Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fem Un Projecte

3,455 views

Published on

Document elaborat per la Dolça Vert

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fem Un Projecte

 1. 1. FEM UN PROJECTE
 2. 2. Què s'entén per competència? La capacitat d’ actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements , però també en valors, habilitats, experiència,... (EURYDICE, 2002)
 3. 3. Les 8 competències: <ul><li>Competència comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul><ul><li>Competència artística i cultural. </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital. </li></ul><ul><li>Competència matemàtica. </li></ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre. </li></ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal. </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana. </li></ul>
 4. 4. El que aprenem http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)
 5. 5. http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)
 6. 6. Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa
 7. 7. Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa
 8. 8. A partir d’aquí es dibuixa ...
 9. 9. Els punts a tenir en compte a l’hora de programar: <ul><li>Donar a conèixer als altres allò que es fa (penjar web, revista escola, posades en comú,...). </li></ul><ul><li>Consultar diferents fonts d’informació (web, llibres, revistes, fonts orals,...). </li></ul><ul><li>Introduir problemes (interrogants) a resoldre. Formular hipòtesis i fer-ne les comprovacions. </li></ul><ul><li>Treballar en equip i de manera cooperativa. </li></ul><ul><li>Continguts de les diferents àrees: enfocament transdisciplinari. </li></ul><ul><li>Treballar diferents tipus de text (funcionals i significatius). </li></ul><ul><li>Participar en la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Elaborar els plans de treball amb participació dels alumnes. </li></ul><ul><li>Fer els documents per les bases d’orientació, l’autoavaluació i la coavaluació. </li></ul><ul><li>Buscar connexions amb altres cultures. </li></ul>
 10. 10. Els aspectes metodològics: <ul><li>El mestre com a transmissor de coneixements (informacions)  Ajudar als alumnes a construir el coneixement. </li></ul><ul><li>El coneixement (informació) el proporciona el mestre i el llibre de text (monopoli del llibre de text)  La informació arriba del mestre, dels llibres, dels companys, de les TAC... i es transforma en coneixement quan establim relacions amb allò que sabem. Facilitar el material que necessiten. </li></ul><ul><li>Els continguts compartimentats en assignatures  Els continguts es treballen des de diferents àrees: transdisciplinarietat. </li></ul><ul><li>Treball individual i silenciós  Fomentar el treball en grup (4-5 alumnes) i la col·laboració. Estar atents a les dinàmiques que es creen dins els grups de treball. </li></ul><ul><li>Evitar els errors  Aprofitar els errors per crear situacions d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>El mestre decideix què es fa a l’aula  Els alumnes participen en el disseny del què han de treballar. </li></ul><ul><li>El mestre únic avaluador. S’avalua a l’alumne  Els alumnes també s’avaluen i s’entén l’avaluació com una activitat més del procés d’ensenyament i d’aprenentatge. </li></ul>
 11. 11. Quins objectius d’aprenentatge ens proposem referits a les TAC: <ul><li>Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent). </li></ul><ul><li>Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla. </li></ul><ul><li>Fer fotografies amb intenció comunicativa. </li></ul><ul><li>Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica i de vídeo i d’un gravador de veu (mp3,...). </li></ul><ul><li>Extreure informació d’imatges, documents sonors i audiovisuals. </li></ul><ul><li>Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo. </li></ul><ul><li>Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif). </li></ul><ul><li>Elaborar presentacions utilitzant text i imatge. </li></ul><ul><li>Fer produccions amb un editor de vídeo que continguin imatge i so. </li></ul><ul><li>Editar un arxiu sonor i desar-lo en diferents formats. </li></ul><ul><li>Utilitzar el suports TAC per il·lustrar una exposició oral. </li></ul><ul><li>Fer servir el correu electrònic, i eines de la web 2.0 per comunicar-se. </li></ul>
 12. 12. Criteris d’avaluació Que fan referència a les TAC Ens donaran pistes a l’hora d’elaborar les proves d’avaluació i sobre el què és important que els alumnes aprenguin.
 13. 13. Anem per feina!
 14. 14. PROPOSTA DE PROJECTE: Els noms dels carrers del meu poble
 15. 15. <ul><li>Seleccionar els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar. </li></ul><ul><li>Prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts. </li></ul><ul><li>Marcar-se objectius referits a les actituds. </li></ul><ul><li>Deixar sessions per les posades en comú. </li></ul><ul><li>Preveure el material que necessitem. </li></ul><ul><li>Proposar diferents tipus d’activitats i d’agrupaments. </li></ul><ul><li>Elaborar pautes per a fer els plans de treball. </li></ul><ul><li>Escriure les bases d’orientació, els documents per a l’autoavaluació i coavaluació. </li></ul><ul><li>Tenir un espai a la classe on col·locar tot el material del Projecte. </li></ul>Coses que hem de fer a l’hora de programar:
 16. 16. Passos del desenvolupament del projecte a l’aula: <ul><li>Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). Activitats inicials: </li></ul>  1.- Buscar en el Google Maps la localitat on vivim. Què hi reconeixem. Cap on és l’escola? on vivim?, la plaça?,...   2.- Cada nen /a ha de portar escrita la seva adreça.   3.- Marcar en un plànol el propi carrer. El camí de casa a l’escola.   4.- Portar una fotografia de casa seva i penjar-la en el plànol.   5.- Classificar els noms dels carrers: <ul><li>personalitats </li></ul><ul><li>països, ciutats </li></ul><ul><li>conceptes </li></ul><ul><li>llocs descriptius </li></ul><ul><li>història </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Feina del mestre: </li></ul><ul><li>Assegurar-se que hi figurin els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar. Els alumnes els han de conèixer per incloure’ls en el pla de treball. </li></ul><ul><li>A partir d’aquí prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts. </li></ul><ul><li>Tenir presents els objectius referits a les actituds que ens hem proposat. </li></ul>Passos del desenvolupament del projecte: <ul><li>Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). </li></ul><ul><li>Què en sabem i què en volem saber. Fer el guió general entre tots. </li></ul>
 18. 18. Passos del desenvolupament del projecte: <ul><li>Repartir els punts del guió per equips (fer els plans de treball, un carrer cada equip). </li></ul>QUÈ EN SABEM QUÈ EN VOLEM SABER QUÈ HEM APRÈS QUÈ HEM DE FER Activitats, agrupaments, temps, material Plantilla <ul><li>Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). </li></ul><ul><li>Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots. </li></ul>Incloure els continguts clau
 19. 19. Passos del desenvolupament del projecte: <ul><li>Posada en comú. Donar a conèixer allò que s’ha fet. La millor manera d’entendre una cosa és haver-la d’explicar . (X. Kichner) </li></ul><ul><li>Avaluació (autoavaluació i coavaluació). Aprendre dels errors. </li></ul><ul><li>Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). </li></ul><ul><li>Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots. </li></ul><ul><li>Repartir els punts del guió per equips (fer plans de treball). </li></ul><ul><li>Fer les activitats. </li></ul>
 20. 20. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Llocs descriptius: Clot, Indústria, Molí, Barraquetes, Horts, Mel, Ferrocarril, Hospital,... </li></ul><ul><li>Fem una entrevista als avis per trobar informació sobre l’explicació del nom del carrer. </li></ul><ul><li>Editar l’entrevista amb l’Audacity. </li></ul><ul><li>Fer una fotografia del carrer actual. Buscar fotografies (antigues, per internet,...) que representin la situació. </li></ul><ul><li>Buscar informació sobre l’ofici, la funció,... </li></ul><ul><li>Fer un còmic ambientat en el carrer. </li></ul><ul><li>Muntar una presentació (studio 8, PPs) amb les imatges i text descriptiu que expliqui l’abans i l’actualitat del carrer. </li></ul>
 21. 21. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Història: 11 de Setembre,... </li></ul><ul><li>Cada alumne escriu el que sap de l’11 de setembre. </li></ul><ul><li>Buscar per internet informació sobre l’11 de setembre. </li></ul><ul><li>Correu: Escriptura d’una carta a l’Alcalde demanant informació sobre quan es va posar el nom del carrer. </li></ul><ul><li>Fer una fotografia del carrer. </li></ul><ul><li>Treballar el calendari. </li></ul><ul><li>Escriure una notícia que expliqui quan es va posar el nom del carrer, el que representa aquest nom i la situació actual del carrer i adjuntar-hi les imatges. </li></ul><ul><li>Publicar aquesta notícia a la revista de l’escola, al bloc de classe,... </li></ul>
 22. 22. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Països, ciutats, muntanyes: Canigó, Romanyà, Pirineus,... </li></ul><ul><li>Localitzar en el mapa. </li></ul><ul><li>Buscar imatges en el Google. </li></ul><ul><li>Buscar-ne informació. </li></ul><ul><li>Marcar la ruta en el mapa d’un viatge imaginari (Google Maps). </li></ul><ul><li>Elaborar un guió per escriure un quadern de viatge. </li></ul><ul><li>Escriure el text en format de quadern de viatge i il·lustrar-ho amb les imatges (prestatgeria digital). </li></ul>
 23. 23. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Personalitats: Cervantes, M Rodoreda, Fleming, Dr Robert, A Gaudí, J Miró, Músic Coll </li></ul><ul><li>Buscar informació sobre la personalitat (Viquipèdia,...) </li></ul><ul><li>Treballar el text biogràfic. </li></ul><ul><li>Escriure la biografia del personatge. </li></ul><ul><li>Elaborar una Auca del personatge a partir de la biografia. </li></ul><ul><li>Literats: Lectura de fragments de l’obra. Elaboració d’un relat (conte,...), guió literari, storyboard i fer-ne una animació. </li></ul><ul><li>Científics: Elaboració d’un reportatge que expliqui alguna cosa que s’hi relacioni (salut,...) </li></ul><ul><li>Arquitectes: Elboració d’un relat on s’utilitzin elements de l’arquitecte, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. </li></ul><ul><li>Pintors: Cercar la seva obra en webs temàtiques. Elaboració d’un relat a partir d’un quadre de l’artista, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. </li></ul><ul><li>Músics: Elaboració d’un relat a partir del nom d’alguna composició, de l’instrument relacionat amb el músic, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. </li></ul><ul><li>(biografia) </li></ul>
 24. 24. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Orientació: Ponent, orient,... </li></ul><ul><li>Treballar la definició dels conceptes. </li></ul><ul><li>Treballar amb la brúixola. Marcar els punts cardinals a l’aula. </li></ul><ul><li>Trobar llocs del poble situats en els 4 punts cardinals. </li></ul><ul><li>Crear un joc de pistes de cerca d’un tresor. Fer-ne el mapa utilitzant un editor gràfic. </li></ul><ul><li>Inventar-se un còmic on s’hi ha d’incloure el mapa del tresor </li></ul>
 25. 25. Noms de carrers de Cassà <ul><li>Conceptes: de la pau </li></ul><ul><li>Cada alumne defineix el concepte. Posta en comú i construcció d’una definició conjunta. </li></ul><ul><li>Treballar algun poema que parli aquest concepte. </li></ul><ul><li>Treballar la comparació i la metàfora. </li></ul><ul><li>Elaborar poemes que tractin el tema del concepte i que utilitzin algunes comparacions. </li></ul><ul><li>Fer fotografies dels elements que es comparen. Fer-ne transicions de les dues imatges (Fireworks, Power Point). </li></ul><ul><li>Elaborar una presentació (o escriure directament al bloc) que contingui el poema i les imatges animades. </li></ul>
 26. 26. Elaboració d’eines: <ul><li>Plans de treball (WQ) </li></ul><ul><li>Bases d’orientació (per a l’escriptura de textos) </li></ul><ul><li>Documents per a l’autoavaluació </li></ul><ul><li>Documents per a la coavaluació </li></ul>
 27. 27. Sessions <ul><li>Presentació de la proposta. Tasca a fer: recull de noms de carrer i classificats (Moodle). </li></ul><ul><li>Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el pla de treball (Moodle). </li></ul><ul><li>Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de... Fer el document de bases d’orientació (Moodle). </li></ul><ul><li>Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el document d’autoavaluació i el de coavaluació (Moodle). </li></ul>
 28. 28. [email_address] Documents: <ul><li>Exemple de Programació . </li></ul><ul><li>Les competències que es treballen en el projecte . </li></ul><ul><li>Com ho podem fer </li></ul><ul><li>Eines TAC </li></ul>

×