Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation name

10,968 views

Published on

Presentation name

 1. 1. Batayan ng nabubuong Pambansang Lipunan: Mga Pagbabago sa Uri at Etnisidad
 2. 2. Relihiyon <ul><li>Malaki ang naging tulong ng mga unang misyenero sa pagpapalaganap ng kapangyarihang Kastila sa kapuluan. Kulang ang mga kawal na kasama ni Legaspi kaya ang mga misyonero ang gumawa ng paraan upang mapadali ang kolonisasyon. Pinag-aralan nila ang mga diyalekto ng mga katutubo. Sumulat sila ng mga aklat panggramatika at mga </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Diksyunaryo. Sa pangganyak nila ay unti-unting dumami ang mga nagpabinyag sa relihiyong katoliko. Hindi gaanong nahirapan ang mga misyonero sapagkat ang dating pinaniniwalaan ng mga tao ay nilahukan lamang nila ng mga elemento ng katolisismo. Nagpatayo rin sila ng maraming simbahan. Ngunit nanatiling pagano ang relihiyon ng mga nasa kabundukan at liblib na pook, Lalong hindi nakayang impluwensyahan ng mga kastila ng mga Muslim. </li></ul>
 4. 4. Edukasyon <ul><li>Ang mga misyonero ang unang nagbukas ng mga paaralan. Sa Cebu binuksan ang unang paaralan noong 1565. karamihan sa mga paaralang itinatag ay parokyal. Upang magsanay ng mga guro sa edukasyonng primarya, nagtatag ng isang paaralang normal noong 1863. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Naitatag ang mga unang paaralan sa Maynila: ang Colegio de San Jose, Colegio de Manila (1595) at Colegio de Santo Tomas (1611). Ang huli ay naging unibersidad noong 1619. pampublikong paaralan pa noon ang Unibersidad ng Santo Tomas. Ang mga kursong ibinibigay noon ay ang Arte, Pilosopiya at Teolohiya, Sibika at Kanon, Batas, Batas Kastila, Medisina, Parmasya, Natario Publiko, Pilosopiya at Letra at Siyensya. </li></ul>
 6. 6. Pamilya <ul><li>may kahirapang tandaan ang pangalan ng mga katututbo gaya ng Makabulos, Macatangay, Karunungan, Tungkod-Langit at iba pa.Noong 1849, ipinag-utos ni Gobernador Claveria ang pagpapalit ng apelyido ng mga tao. Nang lumaon, dinadalang apelyido ng mga katutubo ay Santos, Santiago, Cruz, Roxas, Garcia at iba pa. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Hindi rin nagpalit ang iba kaya hanggang ngayon ay may mga gumagamit pa rin ng mga katutubong apelyido. </li></ul><ul><li>mauuri ang mga pamilya sa dalawa: ang nanirahan sa mga poblasyon at mga nasa baryo. </li></ul><ul><li>Poblasyon-tumira sa mga bahay na bato kung mayaman </li></ul><ul><li>Baryo-mga magsasaka ay tumitira sa kubo. </li></ul>
 8. 8. Pananamit <ul><li>Ang pang-araw-araw na kasuotan ng mga babae ay saya na may patong na tapis, kimona ang pang-itaas. Pang-araw-araw naman ng mga lalaki ang maluwang na salawal at camisa de chino. Gumagamit siya ng sumbrero o salakot. Mamahaling jusi o pina naman ang sinuot ng mga lalaki sa mga okasyon. </li></ul>
 9. 9. Kultura <ul><li>Naging makulay ang pamumuhay ng mga katutubo dahil sa mga pista at mga prusisyon. Sa pagdiriwang ng mga ito ay nagpalabas din ng mga dulang comedia o moro-moro.may mga sayawan sa saliw ng orkestra o rondalla. Ang wikang katutubo ng mga tao ay nahulaan ng mga kastila. Ang ilang nahiram dito ay binaybay sa katutubong palabigkasan. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Mga pag-aalsa ng mamayang Pilipino at mga Pinagmula ng kamalayang Makabayan </li></ul>
 11. 11. Mga dahilan ng Rebelyon <ul><li>Pagnanais na manatiling malaya </li></ul><ul><li>Personal na karangian </li></ul><ul><li>Pagtutol sa mga patakarang kolonyal </li></ul><ul><li>Relihiyon </li></ul>
 12. 12. humantong ito sa pinakamahabang aklasan na naganap sa Pilipinas sa tagal na 85 taon. Tumangging basbasan ng paring heswita, si padre Gaspar morales ang bangkay ng kapatid ni Dagohoy na namatay sa pagkikipagduwelo Bohol 1744-1892 Rebelyong Dagohoy Nagapi siya ng sumaklolo ang mga kastila. Nais niyang maging hari. Pangasinan 1660 Rebelyong Malong Si Juan de Salcedo na nagsabing tutupad ang pamahalaan sa pangako nito Nang hindi tuparin ni Gobernador Guido de Lavenzarez ang unang pangako ni Legaspi na hindi sisingilin ng tributo si Lakandula at mga kaanak niya Tondo, Navotas 1574 Rebelyong lakandula Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 13. 13. Ipinapatay si Magalat Sapilitan at hindi makatarungang pangongolekta ng tributo Cagayan 1596 Rebelyong magalat Natuklasan ang lihim na balak ng paglaban dahil sa isang babae.nahuli at ipinapatay ang mga pinuno. Pagmamalabis ng mga enconmienderong kastila pampanga 1585 Rebelyong Pampanga Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 14. 14. Nagapi ang kanyang pangkat, nahuli at binitay si Palaris. Laban sa pagbabayad ng tributo Pangasinan 1762-1764 Rebelyong palaris Isa sa mga tauhan ni Sumuroy ang pumugot sa ulo ng kanyang pinuno. Tinutulan ng mga Visayas ang utos ni Gobernador Diego Fajardo na magpadala ng mga polista sa pagawaan ng mga barko sa Cavite Silangang Visaya, Hilagang Mindanao at Zamboanga 1649-1650 Rebelyong sumuroy Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 15. 15. Nahuli at binitay si Silang Mabigat na pataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pang-aabuso ng alcalde-mayor sa paggamit ng indulto de comercio Ilocos 1762 Rebelyong silang Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 16. 16. Nagapi sina Tamblot Nais nilang balikan ang sinaunang relihiyon Bohol 1622 Rebelyon ni Tamblot Hindi rin lubos na tinanggap ng mga Ilongot ang relihiyon ng mga Kastila Pamimilit sa kanila na talikuran ang kinagisnan nilang relihiyon at tanggapin ang kristiyanismo Hilagang Luzon 1601 Rebelyon ng mga Ilongot Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 17. 17. Ipinapatay si Tapar Demonyo na tutulong daw sa tao Panay 1663 Rebelyon ni Tapar Pinugutan ng ulo si Bankaw at ang kanyang anak na lalaki. Pagbabalik ng dating relihiyon Leyte 1622 Rebelyon ni Bankaw Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan Nasawata din ng mga kastila ang rebelyong ito. Pangangamkam ng prayle ng lupain ng mga tao Bulacan 1745 Rebelyon ni sinaguingan
 18. 18. natalo Pag-agaw ng mga praleng Heswita ng mga lupa. Batangas 18 siglo Rebelyong Matienzo Nilusob sila ng mga Kastila Pagnanais maging pari dahil siya ay isang katutubo Tayabas, Quezon 1840 Rebelyon ni hermano Pule Bunga Dahilan Lugar Taon Pangalan
 19. 19. <ul><li>Kilusang Reporma o Propaganda: Pinagmulan ng kamalayang Makabayan </li></ul>
 20. 20. Kilusang Propaganda <ul><li>Isina satinig ng mga ilustrado ang paghingi ng re porma mula sa mga Kastila. At isinil ang ang isang Kilusang Propaganda. </li></ul>
 21. 21. Layunin <ul><li>Gawi ng lalawigan ng Espanya ang Pilip inas </li></ul><ul><li>Mag karoon ng kinatawang Pilipino sa Kongr eso ng Espanya </li></ul><ul><li>Bigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipin o </li></ul><ul><li>Sekula risasyon ng mga parokya </li></ul><ul><li>Kalaya an sa pananalita at pamamahayag </li></ul><ul><li>Karapa tang Pantao. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Mga pinuno ng Kilusang Propaganda </li></ul>
 23. 23. Jose Rizal <ul><li>La Solidaridad </li></ul><ul><li>Noli me Tangere – kalagayan ng simbahan, pamahalaan at lipunang Pilipino. </li></ul><ul><li>El Filibusterismo </li></ul><ul><li>La Liga Filipina </li></ul>
 24. 24. Marcelo H. Del Pilar <ul><li>Diariong Tagalog </li></ul><ul><li>Dasalan at Tuksuhan </li></ul><ul><li>Caiigat Cayo, Dupluhan, Pasyong Dapat Ipag-alab nang Puso nang Tawong babasa. </li></ul>
 25. 25. Graciano Jaena <ul><li>Fray Botod- tungkol sa isang paring imoral at abusado </li></ul>

×