Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prova Mates Gener 2009

661 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prova Mates Gener 2009

  1. 1. ESTRUCTURA DE CONTINGUTS OBJECTIUS DE CICLE Matemàtiques Matèria Trimestre 1r de CI Nivell Reconèixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals, identificadors) 1 en situacions familiars i en altres àrees. UNITATS DE PROGRAMACIÓ Objectiu Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions i classificar i ordenar 2 objectes d'acord amb diferents criteris. Del 0 al 9 1 1,3,5,6 1r La suma 2 1,2,3,4,5,6,7,9 1r Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a 3 3 la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés. 4 5 4 Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 6 7 5 Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 8 processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes). 9 10 Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics. 11 Interpretar, representar i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 1.000) en contextos 12 6 de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models. 13 14 Desenvolupar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, 15 7 dobles, estratègies personals...). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), les TIC i la calculadora per calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions. 16 Definir la situació d'un objecte a l'espai i d'un desplaça-ment en relació a un mateix, 8 tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra. COMPETÈNCIES BÀSIQUES C1 Lingüística i audiovisual Comunicatives Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 9 C2 Artística i audiovisual tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. M3 Tractament informació i competència digital Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, Metodològiques M4 Matemàtica peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i M5 Aprendre a aprendre 10 adequats a cada situació. Personals P6 Autonomia i iniciativa personal Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre Conviure i habitar el H7 Coneixement i interacció amb món físic 11 fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees. món H8 Competència social i ciutadana prova-matesgener-2009-1233221831934124-1.xls
  2. 2. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Trimestre 1r Unitat didàctica Del 0 al 9 COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS C1 C2 M3 M4 M5 P6 H7 H8 ACTIVITATS D'AVALUACIÓ prova-matesgener-2009-1233221831934124-1.xls
  3. 3. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Trimestre 1r Unitat didàctica La suma COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS C1 C2 M3 M4 M5 P6 H7 H8 ACTIVITATS D'AVALUACIÓ prova-matesgener-2009-1233221831934124-1.xls

×