Successfully reported this slideshow.

Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia

4

Share

Loading in …3
×
1 of 43
1 of 43

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia

 1. 1. Competències bàsiques Sra. Neus Serra Sra. Consol Iglésias Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials de Girona
 2. 2. <ul><ul><li>Cal tenir present, de forma general, que: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada centre i cada aula té autonomia curricular per desenvolupar el currículum; l’equip docent responsable de la seva aplicació ha d’adaptar-lo a les característiques del grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els centres ja tenen un desplegament curricular; s’han de revisar els documents per ajustar-los al nou marc: el Decret comporta la redefinició del PEC, del Projecte Lingüístic i del PCC. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Cal tenir present, igualment, que: </li></ul><ul><li>Els canvis que es realitzen en les normatives no impliquen ( i la realitat ens ho demostra) que s’hagi de modificar tot el que hem fet fins ara, sinó revisar, aprofitar i millorar les activitats i les estratègies. </li></ul><ul><li>Cal orientar el debat sobre el canvi curricular a partir de la revisió dels actuals documents per adaptar-los a les noves propostes. Sobretot, una revisió de què i com ensenyar per educar i formar persones el més autònomes i competents possible. </li></ul><ul><li>Ens cal un diàleg pedagògic que no es quedi en els documents, sinó en metodologies de treball a les aules, la incorporació eficient de les TAC, els debats, els treballs en grup... </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Un currículum orientat a l’adquisició de competència implica que la FINALITAT de l’Educació Obligatòria sigui l’adquisició de les eines per entendre el món, i poder participar en una societat, plural, diversa i en canvi continu. </li></ul><ul><li>Ser competent vol dir ser conscient de l’aprenentatge més enllà de l’escola. S’ha d’ensenyar per aprendre i seguir-ho fent al llarg de la vida. </li></ul><ul><li>Competència vol dir aprendre de forma que s’integrin els coneixements de forma funcional , aplicar els coneixements per comprendre i proposar solucions a problemes propers o coneguts i adquirir autonomia personal. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>És una proposta vinculada amb la concepció constructivista de l’aprenentatge: integrar i relacionar les noves informacions amb els coneixements preexistents, perquè el coneixement sigui significatiu i aplicable. </li></ul><ul><li>En el món actual, no es tracta d'emmagatzemar informació, sinó d’aprendre a cercar-la i interpretar-la segons el coneixement adquirit, per tal de construir les pròpies interpretacions. </li></ul>
 6. 6. Què entenem per currículum? <ul><li>Article 6 de la LOE </li></ul><ul><li>Article 7 del Decret 142/2007 i del 143/2007 </li></ul><ul><li>S'entén per currículum de l'educació primària i secundària“el conjunt de competències bàsiques , objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació”. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 7. 7. <ul><li>Competència </li></ul><ul><li>Capacitat per utilitzar coneixements :”Saber” </li></ul><ul><li>Habilitats: “ saber fer” </li></ul><ul><li>Comprensió, reflexió i dimensió social Actituds i valors: </li></ul><ul><li>“ saber ser” i “saber estar” </li></ul><ul><li>Coneixements: “saber” </li></ul><ul><li>Fets </li></ul><ul><li>Procediments: </li></ul><ul><li>“ saber fer” </li></ul><ul><li>Actituds: “saber ser” “saber estar” </li></ul>LOE LOGSE
 8. 8. LOE LOGSE <ul><li>Objectius generals etapa </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea I etapa </li></ul><ul><li>Competències bàsiques pròpies matèria I aportacions a transversals </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Estructura continguts </li></ul><ul><li>Consideracions sobre el desenvolupament currículum </li></ul><ul><li>Connexió amb altres matèries </li></ul><ul><li>Criteris avaluació </li></ul><ul><li>Objectius generals etapa </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea I etapa </li></ul><ul><li>Continguts : Procediments ,Fets I Actituds </li></ul><ul><li>Objectius Terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques E/A </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>
 9. 9. Què entenem per competència? <ul><li>Article 8 del Decret 142/2007 i del 143/2007 </li></ul><ul><li>S'entén per competència “la capacitat d'utilitzar els coneixements ( sabers ) i habilitats ( procediments ), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació” ( actituds i valors ). </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 10. 10. Qu è s’entén per competència? La capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002)
 11. 11. Finalitats del currículum competencial
 12. 12. Competències Bàsiques <ul><li>Les finalitats educatives en termes de competències s’assoleixen a partir dels continguts. </li></ul><ul><li>Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural; en canvi, les competències són més estables i possibiliten d’aprendre al llarg de la vida. </li></ul>Continguts <ul><ul><li>Capacitat d’utilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>coneixements i habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>de manera transversal i </li></ul></ul><ul><ul><li>interactiva en contextos i </li></ul></ul><ul><ul><li>situacions diversos </li></ul></ul>per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes
 13. 13. DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER CONÈIXER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES <ul><li>CONEIXEMENTS </li></ul><ul><li>Conceptuals </li></ul><ul><li>Procedimentals </li></ul><ul><li>Actitudinals </li></ul>Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Diversitat cultural Com són les persones del nostre entorn? Actuar segons els valors democràtics: respectar, cooperar, conviure... Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats de carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables
 14. 14. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Transversals C. Comunicatives 1. Lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural M. Metodològiques 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Matemàtica 5. Aprendre a aprendre P . Personals 6. Autonomia i iniciativa Específiques H. Conviure i habitar el món 7. Coneixement i interacció amb el món físic 8. Social i ciutadana
 15. 15. C- La competència comunicativa és saber <ul><li>Expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i fets </li></ul><ul><li>Interactuar en contextos socials i culturals diversos </li></ul><ul><li>Interpretar de forma significativa la informació que es rep </li></ul><ul><li>Desenvolupar capacitats per generar informació amb noves idees </li></ul><ul><li>Avaluar la informació més enllà del seu significat </li></ul><ul><li>Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul><ul><li>I desenvolupar les altres C.B. que són </li></ul><ul><li>Les metodologies de la cerca i la gestió de la informació (M 3) ) </li></ul><ul><li>Treballar de manera cooperativa (M 5) </li></ul><ul><li>Ser conscients del propi aprenentatge (M 5) </li></ul><ul><li>Desenvolupar el pensament propi i de la pròpia identitat. (P6) </li></ul> 1. Lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural
 16. 16. C1- Lingüística i audiovisual <ul><li>Implica: </li></ul><ul><li>Diferent domini de llengües </li></ul><ul><li>Tant oralment com per escrit </li></ul><ul><li>En múltiples suports </li></ul><ul><li>Amb el complement dels llenguatges audiovisuals </li></ul><ul><li>En varietat de contextos i finalitats </li></ul><ul><li>Com a eina per aprendre a aprendre </li></ul>C- 2. Artística i cultural <ul><li>Ús de recursos de l’expressió i representació </li></ul><ul><li>Coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques </li></ul><ul><li>Habilitat per gaudir amb l’art i d’altres manifestacions culturals </li></ul><ul><li>Aplicació d’habilitats de pensament divergent i treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques </li></ul><ul><li>Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora </li></ul><ul><li>Interès per participar en la vida cultural </li></ul><ul><li>Contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i d’altres cultures. </li></ul>
 17. 17. ( M) COMPETÈNCIA METODOLÒGICA <ul><li>Desenvolupar mètodes de treball eficaços </li></ul><ul><li>Fer ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes. </li></ul><ul><li>Convertir la informació en coneixement </li></ul><ul><li>Tenir capacitat d’organitzar-se en les feines </li></ul><ul><li>Desenvolupar responsabilitat, disciplina, perseverança i rigor en els treballs </li></ul>3.Tractament de la informació i competència digital 4. Matemàtica 5. Aprendre a aprendre
 18. 18. M.3 Tractament de la informació i la competència digital <ul><li>Implica : </li></ul><ul><li>Desenvolupament de metodologies que afavoreixin l’autonomia, responsabilitat, reflexió </li></ul><ul><li>Tractament i utilització de la informació i les seves fonts en diferents formats i tecnologies </li></ul><ul><li>Potenciar actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponibles etc.etc . </li></ul>M.4. Competència matemàtica <ul><li>Implica: </li></ul><ul><li>Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic per : </li></ul><ul><ul><li>Produir i interpretar diferents tipus d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Entendre i resoldre situacions relacionades amb : </li></ul></ul><ul><ul><li>. La vida quotidiana </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El coneixement científic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El món laboral i social </li></ul></ul></ul>
 19. 19. (M) 5. Aprendre a aprendre <ul><li>Implica : </li></ul><ul><li>La consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements </li></ul><ul><li>La capacitat de cooperar </li></ul><ul><li>La capacitat d’autoavaluar-se </li></ul><ul><li>El maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual </li></ul>
 20. 20. (P) Competència personal <ul><li>Partir de la pròpia manera de ser per desenvolupar-se en situacions diverses </li></ul><ul><li>Desenvolupar les competències emocionals </li></ul><ul><li>Estructurar la identitat </li></ul>( P) 6. Autonomia i iniciativa personal <ul><li>Implica : </li></ul><ul><li>Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes </li></ul><ul><li>individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. </li></ul>
 21. 21. (H) Conviure i habitar el món <ul><li>Comprendre i interpretar el món </li></ul><ul><li>Participar en la construcció de la societat </li></ul><ul><li>Valorar les aportacions, manifestacions i produccions culturals </li></ul><ul><li>Aprendre a administrar i solucionar en els camps concrets: educació per la salut, social, ciutadania… </li></ul>7. Coneixement i interacció amb el món físic 8. Social i ciutadana
 22. 22. (H) 7. Coneixement i interacció amb el món físic <ul><li>Implica: </li></ul><ul><li>Ús responsable dels recursos naturals </li></ul><ul><li>Cura del medi ambient </li></ul><ul><li>Protecció i promoció de la salut individual i col·lectiva </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>(H) 8. Social i ciutadana <ul><li>Implica : </li></ul><ul><li>Comprendre la realitat social </li></ul><ul><li>Afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en valors </li></ul><ul><li>Contribuir a la construcció de la pau i la democràcia </li></ul><ul><li>Mantenir una actitud constructiva, solidària i responsable davant els drets i obligacions cívics </li></ul>
 23. 23. C- 1 Lingüística i audiovisual Implica: Diferent domini de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports, amb el complement dels llenguatges audiovisuals, en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre 1.1 Expressar-se i comprendre les idees, sentiments, necessitats 1.2 Ajustar la parla a les situacions comunicatives 1.3 Emprar diverses formes de discurs en la comunicació 1.4 Implicar-se en la conversa i adoptar actitud dialogant 1.5 Aprendre a parlar diferents llengües i valorar-ne l’ús i l’aprenentatge Parlar i escoltar 1.6 Posar en pràctica les destreses per a una correcta lectura expressiva 1.7 Posar en pràctica … per a la comprensió del que es llegeix 1.8 Llegir textos de tipologia diversos 1.9 Implicar-se activament en la lectura Llegir 1.10 Destreses per escriure les paraules correctament 1.11 Destreses per compondre un text 1.12 Escriure textos de tipologia diversa 1.13 Implicar-se activament en l’escriptura Escriure
 24. 24. 4.5 Planificar i utilitzar estratègies per afrontar situacions problemàtiques. 4.6 Presentar ordenadament el procés i les solucions en resoldre els problemes. 4.7 Resoldre problemes que impliquin càlculs percentuals de l’IVA, interès… 4.8 Integrar els coneixements matemàtics amb els d’altres matèries per comprendre i resoldre situacions Nombres i càlcul Resolució problemes 4.1 Usar i interpretar el llenguatge matemàtic en la descripció de situacions properes i valorar críticament la informació obtinguda 4.2 Aplicar les operacions aritmètiques per tractar aspectes quantitatius de la realitat. 4.3 Decidir el mètode exacte de càlcul davant d’una situació. 4.4 Aplicar la proporcionalitat directa o inversa per resoldre situacions properes M- 4 Àmbit matemàtic
 25. 25. 4.9 Mesurar de manera directa les magnituds fonamentals, usant els aparells i les unitats adients 4.10 Fer estimacions raonables de les magnituds més usuals i valorar-ne el resultat 4.11 Usar els mètodes elementals de càlcul de distancies, perímetres, superfícies i volums 4.12 Emprar el coneixement de les formes i relacions geomètriques per resoldre i descriure situacions quotidianes 4.13 Utilitzar sistemes convencionals de representació espacial per obtenir o comunicar informació relativa a l’espai físic 4.14 Interpretar i presentar informació a partir de taules, gràfics i paràmetres estadístics i valorar la seva utilitat en la societat. 4.15 Reconèixer situacions i fenòmens pròxims en què intervé la probabilitat i ser capaç de fer prediccions raonables . Mesura Geometria Informació Atzar
 26. 26. C1- Lingüística i audiovisual <ul><li>1.1 Expressar-se i comprendre les idees, sentiments, necessitats </li></ul><ul><li>Comunicar una necessitat </li></ul><ul><li>Formular i respondre preguntes cara a cara de manera precisa </li></ul><ul><li>Saludar, acomiadar-se ... amb fórmules adequades </li></ul><ul><li>Aportar informació ordenada sobre esdeveniments, experiències, punts de vista </li></ul><ul><li>Usar estratègies diferents per comprendre el que els altres diuen. </li></ul><ul><li>1.2 Ajustar la parla a les situacions comunicatives </li></ul><ul><li>Acompanyar l’expressió oral amb elements no verbals </li></ul><ul><li>Parlar amb pronunciació correcta i vocabulari adient </li></ul><ul><li>Entendre les reaccions de l’altra persona </li></ul><ul><li>Expressar idees de forma coherent. </li></ul><ul><li>1.3 Emprar formes de discurs diverses en la comunicació </li></ul><ul><li>Descriure i definir les característiques d’objectes i situacions…. </li></ul><ul><li>Narrar o explicar esdeveniments de la vida quotidiana </li></ul><ul><li>Expressar opinions, desigs… amb arguments </li></ul><ul><li>Exposar els coneixements … amb guió/espontàniament … </li></ul><ul><li>Adonar-se de les possibilitats expressives del llenguatge... </li></ul>
 27. 27. 4.1. Usar i interpretar llenguatge matemàtic en la descripció de situacions properes . 4.2. Aplicar les operacions aritmètiques per tractar aspectes quantitatius de la realitat. 4.3.Decidir el mètode exacte de càlcul davant d’una situació. 4.4.Aplicar la proporcionalitat directa o inversa per resoldre situacions properes 4.5. Planificar i utilitzar estratègies per afrontar situacions problemàtiques. 4.6.Presentar ordenadament el procés i les solucions en resoldre els problemes. 4.7.Resoldre problemes que impliquin càlculs percentuals de l’IVA, interès… 4.8 Integrar els coneixements matemàtics amb els d’altres matèries per comprendre i resoldre situacions Nombres i càlcul Resolució de problemes <ul><li>Conèixer el significat de la suma i la resta </li></ul><ul><li>De la multiplicació com a suma de sumands </li></ul><ul><li>De la divisió </li></ul><ul><li>Saber aplicar en contextos familiars les operacions aritmètiques amb nombres naturals i decimals </li></ul><ul><li>Interpretar l’enunciat , aclarint el significat dels termes, i expressar-lo en llenguatge verbal </li></ul><ul><li>Plantejar un problema a partir d’una situació quotidiana </li></ul><ul><li>Resoldre problemes d’una, dues o més etapes de càlcul </li></ul><ul><li>Utilitzar totes les eines matemàtiques per resoldre problemes emprant estratègies pròpies. </li></ul><ul><li>Ser conscient del procés de resolució de problemes a través de la verbalització </li></ul><ul><li>Ser constant en la realització del treball i no desanimar-se davant de les dificultats. </li></ul>M- 4 Àmbit matemàtic
 28. 28. Competència comunicativa lingüística <ul><li>Interpretar i produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa </li></ul><ul><li>Interactuar i dialogar amb els altres </li></ul><ul><li>Comprendre i produir missatges orals, escrits, visuals i corporals en situacions comunicatives diverses </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses llengües en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Utilitzar llenguatges diversos, audiovisuals, corporals, TIC... en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment i per escrit </li></ul>Què significa ser competent en comunicació lingüística?
 29. 29. Contribució de les àrees/cursos/cicles a l’adquisició de la competència comunicativa lingüística <ul><li>Interpretar i produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa </li></ul><ul><li>Interactuar i dialogar amb els altres </li></ul><ul><li>Comprendre i produir missatges orals, escrits, visuals i corporals en situacions comunicatives diverses </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses llengües en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Utilitzar llenguatges diversos audiovisuals, corporals, TIC... En la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment i per escrit </li></ul>Què significa ser competent en comunicació lingüística? Llengua 1r.cicle/1r.ESO C. Medi 2n.cicle/2.ESO Matemàtic. 2.cicle/3r.ESO EVP… 4r.ESO
 30. 30. Caracterització de la competència lingüística Contribució de l’àrea de CCSS al desenvolupament de les CB EXEMPLES Exposició oral a la classe de les conclusions d’una activitat en petit grup (la societat dels nostres avis: la vida quotidiana durant la dictadura franquista) Descripció d’un paisatge urbà (abans i ara). Interpretació dels canvis i continuïtats dels elements urbans (lectura d’imatges) Redacció d’una carta en una de les tres llengües que no sigui la llengua materna a l’alcalde del municipi exposant-li alternatives als problemes derivats de l’excés de circulació de vehicles. Elaboració d’un còmic o d’un fotomuntatge que expressi en què consisteix la resolució de conflictes a partir de la mediació Exposició del propi punt de vista en un debat sobre la diversitat cultural Lectura de textos periodístics (de diaris d’orígens i llengües diferents) sobre la immigració i resum de les idees principals <ul><li>Interpretar i produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa </li></ul><ul><li>Interactuar i dialogar amb els altres </li></ul><ul><li>Comprendre i produir missatges orals, escrits, visuals i corporals en situacions comunicatives diverses </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses llengües en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Utilitzar llenguatges diversos, audiovisuals, corporals, TIC... en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment i per escrit </li></ul>Què significa ser competent en comunicació lingüística? Criteris d’avaluació
 31. 31. Contribució dels altres projectes a l’adquisició de la competència comunicativa lingüística <ul><li>Interpretar i produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa </li></ul><ul><li>Interactuar i dialogar amb els altres </li></ul><ul><li>Comprendre i produir missatges orals, escrits, visuals i corporals en situacions comunicatives diverses </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses llengües en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Utilitzar llenguatges diversos, audiovisuals, corporals, TIC... en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment i per escrit </li></ul>Què significa ser competent en comunicació lingüística? Pla d’Acció Tutorial Projecte Lingüístic Projecte innovació Treballs de síntesi/recerca
 32. 32. <ul><li>ÀREA: CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL </li></ul><ul><li>Ha de facilitar el desenvolupament de les competències específiques centrades a conviure i habitar el món i tot el que això implica ( pàg. 21847 del Decret) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Competències comunicatives ( expressar idees, organitzar i comunicar , utilització de les TIC…) </li></ul><ul><li>Competències metodològiques ( recollida i tractament de la informació, anàlisi i resolució…) </li></ul><ul><li>Competències personals ( iniciativa, autoestima, presa de decisions… ) </li></ul>OBJECTIUS : desenvolupament de capacitats... 13 ( per etapa ) CONTINGUTS : Per cicle i distribuïts en blocs : ACTIVITATS D’ENSENYAMENT : de saber a saber fer i utilitzar
 33. 33. CRITERIS D’AVALUACIÓ : assoliment de les competències especifiques i les transversals . ACTIVITATS D’AVALUACIÓ : lligades amb les d’ensenyament per comprovar l’assoliment dels continguts i, per tant, dels objectius Avaluar competències és aportar evidència ( performance based assessment) = se sap i se sap aplicar Per avaluar una competència s’ha de proposar una tasca i aquesta ha d’anar relacionada amb el criteri d’avaluació . Avaluar competències implica l’elaboració de criteris d’avaluació, i cada competència pot tenir els seus propis criteris
 34. 34. <ul><li>Els objectius i continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament íntegre de totes les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Els objectius especifiquen les capacitats que l'alumne ha d'haver adquirit, com a conseqüència de la intervenció escolar, en finalitzar l'etapa en un camp de coneixement i experiència específic. </li></ul><ul><li>Aquests objectius afegeixen una referència explícita als continguts com a conjunt de sabers que configuren cada àrea curricular... </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Cal recordar sobre la selecció dels continguts: </li></ul><ul><li>Els continguts són molt amplis. </li></ul><ul><li>Un aprenentatge significatiu no vol dir explicar-ho tot; per tant, és important seleccionar-los segons l’alumnat, tenint en compte la seva rellevància per la FINALITAT DE L’ENSENYAMENT OBLIGATORI </li></ul><ul><li>No cal canviar els programes, sinó introduir els canvis que, després d’una anàlisi, es detecti que calguin per adaptar-los a la nova visió competencial. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>La selecció de continguts pot fer-se per: </li></ul><ul><li>Qüestions socials rellevants </li></ul><ul><li>Interessos de l’alumnat </li></ul><ul><li>Enfocament de la disciplina o ciència </li></ul>Però és important que la presentació dels continguts contempli: <ul><li>Plantejar-los com un problema </li></ul><ul><li>Integrar-los en un context quotidià, a l’abast </li></ul><ul><li>de l’alumnat </li></ul>
 37. 37. Decret 142/2007, 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Art.15.2 “L’avaluació prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per l’alumne. Es posarà especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les competències bàsiques Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària Article 2.4 ”Els referents d’avaluació són l’assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees. Així mateix, s’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a”
 38. 38. Decret 143/2007, 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Art.18.2 “Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria.” Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació secundària obligatòria Article 2.4 ”L’avaluació ha de ser, també, diferenciada per les matèries del currículum, a fi de constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna. Els referents d’avaluació són l’assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees. Així mateix, s’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a.”
 39. 39. Un exemple: <ul><li>Contingut del currículum: </li></ul><ul><ul><li>“ Anàlisi de la conservació i dissipació de l’energia en les transferències energètiques. Valoració del rendiment de determinades transferències energètiques en la vida quotidiana” (2n ESO) </li></ul></ul><ul><li>Què ens hem de proposar que aprengui l’alumnat? </li></ul><ul><ul><li>A utilitzar aquest coneixement en la seva vida personal (i professional futura), quan hagi de prendre decisions d’actuació o quan desitgi continuar aprenent. </li></ul></ul>
 40. 40. PISA avalua aquest aprenentatge (i d’altres) plantejant la pregunta: L’autobús que condueix en Joan funciona amb un motor diesel. Aquests autobusos contaminen. Un amic d’en Joan condueix un tramvia elèctric. El voltatge necessari per al seu funcionament prové d’una central elèctrica que funciona cremant carbó. Hi ha persones que defensen la instal·lació de tramvies argumentant que no contaminen l’aire. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Argumenta la teva resposta”. PISA (OCDE, 2000)
 41. 41. Què ha d’haver après l’alumnat per respondre a aquesta pregunta? <ul><li>A llegir un text i a valorar el fet de llegir. </li></ul><ul><li>Idees b àsiques i abstractes sobre fonts i transferència d’energia i sobre canvi químic/substàncies contaminants . </li></ul><ul><li>A aplicar aquestes idees, interrelacionant-les, a una situació no treballada a classe. </li></ul><ul><li>A relacionar aquest coneixement amb comportaments i valors (conseq üències ambientals). </li></ul><ul><li>A argumentar tenint en compte moltes variables diferents, però fonamentant-se en coneixements i en fets. </li></ul><ul><li>A escriure la seva argumentació d’una manera que s’entengui. </li></ul>
 42. 42. OBJECTIUS <ul><li>Comprendre la idea que l’energia ni es crea ni es destrueix, es transforma </li></ul><ul><li>Utilitzar els conceptes de combustió i combustible fòssil i de contaminació, per obtenir conclusions rellevants socialment </li></ul><ul><li>Comprendre missatges de contingut científic </li></ul><ul><li>Analitzar diferents usos de combustibles per avaluar quina decisió pot ser menys contaminant i menys cara per a la ciutat </li></ul><ul><li>Analitzar l’ús dels diferents combustibles de forma raonada i crítica. </li></ul><ul><li>Valorar com el fet de conèixer bé què vol dir la combustió pot fer prendre decisions </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Les preguntes a què s’ha de donar resposta per concretar el desplegament del currículum en cadascun dels nivells són: </li></ul><ul><li>Què ensenyar? </li></ul><ul><li> Com ensenyar? </li></ul><ul><li> Per a què? Què? Quan? </li></ul><ul><li>Com avaluar? </li></ul><ul><li> Com es configura el grup d’alumnes? </li></ul><ul><li> Com es distribueixen les tasques i responsabilitats docents entre el professorat? </li></ul><ul><li> Amb quins recursos? </li></ul><ul><li> Quan? On? </li></ul>Què entenem per desplegament del currículum?

Editor's Notes

×