Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vidu pttkhttt

464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vidu pttkhttt

 1. 1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« t¶ bμI to¸n nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 1.1. M« t¶ b»ng lêi vµ h×nh vÏ a. M« h×nh b∙i xe a B Xe m¸y ¤ t« buýt Cæng vµo Cæng ra Xe t¶i C«ng ten n¬ C D 3/24/2006 1
 2. 2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« t¶ bμI to¸n nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 1.1. M« t¶ b»ng lêi vµ h×nh vÏ (tiÕp) b. M« t¶ b»ng lêi Mét b·i tr«ng göi xe cã 2 cæng: Mét cæng xe vµo, mét cæng xe ra. B·i chia thµnh 4 khu dµnh cho 4 lo¹i xe kh¸c nhau: Xe m¸y, xe buýt, xe t¶i vµ c«ng-ten- n¬. Khi kh¸ch ®Õn göi xe, ng−êi coi xe nhËn d¹ng xe theo b¶ng ph©n lo¹i, sau ®ã kiÓm tra chç trèng trong b·i. NÕu chç dµnh cho lo¹i xe ®ã ®· hÕt th× th«ng b¸o cho kh¸ch. Ng−îc l¹i th× ghi vÐ ®−a cho kh¸ch vµ h−íng dÉn xe vµo b·i, ®ång thêi ghi nh÷ng th«ng tin trªn vÐ vµo sæ xe vµo. Khi kh¸ch lÊy xe, ng−êi coi xe kiÓm tra vÐ xem vÐ lµ thËt hay gi¶, ®èi chiÕu vÐ víi xe. NÕu vÐ gi¶ hay kh«ng ®óng xe th× kh«ng cho nhËn xe. Ng−îc l¹i th× viÕt phiÕu thanh to¸n vµ thu tiÒn cña kh¸ch, ®ång thêi ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo sè xe ra..v.v.. 3/24/2006 2
 3. 3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« t¶ bμI to¸n nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 1.2. C¸c hå s¬ a. Bảng gi¸ (ph©n lo¹i) Ьn gi¸ Lo¹i xe Thuéc khu Sè chç /ngµy®ªm Xe m¸y 3.000® A 200 Xe buýt 15.000® B 100 Xe t¶i 20.000® C 100 C«ng ten n¬ 30.000® D 10 3/24/2006 3
 4. 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« t¶ bμI to¸n nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 1.2. C¸c hå s¬ (tiÕp) b. PhiÕu thanh to¸n • Sè xxxx • Sè xe: --------- • Lo¹i xe: ----------- • Ngµy giê vµo: xx/xx/xx: xx:xx • Ngµy giê ra: xx/xx/xx: xx:xx • Thêi gian göi: --------------- • Thµnh tiÒn: --------------- 3/24/2006 4
 5. 5. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« t¶ bμI to¸n nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 1.2. C¸c hå s¬ (tiÕp) c. Sæ ghi xe vµo Ngµy Sè vÐ Sè xe Lo¹i xe Giê vµo ghi chó d. Sæ ghi xe ra Ngµy Sè vÐ Sè xe Lo¹i xe Giê ra Thêi gian Thµnh tiÒn göi e. C¸c th«ng tin trªn vÐ xe ®−îc ghi l¹i vµo sæ xe vμo. 3/24/2006 5
 6. 6. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ B¶ng ph©n tÝch x¸c ®Þnh chøc n¨ng, t¸c nh©n vμ hå s¬ Đéng tõ + bæ ngữ Danh tõ NhËn xÐt nhËn d¹ng xe b·i xe = kiÓm tra chç trèng cång = khu = th«ng b¸o cho kh¸ch lo¹i xe = ghi vÐ cho kh¸ch kh¸ch (t¸c nh©n) ghi th«ng tin vÐ vµo sæ xe vμo ng−êi coi xe (t¸c nh©n) kiÓm tra vÐ b¶ng ph©n lo¹i xe hå s¬ DL ®èi chiÕu vÐ víi xe chç trèng = vÐ hå s¬ DL viÕt phiÕu thanh to¸n, thu tiÒn sæ xe vµo hå s¬ DL ghi sè xe ra sæ xe ra hå s¬ DL kiÓm tra xe trong sæ phiÕu thanh to¸n hå s¬ DL kiÓm tra xe ë hiÖn tr−êng biªn b¶n hå s¬ DL lËp biªn b¶n phiÕu chi hå s¬ DL c«ng ty (t¸c nh©n) viÕt phiÕu chi bé ph©n qu¶n lý (t¸c nh©n) lËp b¸o c¸o b¸o c¸o hå s¬ l·nh ®¹o c«ng ty (t¸c nh©n) 3/24/2006 6
 7. 7. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 2.1. ThiÕt lËp biÓu ®å ng÷ c¶nh t.t. vÒ xe t.t.ph¶n håi 0 vÐ xe y/c b¸o c¸o L∙nh kh¸ch vÐ xe HÖ thèng ®¹o phiÕu t.to¸n qu¶n lý b¸o c¸o c«ng ty t.t.sù cè tr«ng göi xe biªn b¶n sù cè phiÕu chi H×nh 1. BiÓu ®å ng÷ c¶nh cña hÖ thèng 3/24/2006 7
 8. 8. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 2.2. LËp biÓu ®å ph©n r∙ chøc n¨ng Qu¶n lý tr«ng, göi xe ë b∙i 1. NhËn xe 2. Tr¶ xe 3.Gi¶i quyÕt sù cè 4. B¸o c¸o 1.1. NhËn d¹ng xe 2.1. KiÓm tra vÐ 3.1. KiÓm tra sæ göi 4.1. LËp b¸o c¸o 1.2. K.tra chç trèng 2.2. §èi chiÕu vÐ-xe 3.2. K.tra hiÖn tr−êng 1.4. Ghi vÐ 2.3. Thanh to¸n vÐ 3.3. LËp biªn b¶n 1.4. Ghi sæ xe vµo 2.4. Ghi sæ xe ra 3.4. ViÕt phiÕu chi H×nh 2. BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng ho¹t ®éng tr«ng göi xe ë b·i 3/24/2006 8
 9. 9. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 2.3. M« t¶ chi tiÕt c¸c chøc n¨ng l¸ (1.1.) NhËn d¹ng xe : Khi cã kh¸ch ®−a xe vµo, ng−êi tr«ng xe ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ®ã lµ lo¹i xe g× (trong sè c¸c lo¹i xe b∙i nhËn göi). NÕu kh«ng ph¶i lo¹i xe nhËn göi th× tõ chèi ®Ó kh¸ch ®i. (1.2.) KiÓm tra chç trèng: NÕu xe thuéc lo¹i ®−îc göi th× x¸c ®Þnh xem chç dµnh cho lo¹i xe nµy cßn kh«ng. . . . . . . . . . . . . . . (4.1.) LËp b¸o c¸o: . . . . . . . . . 3/24/2006 9
 10. 10. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 2.4. LiÖt kª c¸c hå s¬ sö dông a. B¶ng gi¸ (vµ ph©n lo¹i xe) b. VÐ xe c. Sæ ghi xe vµo d. Sæ ghi xe ra e. PhiÕu thanh to¸n f. Biªn b¶n sù cè g. PhiÕu chi h. B¸o c¸o 3/24/2006 10
 11. 11. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh nghiÖp vô NguyÔn V¨n Vþ 2.5. LËp ma trËn thùc thÓ – chøc n¨ng C¸c thùc thÓ a Bảng gi¸ (ph©n lo¹i xe) b VÐ xe c Sæ xe vµo d Sæ xe ra e PhiÕu than to¸n f Biªn bản sù cè g PhiÕu chi h B¸o c¸o C¸c chøc năng nghiÖp vô a b c d e f g h 1. NhËn xe R C U R 2. Tr¶ xe R R U C 3. Gi¶i quyÕt sù cè R R C C 4. B¸o c¸o l¸nh ®¹o R R R R R R C 3/24/2006 11
 12. 12. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/l«gic NguyÔn V¨n Vþ 3.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 0 0 HÖ t.t. xe thèng "hÕt chç" 1.0 b vÐ xe 2.0 vÐ xe nhËn xe tr¶ xe kh¸ch vÐ xe phiÕu t.to¸n 0 a b¶ng gi¸ "vÐ z¶" 1 2 3 4 c sæ xe vµo d sæ xe ra e phiÕu t.to¸n DS thùc thÓ kh¸ch a. xxxx b. xxxx c. xxxx tt sù cè d. xxxx g phiÕu chi e. xxxx 3.0 "kh«ng g.q." f. xxxx l·nh y/c b¸o 4.0 gi¶i quyÕt g. xxxx biªn b¶n f biªn b¶n ®¹o c¸o b¸o c¸o sù cè h. xxxx c«ng ty b¸o c¸o phiÕu chi h b¸o c¸o a b c d e f g h 1 R C U R nÐt ®á lµ phÇn thay thÕ hay thªm vµo 2 R R U C 3/24/2006 3 R R 12 C C 4 R R R R R R C
 13. 13. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/l«gic NguyÔn V¨n Vþ 3.2. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu vËt lý møc 1 a. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”1.0. NhËn xe” hÕt chç 1.0 kh¸ch NhËn a t.t. xe xe d sæ xe ra b 1.1 lo¹i xe 1.2 c d sai lo¹i nhËn kiÓm tra d¹ng xe ®óng lo¹i chç trèng cßn a b¶ng gi¸ c sæ xe vµo 1. NhËn xe chç t.t.xe b vÐ xe 1.1. NhËn d¹ng 1.4 ghi sæ xe t.t. ghi vÐ 1.3 1.2.KiÓm tra chè vµo ghi vÐ vÐ xe 1.3. Ghi vÐ 1.4. Ghi sæ nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 3/24/2006 13
 14. 14. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic NguyÔn V¨n Vþ 3.2. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu vËt lý møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”2.0. Tr¶ xe” “vÐ sai.” kh¸ch 2.0 Tra xe vÐ xe a d 2.1 2.2 vÐ xe e kiÓm tra vÐ §èi chiÕu vÐ-xe “sai” “vÐ ®óng” d sæ xe ra vÐ 2. Tr¶ xe “®óng” e PhiÕu t.to¸n 2.1. KiÓm tra vÐ PhiÕu t.to¸n 2.4 t.t. xe t.to¸n 2.3 2.2. §èi chiÕu vÐ-xe ghi sæ thanh to¸n xe ra a b¶ng gi¸ 2.3. Thanh to¸n nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 2.4. Ghi sæ xe ra 3/24/2006 14
 15. 15. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic NguyÔn V¨n Vþ 3.3. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu vËt lý møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”3.0. Gi¶i quyÕt sù cè ” kh¸ch tt sù cè c d 3.1 “ cßn göi” 3.2 “sai” kiÓm tra kiÓm tra 3.0 t.t. sù cè f “kh«ng göi” c¸c sæ hiÖn tr−êng sù cè g c sæ xe vµo ®ón kh¸ch tt sù d sæ xe ra g cè f Biªn b¶n 3.Gi¶i quyÕt sù cè g PhiÕu chi 3.3 3.1. KiÓm tra sæ göi Biªn b¶n LËp biªn 3.4 b¶n Biªn b¶n 3.2. KiÓm tra h.tr−êng LËp phiÕu chi PhiÕu chi 3.3. LËp biªn b¶n 3.4. LËp phiÕu chi NÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 3/24/2006 15
 16. 16. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/l«gic NguyÔn V¨n Vþ 3.3. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu logic møc 1 a. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”1.0. NhËn xe” hÕt chç kh¸ch t.t. xe d sæ xe ra 1.1 lo¹i xe 1.2 sai lo¹i nhËn d¹ng kiÓm tra ®óng lo¹i xe chç trèng a b¶ng gi¸ c sæ xe vµo t.t.xe 1.3 1.4 vÐ xe b T¹o vÐ t.t. ghi sæ ghi sæ xe vµo nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 3/24/2006 16
 17. 17. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic NguyÔn V¨n Vþ 3.3. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu l«gic møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”2.0. Tr¶ xe” “vÐ sai.” kh¸ch vÐ xe 2.1 2.2 vÐ xe kiÓm tra §èi chiÕu vÐ-xe “sai” vÐ “vÐ ®óng” d sæ xe ra vÐ e PhiÕu t.to¸n “®óng” PhiÕu t.to¸n 2.4 t.t. xe t.to¸n 2.3 ghi sæ thanh to¸n xe ra a b¶ng gi¸ nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 3/24/2006 17
 18. 18. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic NguyÔn V¨n Vþ 3.3. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu vËt lý møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”3.0. Gi¶i quyÕt sù cè ” kh¸ch tt sù cè 3.1 “ cßn göi” 3.2 “sai” kiÓm tra t.t. sù cè kiÓm tra “kh«ng göi” c¸c sæ hiÖn tr−êng c sæ xe vµo ®óng kh¸ch tt sù d sæ xe ra cè f Biªn b¶n g PhiÕu chi 3.3 Biªn b¶n LËp biªn 3.4 Biªn b¶n b¶n LËp phiÕu PhiÕu chi chi NÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo 3/24/2006 18
 19. 19. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm NguyÔn V¨n Vþ 3.4. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R a. B−íc 1. LiÖt kª, chÝnh x¸c, chän läc th«ng tin. a. BAng ph©n lo¹i 0 1 2 c. Sæ ghi xe vµo 0 1 2 Tªn lo¹i xe √ Ngµy xe göi vμo √ D¬n gi¸ göi √ Sè vÐ √ Tªn khu √ Sè xe √ Sè chç √ (tªn) Lo¹i xe √ Giê xe göi vµo √ Ghi chó √ Chó thÝch: √ - ®¸nh d©u môc tin ®−îc lo¹i/chän ë b−íc i (0,1,2) 3/24/2006 19
 20. 20. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm NguyÔn V¨n Vþ 3.4. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R a. B−íc 1. LiÖt kª, chÝnh x¸c, chän läc (tiÕp) b.PhiÕu thanh to¸n 0 1 2 d. Sæ ghi xe ra 0 1 2 Sè phiÕu √ Ngµy xe lÊy ra √ Sè xe √ Sè vÐ √ (tªn) Lo¹i xe √ Sè xe √ Ngµy giê vµo √ (tªn)Lo¹i xe √ Ngµy giê ra √ Giê xe lÊy ra √ Thêi gian göi √ Thêi gian göi √ Thµnh tiÒn xe göi √ Chó thÝch: √ - ®¸nh d©u môc tin ®−îc lo¹i/chän ë b−íc i (0,1,2) 3/24/2006 20
 21. 21. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm NguyÔn V¨n Vþ 3.4. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R (tiÕp) b. B−íc 2. X¸c ®Þnh thùc thÓ & thuéc tÝnh. tªn lo¹i xe => Lo¹i xe ( tªn lo¹i xe, sè chç, ®¬n gi¸) sè vÐ => VÐ (sè vÐ) sè xe => XE (sè xe) c. B−íc 3. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ & thuéc tÝnh. §éng tõ: Göi v¶o, lÊy ra (vÒ phÝa kh¸ch) Ghi (nhËn), thanh to¸n (tr¶) <GHI> : c¸i gi? VÐ <Thanh to¸n>: c¸i gi? VÐ cho c¸i g×? XE cho c¸i g×? XE Khi nµo? Ngμy vμo Khi nµo? Ngμy ra Giê vμo Giê ra B»ng c¸ch nµo? sè phiÕu Bao nhiªu? tæng tiÒn 3/24/2006 21
 22. 22. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE NguyÔn V¨n Vþ Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm 3.4. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R (tiÕp) d.B−íc 4&5: VÏ biÓu ®å vµ Rót gän GHI sè vÐ ngµy vµo giê vµo sè xe VÐ XE thuéc sè phiÕu ngµy ra tªn lo¹i T.TO¸N LO¹I XE giê ra thµnh tiÒn sè chç ®¬n gi¸ 3/24/2006 22
 23. 23. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh l«gic NguyÔn V¨n Vþ 4.1. ChuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ a. BiÓu diÔn c¸c thùc thÓ vÐ => VÐ (sè vÐ) (1) xe => Xe( sè xe) (2) lo¹i xe => lo¹i xe (tªn lo¹i, sè chç, ®¬n gi¸) (3) b. BiÓu diÔn c¸c mèi quan hÖ GHI => nhËn xe (sè vÐ, sè xe, ngμy vμo, giê vμo) (4) T.TO¸N => TRAxe (sè phiÕu, sè vÐ, sè xe, ngμy ra, giê ra) (5) Thuéc => Xe( sè xe, tªn lo¹i) (2') c. ChuÈn ho¸: TÊt c¶ lµ chuÈn 3, kh«ng cÇn chuÈn hãa 3/24/2006 23
 24. 24. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh l«gic NguyÔn V¨n Vþ 4.1. ChuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ (tiÕp) d. BiÓu ®å quan hÖ cña m« h×nh d÷ liÖu 1. VÐ 4. nhËn xe # sè vÐ # sè vÐ # sè xe 5. tr¶ xe 2. xe #sè phiÕu 3. lo¹i xe sè vÐ # sè xe tªn lo¹i # tªn lo¹i sè xe H×nh 6. BiÓu ®å d÷ liÖu cña m« h×nh quan hÖ 3/24/2006 24
 25. 25. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 4.2. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý Sö dông hÖ QTCSDL access, tõ c¸c quan hÖ trªn, khi phi chuÈn hãa ghÐp 3 quan hÖ NHANXE, TRAXE ta ®−îc: 1. table: XEGUI Thuéc tÝnh KiÓu d− liÖu Kho¸ So_ve integer kho¸ chÝnh So_xe text ®Æt chØ sè loai_xe text kho¸ ngo¹i Ngay_gio_vao date Ngay_gio_ra date Thanh_tien real so_phieu text ®Æt chØ sè 3/24/2006 25
 26. 26. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 4.2. C¬ së d÷ liÖu vËt lý (tiÕp) 2. table: GIAGUI Thuéc tÝnh KiÓu d− liÖu Kho¸ lo¹i_xe text kho¸ chÝnh don_gia real so_cho integer Ngoµi ra, tõ c¸c hå s¬ cßn l¹i ta cã thÓ bæ sung vµo m« h×nh E-R vµ chuyÓn sang m« h×nh logic vµ thiÕt kÕ ®−îc c¸c file t−¬ng øng sau: 3. BIENBAN(sobb, ngaybb,soxe, suco, boithuong, nguoiky) 4. PHIEUCHI (sophieu, ngayph,lydo, sotien, hosokem, nguoiky) 5. BAOCAO. 3/24/2006 26
 27. 27. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ - m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng a. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “1.NhËn xe” hÕt chç - Ph©n ®Þnh c«ng kh¸ch viÖc ng−êi m¸y t.t. xe - Thay c¸c kho d÷ liÖu liªn quan ®Õn 1.1 lo¹i xe 1.2 tiÕn tr×nh m¸y lµm sai lo¹i nhËn d¹ng kiÓm tra xe ®óng lo¹i chç trèng b»ng c¸c file t−¬ng øng. - Chän ph−¬ng thøc 1.GIAGUI 2.XEGUI t.t.xe thùc hiÖn 1.3 - §Æc t¶ xö lý: ®Çu 1.4 T¹o vÐ vµo, néi dung xö lý, vÐ xe b ghi sæ xe kÕt qu¶ ra vµo M¸y lµm 3/24/2006 27
 28. 28. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp) a. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “1.NhËn xe” a1.TiÕn tr×nh "1.2. kiÓm tra chç trèng“ - Xö lý theo l« mçi khi cã xe vµo - Sau khi nhËp vµo tªn lo¹i xe, x¸c ®Þnh sè chç trèng nh− sau: sè chç trèng tæng sè chç cã sè xe cña lo¹i ®ã cña lo¹i xe = cña lo¹i xe - cßn trong b·i a2. TiÕn tr×nh "1.4. ghi sæ xe vào" - Xö lý theo l« khi cã th«ng tin cßn chç trèng - NhËp vµo sè vÐ vµ sè xe. Tªn lo¹i xe ®∙ chän tr−íc, ngμy giê vμo lÊy tõ thêi gian cña m¸y. Ra lµ tÊt c¶ th«ng tin nµy 3/24/2006 28
 29. 29. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”2.0. Tr¶ xe” “vÐ sai.” kh¸ch TiÕn tr×nh 2.4 vÐ xe kh«ng cÇn v× ®· cã trong 2.1 2.2 vÐ xe 2.GUIXE (v× nã kiÓm tra §èi chiÕu vÐ-xe “sai” lÊy tõ ®ã ra) vÐ “vÐ ®óng” vÐ “®óng” PhiÕu 2.XEGUI t.to¸n 2.4 2.3 ghi sæ thanh to¸n 1.GIAGUI xe ra M¸y lµm 3/24/2006 29
 30. 30. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp) b. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “2.Tr¶ xe” b1.TiÕn tr×nh "2.3. Thanh to¸n“ - Xö lý theo l« mçi khi cã xe ra, vÐ ®∙ x¸c minh - Sau khi nhËp vµo Sè vÐ tim ra sè xe vµ c¸c th«ng tin kh¸c tõ XEGUI, bæ sung ngµy giê ra lÊy tõ ngµy giê hÖ thèng råi tÝnh nh− sau: Sè tiÒn = LAMTRON((ngµy_giê_ra – gµy_giê_vµo)/24)x ®¬ngi¸ ®¬n gi¸ lÊy tõ GIAGUI vµ kÕt qu¶ ®Ó vµo XEGUI 3/24/2006 30
 31. 31. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp) c. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “3.Gi¶i quyÕt sù cè ” kh¸ch tt sù cè 3.1 “ cßn göi” 3.2 “sai” kiÓm tra t.t. sù cè kiÓm tra “kh«ng göi” c¸c sæ hiÖn tr−êng ®óng tt sù kh¸ch 2.XEGUI cè 4.PHIEUCHI 3.3 3.BIENBAN LËp biªn 3.4 Biªn b¶n b¶n LËp phiÕu PhiÕu chi chi M¸y lµm 3/24/2006 31
 32. 32. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.1. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp) C. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “3.Gi¶i quyÕt sù cè” C1.TiÕn tr×nh "3.1. KiÓm tra sæ“ - Xö lý theo l« mçi khi cã sù cè - NhËp sè xe (Sè vÐ), tim xe cßn göi hiÖn lªn, hoÆc th«ng b¸o kh«ng tim thÊy (®∙ lÊy, kh«ng göi) C2. TiÕn tr×nh “3.3. LËp biªn b¶n" - Thùc hiÖn sau khi x¸c ®Þnh sù cè lµ thùc. - L©y th«ng tin xe tõ XEGUI vµ CËp nhËt thªm néi dung biªn ban theo mÉu. C3. TiÕn tr×nh “3.4. Thanh to¸n" - Thùc hiÖn tiÕp ngay sau tiÕn trinh 3.3. nÕu cÇn. - L©y th«ng tin tõ BIENBAN, bæ sung thªm theo mÉu, in ra. 3/24/2006 32
 33. 33. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ - m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.2. §Æc t¶ logic tiÕn tr×nh a. TiÕn tr×nh "1.2. kiÓm tra chç trèng" chç trèng g¸n b»ng tæng sè chç DO WHILE (cßn xe ®ang göi ch−a xÐt) IF (loai xe lμ lo¹i ®−¬c xÐt) vμ (ngμy ra cña xe göi cßn trèng) THEN (chç trång gi¶m ®i mét) ENDI endd WRITLN("sè chç trèng: ", chç trèng) b. TiÕn tr×nh "1.4. Ghi sæ xe vμo" (lµ tiÕn tr×nh cËp nhËt ®¬n gi¶n kh«ng cÇn ®Æc t¶) C¸c tiÕn tr×nh kh¸c cã tiÕn hµnh c¸c xö lý ( tiÕn tr×nh 2.3, ) còng lµm t−¬ng tù 3/24/2006 33
 34. 34. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn a. C¸c giao diÖn cËp nhËt GHI sè xe (Suy tõ c¸c phÇn tö cña m« h×nh sè vÐ ngµy vµo giê vµo E-R) VÐ XE thuéc sè phiÕu ngµy ra tªn lo¹i T.TO¸N LO¹I XE giê ra thµnh tiÒn sè chç ®¬n gi¸ a. CËp nhËt VÐ thùc thÓ VE b. CËp nhËt Xe thùc thÓ XE c. CËp nhËt Lo¹i xe thùc thÓ LOAIXE d. CËp nhËt xe vμo mèi quan hÖ GHI e. CËp nhËt xe ra mèi quan hÖ thanh to¸n 3/24/2006 34
 35. 35. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn (tiÕp) b. C¸c giao diÖn xö lý Suy tõ c¸c tiÕn tr×nh cña luång hÖ thång: 1. NhËn xe hÕt kh¸ch chç ” f. kiÓm tra chç trèng“ t.t. xe “tiÕn tr×nh 1.2” 1.1 lo¹i xe 1.2 nhËn kiÓm tra sai lo¹i d¹ng xe “g. ghi sæ xe vμo“ ®óng lo¹i chç trèng “TiÕn tr×nh 1.4” 1.GIAGUI 2.XEGUI t.t.xe vÐ xe 1.3 T¹o vÐ 1.4 ghi sæ xe vÐ xe b vµo M¸y lµm 3/24/2006 35
 36. 36. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn (tiÕp) b. C¸c giao diÖn xö lý Suy tõ c¸c tiÕn tr×nh cña luång hÖ thång: 2. Tr¶ xe “vÐ sai.” kh¸ vÐ xe “ h. thanh to¸n vμ ghi sæ xera“ ch 2.1 2.2 “TiÕn tr×nh 2.3” kiÓm tra vÐ xe §èi chiÕu “sai vÐ “vÐ ®óng” vÐ-xe ” “®óng” vÐ PhiÕu 2.XEGUI t.to¸n 2.4 2.3 ghi sæ thanh 1.GIAGUI xe ra to¸n M¸y lµm 3/24/2006 36
 37. 37. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn (tiÕp) b. C¸c giao diÖn xö lý Suy tõ c¸c tiÕn tr×nh luång hÖ thång: 3.Gi¶i quyÕt sù cè tt sù cè kh¸ch “i. kiÓm tra c¸c sæ “ “TiÕn tr×nh 3.1” 3.1 “ cßn göi” 3.2 kiÓm tra t.t. sù cè kiÓm tra “sai” “kh«ng göi” “k. LËp biªn b¶n “ c¸c sæ hiÖn tr−êng “TiÕn tr×nh 3.3” ®óng tt sù 2.XEGUI cè kh¸ch “m. thanh to¸n sù cè “ 4.PHIEUCHI “TiÕn tr×nh 3.4” 3.BIENBAN 3.3 LËp biªn Biªn b¶n 3.4 b¶n LËp phiÕu chi PhiÕu chi Vµ “n. LËp b¸o c¸o " M¸y lµm 3/24/2006 37
 38. 38. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn (tiÕp) c. TÝch hîp c¸c giao diÖn Giao diÖn nhËp liÖu Giao diÖn xö lý a. CËp nhËt vÐ f. kiÓm tra chç trèng b. CËp nhËt Xe g. ghi sæ xe vμo c. CËp nhËt lo¹i xe h. thanh to¸n & ghi sæ xe ra d. CËp nhËt xe vμo i. kiÓm tra c¸c sæ e. CËp nhËt xe ra k. LËp biªn b¶n m. ViÕt phiÕu chi l. LËp b¸o c¸o 3/24/2006 38
 39. 39. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.3. X¸c ®Þnh c¸c giao diÖn (tiÕp) c. TÝch hîp c¸c giao diÖn (tiÕp) C¸c giao diÖn cßn l¹i f. kiÓm tra chç trèng NhËn 1 Sau khi lo¹i c¸c xe g. ghi sæ xe vμo giao diÖn ®ång nhÊt, tÝch hîp l¹i c. CËp nhËt lo¹i xevμ gi¸ 2 ta cßn 7 giao diÖn h. thanh to¸n& ghi sæ xe ra 3 thùc thi (7 m«®un) 4 i. kiÓm tra c¸c sæ k. LËp biªn b¶n 5 m. ViÕt phiÕu chi 6 l. LËp b¸o c¸o 7 3/24/2006 39
 40. 40. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.4. HÖ thèng giao diÖn t−¬ng t¸c cña hÖ thèng (kiÕn tróc) Truy nhËp hÖ thèng 0 Thùc ®¬n liªn kÕt Thùc ®¬n chÝnh 1 2 3 4 tr¶ xe gi¶i quyÕt b¸o c¸o vµ nh©p 1 nhËn xe 3 sù cè liÖu 0 0 0 0 4.1 3.1 3.2 3.3 lËp b¸o lËp phiÕu båi 7 c¸o 4 KiÓm tra xe trong sæ 5 lËp biªn b¶n 6 th−êng 1,2,3,4 3 3 3 4.2 nhËp lo¹i xe, 2 ®¬n gia 1,2,3,4 3/24/2006 40
 41. 41. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.5. ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn Truy nhËp hÖ thèng Tªn ng−êi sö dung MËt khÈu §¨ng nhËp KÕt thóc H×nh 1. Giao diÖn “ truy nhËp hÖ thèng" 3/24/2006 41
 42. 42. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.5. ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn (tiÕp) HÖ thèng qu¶n lý tr«ng göi xe 1. NhËn xe 2. Tr¶ xe 3. Xöi lý sù cè 4. LËp b¸o c¸o vµ cËp nhËt 5. KÕt thóc H×nh 2. Giao diÖn “ Thùc ®¬n chÝnh" 3/24/2006 42
 43. 43. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.5. ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn (tiÕp) kiÓm tra chç trèng vμ ghi sæ xe vμo Lo¹i xe Sè chç Xe buýt 35 Sè vÐ NhËp míi Sè xe KÕt thóc H×nh 3. Giao diÖn sè 1 "nhËn xe" 3/24/2006 43
 44. 44. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.5. ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn (tiÕp) cËp nhËt lo¹i xe vμ b¶ng gi¸ Lo¹i xe §¬n gi¸ NhËp míi Sè chç Ghi l¹i KÕt thóc H×nh 4. Giao diÖn sè 2. “CËp nhËp lo¹i xe vµ b¶ng gi¸" 3/24/2006 44
 45. 45. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.5. ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn (tiÕp) ghi sæ xe ra vμ in phiÕu thanh to¸n Sè vÐ Sè xe Ngµy giê vµo Ngµy giê ra In phiÕu Sè tiÒn KÕt thóc H×nh 5. Giao diÖn sè 3 "tr¶ xe" 3/24/2006 45
 46. 46. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.6. §Æc t¶ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c a. Giao diÖn “ nhËn xe" • Môc tiªu: KiÓm tra chç trèng vµ cËp nhËt th«ng tin xe vµo • Ng−êi sö dông: Ng−êi qu¶n lý b·i xe, tiÕn hµnh mçi khi cã xe vµo • M«i tr−êng: HÖ ®iÒu hµnh WINDOW2000, hÖ qu¶n trÞ CSDL Access • MÉu thiÕt kÕ: H×nh 3 • C¸c b¶ng d÷ liÖu sö dông: GIAgui, XEGUI • Thao t¸c xö lý: X¸c ®Þnh chç trèng (nh− c«ng thøc ®· m« t¶ ë trªn) • H−íng dÉn sö dông: Chän lo¹i xe, nhÊn Enter sÏ hiÖn ra sè chç trèng, NÕu sè chç trèng lín h¬n 0 thi chän NhËp míi , nhËp vµo sè vÐ vµ sè xe, chän KÕt thóc ®Ó ra khái giao diÖn. • KÕt qu¶: Sau mçi lÇn nhËp, mét b¶n ghi míi ®−îc thªm vµo table GIAGUI 3/24/2006 Kªt qu¶ ®¸nh gi¸ thö nghiÖm: 46
 47. 47. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE M« h×nh thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.6. §Æc t¶ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c (tiÕp) b. Giao diÖn "CËp nhËp lo¹i xe vμ b¶ng gi¸" • Môc tiªu: CËp nhËt c¸c lo¹i xe cho göi trong b·i vµ ®¬n gi¸ göi • Ng−êi sö dông: Ng−êi qu¶n lý b·i xe, lµm lÇn ®Çu cµi ®Æt vµ mçi khi cã thay ®æi • M«i tr−êng: HÖ ®iÒu hµnh WINDOW2000, hÖ qu¶n trÞ CSDL Access • MÉu thiÕt kÕ: H×nh 4 • C¸c b¶ng d÷ liÖu sö dông: GIAgui • Thao t¸c xö lý: Kh«ng • H−íng dÉn sö dông: §Ó nhËp d÷ liÖu míi chän phÝm NhËp míi, cËp nhËt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo c¸c « t−¬ng øng. NÕu söa thi chän lo¹i xe t−¬ng øng råi, nhÊn Enter ®Ó söa d÷ liÖu. Chän Ghi l¹i ®Ó ghi d÷ liÖu võa cËp nhËt. Chän KÕt thóc ®Ó ra khái giao diÖn. • KÕt qu¶: Sau mçi lÇn nhËp, mét b¶n ghi míi (hay cò) ®−îc thªm vµo (hay ®−îc söa ®æi) trong table GIAGUI 3/24/2006 47 • Kªt qu¶ ®¸nh gi¸ thö nghiÖm:
 48. 48. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý NguyÔn V¨n Vþ 5.6. §Æc t¶ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c (tiÕp) c. Giao diÖn “Tr¸ xe" • Môc tiªu: CËp nhËt th«ng tin xe ra, tÝnh tiÒn vµ in ho¸ ®¬n thanh to¸n • Ng−êi sö dông: Ng−êi qu¶n lý b·i xe, tiÕn hµnh mçi khi cã xe ra hîp lÖ • M«i tr−êng: HÖ ®iÒu hµnh WINDOW2000, hÖ qu¶n trÞ CSDL Access • MÉu thiÕt kÕ: H×nh 3 • C¸c b¶ng d÷ liÖu sö dông: GIAgui, XEGUI • Thao t¸c xö lý: thμnh _tiÒn = LAMTRON((ngµy_giê_ra – gµy_giê_vµo)/24)x ®¬ngi¸ • H−íng dÉn sö dông: §Ó t×m xe ra chØ cÇn nhËp vµo sè vÐ, sè xe. Chän phÝm Enter. C¸c th«ng sè kh¸c tù ®éng hiÖn ra mµn h×nh. Chän In phiÕu ®Ó in ho¸ ®¬n. Chän KÕt thóc ®Ó ra khái giao diÖn. KÕt qu¶: Sau mçi lÇn, mét b¶n ghi cña table GIAGUI ®−îc bæ sung c¸c 3/24/2006 d÷ liÖu cßn thiÕu 48 • Kªt qu¶ ®¸nh gi¸ thö nghiÖm:

×