Ερευνητικές εργασίες

3,577 views

Published on

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,341
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ερευνητικές εργασίες

 1. 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕς Αρβαντά Αγγελική aarvanta@sch.gr Σέξξεο 31 Οθηωβξίνπ 2013
 2. 2. Ερευνθτικζσ και Βιωματικζσ : Διακριτι Μονάδα Υποχρεωτικοφ ΑΡ Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο θαζηεξώζεθαλ (2011) ωο δηαθξηηή κνλάδα ηνπ ππνρξεωηηθνύ ΑΠ Λπθείνπ  Σπκκεηέρνπλ ζηνλ Μ.Ο. 4κήλνπ/έηνπο ρωξίο απμεκέλε βαξύηεηα.  Σην Γπκλάζην θαζηεξώζεθαλ(2013), αληίζηνηρα, νη Βιωματικές Δράσεις κε παξόκνηεο παηδαγωγηθέο αξρέο ηωλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ. 
 3. 3. Διαφορζσ Ερευνθτικών Εργαςιών (Ερ. Ερ.) και Βιωματικών Δράςεων (Βμ. Δρ.) Ερ. Ερ: Διεύζεξε επηινγή ζεκάηωλ από 4 αθαδεκαϊθά πεδία: 1. Αλζξωπηζηηθέο θαη Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο, 2. Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγία, 3. Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο, 4. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 5.ΔΠΑΛ Σρεηηθνύο ηνκείο  Βμ. Δρ: Δζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν: ΣΚΕ, Πεξηβάιινλ (ΠΔΑΑ), Τνπ. Ιζηνξία, Πνιηηηζκόο Γξαζηξη. Τέρλεο, Φύζε & Άζθεζε, ΣΔΠ  Βμ. Δρ., εθηόο ηνπ ΣΔΠ, εθαξκόζηεθαλ ζηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα.  Βμ. Δρ. , εθηόο ΣΚΕ θαη ΣΔΠ, ζπγγελεύνπλ ζηελά κε δηδαζθόκελα καζήκαηα, κε αλνηθηά όια ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ελδερόκελα.  ΣΚΖ αξθεηέο δηαθνξέο από ππόινηπα πέληε πεδία Βκ. Γξ. 
 4. 4. Οριςμόσ ερευνθτικών εργαςιών Στισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, που κακιερϊκθκαν από το ςχολικό ζτοσ 20112012 ωσ διακριτι μονάδα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Νζου Λυκείου, οι μακθτζσ/τριεσ, αφοφ επιλζξουν ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ ζνα από τα προςφερόμενα κζματα και ενταχκοφν ςε τμιματα ενδιαφζροντοσ των 16-20 μακθτϊν/τριϊν, ςυνεργάηονται ςε μικροομάδεσ των τριϊν ζωσ ζξι μακθτϊν/τριων και κζτουν ερωτιματα επιςτθμονικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ, καλλιτεχνικοφ και τεχνολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Στθ ςυνζχεια μελετοφν ςυςτθματικά και ςυνεργατικά τα ερευνθτικά ερωτιματα με τθ χριςθ πρόςφορων και κακιερωμζνων ερευνθτικϊν μεκόδων. Τζλοσ, παρουςιάηουν τα αποτελζςματά τουσ με τθ μορφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ εμπλουτιςμζνθσ, όταν κεωρθκεί ςκόπιμο, με τζχνθμα, το οποίο μπορεί να ζχει τθ μορφι καλλιτεχνικοφ δθμιουργιματοσ, τεχνολογικισ καταςκευισ ι κοινωνικισ παρζμβαςθσ.
 5. 5. Οδθγόσ ερευνθτικών εργαςιών http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php/?course=DSGLA107 Αρβαντά Αγγελική
 6. 6. Τι επιδιώκεται;     Θ ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ πρωτοβουλίασ Θ κατανόθςθ του κόςμου, θ αντιμετϊπιςθ των αυκεντικϊν προβλθμάτων και μεγάλων ηθτθμάτων ςε τοπικό και παγκόςμιο επίπεδο Θ ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ Θ ςυλλογικότθτα και θ ςυνεργαςία
 7. 7. Δεν υπάρχει τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι να μποροφν να μάκουν τον κόςμο χωρίσ τθν βοικεια των άλλων διότι πραγματικά αυτόσ ο κόςμοσ είναι οι άλλοι Jerome Bruner Αρβαμτά Αγγελική
 8. 8. Νομοκεςία
 9. 9. Σε ποιά ειδικότθτα ανατίκεται θ διδαςκαλία τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ;  Πλεσ οι ειδικότθτεσ ζχουν δικαίωμα, αφοφ πρϊτα αναλάβουν τα μακιματα που ζχουν ςαν Αϋ ανάκεςθ.  Οι κλάδοι των "τεχνολόγων” ζχουν δικαίωμα ανάλθψθσ μζχρι τζςςερισ Ε.Ε. και οι υπόλοιποι κλάδοι μζχρι δφο Ε.Ε.  Οι κλάδοι των ΡΕ02,03,04, ζχουν δικαίωμα ανάλθψθσ μίασ μόνο Ερευνθτικισ Εργαςίασ εφόςον 1. για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου υπολείπονται δφο (2) ϊρεσ και 2. δεν μετακινοφνται ςε άλλθ ςχολικι μονάδα για κάλυψθ των ωρϊν τθσ ειδικότθτάσ τουσ
 10. 10. ΕΡΑ.Λ. Υ.Α. 151934/Γ2/17-10-2013  Ρεριορίηει τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ Ερ. Ερ.  Καταργεί τθ ςυνδιδαςκαλία  Ορίηει ότι κάκε Ερ.Ερ. κα γίνεται από ζναν εκπαιδευτικό. Οι διαφορζσ με τα ΓΕΛ, αφοροφν : • Δυνατότθτα ανάλθψθσ κεμάτων και από τουσ επαγγελματικοφσ τομείσ που λειτουργοφν ςτο κάκε ΕΡΑΛ, • Σθμαντικότθτα τθσ καταςκευισ ςε κάκε Ερ. Ερ. • Κακοριςμόσ ελάχιςτου πλικουσ μακθτϊν ςε 12. Αρβαντά Αγγελική
 11. 11. Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ Ρλθροφορικισ Με απόφαςθ Συλλόγου Διδαςκόντων κι ζγκριςθ από Δ.Δ.Ε.  Στιριξθ των ομάδων ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθν αναηιτθςθ κι επεξεργαςία δεδομζνων και τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων.  Δφο (2) δίωρα τθν εβδομάδα
 12. 12. Αρμοδιότθτεσ του Σχολικοφ Συμβοφλου Ραιδαγωγικισ Ευκφνθσ       Ενθμερϊνει τουσ Διευκυντζσ Ραρζχει ςτιριξθ Συντάςςει ζκκεςθ Αξιοποιεί επιμορφωτζσ Διοργανϊνει ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ Ραρακολουκεί το φαινόμενο τθσ πλθκωριςτικισ αξιολόγθςθσ
 13. 13. H διαδικαςία 1ο τετράμθνο  Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ςτο ςφλλογο ςε ειδικι ςυνεδρία το ςχζδιο γραπτϊσ για ζγκριςθ με τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ, μζςα ςτισ δυο πρϊτεσ εβδομάδεσ του Σεπτεμβρίου 2ο τετράμθνο • Κδια διαδικαςία με του 1ου τετραμινου αλλά με διαφορετικά κζματα.
 14. 14. Αρβαντά Αγγελική
 15. 15. Συντονιςτισ Αναλαμβάνει  Ο Υποδιευκυντισ ι ζμπειροσ εκπαιδευτικόσ Ρλθροφορικισ ι άλλθσ ειδικότθτασ  Ρρογραμματίηει τθν αξιοποίθςθ των χϊρων (εργαςτήριο πληροφορικήσ, βιβλιοθήκη, άλλεσ αίθουςεσ)  Μεριμνά για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ πόρων που διακζτει θ ςχολικι μονάδα  Απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ άλλων εξωδιδακτικϊν κακθκόντων .
 16. 16. Ηώνθ Ερευνθτικών Εργαςιών;  Κδια μζρα, ίδιο δίωρο για όλουσ τουσ μακθτζσ.  Τμιματα 16-20 ατόμων.  Ανακατανομι των τμθμάτων τθσ τάξθσ, ανάλογα με τα υπό διερεφνθςθ κζματα και τισ ομάδεσ των μακθτϊν. Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σχολικοφ Συμβοφλου Ραιδαγωγικισ Ευκφνθσ τα τμιματα παραμζνουν αλφαρικμθτικά αν δεν επαρκοφν οι αίκουςεσ για τθ δθμιουργία Ηϊνθσ
 17. 17. Δυςκολίεσ των εκπαιδευτικών • Κίνθτρο για τουσ μακθτζσ: ( Δφςκολο να κινηθεί το ενδιαφζρον τουσ) • Ο χρόνοσ (η μζθοδοσ είναι χρονοβόρα) • Οι αίκουςεσ (δεν ευνοοφν το κλίμα ςυνεργατικήσ και χαλαρήσ δουλειάσ) • Επωμίηονται ςυχνά μεγάλο μερίδιο τθσ δουλειάσ κατά τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ ϊςτε να βρει καλό αποτζλεςμα
 18. 18. Ρεριοριςμοί  Ελλιπι εποπτικά μζςα (ειδικά ςε μεγάλα ςχολεία με πολλά τμιματα ενδιαφζροντοσ)  Υλικοί πόροι: Για τθν υλοποίθςθ τθσ Ερ. Ερ. απαιτοφνται υλικά τα οποία ςυχνά δεν υπάρχουν
 19. 19. ΢όλοσ του εκπαιδευτικοφ Μορφζσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ: ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ: Να δομιςουν τα ερευνθτικά τουσ ερωτιματα Να αναηθτιςουν τισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ Να επιλζξουν τα ερευνθτικά εργαλεία Να επεξεργαςτοφν τθν πλθροφορία
 20. 20. Κριτιρια επιλογισ κεμάτων         Να εμπίπτουν ςτα μακθτικά ενδιαφζροντα Να λαμβάνεται υπόψθ το γνωςτικό υπόβακρο των παιδιϊν Να προζρχονται από το χϊρο των εμπειριϊν τουσ Να προςφζρει ποικιλία ςτθ δράςθ Να εμπίπτουν ςτα ενδιαφζροντα των κακθγθτϊν Να ανταποκρίνονται ςτισ υπάρχουςεσ υποδομζσ και τουσ διακζςιμουσ χϊρουσ του ςχολείου Να δίνει χαρά ςτουσ μακθτζσ Να υπάρχει πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ
 21. 21. Στάδια ζρευνασ
 22. 22. Ροιοι; Φάση Α Ρίςω από κάκε ζρευνα υπάρχει ζνα πρόβλθμα…» Ρότε; Ιςτορία Τι; Τι είναι; Σε τι αφορά; Από ποιουσ; Για ποιουσ; Με ποιουσ; Ρόςο; Αρικμοί Γιατί; ΒΑΣΙΚΑ Αιτίεσ Ε΢ΩΤΘΜΑΤΑ Στόχοι Ρώσ; Μζςα Τρόποι Υποδομζσ Ροφ; Χϊροσ Ρλαίςιο Συνζπειεσ Εμπόδια Δυςκολίεσ • Ρροβλθματιςμόσ για το κζμα που μασ ενδιαφζρει. • Διατφπωςθ προβλθματιςμοφ ωσ ερώτθμα. • Ρροςδιοριςμόσ παραμζτρων του κζματοσ
 23. 23. Ερευνθτικά Ερωτιματα Θεμάτων: Βαςικι Ρροχπόκεςθ τθσ Πλθσ Διαδικαςίασ Ερευνθτικά ερωτιματα κακορίηουν:  είδοσ ζρευνασ,  ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ,  ερευνθτικά εργαλεία,  πθγζσ αναηιτθςθσ δεδομζνων,  μζκοδο επεξεργαςίασ δεδομζνων,  είδοσ δεξιοτιτων και ικανοτιτων που κα αναπτφξουν οι μακθτζσ. Χωρίσ ςαφι ερευνθτικά ερωτιματα, οι εργαςίεσ είναι εγκυκλοπαιδικά λιμματα.
 24. 24. Φάςθ Β Ρριν από κάκε ςφνκεςθ υπάρχει αναηιτθςθ... • • • • Αναηθτϊ πλθροφορίεσ για το κζμα Κρατάω ςθμειϊςεισ. Σθμειϊνω τθν προζλευςθ των Ρθγών Επιλζγω τισ πλθροφορίεσ.
 25. 25. Φάςθ Γ Πταν γράφω τθν ερευνθτικι εργαςία, είμαι δθμιουργόσ. • • • • Κατθγοριοποιϊ τα ςτοιχεία που ζχω ςυγκεντρϊςει. Συγκρίνω, ανακαλφπτω ςχζςεισ, επιςθμαίνω αντιφάςεισ. Επιχειρθματολογϊ. Συνκζτω το δικό μου κείμενο Θ Σφνκεςθ αποτελεί ηθτοφμενο των ςυλλογικών Ερ. Ερ. Η καινοτομία Ε.Ε. στο Ν. Λύκειο( Ματσαγγούρας)
 26. 26. Φάςθ Δ Καταλιγω ςε ςυμπεράςματα.  Επιχειρθματολογϊ.  Κάνω προτάςεισ.  Ραίρνω κζςθ.
 27. 27. Είδθ ερευνθτικών εργαςιών ωσ προσ τθ μζκοδο, τισ πθγζσ και τα εργαλεία  Ρειραματικζσ – Ρεριγραφικζσ   Εργαλεία: παρατιρθςθ, περιγραφικι εξιγθςθ ι πειραματιςμόσ ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου Δθμοςκοπικζσ Ζρευνεσ   Φσζικά θαιμόμεμα Εργαλεία: ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ, παρατιρθςθ, καταγραφι (ςυνδυαςτικά) αλλά και ερμθνευτικι μελζτθ πρωτογενϊν πθγϊν Ερμθνευτικζσ Ζρευνεσ  Εργαλεία: ανάλυςθ περιεχομζνου πρωτογενϊν πθγϊν με τθ ςυνεπικουρία δευτερογενϊν Κοιμωμικά θέμαηα Ιζηορικά & Κοιμωμικά
 28. 28. Διαμόρφωςθ Ρλαιςίου Πρων και Υποχρεώςεων των Μελών τθσ Ομάδασ Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάηουν ι ςυνδιαμορφϊνουν με τουσ μακθτζσ «ςυμβόλαιο» με ρθτά διατυπωμζνεσ τισ ατομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζναντι τθσ ομάδασ. Αρβαντά Αγγελική
 29. 29. Από το θρανίο στις Δ.Δ. Αρβαντά Αγγελική
 30. 30. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ και υπο-ομάδεσ Από τα βαςικότερα ςτοιχεία του project     Απαιτείται γνϊςθ ςτο πωσ γίνονται οι ομάδεσ Απαιτείται ςεβαςμόσ ςτθ κζλθςθ του μακθτι Αρχικι ςυηιτθςθ για τον τρόπο λειτουργίασ των υποομάδων και ολομζλειασ Εςωτερικι κατατομι ρόλων και εργαςιϊν εντόσ τθσ ομάδασ
 31. 31. Αρβαντά Αγγελική
 32. 32. Σφνκεςθ Ανομοιογενών μικρο-Ομάδων Ρροτιμιςεισ μακθτϊν με παρεμβάςεισ κακθγθτϊν δθμιουργία ανομοιογενών & λειτουργικών μικροομάδων των 4-5 μελών. Ιδεατι Σφνκεςθ:  Μακθςιακό επίπεδο: Ζνασ καλόσ, δφο μζτριοι, ζνασ αδφναμοσ.  Ρροτιμιςεισ: Δφο μζλθ αμοιβαίασ επιλογισ, ζνα μονισ επιλογισ, ζνα ανοχισ.
 33. 33. ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ΟΜΑΓΑ Γ ΟΜΑΓΑ Γ
 34. 34. Σχιματα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων ΑΙΘΟΤ΢Α ΟΜΑΔΕΣ Α ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Θ επιλογι του ςχιματοσ κακορίηει •το ζργο των ομάδων, • τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ •τθ ςθμαςία τθσ Ολομζλειασ και, •τον τρόπο αξιολόγθςθσ Αρβαντά Αγγελική
 35. 35. Α. Ομάδεσ Κοινοφ Θζματοσ Χαλαρισ Συνεργαςίασ
 36. 36. Β. Επιμεριςμόσ Διαςτάςεων Θζματοσ ςε Ομάδεσ
 37. 37. Γ. Επιμεριςμόσ ςε δφο Υπο-κζματα ςε Συνεργαηόμενο Ηεφγοσ Ομάδων
 38. 38. Δ. Κοινό Θζμα ςε Τρεισ Ομάδεσ και Ολομζλεια Το κζμα προςεγγίηεται ςυνολικά, χωρίσ υποομάδεσ, ςε τζςςερισ φάςεισ, από τρεισ ομάδεσ και τθν Ολομζλειά τουσ. Ολομέλεια Α Β Γ Ολομέλεια Β Α Γ Β Α Γ
 39. 39. Οι τζςςερισ φάςεισ Α΄ φάςθ • Εμείσ και το «κζμα» Β’ φάςθ • Θ πόλθ , οι πολίτεσ και το «κζμα» Γ΄ φάςθ • Θ πολιτικι γφρω από το «κζμα» Τζταρτθ φάςθ • Κριτικι και αυτοκριτικι προςζγγιςθ Αρβαντά Αγγελική
 40. 40. Συνεργαςία Μακθτών ςε Τρία Επίπεδα: Εντόσ Ομάδασ, Μεταξφ Ομάδων, ςε Ολομζλεια α. ΕΝΔΟ-ΟΜΑΔΙΚΘ: τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεργάηονται: 1) ςτθν οργάνωςθ, 2) ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων, 3) ςτθ διαμόρφωςθ κοινισ άποψθσ ςτα ερωτιματα, 4) ςτθ ςφνκεςθ ερευνθτικισ ζκκεςθσ, 5) ςτθ δθμιουργία τεχνιματοσ και 6) ςτθ δθμόςια παρουςίαςθ. β. ΔΙ-ΟΜΑΔΙΚΘ: οι ομάδεσ ςυνεργάηονται ανά 2 ι 3 και ςυηθτοφν τισ απόψεισ τουσ ςτα κοινά ερϊτθμα γ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: το ςφνολο των ομάδων τθσ τάξθσ ςε επίπεδο Ολομζλειασ ςυηθτοφν ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ ςτα κοινά ερωτιματα.
 41. 41. Αρχι Συνεργαςίασ Μακθτικών Ομάδων: Το Γαλλικό Λφκειο διαςφαλίηει 18 εβδομάδεσ το 4μθνο και ιςορρόπθςε μετά τθν τριετία εφαρμογισ. Το Ελλθνικό Λφκειο κεωρθτικά 16 εβδομάδεσ, αξιοποιιςιμεσ 13-14.  Υπάρχει δυνατότθτα παράταςθσ κζματοσ με νζεσ διαςτάςεισ για το δεφτερο τετράμθνο.
 42. 42. Χρονοδιάγραμμα 1θ και 2θ εβδομάδα: Χωριςμόσ ςε ομάδεσ, υπο-κζματα, ερευνθτικά ερωτιματα, ςυηιτθςθ. 3θ και 4θ εβδομάδα: Μζκοδοι και εργαλεία. 5θ ζωσ 8θ εβδομάδα: Ζρευνα και Επεξεργαςία των Δεδομζνων. 9θ ζωσ 11θ εβδομάδα: Σφνκεςθ και ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. 12θ και 13θ εβδομάδα: προετοιμαςία (π.χ. πρόβα) και δθμόςια παρουςίαςθ. Αρβαντά Αγγελική
 43. 43. Τελικά προϊόντα τθσ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ διαδικαςίασ Ερευνθτικι Ζκκεςθ  το τζχνθμα και  θ δράςθ παρζμβαςθσ 
 44. 44. H Ερευνθτικι Ζκκεςθ Ρεριζχει:  Το κζμα τθσ ζρευνασ  Τθν προβλθματικι του,  Τουσ ςτόχουσ,  Τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων,  Τα ςυμπεράςματα  Τθν κριτικι τοποκζτθςθ τθσ ομάδασ ςτθν τρόπο που εργάςτθκε.
 45. 45. Δομι τθσ Ε ρ ε υ ν θ τ ι κ ισ Ζ κ κ ε ς θσ (1) ΕΞΩΦΥΛΛA COVER PAGES ΣΧΟΛΙΑ (2) ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΣΧΟΛΙΑ (3) Ρ΢ΟΛΟΓΟΣ PREAMBLE (4) ΕΙΣΑΓΩΓΘ INTRODUCTION ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ (5) ΡΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ BACKGROUND, AIMS (6) ΣΧΟΛΙΑ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΣΗ΢ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ (7) ΣΧΟΛΙΑ (11) ΒΙΒΛΙΟΓ΢ΑΦΙΑ (12) BIBLIOGRAPHY ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ APPENDIX ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ METHODOLOGY ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙΛΟΓΟΣ EPILOGUE ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DATA COLLECTION Ε΢ΜΘΝΕΙΑ (8) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΗΘΤΘΣΘ DATA INTERPRETATION, (9) Κ΢ΙΤΙΚΘ, ΑΥΤΟΚ΢ΙΤΙΚΘ CONCLUSIONS, DISCUSSION Ρ΢ΟΣΕΓΓΙΣΘ, (10) ΣΧΟΛΙΑ CRITICAL , AUTOCRITICAL REFLECTION, ASSESMENT ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Αρβαντά Αγγελική
 46. 46. Το τζχνθμα (artifact)     καταςκευι, καλλιτεχνικι ςφνκεςθ, διςδιάςτατθ ι τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, κολλάη, αφίςα, βίντεο, φιλμ, δρϊμενο για τθν ζκφραςθ κάποιασ κεντρικισ ιδζασ ι τθν ανάδειξθ κάποιου ηθτιματοσ.
 47. 47. Δράςεισ(action)     Οργάνωςθ ςχολικισ εκδρομισ (Ρροςοχι ςτισ διαδικαςίεσ) Εκδιλωςθ με ςυγκεκριμζνθ εςτίαςθ. Ατομικζσ αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ, τισ προκαταλιψεισ και τισ επιλογζσ των μελϊν Ραρεμβάςεισ ςτο άμεςο περιβάλλον του ςχολείου και τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι το ευρφτερο τθσ κοινωνίασ,
 48. 48. Ραρουςίαςθ ομαδικών εργαςιών    0ι ομάδεσ παρουςιάηουν δθμόςια (Ειδικζσ παράλλθλεσ θμερίδεσ) τισ εργαςίεσ τουσ ςτο ςχολείο και απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ Κοινοποίθςθ ςτθ ςχολικι και τοπικι κοινότθτα μζςω του διαδικτφου (ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου) - διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν Στθν Ελλθνικι ι Αγγλικι Γλϊςςα
 49. 49. Απαιτιςεισ ερευνθτικισ εργαςίασ • Ρροςωπικό ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΟ από κάκε μακθτι • ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΟ Ομάδασ από τθν ομάδα των μακθτών • Ατομικόσ ΦΑΚΕΛΟΣ από κάκε μακθτι • ΟΜΑΔΙΚΟΣ Φάκελοσ από τθν ομάδα των μακθτών • Χ΢ΟΝΟΡ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ από τον Εκπαιδευτικό
 50. 50.  Για πρόλθψθ λειτουργικϊν προβλθμάτων  Ζγκαιρθ ςυνειδθτοποίθςθ ατομικϊν και ςυλλογικϊν ευκυνϊν
 51. 51. Ρεριεχόμενο θμερολογίου    «Τι ιξερα» για το κζμα, «Τι ικελα να μάκω» και, τελικά, «Τι ζμακα», εμπλουτιςμζνο με ςτοχαςμοφσ, κρίςεισ και ςυναιςκιματα.   ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢ ΣΔΚΜΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢
 52. 52. ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ρροβλθματικι …/…/… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΑ Ρ΢ΟΒΛΘΜΑΤΙΚΘ Ε΢ΕΥΝΘΤΙΚΑ Ε΢ΩΤΘΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΡΕΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ, Ε΢ΕΥΝΘΤΙΚΑ Ε΢ΓΑΛΕΙΑ …………………………………. …………………………….. …………………………………. …………………………….. …………………………………. ……………………………..
 53. 53. ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ρροβλθματικι, Ρθγζσ, Μζκοδοι, Εργαλεία ΟΜΑΔΑ …… Σφντομθ Ραρουςίαςθ τθσ Ρροβλθματικισ ……………………………….. ……………………………………….. ……………………………… ………………………………………… …………………………………………… ………………….. Ρτυχζσ του κζματοσ/Υπο-κζματα Ρθγζσ/Μζκοδοι/Ερευνθτικά Εργαλεία-Τεχνικζσ Ραρατιρθςθ, Ρειράματα, Διερεφνθςθ Στάςεων, Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου, Συνεντεφξεισ (ποιοτικι), Ερωτθματολόγια (ποςοτικι).
 54. 54. Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Ονοματεπώνυμο …………………………………… Θμερομθνία: ../../.. Με ποιο τρόπο βοικθςεσ τθν ομάδα ςου και τουσ ςυμμακθτζσ ςου ………………………………….. Ροιοσ βοικθςε εςζνα ι άλλα παιδιά τθσ ομάδασ και με ποιο τρόπο …………………………….. Τι ςκοπεφεισ να κάνεισ, για να βοθκιςεισ τθν ομάδα, από εδϊ και πζρα …………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………….. Τι περιμζνεισ από τουσ άλλουσ να κάνουν, για να βοθκιςουν τθν ομάδα από εδϊ και πζρα …………………………..……
 55. 55. Δελτίο Ρροόδου Ομάδασ & Ατομικισ Συμβολισ Οι Ομάδεσ τθροφν Δελτίο Ρροόδου Ομάδασ και Ατομικισ Συμβολισ, όπου καταγράφεται το τι ζχουν ιδθ κάνει, ατομικά και ομαδικά, και τι πρόκειται να κάνουν άμεςα ςτθν ομάδα τουσ.  Από το Δελτίο Ρροόδου ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςυμπεράνει με ικανοποιθτικι ακρίβεια: (α) ποιοσ είναι ο βαθμόσ προςπάθειασ, εμπλοκήσ και ενημζρωςησ κάθε μαθητή για το τι και πώσ κινείται ςτην ομάδα του και (β) ποφ βρίςκεται η ομάδα.  Από το Δελτίο, μζλθ και ομάδα ςυνειδθτοποιοφν χρόνο και υποχρεϊςεισ. 
 56. 56. Ατομικόσ φάκελοσ      Εκκζςεισ ατομικζσ εργαςίεσ προςωπικά θμερολόγια ανάλθψθσ και παράδοςθσ των ατομικϊν εργαςιϊν, Ερωτθματολόγια τα δελτία αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ και τθσ ατομικισ ςυμβολισ ςτο ομαδικό ζργο
 57. 57. Ρεριεχόμενο Ομαδικοφ Φακζλου: α) Ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι με όλα τα δθμιουργιματα των μακθτϊν  β) επιμζρουσ παραςτατικά από τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ 
 58. 58. 59 Αρβαντά Αγγελική
 59. 59. Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ… Ερωτιςεισ; Αμ διζηάζεηε Σηείληε email ζηο aarvanta@sch.gr
 60. 60. Ρθγζσ  Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. ΟΕΔΒ, 2011  Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, Ραρουςίαςθ: ΙΕΡ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ και Βιωματικζσ Δράςεισ Μαράςλειο 19 Οκτωβρίου 2013  Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, Ραρουςίαςθ: Καινοτομία Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν Τι, Γιατί, Ροιοι, Ροφ, Ρότε, Ρϊσ, Ρόςο  Το υλικό από τισ παρουςιάςεισ τθσ ομάδασ Ματςαγγοφρα (Θλ. Ματςαγγοφρα, Ντίνασ Σχίηα, Κικισ Δεμερτηι, Ρετρζςκου, Κοςμίδθσ κ.ά.)  Ρολυμζρθσ Γ., Ραρουςίαςθ Ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτθν πράξθ

×