy theo thø tù ®i tõ lÝ thuyÕt chñ ®¹o ®Õn bµi tËp vµ gîi ý ®¸p ¸n C¸c bµi tËp ®−îc tr×nh bµy theo m« - tuýp c¸c bµi dÔ xen lÉn gi÷a c¸c bµi tËp ®ßi hái t− duy s©u. Chóng t«i mong r»ng ®©y sÏ lµ tµi liÖu bæ Ých cho sinh viªn nghµnh s− ph¹m nãi riªng vµ sinh viªn ngµnh hãa häc nãi chung, vµ lµ tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c gi¶ng viªn gi¶ng d¹y bé m«n Hãa lÝ. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, kÝnh mong sù gãp ý cña c¸c b¹n sinh viªn còng nh− quý thÇy c« ®Ó gi¸o tr×nh cµng ngµy cµng hoµn thiÖn. Nhãm t¸c gi¶ Chó ý: Gi¸o tr×nh ®· ®−îc nhµ n−íc b¶o hé b¶n quyÒn, mäi hµnh vi in Ên, sao chÐp, foto copy kh«ng ®−îc sù cho phÐp cña t¸c gi¶ ®Òu lµ hµnh vi vi ph¹m b¶n quyªn t¸c gi¶ vµ sÏ bÞ xö lÝ theo luËt b¶n quyÒn hiÖn hµnh. Bài tập hóa lí – tập 3 3
 • 4. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Ch−¬ng 1: Dung dÞch ®iÖn ph©n ------------888----------- A. LÝ thuyÕt chñ ®¹o A.1. §é dÉn ®iÖn cña dung dÞch ®iÖn ph©n a.1.1. §é dÉn ®iÖn riªng ( ) §iÖn trë suÊt : lµ ®iÖn trë riªng cña vËt dÉn cã S= 1cm2 vµ ®é dµi lµ 1 cm . Hay lµ ®iÖn trë cña mét h×nh khèi cã c¹nh 1 cm. §¬n vÞ : S ρ = R. l S : tiÕt diÖn d©y dÉn(cm2) l : chiÒu dµi d©y dÉn(cm); -1 §é dÉn ®iÖn riªng : lµ ®¹i l−îng nghÞch ®¶o cña ®iÖn trë suÊt . §¬n vÞ : . cm-1 1 l χ= . R S H»ng sè b×nh : k . §¬n vÞ : cm-1 l k= = χ .R S A.1.2. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ( §é dÉn ®iÖn riªng : lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn cña dung dÞch ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau . §¬n vÞ : -1. cm2. ®lg-1 1000.χ λ= CN CN : ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng (N) §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn : ( §èi víi chÊt ®iÖn ph©n yÕu : λ∞ = λ .α §èi víi c¸c chÊt ion : víi vµ lµ linh ®é ion λ∞ = λ∞ + + λ∞ − Linh ®é ion : cïng thø nguyªn víi ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng Bài tập hóa lí – tập 3 4
 • 5. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy λ∞ + = V + .F λ∞ − = V − .F V+ , V- : tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion t−¬ng øng( von/ cm) F = 96500 A.2. Sè t¶i (t) A.2.1. Kh¸i niÖm : Sè t¶i cña mét d¹ng ion lµ tØ sè gi÷a ®iÖn l−îng do d¹ng ion ®ã B. Bµi tËp B.1. §Ò bµi. 1. §é ph©n li α cña mét chÊt ®iÖn ph©n yÕu trong dung dÞch n−íc cã thay ®æi kh«ng vµ thay ®æi nh− thÕ nµo khi t¨ng nhiÖt ®é? 2. H»ng sè ph©n li Kc cña mét chÊt ®iÖn ph©n yÕu sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo khi thay dung m«i n−íc b»ng r−îu metylic ? (bá qua t−¬ng t¸c hãa häc gi÷a chÊt tan vµ dung m«i . H»ng sè ®iÖn m«i ε H O < ε CH OH 2 3 3. H·y biÓu thÞ h»ng sè ph©n li hoµn toµn cña axit cacbonic qua ®é ph©n li α vµ nång ®é C. 4. Nh÷ng nguyªn nh©n cña sù ph©n li chÊt ®iÖn ph©n thµnh c¸c ion trong dung dÞch? 5. Cho biÕt nh÷ng ®¹i l−îng nhiÖt ®éng nµo ®Æc tr−ng cho sù hidrat hãa ion ? Cã thÓ tiªn ®o¸n kh¶ n¨ng hidrat hãa ion trong dung dÞch dùa vµo ®é lín vµ dÊu cña c¸c ®¹i l−îng ®ã hay kh«ng ? Gi¶i thÝch ? 6. ë mét nång ®é ®· cho , ®é ph©n li cña hai axit h÷u c¬ mét chøc b»ng 0,2 vµ 0,5 . Axit nµo sÏ cã h»ng sè ph©n li lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn? 7. Sù phô thuéc cña h»ng sè ph©n li cña axit propionic C3H7COOH vµo nhiÖt ®éng ®−îc biÓu thÞ b»ng ph−¬ng tr×nh : Bài tập hóa lí – tập 3 5
 • 6. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy −1033, 4 lg K c = − 0,013T + 2,52 T H·y tÝnh nhiÖt ®iÖn li cña axit nµy ë 25 °C. 8. Dung dÞch 2,45 g H2SO4 trong 500 g n−íc ®«ng ®Æc ë – 0,2055 °C. H»ng sè nghiÖm l¹nh cña n−íc b»ng 1, 86 . X¸c ®Þnh hÖ sè ®¼ng tr−¬ng i . 9. Dung dÞch 0,66 g CH3COOH trong 100 g n−íc ®«ng ®Æc ë – 0,21 °C . H»ng sè nghiÖm l¹nh cña n−íc b»ng 1, 86 . H·y chøng tá r»ng CH3COOH lµ mét axit yÕu . 10. ë 25 °C h»ng sè ph©n li cña NH4OH b»ng 1,79.10-5 . Hái ë nång ®é nµo ®é ph©n li cña NH4OH b»ng 2% . TÝnh nång ®é OH- trong dung dÞch nµy . 11. H»ng sè ph©n li cña axit benzoic C6H5COOH b»ng 6,3 .10-5 , cña axit axetic CH3COOH b»ng 1, 79.10-5 . X¸c ®Þnh tØ sè nång ®é ion H+ trong dung dÞch ®ång ph©n tö cña axit benzoic vµ axit axetic. 12. Cho biÕt nh÷ng sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ lÝ thuyÕt dung dÞch theo quan ®iÓm cæ ®iÓn cñaAreniut vµ theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i cña §¬bai- Hucken . 13. T¹i sao l¹i gäi sù gÇn ®óng bËc nhÊt cña ph−¬ng tr×nh §¬bai- Hucken lµ ®Þnh luËt giíi h¹n §¬bai- Hucken? Cho biÕt sù ¸p dông thuyÕt §¬bai- Hucken vµo dung dÞch chÊt ®iÖn ph©n yÕu . 14. ViÕt biÓu thøc to¸n cña ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai- Hucken ®èi víi dung dÞch AlCl3 15. Tr×nh bµy kh¸i niÖm bÇu khÝ quyÓn ion . B¸n kÝnh khÝ quyÓn ion sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo khi chuyÓn tõ dung dÞch n−íc ( h»ng sè ®iÖn m«i b»ng 81 ) sang dung dÞch r−îu (h»ng sè ®iÖn m«i b»ng 24 ) cïng nång ®é vµ nhiÖt ®é ? 16. HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh phô thuéc vµo nång ®é dung dÞch nh− thÕ nµo ®èi víi c¸c chÊt ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau ? 17. Sù phô thuéc hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh vµo lùc ion cña dung dÞch ®−îc biÓu thÞ b»ng ph−¬ng tr×nh kinh nghiÖm : h I lg γ ± = − 1+ A I Bài tập hóa lí – tập 3 6
 • 7. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy H·y cho biÕt b»ng ®å thÞ , h vµ A ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ nµo ? 18. Cho c¸c chÊt ®iÖn ph©n cã hãa trÞ ion kh¸c nhau : 1 - 1 ; 1 - 2 ; 2 – 2 ; 1 – 3 . H·y so s¸nh nång ®é molan vµ lùc ion cña dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn ph©n trªn ë nång ®é molan m . 19. X¸c ®Þnh ho¹t ®é cña BaCl2 trong dung dÞch 0,1 m nÕu : γ ± BaCl = 0,501 2 20. X¸c ®Þnh ho¹t ®é vµ ho¹t ®é trung b×nh cña ZnSO4 trong dung dÞch 0,1 m nÕu : γ ± = 0,148 21. Dùa vµo ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai –Hucken , h·y x¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh cña K3Fe(CN)6 trong dung dÞch cã nång ®é molan b»ng 0,001 nÕu A= 0,509 . 22. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh cña FeCl3 khi dung dÞch chøa 0,001 mol FeCl3 vµ 0,005 mol H2SO4 trong 1000 g n−íc . Khi tÝnh sö dông ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai – Hucken víi A = 0,509. 23. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh theo thang nång ®é molan ®èi víi BaCl2 trong dung dÞch 0,5%. 24. Dùa vµo ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai – Hucken , h·y tÝnh hÖ sè ho¹t ®é c¸c ion Na+, La3+, Cl- vµ NO3- trong dung dÞch n−íc ë 298K biÕt r»ng nång ®é NaCl lµ 0,002M , cña La(NO3)3 lµ 0,001M . 25. ë 313 K cña CdI2 trong dung dÞch n−íc nång ®é 0,005m b»ng 0,506 . X¸c ®Þnh cña CdI2 trong dung dÞch nång ®é 0,002 m còng ë nhiÖt ®é trªn . 26. ë 298 K ®é ph©n li cña axit axit monocloaxetic trong dung dÞch n−íc nång ®é 0,01 M b»ng 0,33 . Dùa vµo ph−¬ng tr×nh §¬bai- Hucken , x¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña axit trªn vµ h»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng Ka . 27. ë 298 K tÝch sè tan cña AgCl b»ng 1,71.10-10 . T×m ®é tan cña AgCl ë nhiÖt ®é trªn. §é tan nµy sÏ thay ®æi thÕ nµo khi hßa tan AgCl vµo dung dÞch KCl nång ®é 0,01 m ( khi tÝnh sö dông ph−¬ng tr×nh §¬bai – Hucken ) 28. ë 298 K dung dÞch ®Öm ®−îc h×nh thµnh khi trén 100 cm3 axit axetic 0,1 M víi 100 cm3 NaCH3COO nång ®é 0,2 M . Dung dÞch ®Öm nµy cã pH = 4,95 . X¸c ®Þnh Bài tập hóa lí – tập 3 7
 • 8. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy h»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng cña axit axetic ë 298 K ( chó ý : khi tÝnh hÖ sè ho¹t ®é cña ion ,h·y sö dông ph−¬ng tr×nh §¬bai – Hucken d−íi d¹ng : − A.Z i 2 I lg γ i = 1+ I 29. TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña AgCl trong n−íc ë 298 K b»ng 1,77.10-10 . H·y tÝnh ®é tan cña AgCl ë 298 K trong n−íc ; trong dung dÞch KNO3 nång ®é 0,01 m vµ trong dung dÞch MgSO4 nång ®é 0,005 m ( khi tÝnh h·y vËn dông ®Þnh luËt giíi h¹n cña §¬bai – Hucken ®Ó t×m hÖ sè ho¹t ®é ion ). 30. §é tan cña AgIO3 trong n−íc ë 298 K b»ng 0,0505 g/L . X¸c ®Þnh : a) TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña AgIO3; b) §é tan cña AgIO3 trong dung dÞch n−íc cña Na2SO4 nång ®é 0,01 M . Trong tÝnh to¸n h·y sö dông ph−¬ng tr×nh : − A. Z + .Z − I lg γ ± = 1+ I 31. §é tan S cña muèi phøc : [Co(NH3)4C2O4]+ [Co(NH3)2(NO2)2C2O4]- trong dung dÞch n−íc cña NaCl ë 25 °C ®−îc cho d−íi ®©y : CNaCl [mol/ L] 0 0,001 0,005 0,01 0,02 S.103 [mol/ L] 0,490 0,500 0,522 0,540 0,565 TÝnh : a) TÝch sè tan nhiÖt ®éng cña muèi phøc khã tan ®· cho . b) HÖ sè ho¹t ®é ion trung b×nh cña phøc ë mçi nång ®é . c) H»ng sè A trong ph−¬ng tr×nh giíi h¹n §¬bai – Hucken . 32. Mac Innes vµ Shedlovsky ( J. Am Chem . Soc , 1937 59 503 ) ®· thu ®−îc kÕt qu¶ d−íi ®©y vÒ sù phô thuéc nång ®é cña hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña KCl : C 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,9274 0,9024 0,8702 0,8192 0,8320 0,8070 0,7872 0,7718 VÏ ®å thÞ trong täa ®é - vµ x¸c ®Þnh th«ng sè kinh nghiÖm a trong ph−¬ng t×nh më réng cña §¬bai- Hucken . Bài tập hóa lí – tập 3 8
 • 9. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 33. H»ng sè ph©n li nhiÖt ®éng cña mét axit HA b»ng 3,3.10-4 ë 25 °C . TÝnh ®é ph©n li α cña axit nµy trong dung dÞch 0,2 M cã chøa thªm MgCl2 1M . 34. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch CH3COOH 0,05 N b»ng 0,000324( -1.cm-1) . X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng , ®é ph©n li α , nång ®é ion H+ , vµ h»ng sè ph©n li Kc cña CH3COOH nÕu ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña dung dÞch axit ë ®é lo·ng v« tËn b»ng 347,8 -1.cm2.®lg-1 35. Dung dÞch CuSO4 0,1 M ®−îc ®o trong b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn cã nh÷ng th«ng sè kÜ thuËt nh− sau : diÖn tÝch mçi ®iÖn cùc b»ng 4 cm2 , kho¶ng c¸ch hai ®iÖn cùc b»ng 0,7 cm , ®iÖn trë cña dung dÞch ®o ®−îc b»ng 23 . X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn riªng vµ ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña dung dÞch CuSO4 . 36. ë 298 K , khi ®o ®iÖn trë cña dung dÞch BaCl2 ë c¸c nång ®é kh¸c nhau ®· thu ®−îc kÕt qu¶ nh− sau : C[mol /L] 0,0002 0,0005 0,001 0,002 R[ ] 27520 11160 5680 2905 X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n ë ®é lo·ng v« tËn cña dung dÞch BaCl2 , biÕt r»ng h»ng sè b×nh b»ng 1,5 cm-1 . 37. ë 298 K , dung dÞch NH4Cl , NaCl vµ NaOH cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn lÇn l−ît b»ng 149,7 ; 126,45 ; vµ 217,8 -1.cm2.®lg-1. TÝnh cña dung dÞch amoniac . 38. Dung dÞch axit yÕu HA ë 298K vµ ë ®é lo·ng 32 lit cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng b»ng 9,2 .cm-1.®lg-1 . cña dung dÞch nµy b»ng 389 -1.cm2.®lg-1 . TÝnh nång ®é ion H+ vµ h»ng sè ph©n li cña axit nµy . 39. ë 298 K , ®é dÉn ®iÖn ®−îng l−îng cña dung dÞch axit yÕu HA ë c¸c nång ®é kh¸c nhau ®−îc cho d−íi ®©y : C[mol /L] 0,007335 0,001856 0,000466 0 [ -1.cm2.®lg-1] 193,9 282,6 347 386,1 TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña h»ng sè ph©n li Kc . Bài tập hóa lí – tập 3 9
 • 10. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 40. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch H2SO4 4% ë 18 °C b»ng 0,1675 . Khèi l−îng riªng cña dung dÞch ë nhiÖt ®é nµy b»ng 1,0255 g/cm3 . X¸c ®Þnh cña dung dÞch axit . 41. Dung dÞch b·o hßa AgBr cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 0,57.10-7 -1.cm-1 . cña -1 2 dung dÞch nµy b»ng 121,9 .cm . x¸c ®Þnh ®é tan cña AgBr , biÓu thÞ b»ng g/ L . 42. Dung dÞch CH3COOH nång ®é 0,05 N cã b»ng 3,24.10-4 -1.cm-1. Dung dÞch NaCH3COO nång ®é 0,0001 N cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 7,75.10-6 -1.cm-1. Linh ®é ion H+ vµ Na+ b»ng 314,9 vµ 43,5 -1.cm2.®lg-1 . X¸c ®Þnh h»ng sè ph©n li cña axit CH3COOH . 43. Hçn hîp muèi nãng ch¶y KCl + NaCl ë 800°C vµ cã nång ®é ph©n sè mol cña NaCl lµ 0,56 , cã ®é dÉn ®iÖn riªng b»ng 2,862 -1.cm-1 . Khèi l−îng riªng cña dung dÞch muèi nãng ch¶y ë 800°C b»ng 1,484 g/ml . X¸c ®Þnh ®é d·n ®iÖn ®−¬ng l−îng cña dung dÞch . 44. KÕt qu¶ ®o cña dung dÞch KCl ë 25 °C theo nång ®é ®−îc ghi l¹i d−íi ®©y : C[mol/ L] 0,02 0,01 0,005 0,001 [ -1.cm2.®lg-1] 138,34 141,27 143,55 146,95 X¸c ®Þnh cña KCl . 45. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch NaCl ë 18 °C phô thuéc vµo nång ®é nh− sau : C[mol/ L] 0,0005 0,001 0,002 0,005 104. [ -1.cm-1] 0,536 1,065 2,110 5,170 T×m ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn sù phô thuéc cña vµo . 46. X¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion MnO4- nÕu sau 10 phót ion chuyÓn dêi ®−îc mét ®o¹n b»ng 2,5 cm ; thÕ hiÖu ®Æt vµo hai cùc c¸ch nhau 16,13 cm cã gi¸ trÞ b»ng 120 von . 47. X¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion NH4+ nÕu ®é dÉn diÖn riªng cña dung dÞch NH4Cl 0,0001 N b»ng 1,29.10-5 -1.cm-1 vµ linh ®é ion Cl- b»ng 64,9 -1.cm2.®lg-1 . Bài tập hóa lí – tập 3 10
 • 11. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 48. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña natri lactat ë 25 °C vµ ë c¸c nång ®é kh¸c nhau ®−îc cho d−íi ®©y : C.103 0,1539 0,3472 0,6302 1,622 2,829 4,762 87,89 87,44 86,91 85,80 84,87 83,78 VÏ ®−êng biÓu diÔn täa ®é - vµ t×m hÖ sè gãc cña ®−êng biÓu diÔn thu ®−îc. X¸c ®Þnh . So s¸nh hÖ sè gãc thùc nghiÖm víi gi¸ trÞ thu ®−îc theo ph−¬ng tr×nh §¬bai – Onx©ygi¬ . 49. Mét èng h×nh trô dµi 100 cm , tiÕt diÖn ngang 2 cm2 chøa 1 dung dÞch MCl 0,1 M ( chÊt ®iÖn ph©n m¹nh ) . §Æt vµo hai ®Çu èng mét thÕ hiÖu sao cho dßng ®iÖn ®i qua dung dÞch cã c−êng ®é 0,01A . NÕu cña ion M+ b»ng 60 -1.cm2.®lg-1 ,tÝnh tèc ®é cña ion ®ã (ra cm.s-1 ) biÕt r»ng cña MCl b»ng 136 . 50. B×nh ®o ®é dÉn ®iÖn cã ®iÖn trë 468 khi b×nh chøa dd HCl 0,001 M ; 1580 khi chøa dd NaCl 0,001 M vµ 1650 khi chøa dd NaNO3 0,001 M . BiÕt r»ng cña NaNO3 b»ng 121 . Bá qua sù thay ®æi theo nång ®é, h·y tÝnh : a) §é dÉn ®iÖn riªng cña NaNO3 0,001 M . b) H»ng sè b×nh . c) §iÖn trë cña b×nh ®o khi b×nh chøa HNO3 0,001 M . d) cña HNO3 . 51. §é dÉn ®iÖn riªng cña dung dÞch NaOH 0,1 M b»ng 0,0221 -1.cm-1 . Khi thªm mét ®ung dÞch HCl 0,1 M víi thÓ tÝch t−¬ng ®−¬ng vµo dung dÞch trªn th× ®é dÉn ®iÖn riªng gi¶m tíi 0,0056 -1.cm-1 . Sau khi thªm tiÕp mét thÓ tÝch t−¬ng ®−¬ng n÷a cña HCl th× ®¹t tíi trÞ sè 0,0170 -1.cm-1. TÝnh ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña NaOH , NaCl, HCl vµ cña H2O . 52. ë 298 K ®iÖn trë cña mét b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn b»ng 220000 khi b×nh nµy chøa n−íc nguyªn chÊt ; b»ng 100 khi chøa dd KCl 0,02 M vµ b»ng 102000 khi chøa dd AgCl b·o hßa . Còng t¹i nhiÖt dé nµy ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng cña AgCl b»ng 126,8 -1.cm2.®lg-1 ; cña KCl b»ng 138,3 -1.cm2.®lg-1 . X¸c ®Þnh : a) H»ng sè b×nh . b) §é dÉn ®iÖn riªng cña dd AgCl b·o hßa . c) §é tan cña AgCl ë 25 °C ra mol/ L . Bài tập hóa lí – tập 3 11
 • 12. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 53. HCl, NaCl , NaCH3COO cã ®é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng lÇn l−ît b»ng 420, 126, vµ 91 -1.cm2.®lg-1 . TÝnh cña CH3COOH . §iÖn trë cña mét b×nh ®o ®é dÉn ®iÖn chøa CH3COOH 0,1 M b»ng 520 ; nh−ng khi thªm mét l−îng võa ®ñ NaCl tinh thÓ vµo dung dÞch trªn ®Ó cã thÓ ®¹t tíi mét dung dÞch NaCl cã nång ®é kho¶ng 0,01 M , th× ®iÖn trë lóc nµy b»ng 122 . Hái h»ng sè b×nh b»ng bao nhiªu ; tÝnh nång ®é ion H+ . 54. Khi ®iÖn ph©n dung dÞch CuCl20,01 N víi ®iÖn cùc graphit th× cã 0,3175 g Cu b¸m vµo Catot . §é gi¶m CuCl2 ë khu catot tÝnh theo ®ång b»ng 0,1905 g . TÝnh t+ vµ t- . 55. §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn cña HCl ë 25 °C b»ng 115 - 1 .cm2.®lg-1 . Sè t¶i cña cation Li+ b»ng 0,33 . §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn cña NH4CH3COO ë nhiÖt ®é nµy b»ng 114,7 -1.cm2.®lg-1 . Sè t¶i cña anion CH3COO- b»ng 0,36 . X¸c ®Þnh cña LiCH3COO . 56. Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion Ca2+ vµ NO3- khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng b»ng 1 V/cm lµ 0,00062 cm2/v.s vµ 0,00071 cm2/v.s . X¸c ®Þnh sè t¶i cña ion Ca2+ vµ NO3- trong dung dÞch Ca(NO3)2 . 57. Ng−êi ta ®iÖn ph©n mét dung dÞch CdCl2 víi ®iÖn cùc platin trong 1 giê , ë c−êng ®é dßng lµ 0,2A . BiÕt sè t¶i ion Cd2+ b»ng 0,414 , h·y tÝnh ®é gi¶m CdCl2 (ra gam) ë khu catot vµ anot . 58. Ng−êi ta ®iÖn ph©n mét dd HCl 0,1 M víi c¸c ®iÖn cùc Pt . Sau ®iÖn ph©n cã 68,4 mg Cu b¸m vµo catot cña culong kÕ ®ång m¾c nèi tiÕp víi b×nh ®iÖn ph©n . Sù ph©n tÝch 50 ml dd HCl ë khu anot sau ®iÖn ph©n cho thÊy nång ®é dd nµy b»ng 0,0821 M . a) X¸c ®Þnh vµ . b) NÕu ®em ph©n tÝch 50 ml dd khu catot th× nång ®é dd sÏ lµ bao nhiªu? 59. Dung dÞch ZnCl2 0,15 m ®−îc ®iÖn ph©n víi anot Zn . Sau ®iÖn ph©n ë khu anot thÊy cã 0,8907 g ZnCl2 trong 38,6 g n−íc ; cßn ë khu catot cã 0,6560 g ZnCl2 trong 37 g n−íc . Trªn catot cña culong kÕ b¹c cã 0,2728 g Ag b¸m vµo . X¸c ®Þnh t+ vµ t- . 60. §iÖn ph©n dd AgNO3 chøa 14,055 g AgNO3 trong 1000 g n−íc víi 2 cùc b¹c . Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n cã 0,1020 g Ag b¸m vµo catot . Sù ph©n tÝch khu anot cho thÊy cã 0,4109 g Ag trong 40 g n−íc . X¸c ®Þnh vµ t- . Bài tập hóa lí – tập 3 12
 • 13. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 61. §iÖn ph©n mét dung dÞch chÊt ®iÖn ph©n m¹nh AB víi c−êng ®é dßng 0,1 A trong 9650 gi©y . Dung dÞch AB cã nång ®é ®Çu b»ng 0,1 m . Sù ph©n tÝch dd AB sau ®iÖn ph©n cho thÊy cã 0,0165 mol AB trong 100 g n−íc . T×m sè t¶i cña anion A+ trong ddAB biÕt r»ng c¸c ph¶n øng x¶y ra trong ®iÖn ph©n lµ nh− sau : A − e = A+ ( Anot ) A+ + e = A(Catot ) 62. §iÖn ph©n mét dung dÞch AgX trong ®ã cã 1,5 g AgX chøa trong 101,5 g dung dÞch . Sù ®iÖn ph©n ®−îc tiÕn hµnh cho tíi khi thu ®−îc 1,0787 g Ag b¸m vµo catot th× dõng l¹i . §em c©n dd khu catot thÊy khèi l−îng lµ 100,5 g vµ chøa 0,5 g AgX . X¸c ®Þnh trong dung dÞch AgX biÕt r»ng khèi l−îng mol cña AgX lµ 150 . 63. §iÖn ph©n dd HCl 0,01 M víi 2 cùc Pt . Khu catot chøa 100 g dd ; sè t¶i ion Cl- trong dd HCl b»ng 0,18 . Hái ph¶i ®iÖn ph©n trongbao l©u (tÝnh ra s) víi c−êng ®é dßng lµ 0,1 A ®Ó nång ®é dung dÞch ë khu catot gi¶m ®i 1%. 64. Sè t¶i ion Na+ trong dd NaCl 0,02 M ®−îc x¸c ®Þnh b»ng pp ranh giíi di ®éng . Dung dÞch ®−îc ®Æt trong èng h×nh trô tiÕt diÖn ngang 0,1115 cm2 , c−êng ®é dßng ®iÖn ®i qua lµ 1,6.10-3 A . Sau 45 ph 57 s , ranh giíi di chuyÓn ®−îc mét ®o¹n b»ng 8 cm . H·y tÝnh . 65. §Ó x¸c ®Þnh sè t¶i K+ ng ta sö dông pp ranh giíi di ®éng gi÷a hai dd KCl 0,1 M vµ LiCl 0,065 M trong ®ã dd LiCl ®−îc dïng lµm chÊt chØ thÞ . Cho biÕt c−êng ®é dßng b»ng 5,893 mA ; tiÕt diÖn ngang cña èng ®o lµ 11,42 mm2 , tèc ®é di ®éng cña ranh giíi lµ 0,0263 mm/ gi©y . H·y x¸c ®Þnh sè t¶I vµ tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ biÕt E = 4 V. 66. Trong pp ranh giíi di ®éng , ®Ó x¸c ®Þnh sè t¶i ng−êi ta sö dông mét èng h×nh trô ®−êng kÝnh 1,5 cm vµ ®Æt vµo ®ã 2 dung dÞch tiÕp xóc nhau ; dd NiSO4 0,02 N vµ dd K2SO4 . Cho mét dßng ®iÖn c−êng ®é 0,002 A qua èng trong 3 giê . Hái ranh giíi tiÕp xóc hai dd sÏ di chuyÓn ®−îc 1 ®o¹n b»ng bao nhiªu biÕt r»ng = 0,404 . 67. N¨m 1923 Mac Innes vµ Smith ®· x¸c ®Þnh sè t¶i cña ion K+ b»ng pp ranh giíi di ®éng víi c¸c th«ng sè sau ®©y : • Dung dÞch nghiªn cøu lµ KCl 0,1 N . • Dung dÞch chØ thÞ lµ LiCl 0,065 N . • I = 0,005893 A . • TiÕt diÖn èng lµ 0,1142 cm2 . Bài tập hóa lí – tập 3 13
 • 14. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy KÕt qu¶ ®o ®−îc ghi l¹i d−íi ®©y : Kho¶ng c¸ch di ®éng 0,5 5,50 5,80 6,10 6,70 7 (cm) Thêi gian (s) 0 1900 2016 2130 2357 2472 X¸c ®Þnh sè t¶i trung b×nh cña ion K+ . BiÕt c−êng ®é ®iÖn tr−êng b»ng 4(v/ cm) , x¸c ®Þnh tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ . B.2. Gîi ý vµ ®¸p ¸n. 1. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 2. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 3. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 4. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 5. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 6. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 7. −1033, 4 lg K c = − 0,013T + 2,52 T −1033, 4 ⇔ ln K c = 2,303( − 0,013T + 2,52) T −2379,92 ⇔ ln K c ≈ − 0,03T + 5,8 T Ta cã : d ln K c ∆H dli = dT RT 2 −2379,92 d( − 0,03T + 5,8) d ln K c T ⇔ ∆H dli = RT 2 ≈ RT 2 dT dT 2379,92 = RT 2 ( − 0,03) T2 Bài tập hóa lí – tập 3 14
 • 15. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Thay: T = 298K R ≈ 8,314 ⇔ ∆H dli = −2362,84(J/mol) ≈ -2,363(KJ/mol) 8. mH 2 SO4 = 2,45( g ) ∆Tb = 0,2055°C K b = 1,86 n 2,45 m = 1000 = 1000 = 0,05m g 98.500 Ta cã hÖ sè ®¼ng tr−¬ng: ∆T 0,2055 i= = ≈ 2.21 K b m 1,86.0,05 9. mCH 3COOH = 0,66( g ) ∆Tb = 0, 21 K b = 1,86 n 0,66.1000 m = 1000 = = 0,11m g 60.100 ∆T 0, 21 ⇒ i= = ≈ 1,0264 K b m 1,86.0,11 L¹i cã : i − 1 1,0264 − 1 α= ≈ ≈ 0,0264 υ −1 2 −1 α nhá => ax CH3COOH lµ mét ax yÕu 10. Bài tập hóa lí – tập 3 15
 • 16. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Cα 2 Kc = 1−α K c (1 − α ) 1,79.10−5 (1 − 0,02) ⇒C = = = 0,044(mol/L) α2 0,022 OH −  = α C = 0,02.0,044 = 8,88.10−4   11. Ta cã: dd ®ång ph©n tö CH3COOH(1) vµ C6H5COOH(2) =>gi¶ sö ban ®Çu : CCH COOH = CC H COOH = 1 3 6 5 Cα 2 Kc = 1−α K c1 = 6,3.10−5 K c 2 = 1,79.10−5 ⇒ α1 =  H +    ≈ 7,906.10−3 (1) α2 = H +    ≈ 4,222.10−3 (2) + H    (1) ≈ 1,873 H +    (2) 12. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 13. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 14. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 15. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 16. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 17. Tham kh¶o gi¸o tr×nh hãa lÝ 3 Bài tập hóa lí – tập 3 16
 • 17. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 18. Ta cã : m± = υ υ+υ .υ−υ .m + − 1 n I= ∑ mi .Zi 2 2 i =1 TH1 : hãa trÞ 1-1 m± = 2 1.1m = m 1 ⇒ m ± =I I= (m.1 + m.1) = m 2 TH2 : hãa trÞ 1-2 m± = 3 22.12 m = 3 4m 1 ⇒ m± < I I= (2m.1 + m.22 ) = 3m 2 TH3 : hãa trÞ 2-2(t−¬ng tù) m± < I TH4 : hãa trÞ 1-3(t−¬ng tù) m± < I 19. γ ± BaCl = 0,501 2 m± = υ υ+υ .υ−υ .m = 3 1.22 .0,1 = 3 4.0,1 ≈ 0,159 + − a ± = γ ± .m± ≈ 0,501.0,159 ≈ 0,08 ⇒ a = a ±υ ≈ 0,083 ≈ 5,12.10−4 20. T−¬ng tù bµi 19 §/s: a ± = 0,0148 a = a ± 2 = 2,19.10−4 Bài tập hóa lí – tập 3 17
 • 18. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 21. mK3Fe (CN )6 = 0,001 1 I= (3.0,001 + 32.0,001) = 6.10−3 2 lg γ ± = − A. Z + .Z − I ⇒ lg γ ± = −0,509. 3.1 6.10−3 ≈ −0,12 ⇔ γ ± ≈ 0,76 22. T−¬ng tù bµi 21 Ta cã : I = 0,021 Sö dông c«ng thøc §¬bai- Hucken: lg γ ± = − A. Z + .Z − I ⇒ γ ± ≈ 0,601 23. XÐt trong 1000(g) dd : m BaCl2 = 1000.0,5% = 5( g ) ⇒ nBaCl2 = 0,024(mol ) 1 I= (0,024.22 + 2.0,024) = 0,072 > 0,01 2 − A. Z + .Z − I 0,509. 2.1 0,072 ⇒ lg γ ± = = 1+ I 1 + 0,072 ⇒ γ ± ≈ 0,61 24. 1 I= (0,002 + 0,002 + 0,001.32 + 0,001.3) = 8.10−3 2 lg γ = − A.Z 2 . I ⇒ lg γ Na + = −0,509.12. 8.10−3 ⇔ γ Na + = γ Cl − = γ NO − ≈ 0,9 3 ⇒ lg γ La3+ = −0,509.3 . 8.10 2 −3 ⇔ γ La3+ ≈ 0,39 Bài tập hóa lí – tập 3 18
 • 19. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 25. CdI2 cã : γ ± = 0,506 CdI2 0,005m : 1 I= (0,005.22 + 0,005.2) = 0,015 2 lg γ ± = − A. Z + .Z − I − lg γ ± − lg 0,506 ⇒ A= = ≈ 1, 208 Z + .Z − I 2.1. 0,015 CdI2 0,002m : 1 I= (0,002.22 + 0,002.2) = 0,006 2 lg γ ± = −1, 208.2. 0,006 ⇒ γ ± ≈ 0,65 26. CH2ClCOOH 0,01M cã α = 0,33 Gäi ax monocloaxetic cã CTTQ lµ HA Ph−¬ng tr×nh ph©n li : HA ⇔ H + + A− aH + .a A− CH + .C A− .γ H + γ A− CH + .C A− .γ ± 2 Ka = = = aHA CHAγ HA CHAγ HA CH + = C A− = 0,01α = 3,3.10−3 CHA = 0,01(1 − α ) = 6,7.10−3 Ta cã : 1 I= 2 ∑ Ci .Zi §èi víi chÊt ®iÖn ph©n 1-1: I = Cα = 0,01.033 = 3,3.10-3 Theo §¬bai – Hucken : lg γ ± = − A. Z + .Z − I = −0,509 3,3.10−3 ⇒ γ ± ≈ 0,935 (3,3.10−3 ) 2 ⇒ Ka = −3 .0,9352 ≈ 1,42.10−3 6,7.10 Bài tập hóa lí – tập 3 19
 • 20. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 27. Ta cã : TtAgCl= 1,71.10-10 Tt AgCl = a Ag + .aCl − = C Ag + .CCl − .γ ± 2 ≈ S 2γ ± 2 Trong n−íc : I=0 ⇒ lg γ ± = 0 ⇒ γ ± = 1 ⇒ S1 = Tt AgCl ≈ 1,31.10−5 Trong dd KCl 0,01m : Tt AgCl = C Ag + .CCl − .γ ± 2 ≈ S ( S + 0.01)γ ± 2 I = 0,01 ⇒ lg γ ± = −0,501 ⇒ γ ± = 0,889 1,71.10−10 ⇔ S ( S + 0.01) = 2 ⇔ S ≈ 2,16.10−8 0,889 28. Nång ®é míi cña c¸c chÊt sau khi pha trén : 0,1.0,1 CHA = = 0,05M 0, 2 0, 2.0,1 C NaA = = 0,1M 0, 2 1 I= (0,05 + 0,05 + 0,1 + 0,1) = 0,15 2 − A.Z 2 I −0,509. 0,15 ⇒ lg γ H + = = 1+ I 1 + 0,15 γ H + ≈ 0,721 Ta cã : pH = 4,95 ⇔ lg aH + = −4,95 ⇔ lg CH + .γ H + = −4,95 ⇒ CH + ≈ 1,56.10−5 = x Ph−¬ng tr×nh ph©n li : Bài tập hóa lí – tập 3 20
 • 21. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy NaA → Na + + A− 0,1 → 0,1 → 0,1( M ) HA ⇔ H + + A− C 0,05 0,1 (M) [ ] (0,05-x) x (0,1+x)  H +  .  A−  K a =     ≈ 3,12.10−5 [ HA] 29. T−¬ng tù bµi 27, ta cã : Tt AgCl ≈ S 2γ ± 2 Tt ⇒S≈ γ ±2 Trong dd n−íc : I=0 ⇒ S ≈ 1,33.10−5 Trong dd KNO3 0,01m I = 0,01 ⇒ S ≈ 1,5.10−5 Trong dd MgSO4 0,005m I = 0,02 ⇒ S ≈ 1,57.10−5 30. T−¬ng tù bµi 29,chó ý: 0,0505 S AgIO3 = 0,0505( g / L) = (mol / L) 283 a) Trong n−íc : I=0 Bài tập hóa lí – tập 3 21
 • 22. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 0,0505 2 ⇒ Tt AgCl = ( ) ≈ 3,18.10−8 283 b) Trong dd Na2SO4 0,01m : I = 0,03 ⇒ γ ± ≈ 0,84 ⇒ S = 2,123.10−4 (mol / L) = 2,123.283 = 0,06( g / L) 31. a) TÝnh lùc ion dùa vµo nång ®é tõng cÊu tö ph©n li bëi muèi Ýt tan (ë tr−êng hîp nång ®é cña NaCl = 0). Sau ®ã tÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh lÊy A = 0,509. Sau ®ã tÝnh ®−îc hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh. Tõ ®ã tÝnh ®−îc ho¹t ®é. Sau ®ã tÝnh ®−îc tÝch sè tan. b) Lµm ng−îc l¹i so víi c©u a c) TÝnh A trong tõng tr−êng hîp, sau ®ã lÊy trung b×nh céng 32. T−¬ng tù bµi 36. 33. Cα 2 Kc = ⇒ α = 0,04 1−α ⇒  H +  =  Ac −  = Cα = 0, 2.0,04 = 0,08     Trong dd cã thªm MgCl2 1M 1 I= (0,08 + 0,08 + 22.1 + 2.12 ) = 3,08 2 −0,509. 3,08 ⇒ lg γ ± = ⇒ γ ± ≈ 0,474 1 + 3,08 aH + .a A− CH + .C A− .γ ± 2 (0,2α ' ) 2 Ka = = = .0,4742 = 3,3.10−4 aHA CHAγ HA 0,2.(1 − α ) ' ⇔ α ' = 0,082 34. Dd CH3COOH 0,05N cã : χ = 0,000324(Ω−1.cm −1 ) λ∞ = 347,8(Ω−1.cm2 .d lg −1 ) Bài tập hóa lí – tập 3 22
 • 23. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Ta cã : 1000 χ 1000.0,000324 λ= = = 6, 48 C 0,05 L¹i cã : λ 6, 48 α= = ≈ 0,0186 λ∞ 347,8 CH + = 0,05.α = 9,3.10−4 0,05.α 2 Kc = = 1,76.10−5 1−α 35. Ta cã : l RS 23.4 920 R=ρ ⇒ρ= = = (Ω.cm) S l 0,7 7 §é dÉn ®iÖn riªng : 1 χ= ≈ 7,6.10−3 (Ω−1.cm −1 ) ρ Dd CuSO4 cã CM = 1M => CN = CM.n = 0,1.2 = 0,2N §é dÉn ®iÖn ®−¬ng l−îng : 1000 χ 1000.7,6.10−3 λ= = ≈ 38(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) C 0,2 36. k 1000 χ 1000.k R= ;λ = ⇒λ = χ C R.C VËy ta cã b¶ng: 0,014142 0,02236 0,0316 0,04472 C λ 272,53 268,8 264,08 258,17 Bài tập hóa lí – tập 3 23
 • 24. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy y=λ x= C Ngo¹i suy ®é thÞ thu ®−îc ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n cña dung dÞch ë ®é lo·ng v« tËn lµ: 280 Ω-1.cm2.mol-1 37. λ∞ ( NH OH ) = λ∞ ( NH Cl ) − λ∞ ( NaCl ) + λ∞ ( NaOH ) 4 4 = 149,7 − 126,45 + 217,8 = 241,05(Ω−1.cm2 .d lg −1 ) 38. 1 C= = 0,03125M 32 λ 9,2 α= = ≈ 0,02365 λ∞ 389 CH + = Cα ≈ 0,03125.0,02365 ≈ 7,4.10−4 Cα 2 0,03125.0,023652 Kc = = ≈ 1,8.10−5 1−α 1 − 0,02365 39. Bài tập hóa lí – tập 3 24
 • 25. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy C.α 2 KC = 1−α øng víi C= 0 sÏ lµ ®é ®Én ®iÖn ®−¬ng l−îng ë ®é lo·ng v« tËn. λ α= λ∞ VËy ta cã b¶ng: C 0,007335 0,001865 0,000466 0 λ 193,9 282,6 347 386,1 α 0,5022 0,732 0,9 1 -3 -3 -3 Kc 3,72.10 3,73.10 3,7746.10 ∞ VËy: Kc = 3 K1.K 2 .K3 = 3 3, 72.3, 73.3, 7746.10−3 ≈ 3, 74.10−3 40. Ta cã : C%= 4% 10 D 10.1,0255 CM = C %. = 4. = 0, 4186 M M 98 ⇒ CN = CM .n = 0,4186.2 = 0,8372 N 1000 χ 1000.0,1675 λ= = = 200,1(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) CN 0,8372 41. Ta cã : Bài tập hóa lí – tập 3 25
 • 26. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy χ AgBr = 0,57.10−7 ((Ω −1.cm −1 ) λ∞ = 121,9(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) λ α= ⇔ λ = αλ∞ λ∞ L¹i cã : 1000 χ 1000 χα λ= = CN S 1000 χ 1000 χ 1000.0,57.10−7 ⇒ λ∞ = ⇔S= = 4,676.10−7 M S λ∞ 121,9 = 4,676.10−7.188 = 8,79.10−5 ( g / L) 42. CN (CH3COOH ) = 0,05 N ; χ = 3,24.10−4 (Ω −1.cm −1 ) CN (CH3COONa ) = 0,0001; χ = 7,75.10−6 (Ω −1.cm −1 ) λ∞ ( H ) = 314,9(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) + λ∞ ( Na ) = 43,5(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) + 1000.3,24.10−4 λ(CH COOH ) = = 6,48(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) 3 0,05 1000.7,75.10−6 λ(CH COONa ) = = 77,5(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) ≈ λ∞ (CH 3COONa ) 3 0,0001 Ta cã : λ∞ (CH COOH )=λ∞ ( CH COONa ) + λ∞ ( H ) − λ∞ ( Na ) = 77,5 + 314,9 − 43,5 = 348,9 3 3 + + λ 6, 48 ⇒α = = ≈ 0,0186 λ∞ 348,9 Cα 2 0,05.0,01862 ⇒ Kc = ≈ ≈ 1,76.10−5 1−α 1 − 0,0186 43. χ = 2,862; xNaCl = 0,56; xKCl = 0, 44 XÐt trong 1 lit hçn hîp : Bài tập hóa lí – tập 3 26
 • 27. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy mhh = V .d = 1000.1,484 = 1484( g ) Gäi sè mol hh lµ a  nNaCl = 0,56a ⇒  nKCl = 0,44a ⇒ 0,56a.58,5 + 0,44a.74,5 = 1484 ⇔ a = 22,643 = CM = C N 1000 χ 1000.2,862 ⇒λ = = ≈ 126,4(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) CN 22,643 44. 0,1412 0,1 0,07 0,032 C λ 138,34 141,27 143,55 146,95 y=λ x= C Ngo¹i suy ®é thÞ thu ®−îc ®é dÉn ®iÖn mol giíi h¹n cña dung dÞch ë ®é lo·ng v« tËn lµ: 149,1 Ω-1.cm2.mol-1 45. Coi sù phô thuéc cña λ vµo C tu©n theo ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt d¹ng: y = ax + b gièng d¹ng cña ph−¬ng tr×nh Debye – Onxaygio. (ChØ lµ ph−¬ng tr×nh gÇn ®óng) trong ®ã: y=λ x= C Bài tập hóa lí – tập 3 27
 • 28. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy MÆt kh¸c: 1000 χ λ= C Ta cã b¶ng sau: C 0,0005 0,001 0,002 0,005 C 0,0224 0,032 0,0447 0,07 χ .104 0,536 1,065 2,11 5,17 λ 107,2 106,5 105,5 103,4 Tõ ®ã: ThÕ c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng vµo hµm sè y = ax + b ta cã c¸c hÖ ph−¬ng tr×nh sau: 107,2 = 0,0224.a + b  a = −73  ⇔  106,5 = 0,032.a + b b = 108,83 105,5 = 0,0447.a + b  a = −83  ⇔  103,4 = 0,07.a + b b = 109,21 105,5 = 0,0447.a + b a = −76,23  ⇔ 107,2 = 0,0224.a + b  b = 109  103,4 = 0,07.a + b a = −81,58  ⇔ 106,5 = 0,032.a + b  b = 109,11 VËy: a = −78,4525 b = 109,0375 46. U = 120V ; d =16,13(cm) ; U 120 E= = ≈ 7,44(V / cm) d 16,13 2,5 v= ≈ 4,167.10−3 (cm.s −1 ) 10.60 Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion MnO4- : v 4,167.10−3 V= ≈ ≈ 0,56.10−3 (cm 2 .V −1.s −1 ) E 7, 44 Bài tập hóa lí – tập 3 28
 • 29. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 47. Dd NH4Cl cã : χ = 1,29.10−5 1000 χ 1000.1, 29.10−5 λ= = = 129(Ω −1.cm2 .d lg −1 ) ≈ λ∞ ( NH 4Cl ) CN 0,0001 Ta cã : λ∞ ( NH + ) = λ∞ ( NH 4Cl ) − λ∞ ( Cl − ) 4 = 129 − 64,9 = 64,1(Ω −1.cm2 .d lg −1 ) Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion NH4+: λ∞ ( NH + 64,1 V= = ≈ 6,64.10−4 (cm 2 .V −1.s −1 ) 4 ) F 96500 48. T−¬ng tô bµi 36. 49. Tèc ®èi tuyÖt ®èi cña M+ : λ+ 60 VM + = = 6,22.10−4 = F 96500 1000 χ C λ 0,1.136 λ= ⇒χ= N = = 0,0136 CN 1000 1000 L¹i cã : i I I 0,01 25 χ= = ⇒E= = = E S .E χ .S 0,0136.2 68 25 v = V .E ≈ 6, 22.10−4. ≈ 2,29.10−4 (cm.s −1 ) 68 50. a) CN λ 0,001.121 χ NaNO = = = 1,21.10−4 (Ω−1.cm−1 ) 3 1000 1000 b) Ta cã : 1 χ= k ⇔ k = χ .R = 1,21.10−4.1650 ≈ 0, 2(cm −1 ) R c) Bài tập hóa lí – tập 3 29
 • 30. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 1 0, 2 χ HCl = k= ≈ 4,274.10−4 R 468 0, 2 χ NaCl = ≈ 1, 266.10−4 1580 χ HNO3 = χ HCl − χ NaCl + χ NaNO3 ≈ 4, 274.10−4 − 1, 266.10−4 + 1, 21.10−4 ≈ 4, 218.10−4 L¹i cã : 1 k 0, 2 χ HNO = .k ⇒ RHNO3 = ≈ ≈ 474, 2(Ω) 3 RHNO3 χ HNO 3 4, 218.10 −4 d) 1000 χ 1000.4, 218.10−4 λHNO = ≈ ≈ 421,8(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) 3 CN 0,001 51. 1000.0,0221 χ NaOH = 0,0221 ⇒ λNaOH = = 221(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) 0,1 Gäi thÓ tÝch ban ®Çu lµ 1(L) Thªm 1(L) dd HCl vµo th× Vmíi = 2(L) NaOH + HCl → NaCl + H 2O 0,05 0,05 -> 0,05 1000.0,0056 λNaCl = = 112(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) 0,1 2 Thªm 1(L) dd HCl 0,1M th× V míi = 3(L) 1000.0,017 ⇒ λ( NaCl + HCl ) = = 510 0,1 3 ⇒ λHCl = 510 − 112 = 398(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) ⇒ λH 2O = λNaOH + λHCl − λNaCl = 221 + 398 − 112 = 507(Ω −1.cm 2 .d lg −1 ) 52. a) Bài tập hóa lí – tập 3 30
 • 31. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 1 χ= k ⇔ k = χ .R R CN λ 138,3.0,02 χ KCl = = = 2,766.10−3 (Ω −1.cm −1 ) 1000 1000 k = χ KCl .RKCl = 2,766.10−3.100 = 0,2766(cm −1 ) b) 1 1 χ AgCl = k= −3 .0, 2766 ≈ 2,71.10−6 (Ω −1.cm −1 ) RAgCl 102.10 c) 1 χ AgCl = χ AgCl (bh ) − χ H O = χ AgCl (bh ) − k 2 RH 2O 0,2766 ≈ 2,71.10−6 − 4 ≈ 1,453.10−6 22.10 1000.χ 1000.1, 453.10−6 S AgCl ≈ C AgCl = = ≈ 1,146.10−5 (mol / L) λ 126,8 53. λHCl = 420; λNaCl = 126; λNaAc = 91 R1 = 520(Ω); R2 = 122(Ω); Ta cã : λHAc = λHCl − λNaCl + λNaAc = 420 − 126 + 91 = 385 C αλ 1 C αλ χ HAc = N HAc = .k ⇔ k = N HAc .R1 (1) 1000 R1 1000 L¹i cã : CNαλHAc CNaCl λNaCl 1 χ HAc + χ NaCl = + = .k 1000 1000 R2 CNαλHAc + CNaCl λNaCl ⇔k =( ).R2 (2) 1000 Tõ (1) vµ (2) : Bài tập hóa lí – tập 3 31
 • 32. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy ⇒ R1.CNαλHAc = R2 .(CNαλHAc + CNaCl λNaCl ) ⇔ α ( R1.CN .λHAc − R2 .CN .λHAc ) = R2 .CNaCl λNaCl ⇔ α ≈ 0,01 520.385.0,1.0,01 ⇒k = ≈ 0,2(cm −1 ) 1000 CH + = Cα = 0,1.0,01 = 0,001M 54. §é gi¶m CuCl2 ë khu catot : 0,1905 ∆m c = ≈ 3.10−3 (mol ) 63,54 Sè Faraday l−u th«ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n : 0,3175 F= ≈ 5.10−3 63,54 ∆m c 3.10−3 ⇒ tCl − = = = 0,6 F 5.10−3 tCu 2+ = 1 − 0,6 = 0,4 55. λ∞ ( HCl ) = 115; λ∞ ( NH CH COO ) = 114,7 4 3 t Li + = 0,33; tCH COO− = 0,36 3 Ta cã : λ∞ ( CH COO − tCH COO− = ⇒ λ∞ (CH COO − ) = 0,36.114,7 = 41,292 3 ) 3 λ∞ ( NH CH COO ) 4 3 3 t Li+ λ∞ ( Li + 41,292.0,33 = ) ⇔ λ∞ ( Li + ) = = 37,851 tCH COO− λ∞ ( CH COO − ) 0,36 3 3 ⇒ λ∞ ( LiCH3COO ) = λ∞ ( Li+ ) + λ∞ (CH COO− ) = 41,292 + 37,851 = 79,143 3 56. Bài tập hóa lí – tập 3 32
 • 33. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy tCa2 + VCa 2+ 0,00062 62 t 2+ = = = = Ca t NO − VNO − 0,00071 71 1 − tCa 2+ 3 3 ⇔ tCa 2+ = 0,466; t NO − = 0,534 3 57. ∆m a tCd 2+ = ⇔ ∆m a = tCd 2+ .(∆m a + ∆mc ) ∆m a + ∆mc A It 112.3600.0,2 mCd 2+ = . = ≈ 0,418( g ) n 96500 2.96500 0,418.183 ⇒ mCdCl2 ≈ ≈ 0,683( g ) = ∆m a + ∆mc 112 ⇒ ∆m a = 0,414.0,683 ≈ 0,283( g ) ⇒ ∆mc = 0,683 − 0,283 = 0,4( g ) 58. L−îng HCl trong 50 cm3 dd tr−íc ®iÖn ph©n : 0,1.0,05 = 0,005(mol ) L−îng HCl trong 50 cm3 dd ë khu anot sau ®iÖn ph©n : 0,0821.0,05 = 4,105.10−3 (mol ) §é gi¶m l−îng HCl ë khu Anot : ∆m a = 0,005 − 4,105.10−3 = 8,95.10−4 (mol ) Sè Faraday l−u th«ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n : 68, 4.10−3 F= ≈ 1,077.10−3 63,54 ∆m a 8,95.10−4 ⇒ tH + = = ≈ 0,83 F 1,077.10−3 ⇒ tCl − = 1 − 0,83 = 0,17 L¹i cã : ∆m c tCl − = ⇔ ∆m c = F .tCl − = 1,077.10 −3.0,17 ≈ 1,83.10−4 F Trong 50 cm3 dd HCl ë khu Catot sau ®iÖn ph©n ,l−îng HCl : 0,005 − 1,83.10−4 = 4,817.10−3 (mol ) = 0,0963M Bài tập hóa lí – tập 3 33
 • 34. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 59. 1 1 0,2728 FZn2+ = FAg + = . ≈ 1,263.10−3 2 2 108 §é gi¶m l−îng CdCl2 ë khu anot :  0,15.38,6 0,8907  ∆m a =  + 1, 263.10−3 −  ≈ 5,2.10 −4  1000 65,34 + 71  §é gi¶m l−îng CdCl2 ë khu catot :  0,15.37 0,656  −4 ∆m c =  −  ≈ 7,385.10  1000 65,34 + 71  ∆m a 5,2.10−4 t+ = ≈ ≈ 0,4132 ∆m a + ∆mc 5,2.10−4 + 7,385.10−4 t− = 1 − t+ ≈ 1 − 0,4132 ≈ 0,5868 60. L−îng AgNO3 cã trong 40(g) n−íc tr−íc ®iÖn ph©n : 14,055.40 ≈ 3,307.10−3 1000.170 L−îng AgNO3 cã trong 40(g) n−íc ë khu catot sau ®iÖn ph©n : 0,4109 ≈ 3,805.10−3 108 §é t¨ng l−îng AgNO3 : ∆ma ≈ 3,805.10−3 − 3,307.10−3 ≈ 0, 498.10−3 0,102 F= ≈ 9,44.10−4 108 ∆m a 0,498.10−3 ⇒ t− = ≈ ≈ 0,5275 F 9,44.10−4 ⇒ t+ = 1 − t− ≈ 1 − 0,5275 ≈ 0,4725 61. Khèi l−îng chÊt tho¸t ra ë ®iÖn cùc : Bài tập hóa lí – tập 3 34
 • 35. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy A It A It m= . ⇔ A.n = . 1 96500 1 96500 0,1.9650 ⇔n= = 0,01 = F 96500 L−îng AB cã trong 100(g) dd ®Çu : (0,1.100)/1000 = 0,01(mol) §é t¨ng l−îng AB : ∆m a = 0,0165 − 0,01 = 6,5.10−3 (mol ) ∆m a 6,5.10−3 ⇒ t− = = = 0,65 F 0,01 ⇒ t+ = 1 − t− = 1 − 0,65 = 0,35 62. Trong 100,5(g) dd tr−íc ®iÖn ph©n, l−îng AgX : 1,5.100,5 ≈ 9,9.10−3 150.101,5 Trong 100,5(g) dd ë khu catot sau ®iÖn ph©n, l−îng AgX : 0,5 ≈ 3,33.10−3 150 §é gi¶m l−îng AgX : ∆mc ≈ 9,9.10−3 − 3,33.10−3 ≈ 6,57.10−3 1,0787 F= ≈ 9,988.10−3 108 ∆m c 6,57.10−3 ⇒ t− = ≈ ≈ 0,66 F 9,988.10−3 ⇒ t+ = 1 − t− ≈ 1 − 0,66 ≈ 0,34 63. L−îng HCl ban ®Çu cã trong 100(g) dd : 0,01.0,1 = 0,001(mol ) §é gi¶m l−îng HCl ë khu catot sau ®iÖn ph©n: ∆mc = 0,001.1% = 10−5 (mol ) ∆m c ∆m c 10−5 t− = ⇔F= = F t− 0,18 L¹i cã : Bài tập hóa lí – tập 3 35
 • 36. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 10−5 96500. It 96500.F 0,18 F= ⇔t = = ≈ 53,6( s ) 1.96500 I 0,1. 64. Theo pp ranh giíi di ®éng,ta cã : F .V .C + 96500.0,1115.8.0,02 t Na + = = ≈ 0,39 1000.It 1000.1,6.10−3.2757 65. T−¬ng tù bµi 64, ¸pdông cho thêi gian 1(s),ta cã : t K + ≈ 0,492 Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ : v 0,00263 VK + = = = 6,575.10−4 (cm 2 .V −1.s −1 ) E 4 66. Ta cã : F .V .C + t Ni2 + = 1000.It 1000.It.t Ni2 + 1000.0,002.3.3600.0, 404 ⇔V = + = ≈ 4,529(cm3 ) F .C 96500.0,02 Qu·ng ®−êng ranh giíi di chuyÓn ®−îc : V 4,52 = ≈ 2,56(cm) π r 2 π .0,752 67. Víi k.c = 5,5(cm) ; t = 1900(s) F .V .C + 96500.0,1142.5,5.0,1 tK + = = ≈ 0,541 1000.It 1000.0,005893.1900 T−¬ng tù : Víi k.c = 5,8(cm) ; t = 2016(s) t K + ≈ 0,538 Víi k.c = 6,10(cm) ; t = 2130(s) t K + ≈ 0,536 Bài tập hóa lí – tập 3 36
 • 37. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Víi k.c = 6,70(cm) ; t = 2357(s) t K + ≈ 0,532 Víi k.c = 7(cm) ; t = 2472(s) tK + ≈ 0,53 Sè t¶i trung b×nh : t K + ≈ 5 0,541.0,538.0,536.0,532.0,53 ≈ 0,5354 Ta cã , thÓ tÝch ranh giíi di chuyÓn ®−îc trong 1(s) : 1000.It.t K + 1000.0,005893.1.0,5354 V= ≈ ≈ 3, 27.10−4 F .C + 96500.0,1 V 3, 27.10−4 ⇒v= ≈ ≈ 2,8634.10−3 (cm / s ) s 0,1142 Tèc ®é tuyÖt ®èi cña ion K+ : v 2,8634.10−3 V= ≈ ≈ 7,16.10−4 ((cm 2 .V −1.s −1 ) E 4 Bài tập hóa lí – tập 3 37
 • 38. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy Ch−¬ng 2: Nguyªn tè Ganvani ------------888----------- A. LÝ thuyÕt chñ ®¹o A.1. §iÖn cùc, ph©n lo¹i ®iÖn cùc A.1.1. §iÖn cùc. §iÖn cùc lµ mét hÖ thèng gåm mét chÊt dÉn ®iÖn tiÕp xóc víi hçn hîp c¸c chÊt ë d¹ng oxi hãa vµ d¹ng khö. A.1.2.Ph©n lo¹i ®iÖn cùc. * §iÖn cùc lo¹i 1: lµ mét hÖ gåm kim lo¹i hoÆc ¸ kim (d¹ng khö) ®−îc nhóng vµo dung dÞch chøa ion cña kim lo¹i hoÆc ¸ kim ®ã (d¹ng oxi-hãa). S¬ ®å ®iÖn cùc kim lo¹i ®−îc viÕt nh− sau: Mn+/M vµ ph¶n øng ®iÖn cùc t−¬ng øng: Mn+ + ne M. Ph−¬ng tr×nh Nerst ®èi víi ®iÖn cùc nµy: RT aM + ϕM n+ /M = ϕ M n+ / M + o ln nF aM §èi víi kim lo¹i nguyªn chÊt, ng−êi ta chÊp nhËn ho¹t ®é cña M b»ng 1, nªn ph−¬ng tr×nh thùc chÊt lµ: RT ϕM n+ /M = ϕ M n+ / M + o ln aM + nF ∗ §iÖn cùc lo¹i 2: lµ hÖ trong ®ã 1 kim lo¹i ®−îc phñ mét chÊt khã tan (muèi hoÆc oxit, hidroxit) vµ nhóng trong dung dÞch chø anion cña hîp chÊt khã tan ®ã. §iÖn cùc ®−îc biÓu diÔn nh− sau: M.MA/An-. Ph−¬ng tr×nh Nerst vµ ph¶n øng trong pin: MA + ne M + An- RT a ϕ M , MA/ A = ϕ M , MA/ A + n− o n− ln MA nF aM .a An− * §iÖn cùc lo¹i 3: §ã lµ mét hÖ gåm 2 kim lo¹i tiÕp xóc víi 2 muèi khã tan chøa chung anion, ®−îc nhóng vµo dung dÞch chøa cation cña muèi khã tan thø hai. VD: Ca2+ | CaCO3 PbCO3, Pb * Ngoµi ra cßn mét sè lo¹i ®iÖn cùc kh¸c nh−: ®iÖn cùc oxi-hoa khö (®iÖn cùc Redox), ®iÖn cùc khÝ, ®iÖn cùc thñy tinh, ®iÖn cùc hçn hèng. (Tham kh¶o thªm gi¸o tr×nh). A.2. Mét sè lo¹i m¹ch. A.2.1. M¹ch nång ®é Lµ mét hÖ ®iÖn hãa trong ®ã 2 ®iÖn cùc gièng nhau vÒ b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau vÒ ho¹t ®é cña c¸c chÊt. Bài tập hóa lí – tập 3 38
 • 39. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy A.2.1.1. M¹ch nång ®é kh«ng t¶i Gåm 3 lo¹i: a) Víi 2 ®iÖn cùc gièng nhau vµ 2 dung dÞch gièng nhau vÒ b¶n chÊt nhung kh¸c nhau vÒ nång ®é, hai dung dÞch nµy kh«ng tiÕp xóc víi nhau. b) Víi 2 ®iÖn cùc hçn hèng cïng b¶n chÊt nhung kh¸c nhau vÒ nång ®é, tiÕp xóc víi dung dÞch ®iÖn ph©n. c) Víi ®iÖn cùc khÝ cïng b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau vÒ ¸p suÊt khÝ trªn ®iÖn cùc, tiÕp xóc víi dung dÞch ®iÖn ph©n. A.2.1.2. M¹ch nång ®é cã t¶i. §−îc gäi lµ m¹ch cã t¶i khi 2 ®iÖn cùc gièng nhau vÒ b¶n chÊt nhóng vµo 2 dung dÞch gièng nhau vÒ b¶n chÊt nh−ng kh¸c nhau vÒ nång ®é, 2 dung dÞch nµy c¸ch nhau b»ng 1 mµng xèp ®Ó h¹n chÕ sù pha trén. T¹i gianh giíi gi−a 2 dung dÞch xuÊt hiÖn mét thÕ khuÕch t¸n mµ nguyªn nh©n lµ do sù kh¸c nhau vÒ linh ®é gi÷a cation vµ anion trong qu¸ tr×nh khuÕch t¸n tõ n¬I cã nång ®é cao tíi n¬i cã nång ®é thÊp. Cã 2 lo¹i m¹ch nång ®é cã t¶i lµ: a) T¶i cation: RT a2 RT a±2 E = t− ln = 2t− ln nF a1 nF a±1 b) T¶i anion RT a2 RT a±2 E = t+ ln = 2t+ ln nF a1 nF a±1 A.2.2. M¹ch hãa häc M¹ch hãa häc cßn ®−îc gäi lµ pin hãa häc lµ pin cã 2 ®iÖn cùc kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn hãa häc ®−îc ghÐp l¹i víi nhau. M¹ch hãa häc gåm nhiÒu lo¹i, cã lo¹i ®¬n gi¶n, lo¹i phøc t¹p. A.2.3.M¹ch vËt lÝ Cã 2 lo¹i chÝnh lµ m¹ch träng tr−êng vµ m¹ch thï h×nh. A.3. Mét sè c«ng thóc cÇn nhí. A.3.1.Ph−¬ng tr×nh Nerst: R.T Oxh ϕ = ϕo + ln nF Kh nÕu ë ®iÒu kiÖn 25oC, ¸p suÊt khÝ quyÓn th×: 0, 059 Oxh ϕ = ϕo + lg n Kh ThÕ ®iÖn cùc cña 1 ®iÖn cùc (nöa nguyªn tè) lµ søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè Ganvani cÊu t¹o bëi ®iÖn cùc Hidro chuÈn ghÐp ë bªn traisow ®å nguyªn tè vµ ®iÖn cùc Bài tập hóa lí – tập 3 39
 • 40. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy kh¶o s¸t. ThÕ ®iÖn cùc cã thÓ ©m hoÆc d−¬bg. Theo quy −íc th× søc ®iÖn ®éng cña pin ®−îc tÝnh b»ng hiÖu sè gi÷a thÕ ®iÖn cùc d−¬ng vµ ©m. A.3.2. C«ng thøc tÝnh S, H, G trong pin.  ∂E  ∆S = nF    ∂T  P   ∂E   ∆H = nF  T   −E   ∂T  P  ∆G = ∆H − T .∆S  ∂E  Trong ®ã:   lµ hÖ sè nhiÖt ®é cña søc ®iÖn ®éng.  ∂T  p B. Bµi tËp B.1. §Ò bµi 1. ThÕ nµo lµ nguyªn tè Ganvani lµm viÖc thuËn nghÞch nhiÖt ®éng ? Cho vÝ dô. 2. Søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè Ganvani lµ g× ? Søc ®iÖn ®éng h×nh thµnh nh− thÕ nµo? §o nã nh− thÕ nµo ? 3. ThÕ ®iÖn cùc lµ g× ? B»ng thùc nghiÖm ng−êi ta x¸c ®Þnh thÕ ®iÖn cùc nh− thÕ nµo ? 4. Cho biÕt quy −íc vÒ c¸ch viÕt s¬ ®å, vÒ dÊu cña søc ®iÖn ®éng vµ thÕ ®iÖn cùc. 5. Sù phô thuéc cña søc ®iÖn ®éng vµo nhiÖt ®é ®−îc biÓu thÞ b»ng ph−¬ng tr×nh: E = a + bT. H·y biÓu thÞ c¸c ®¹i l−îng S, G, H d−íi d¹ng mét hµm cña nhiÖt ®é. 6. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t x¶y ra trong c¸c nguyªn tè sau: Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu Ag, AgCl | CuCl2 | Cu (Pt) H2 | H2SO4 | Hg2SO4 | Hg (Pt) H2 | HCl | Cl2 Ag, AgCl | KCl | Hg2Cl2 , Hg 7. Cho c¸c ®iÖn cùc : (a) Cd | Cd2+ (a = 0,1 ) (b) (Pt) Cl2 (p = 1 atm) | Cl- (a = 0,01) (c) Ag, AgBr | Br- (a = 0,005) (d) (Pt) | Sn2+ (a = 0,02), Sn4+ (a =0,001) Bài tập hóa lí – tập 3 40
 • 41. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy (e) Hg, Hg2SO4 | SO42- (a = 0,015) a.ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ tÝnh thÕ ®iÖn cùc. b. NÕu ghÐp tong ®«i ®iÖn cùc a – c, a – d , b – c ®Ó t¹o thµnh pin th× h·y viÕt s¬ ®å nguyªn tè vµ tÝnh søc ®iÖn ®éng cña tong pin. 8. ThiÕt lËp nguyªn tè Ganvani dùa trªn c¸c ph¶n øng tæng qu¸t sau: Cd + CuSO4 → Cu + CdSO4 2 Ag+ + H2 → 2 Ag + 2H+ Ag+ + I- → AgI H2 + Cl2 → 2HCl Zn + Hg2SO4 ZnSO4 + 2Hg Pb + 2HCl PbCl2 + H2 9. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña pin trong ®ã x¶y ra ph¶n øng: Cd + PbCl2 CdCl2 + Pb  ∂E  −4 −1 b»ng 0,188V. TÝnh H vµ S biÕt:   = −4,8.10 (V .K )  ∂T  p 10. Søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè trong®ã tiÕn hµnh ph¶n øng: 1 Ag + H 2 → AgCl + Hg 2 ë 25oC b»ng 0,0455V vµ ë 20oC b»ng 0,0421V. X¸c ®Þnh S, G, H ë 25oC. 11. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña c¸c nguyªn tè Ganvani Pb,PbCl2 | KCl | AgCl, Ag Pb, PgI2 | KI | AgI, Ag T−¬ng øng b»ng 0,4902V vµ 0,2111 V. HÖ sè nhiÖt ®é cña søc ®iÖn ®éng t−¬ng øng b»ng -0,000186 VK-1 vµ -0,000127 VK-1 . X¸c ®Þnh Go. Ho ®èi víi ph¶n øng: PbI2 + 2AgCl PbCl2 + 2AgI 12. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña pin: (Pt)H2 (1atm) | H2SO4 (m) | Ag2SO4, Ag b»ng: 0,627V a. ViÕt ph¶n øng trªn tõng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin. Bài tập hóa lí – tập 3 41
 • 42. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy b. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nÕu m = 0,1 (bá qua hÖ sè ho¹t ®é) c. TÝnh søc ®iÖn ®éng biÕt r»ng ®èi víi H2SO4 0,1m, hÖ sè ho¹t ®é ℘± = 0, 7 13. Cho pin ®iÖn (Pt) H2(1 atm) | NaOH(m) | HgO, Hg ë 25oC E =0.9224V a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t b. TÝnh Eo ë 25oC c. TÝnh E ë 308K nÕu H =146,3 kJ 14. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é ë 25oC Ag| AgNO3 0,05N || AgNO3 2N | Ag 15. TÝnh søc ®iÖn ®éng ë 25oC ®èi víi pin: Cu | CuSO4 0,001M || CuSO4 0,1 M | Cu NÕu ®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001M hÖ sè ho¹t ®é b»ng 0,74 vµ ®èi víi dung dÞch CuSO4 0,1 M hÖ sè ho¹t ®é b»ng 0,16. 16. Søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é ë 25oC Ag | Ag+ ( a=0,001) || Ag+ ( a=x) | Ag b»ng 0,0579 V, x¸c ®Þnh x. 17. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè Ganvani: (Pt) H2(1atm) | HCl(a = 0,001) M HCl (a=0,92) | H2(1atm) (Pt) nÕu ë 25oC λ∞ ( H ) = 349, 7; λ∞ (Cl ) = 76,3Ω −1.dlg −1.cm 2 + − 18. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin: (Pt) H2 (1atm)| HCl(m=0,01) | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl (m=0,1) | H2(1atm) (Pt) NÕu t¹i m = 0,01, hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl b»ng 0,904 vµ t¹i 0,1 b»ng 0,796. 19. TÝnh sè t¶i cña ion Cu2+ trong dung dÞch CuSO4 lo·ng biÕt r»ng ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè cã nång ®é t¶i: Cu | CuSO4 (0,001m) M CuSO4 (0,01m) | Cu b»ng 0,0268 V vµ ℘± (CuSO4 ) = 0,74 ®èi víi dung dÞch 0,001m vµ b»ng 0,44 ®èi víi dung dÞch 0,01m. Bài tập hóa lí – tập 3 42
 • 43. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 20. ë 25oC Abic vµ Kamming ®· ®o søc ®iÖn ®éng cña pin nång ®é cã t¶i: Ag | AgNO3 (0,01N) M AgNO3 (0,1N) | Ag vµ tim thÊy E = 0,059 V. So s¸nh gi¸ trÞ nµy víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n dùa vµo c¸c d÷ kiÖn: AgNO3 0,1N hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh: 0,733 t+ = 0,468 AgNO3 0,01N hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh: 0,892 t+ = 0,468 21. Mét nguyªn tè Ganvani gåm hai ®iÖn cùc hidro ®−îc nhóng vµo dung dÞch HCl 0,1M. §iÖn cùc hidro thó nhÊt ®−îc xö lÝ b»ng hidro nguyªn chÊt d−íi ¸p suÊt khÝ quyÓn, ®iÖn cùc hidro thø 2 ®−îc xö lÝ b»ng hçn hîp khÝ Hidro vµ argon còng d−íi ¸p suÊt khÝ quyÓn. X¸c ®Þnh nång ®é phÇn mol cña hidro trong hçn hîp trªn nÕu ë 300K sóc ®iÖn ®éng cña nguyªn tè nµy b»ng 10mV. Cho biÕt chiÒu cña dßng ®iÖn m¹ch ngoµi khi nèi 2 ®iÖn cùc b»ng d©y dÉn. 22. Cho m¹ch cã nång ®é t¶i: Hg, Hg2Cl2 | NaCl (0,1m) M NaCl(0,001m) | Hg2Cl2 , Hg a. ViÕt ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t b. ViÕt ph−¬ng trinh biÓu thÞ søc ®iÖn ®éng ë 25oC c. TÝnh søc ®iÖn ®éng nµy ë 25oC nÕu t+ = 0,4 ®èi víi dung dÞch NaCl vµ nÕu hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña NaCl 0,1m b»ng 0,6 vµ cña NaCl 0,001m b»ng 1. d. TÝnh søc ®iÖn ®éng trong tr−êng hîp bá qua thÕ khuÕch t¸n vµ hÖ sè ho¹t ®é. 23. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch: (Pt)H2(1atm) | H+ || KCl 0,1N | Hg2Cl2, Hg b»ng 0,5 V. X¸c ®Þnh pH cña dung dÞch tiÕp xóc víi ®iÖn cùc hidro biÕt thÕ ®iÖn cùc cña Calomen ë 25oC b»ng 0,3338V 24. §Ó x¸c ®Þnh pH cña mét dung dich axit, ng−êi ta lËp m¹ch: Hg, Hg2Cl2 | KCl 0,1N || Quinhidron, H+ | Pt vµ ®o søc ®iÖn ®äng ë 25oC, E = 0,096V. H·y x¸c ®inh pH cña dung dÞch biÕt thÕ chuÈn cña ®iÖn cùc Quinhidron b»ng 0,6994 Vvµ thÕ ®iÖn cùc cña Calomen ë tr−êng hîp nµy b»ng 0,3338 V. 25. ThiÕt lËp nguyªn tè ®iÖn hãa cho phÐp x¸c ®Þnh ho¹t ®é cña ZnCl2 trong H2O. 26. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch: (Pt) H2(1atm) | H2SO4 (m) | Hg2SO4, Hg Bài tập hóa lí – tập 3 43
 • 44. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy b»ng 0,754 V nÕu m = 0,05 vµ b»ng 0,6959 nÕu m = 0,5. HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña H2SO4 t¹i m =0,05 b»ng 0,34. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña H2SO4 t¹i m =0,5. 27. ë 25oC søc ®iÖn ®éng cña m¹ch: Pb, PbSO4 | CuSO4 m = 0,02 | Cu b»ng 0,5594 V. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña CuSO4 biÕt: ϕCu o 2+ / Cu = 0,34V ϕ Pb, PbSO / SO = −0,35V o 2− 4 4 28. KÕt qu¶ ®o søc ®iÖn ®éng ë 25oC ë c¸c nång ®é ®èi víi m¹ch: Zn | ZnSO4 (m) | PbSO4 , Pb ®−îc ghi nh− sau: m m RT E ln m F 0,001 0,03462 -0,17745 0,59714 0,005 0,07071 -0,13611 0,56598 a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc. b. TÝnh Eo cña m¹ch b»ng ®å thÞ c. X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña ZnSO4 trong dung dich 0,005m 29. Søc ®iÖn ®éng cña m¹ch nång ®é kh«ng t¶i: (Pt) H2 (1atm)| HCl(m=0,001) | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl (m=0,1) | HCl(m=0,1)| H2(1atm) (Pt) ë 25OC b»ng 0,227 X¸c ®Þnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl trong dung dÞch 0,1m. 30. TÝnh sè t¶i cña ion ®ång trong dung dÞch CuSO4 lo·ng biÕt r»ng ë 298K, s−c ®iÖn ®éng cña m¹ch nång ®é cã t¶i: Cu | CuSO4 0,001M M CuSO4 0,1 M | Cu b»ng 0,0268 V. HÖ sè ho¹t ®é trung b×nh®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001m b»ng 0,74 vµ ®èi víi dung dÞch CuSO4 0,001m b»ng 0,44 Bài tập hóa lí – tập 3 44
 • 45. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 31. TÝnh ®é tan cña AgBr trong n−íc ë 25oC dùa vµo c¸c d÷ kiÖn vÒ thÕ chuÈn cña c¸c ®iÖn cùc sau: ϕ Ag o + / Ag = 0,8V ϕ Ag , AgBr / Br = 0, 071V o − 32. ë 25oC søc ®iÖn ®éng chuÈn Eo cña pin: (Pt)H2 (1atm) | H2SO4 (m) | Ag2SO4, Ag b»ng: 0,627V a. ViÕt ph¶n øng trªn tõng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin. b. TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin nÕu m = 0,1 (bá qua hÖ sè ho¹t ®é) c. TÝnh søc ®iÖn ®éng biÕt r»ng ®èi víi H2SO4 0,1m, hÖ sè ho¹t ®é ℘± ± = 0, 7 ℘= 0,7 d. TÝnh tÝch sè tan cña Ag2SO4. 33. Cho c¸c d÷ kiÖn sau: Au+ + 1e Au ϕ 0 = 1, 68V Au3+ + 3e Au ϕ 0 = 1,50V Fe3+ + e Fe2+ ϕ 0 = 0, 77V TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng:  → 2 Fe 2+ + Au 3+ ← 2 Fe3+ + Au +  34. ë 35oC søc ®iÖn ®éng cña pin: Cd, CdSO4 | H2SO4 0,02m | H2(1atm)(Pt) b»ng 0,38 V. Còng t¹i nhiÖt ®é nµy thÕ chuÈn cña ®iÖn cùc Cd2+/Cd b»ng - 0,45. TÝnh tÝch sè tan cña CdSO4 t¹i 35oC. 35. ë 298K søc ®iÖn ®éng cña pin: Cu | CuCl2 (m) | AgCl , Ag b»ng 0,191 V nÕu m =10-4 vµ b»ng -0,074 V nÕu m = 0,2 ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ tÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña CuCl2 0,2m Bài tập hóa lí – tập 3 45
 • 46. Th.s Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) – Nguyễn Hữu Hiệu – Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Chinh – Ngô Văn Tuấn – Ngô Quang Huy – Đặng Thanh Huyền – Vũ Thị Ngọc Mai – Đỗ Thị Thanh Thủy 36. §èi víi nguyªn tè Ganvani: Cu | Cu(CH3COO) 0,1m | AgCH3COO, Ag Ng−êi ta c¸c d÷ kiÖn sau: E298 = 0,372 V E308 = 0,374 V ϕ Ag o + / Ag = 0,8V ϕCu o 2+ / Cu = 0,34V a. ViÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong pin. b. TÝnh G, S, S ®èi víi ph¶n øng cña pin c. TÝnh tÝch sè tan cña AgCH3COO 37. ë 298K, nguyªn tè Hg, Hg2Cl2 | KCl(b.h) || CH3COOH (6.10-4-M), quinhidron | Pt cã søc ®iÖn ®éng E = 0,2215 V. BiÕt r»ng thÕ ®iÖn cùc cña quinhidron b»ng 0,6995 V, thÕ cña ®iÖn cùc calomen b·o hßa b»ng 0,2415 V, TÝnh h»ng sè ph©n li cña CH3COOH. 38. M¹ch nång ®é kh«ng t¶i: (Pt)H2 | HCl 0,0001 m | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl 0,1 m | H2 (Pt) Cã søc ®iÖn ®éng E = 0,335 V ë 25oC. a. ViÕt ph¶n øng x¶y ra trong m¹ch trªn. b. TÝnh hÖ sè ho¹t ®é trung b×nh cña HCl nång ®é 0,1 m. 39. Søc ®iÖn ®éng cña 2 pin sau, ®−îc x¸c ®Þnh ë 25oC: (a) (Pt)H2 (1atm) | HCl 0,0001 m | AgCl, Ag – Ag, AgCl | HCl 0,1 m | H2 (1atm)(Pt) (b) (Pt)H2 (1atm) | HCl (m1) M HCl (m2) | H2 (1atm) (Pt) §èi víi mçi pin h·y viÕt c¸c ph¶n øng ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸t. ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu thÞ søc ®iÖn ®éng ®èi víi mçi pin, tõ ®ã h·y chøng tá r»ng sè t¶i cña ion H+ cã thÓ x¸c ®Þnh tõ sù ®o søc ®iÖn ®éng cña 2 lo¹i pin nµy. 40. Chøng minh r»ng søc ®iÖn ®éng cña pin: (Pt)H2(1atm) | NaOH(m1), NaCl (m2) | AgCl, Ag RT K w .aCl − ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: E = E Ag , AgCl / Cl − − o ln F aOH − Bài tập hóa lí – tập 3 46