ZFA_SAT

239 views

Published on

Servicio de assitencia técnica ZFA

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ZFA_SAT

  1. 1. Plaça de la Llibertat, 4, Entr. 1ª Ronda de Sant Pere, 58, 3º, 2ª T. 0034 902 090 196 info@zfa.cat Horari:43201 Reus 08010 Barcelona F. 0034 977 754 221 www.zfa.cat 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.00 SERVEI SERVEI DE PER DONAR SUPORT D’ASSITÈNCIA TÈCNIC A EMPRESES I PROFESSIONALS TÈCNICA RELACIONATS AMB LA GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
  2. 2. 01 // INTRODUCCIÓ.El gran volum edificat al llarg dels últims anys, ha provocat l’aparició d’una quantitat de immobles que cal gestionar, mantenir i conservar.El manteniment d’aquest parc immobiliari fa necessari que les entitats i professionals relacionats amb la seva gestió, com poden seradministradors de finques, comunitats de propietaris o advocats, entre molts d’altres, comptin amb l’assessorament de tècnics experts en elmanteniment i conservació d’aquests bens.En uns moments on es difícil aconseguir un clients que exigeixen, alhora, nivells de qualitat i fiabilitat en el servei creixents, a ZFA Architecture& Urban Lab® som conscients dels reptes que l’elecció d’un bon equip d’assessorament suposa per a les empreses i professionals de lagestió immobiliària. Per això, posa a la seva disposició tota l’experiència i qualitat aconseguida al llarg d’aquests anys per oferir-li elSERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT A LA GESTIÓ IMMOBILIÀRIA o (SAT).El SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT A LA GESTIÓ IMMOBILIÀRIA esta pensat com un assessorament integral sobre tots aquellsaspectes tècnics relacionats amb la gestió, manteniment i conservació dels immobles.02 // QUÈ ÉS L’ASSESSORAMENT INTEGRAL OFERT PEL SAT?El SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT A LA GESTIÓ IMMOBILIÀRIA s’estructura en tres pilars fonamentals que ZFA Architecture &Urban Lab® entén com a necessaris per oferir un servei de qualitat:GESTIÓ MANTENIMENT CONSERVACIÓL’assistència tècnica de gestió d’immobles L’assistència tècnica de manteniment L’assistència tècnica de conservacióinclou tots aquells treballs necessaris per al d’immobles inclou tots aquells treballs d’immobles inclou tots els treballs percorrecte manteniment del immoble en aquells necessaris per a un efectiu manteniment dels conservar l’edifici en condicions de seguretat,aspectes més administratius i legals. edificis. habitabilitat i salubritat.Informes, dictàmens i certificacions Inspeccions periòdiques a l’immoble Projectes de reforma o rehabilitacióZFA emetrà l’exposició per escrit de l’opinió tècnica sobre S’estableix un calendari d’inspeccions periòdiques ZFA s’encarrega de redactar, en cas que sigui necessari,el tema exposat pel client, justificat en base a un Informe a l’edifici per tal de comprovar pels tècnics de ZFA el projecte que defineix les obres de conservació amb elCertificat, per donar-ne constància davant de tercers. Architecture & Urban Lab® l’estat real de conservació de detall suficient perquè puguin ser valorades i interpretarEs faran les comprovacions necessàries per realitzar un l’immoble i determinar, en cas necessari, les actuacions inequívocament durant la seva execució.informe, dictamen o certificat, exposant per escrit allò de manteniment o conservació necessàries.observat durant la inspecció i anotant les comprovacionsefectuades. La redacció d’informes, dictàmens i Direccions d’obracertificacions inclou: Seguiment del pla de manteniment Per tal de vetllar pel correcte desenvolupament de les S’estableix el seguiment, per part de ZFA Architecture & obres de conservació, ZFA s’encarrega de dirigir-les iAmidaments | Realització de càlculs | Reportatge Urban Lab®, del pla de manteniment definit en el Llibre controlar-les en els aspectes tècnics, estètics, urbanísticsfotogràfic | Altres comprovacions. de l’Edifici per tal de garantir al client la realització de i mediambientals, d’acord amb el projecte o documentació les tasques de manteniment necessàries d’acord amb les tècnica que la defineix, la llicència d’edificació i altresLlibre de l’edifici característiques de l’edifici. autoritzacions preceptives, amb l’objectiu d’assegurar laEl Llibre de l’Edifici es un document complet en seva adequació a la finalitat prevista.què es recull la informació que permet conèixer les Assessorament d’operacions de mantenimentcaracterístiques físiques, tècniques i jurídiques de ZFA Architecture & Urban Lab® assessora sobre Documentació tècnica per obres menorsl’edifici. ZFA custodia, anota i manté tota aquella les característiques tècniques de les operacions de En el cas que no sigui necessari la redacció d’un projecteinformació necessària per tal de mantindre’l actualitzat. manteniment a realitzar, recomanant quines directrius de reforma o rehabilitació, ZFA s’encarrega de redactar cal seguir per que es realitzin correctament sense aquella documentació tècnica que, sense ser tan extensivaPla de manteniment comprometre altres aspectes rellevants de l’edifici tant a com un projecte, es necessària per a la comprensió oEl pla de manteniment es el document que estableix nivell de seguretat, com d’habitabilitat i salubritat. execució d’un treball, així com necessària per sol·licitarles característiques i periodicitat de les operacions les llicencies municipals d’obres, concessions o altresde manteniment en un edifici i forma part del Llibre de autoritzacions administratives.l’Edifici. Projecte d’implantació de bastides, tanques...Selecció d’empreses de manteniment Per dur a terme determinades tasques de conservacióAssessorament tècnic, econòmic i constructiu en és necessari l’ús mitjans auxiliars que requereixenl’adjudicació de les operacions de manteniment i d’autorització administrativa. ZFA s’encarrega deconservació als contractistes escollits pel client. redactar tota la documentació.Gestió de documentació administrativaZFA s’ocupa també de la realització i tramitació dellicències i permisos necessaris per a les operacionsde manteniment i conservació. La nostra experiència iconeixement del procés ens permet reduir els terminis detramitació de la documentació administrativa.03 // SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA. QUÈ POT FER ZFA?ZFA Architecture & Urban Lab® es una firma d’arquitectura i urbanisme reconeguda professionalment per la seva experiència enels diferents aspectes tècnics de la gestió immobiliària i que ha evolucionat com a plataforma professional per diferents etapes des delseu inici en l’any 1997.Actualment, a l’experiència aconseguida i reconeguda, s’afegeix el reconeixement i l’obtenció dels certificats de gestió de la qualitat imediambientals ISO 9001 i ISO 14001, que reforça el compromís de ZFA Architecture & Urban Lab® en l’assoliment dels nivells de qualitat ifiabilitat requerits per assessorar d’una manera eficient a les entitats, empreses i professionals relacionats amb la gestió immobiliària.04 // QUIN PREU TE EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA?El SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT A LA GESTIÓ IMMOBILIÀRIA compren diverses actuacions dirigides a dotar alsgestors immobiliaris d’un equip tècnic que els assessora en totes aquelles qüestions que es plantegen en la gestió, manteniment iconservació d’un edifici.Aquestes actuacions tenen característiques molt especifiques segons el tipus d’assessorament i les característiques de l’edifici, pel queZFA Architecture & Urban Lab® considera que no seria raonable aplicar unes tarifes generals que no permetin aprofitar els nostres esforçosper reduir costos i adaptar-los a les actuals circumstancies del mercat. Per això, els emplacem a fer una consulta personalitzada i sense capcompromís.Per a més informació poden consultar la nostra pàgina web http://sat.zfa.cat

×