Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guía didàctica cuento asma

175 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guía didàctica cuento asma

  1. 1. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES GUÍA DIDÀCTICA: EL ELEFANTE BLUE 1. Informació generals i de identificació del material      Títol del material: Àudio Conte sobre l’ASMA: EL ELEFANTE BLUE Nom dels autors: Àngela Mª Vallespir Sintes Any de producció: 2013 Idioma del material: Castellà Breu descripció: Aquest element d’àudio es durà a terme dins l’àmbit de 1r Cicle de Primària, (2ºprimària) amb els objectius principals de:  Promoure l’escolta activa de l’alumnat.  Fomentar la comprensió lectora de llengua castellana.  Sabre extreure els elements principals de la història  Incentivar la capacitat creativa de l’alumnat.  Aspectes generals per poder utilitzar el material (accés, instal·lació): L’àudio es pot reproduir a dins l’aula a través de la xarxa i la plataforma Podomatic, un servei gratuït on podem incloure els nostres podcats 2. Descripció del material/recurs ◦ Concepció: Aquest àudio consisteix en l’escolta d’un conte sobre l’Elefant BLUE que necessita la nostra ajuda per s’esbrina que és el que li passa. El fet d’introduir un element nou dins l’aula com és un àudio farà possible que els alumnes centrin la seva atenció davant un element interactiu com és l’àudio. ◦ Funcionalitat: En aquest element àudio creatiu el que volem fomentar principalment és l’escolta activa dels infants i que posteriorment es pugui treballar en diferents àrees del currículum de l’educació Primària: - - Llengua Castellana: A través de l’escolta del conte realitzar una comprensió lectora sobre els fets més importants de la historia i a partir d’aquí, inventar-se un conte que continuï la història per tal de solucionar el problema del protagonista. Coneixement del Medi: En el tema de l’aparell respiratori incloure aquest conte per tal d’anar més enllà de la matèria i investigar sobre l’ASMA. 2013
  2. 2. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES - Plàstica: Il·lustrar el conte amb les imatges idònies el que han escoltat i el que després volen que passi. TIC: Crear en diferents companys un àudio que continuï la història basant-se en la informació que han trobat. Llavors en diferents grups posar-ho en comú i descobrir els diferents desenllaços. ◦ Aportacions didàctiques. Com podeu veure aquest àudio donarà peu a treballar en diferents àrees, el que permetrà desenvolupar la capacitat creativa i d’expressió oral dels infants al mateix temps que aprendre coses noves. El fet d’escoltar l’àudio i que sigui el propi protagonista, el qui proposi el repte d’investigar a partir d’una informació que ell dóna motivarà a l’alumne a la recerca d’informació sobre el tema. L’activitat que es proposarà realitzar es durà a terme en tota la classe i després per parelles desenvolupar un treball en equip amb la creació de nous materials. 3. Orientacions didàctiques. Destinataris Aquest àudio és durà a terme en el 1r cicle de Primària. Es desenvoluparà en l’àrea de llengua castellana. No és imprescindible tenir uns requisits previs però si que és recomanable treballar a coneixement de medi, l’aparell respiratori, sobre tot per entendre millor el tema. Continguts : Els continguts que és treballaran amb aquesta proposta didàctica pertanyen el primer cicle de primària de llengua castellana. - Utilització i valoració de les normes que regeixen l'intercanvi comunicatiu oral: escolta atenta, respecte pel torn de paraula, mirada cap a l’ interlocutor, to de veu, ritme adequat, etc., tenint esment a les expressions de cortesia i de relació social. - Producció de textos orals per expressar idees, sentiments, emocions, desitjos, opinions i vivències i per planificar accions. - Valoració de la importància d’expressar-se oralment de manera correcta, amb entonació i pronunciació adequades i amb exposició clara: manteniment del tema de conversa, utilització d’un discurs cronològic i lògic i ús d’un llenguatge cada cop més precís, no discriminatori i respectuós amb les diferències. 2013
  3. 3. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES - Comprensió i valoració de textos orals narratius, descriptius i informatius, procedents dels mitjans de comunicació, captant-ne el sentit global i obtenint informació sobre fets i esdeveniments propers a l’experiència infantil. - Ús d’elements lingüístics i no lingüístics (gest, entonació, intensitat, postura, simbologia) a les produccions orals per tal d’afavorir la comprensió i potenciar l’expressivitat. - Escolta, memorització i recitat de textos curts i de jocs lingüístics senzills o de tradició oral. - Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per aprendre i accedir a informacions i experiències d'altres persones. - Comprensió d'informacions procedents de diferents suports audiovisuals i establiment de relacions entre els coneixements que es tenen i les noves informacions (identificació, classificació, comparació). Continguts dins les competències a treballar - Competència en comunicació lingüística o Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita. o Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment. o Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació o Estructurar, organitzar i autoregular el propi coneixement en les produccions orals. o Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives. Desenvolupar estratègies bàsiques per recolzar la comprensió oral. o Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les informacions implícites en els textos que s’escolten i en els que es llegeixen. o Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals - Competència en el coneixement i la interacció del món físic. o Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa. o Demostrar esperit crític en l’observació de la realitat i l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris. 2013
  4. 4. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES - Tractament de la Informació i Competència Digital o o o Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia Emprar tècniques i estratègies diverses per accedir a la informació d’acord amb la font i el suport que s’utilitzi (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia), en situacions i contextos diversos. Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre Utilització del material: - Ordinadors PDI Auriculars Connexió Internet o Reproductor MP3 Orientacions educatives per treballar amb el material: S’aconsella treballar amb aquest àudio dins l’assignatura de llengua castellana i literatura. Abans: Abans d’escoltar l’àudio és recomanable haver tractat sobre els pulmons o com respirem. Ja que afavorirà a reconèixer millor alguns dels aspectes que ens parlen. Durant: En primer lloc, el mestre posarà l’àudio per primera vegada. Una vegada s’hagi escoltat l’àudio, el mestre durà a terme una activitat interactiva amb una sèrie de preguntes referents al conte de l’àudio. Es contestaran les preguntes. Llavors de manera col·lectiva es posarà en comú. Una vegada, es tinguin els punts principals de sortida ,es proposarà una recerca d’informació sobre l’ASMA. Es durán a terme diferents activitats interactives sobre la temàtica com element introductori per després desenvolupar la recerca de més informació. Després de la sessió amb el recurs: A la propera sessió, els diferents grups exposaran l’ informació que han trobat sobre el tema: L’ASMA. Llavors per equips de 4 persones, hauran d’anar donant idees per la continuació del conte. De tal manera, que es posarà tota l’ informació en comú i es farà un conjunt d’idees general i comuns per després conjuntament tota l’aula procedir acabar el conte. Un cop es tingui redactat, es passarà enregistrar. On s’elegirà el narrador, qui fa els diferents sorolls, qui fa de cada personatge... 2013
  5. 5. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES ▪ Agrupament L’escolta de l’àudio és durà a terme dins l’aula de forma conjunta, l’activitat de l’audio interactiva es podrà fer de manera individual al igual que la recerca però també hi ha la possibilitat de realitzar la activitat interactiva de forma grupal amb la PDI per poder-ho fer tot junts a classe sense necessitat de tenir un ordinador per cada alumne. Llavors en diferents ocasions es posarà tot en comú. ▪ Organització de l’espai i del temps. Està programat que es duguí a terme en diferents sessions. En principi, en 3/4sessions. Una primera sessió per l’escolta de l’àudio,comprensió, posada en comú del que hem escoltat, allò que hem de cercar... Una segona sessió per posar en comú l’informació i començar a dissenyar el desenllaç de la historia. En la tercera sessió, acabar el conte i repartició de tasques per la propera sessió enregistrar el conte final. ▪ Rol del docent Abans . El mestre farà una petita introducció sobre l’ importància de respirar be i com respirem de forma breu. Llavors , col·locarà l’àudio unes 2 vegades i llavors proposarà fer l’activitat de preguntes en parelles. Durant la sessió, el mestre intentarà ajudar a l’alumnat a extreure la major informació possible. En les diferents posades en comú de l’ informació , el mestre resoldrà els dubtes que vagin sorgint i també guiarà a l’alumnat cap la bona elaboració d’un conte. Fomentarà la capacitat diferenciadora de l’ infant sobre quina és la millor informació i aspectes de l’estructura del conté. Després: Ajudarà a l’alumnat a recitar de forma correcte el conte i extreure el major potencial de cada alumne. El mateix temps oferirà l’ajuda per enregistrar l’àudio. Una cop enregistrat es penjarà a la plataforma escollida perquè tot l’alumnat pugui fer-ne ús de l’àudio i tothom i vegin. . ▪ Altres usos del recurs. - Vídeo del conte amb imatge o dibuixos personal sobre el conte: Realitzar una sèrie de dibuixos relacionats amb el conte i després realitzar un muntatge de vídeo on 2013
  6. 6. 2013 ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES s’inclouen les imatges creades pels propis alumnes. Aquest cop, no només fomentaran la capacitat auditiva sinó també la visual i l’artística. - Còmic animat: Un dels altres recursos que és poden utilitzar seria l’elaboració d’un còmic amb els personatges o la creació d’una nova història. Eina interactiva: STORYJUMP - ACTIVITATS INTERACTIVES: També podem dur proposar la realització d’unes activitats interactives com uns mots encreuats o un sopa de lletres per repassar els conceptes claus com els símptomes de l’asma i els factors desencadenats d’una crisi. ◦ Avaluació: En aquesta tasca s’avaluarà de manera continua i es tindrà en compte diferents ítems: ÍTEMS 0 Participació Expressió Oral Recerca d’Informació Creativitat 1 2 3 4 5 ◦ Formes d’avaluació de l’ús del material El que s’avaluarà principalment és la feina realitzada amb el material, en aquest cas,l’àudio però si que es tindrà en compte l’actitud positiva i el bon ús del material per crear materials interactius .
  7. 7. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES 4. Referències i recursos Referències Aquí podreu trobar la URL del meu Podcast: http://avallespir-sintes.podomatic.com/entry/2013-12-03T10_31_14-08_00 Aquí les activitats per treballar sobre el tema: - http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1087843/conceptos_asma.htm http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1084234/descobreix_que_prov oca_l_asma_.htm Qüestionari interactiu per treballar la historia: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1134935/elefante_blue.htm Recomanació d’altres recursos per treballar el tema Aquí teniu diferents enllaços per consultar i poder treballar posteriorment amb l’alumnat el tema de l’asma: - Diferents contes : http://vimeopro.com/healthnutsmedia/soplar-and-rabiar-un-cuento-deasma Conte de Cecilia : http://vimeo.com/14780485 2013
  8. 8. ÀNGELA MARIA VALLESPIR SINTES 2013

×