SlideShare a Scribd company logo
A nonverbálisA nonverbális
kommunikációkommunikáció
A kommunikáció csatornáiA kommunikáció csatornái
verbális
7%
vokális
38%
nonverbális
55%
Fogalma:Fogalma:
- Szavak nélkül (megjelenéssel, jelekkel,
gesztusokkal, testbeszéd) a kapcsolatra
utaló egyéb jeleket és emocionális
tényezőket továbbítja
- Verbális csatorna: információk adásvétele
- Nonverbális csatorna: érzelmek,
indulatok, a kommunikáló felek közötti
fennálló kapcsolatok kifejezése
Csatornái:Csatornái:
• Vokális jelek
Hangminőség
Hanglejtés (Intonáció)
Csend
• Szemkontaktus, tekintet
• Arckifejezés, mimika
• Emblémák
(ruha, haj, díszek)
• Proxemika
(térbeli viszony)
• Mozgásos
kommunikáció
(gesztus, testtartás)
A szem és a tekintetA szem és a tekintet
kifejezőerejekifejezőereje
A szem és a tekintetA szem és a tekintet
kifejezőerejekifejezőereje
 A szem és a viselkedés összefüggése
ősidők óta foglalkoztatja az embereket.
 Milyen nyelvi fordulatokat ismertek, amely
a szemre utal?
 Videó: Nézésünkben, tekintetünkben
leginkább lelki tartalmak jelennek meg,
mint például: bánatosan néz, elborul a
tekintete, csábos a tekintete.
 „Szemezés”
 Egy beszélgetés ideje alatt egymásra
tekintések aránya: 25-75-%
 Egy pillantás időtartama kb. 3-7 másodperc.
 Hallgatás közben az emberek közel kétszer
olyan gyakran néznek társukra, mint beszéd
közben.
 A nőknek számos helyen még ma sem szabad
társas szituációban más férfira nézni, csak
arra, akivel mindenki által elfogadott módon
kapcsolatban állnak.
A szem és a tekintetA szem és a tekintet
kifejezőerejekifejezőereje
Táguló pupillaTáguló pupilla
Változatlan fényviszonyokVáltozatlan fényviszonyok
esetén a szembogár nagyságaesetén a szembogár nagysága
az ember hangulatától függőenaz ember hangulatától függően
változik. Ha izgalom fog elváltozik. Ha izgalom fog el
bennünket, pupillánk akár abennünket, pupillánk akár a
négyszeresére is tágulhat, hanégyszeresére is tágulhat, ha
pedig dühbe jövünk, képes picipedig dühbe jövünk, képes pici
fekete ponttá szűkülni.fekete ponttá szűkülni.
A szem és a tekintet kifejezőerejeA szem és a tekintet kifejezőereje
Három alapvető nézéstípus van:Három alapvető nézéstípus van:
a társasági nézés,a társasági nézés,
a bizalmas nézés,a bizalmas nézés,
az intenzív nézés.az intenzív nézés.
 Társasági nézésTársasági nézés
 Társasági találkozásTársasági találkozás
alkalmával a nézési idő 90%-alkalmával a nézési idő 90%-
ában a partner szeme és szájaában a partner szeme és szája
által bezárt háromszögreáltal bezárt háromszögre
irányul a tekintetünk.irányul a tekintetünk.
 Bizalmas nézésBizalmas nézés
 Ez a nézés a szempártól indulEz a nézés a szempártól indul
és lenyúlik az áll alá.és lenyúlik az áll alá.
 Közeli találkozásnál a szemtől a
mellig eső testfelületre,
távolabbi nézésnél pedig a
szem és combtő határolta
részre.
 Férfiak és nők egyaránt ezt aFérfiak és nők egyaránt ezt a
nézést használják a másik irántinézést használják a másik iránti
érdeklődésük kifejezésére ésérdeklődésük kifejezésére és
viszonzására.viszonzására.
 Intenzív nézésIntenzív nézés
 Képzeljük el, hogy a partner homlokaKépzeljük el, hogy a partner homloka
közepén van egy harmadik szem ésközepén van egy harmadik szem és
nézzük ezt a „három” szem alkottanézzük ezt a „három” szem alkotta
háromszöget. Nemcsak roppantháromszöget. Nemcsak roppant
komollyá változtatja a légkört, de egykomollyá változtatja a légkört, de egy
csapásra képes leállítani a levegőt.csapásra képes leállítani a levegőt.
A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika
 A jellegzetes mozgásokban megnyilvánulóA jellegzetes mozgásokban megnyilvánuló
alapállapotokalapállapotok a következők:a következők:
 ÖrömÖröm
 MeglepetésMeglepetés
 FélelemFélelem
 SzomorúságSzomorúság
 HaragHarag
 UndorUndor
 ÉrdeklődésÉrdeklődés
A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika
 Az említett alapállapotok, mintAz említett alapállapotok, mint
érzelemkifejezésekérzelemkifejezések egységesek azegységesek az
emberi fajnálemberi fajnál, függetlenül attól, hogy az, függetlenül attól, hogy az
adott személy, mely földrész lakója, melyadott személy, mely földrész lakója, mely
nemzethez tartozik, illetve, hogy az adottnemzethez tartozik, illetve, hogy az adott
etnikum, melynek tagja, milyen kulturálisetnikum, melynek tagja, milyen kulturális
fejlettségi színvonalat képvisel.fejlettségi színvonalat képvisel.
A térközszabályozásA térközszabályozás
A térközszabályozásA térközszabályozás
 Minden embernek megvan aMinden embernek megvan a személyesszemélyes
teretere, személyes „légbuborékja”, melyet, személyes „légbuborékja”, melyet
magával hordoz. Ennek mérete attól függ,magával hordoz. Ennek mérete attól függ,
milyen sűrűn lakott helyen, illetvemilyen sűrűn lakott helyen, illetve
milyen kultúrában nőtt fel az illetőmilyen kultúrában nőtt fel az illető ..
Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán,Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán,
megszokott a zsúfoltság, addig másokbanmegszokott a zsúfoltság, addig másokban
inkább a tág tereket kedvelik, s ezért azinkább a tág tereket kedvelik, s ezért az
egyének is nagyobb távolságot tartanakegyének is nagyobb távolságot tartanak
egymástól.egymástól.
A térközszabályozásA térközszabályozás
 A személyes tér, melynek méreteit aA személyes tér, melynek méreteit a
gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, azgyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az
alábbi négy zónára oszlik:alábbi négy zónára oszlik:
 Intim zónaIntim zóna
 Személyes zónaSzemélyes zóna
 Társadalmi zónaTársadalmi zóna
 Nyilvános zónaNyilvános zóna
Intim zónaIntim zóna
 Intim zóna kb. fél méteresIntim zóna kb. fél méteres sugarúsugarú
körben veszi körül a testet.körben veszi körül a testet.
 Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb.Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb.
Küszöbét csak az érzelmileg legközelebbKüszöbét csak az érzelmileg legközelebb
állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek,állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek,
szerető, jó barát, rokon és szeretettszerető, jó barát, rokon és szeretett
háziállat.háziállat.
 Az intim zóna része a 15 cm-es határonAz intim zóna része a 15 cm-es határon
belüli alzóna, melybe csak intim testibelüli alzóna, melybe csak intim testi
érintkezés során lehet bejutni. Ez aérintkezés során lehet bejutni. Ez a szorosszoros
intim zónaintim zóna..
 Személyes zónaSzemélyes zóna aa
testtől kb.testtől kb. 1-1,5 m-es1-1,5 m-es
sugarú körbensugarú körben
helyezkedik el.helyezkedik el.
 Ilyen távolságra állunkIlyen távolságra állunk
másoktólmásoktól
rendezvényeken,rendezvényeken,
társasági eseményektársasági események
és baráti összejövetelekés baráti összejövetelek
alkalmával.alkalmával.
 Társadalmi zónaTársadalmi zóna
kbkb 2,5-3 m2,5-3 m. Ilyen. Ilyen
távolságot tartunk aztávolságot tartunk az
idegenektől, aidegenektől, a
vízvezeték-szerelőtőlvízvezeték-szerelőtől
vagy az asztalostól,vagy az asztalostól,
aki a lakásunkbanaki a lakásunkban
dolgozik, egy újdolgozik, egy új
munkatárstól ésmunkatárstól és
mindenkitől, akit nemmindenkitől, akit nem
nagyon ismerünk.nagyon ismerünk.
Nyilvános zónaNyilvános zóna
kb. 3 m-nélkb. 3 m-nél
távolabbtávolabb. Ha. Ha
nagyobbnagyobb
embercsoporthozembercsoporthoz
szólunk, ezt aszólunk, ezt a
távolságot érezzüktávolságot érezzük
kényelmesnek.kényelmesnek.
Forrás:Forrás:
 Barbara és Allan Pease:Barbara és Allan Pease: A testbeszédA testbeszéd
enciklopédiájaenciklopédiája, Park Könyvkiadó,, Park Könyvkiadó,
Budapest, 2006.Budapest, 2006.

More Related Content

What's hot

A testi jellemzők és a testtartás
A testi jellemzők és a testtartásA testi jellemzők és a testtartás
A testi jellemzők és a testtartás
sarosifanni
 
A testbeszéd
A testbeszédA testbeszéd
A testbeszéd
attilavizi
 
Mimikai játék képi formában
Mimikai játék képi formábanMimikai játék képi formában
Mimikai játék képi formában
meszarossandorgergo
 
Asszertív Kommunikáció
Asszertív KommunikációAsszertív Kommunikáció
Asszertív Kommunikáció
Katalin Tamas
 
Telefonálás illemszabályai
Telefonálás illemszabályaiTelefonálás illemszabályai
Telefonálás illemszabályainemethzsuzsanna
 
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיששפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
בית משפט מחוזי חיפה
 
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף הרצאה של איתן שגב
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף  הרצאה של איתן שגבמיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף  הרצאה של איתן שגב
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף הרצאה של איתן שגב
Eytan Segev
 
Comunicação verbal não-verbal
Comunicação verbal não-verbalComunicação verbal não-verbal
Comunicação verbal não-verbal
ArmandoTeixeira12
 
Az időjárás és éghajlat - 5. osztály
Az időjárás és éghajlat - 5. osztályAz időjárás és éghajlat - 5. osztály
Az időjárás és éghajlat - 5. osztály
Csimax
 
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzy
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzyGesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzy
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzyBożena Jaskowska
 
Vitaminok
VitaminokVitaminok
Vitaminok
TamsSolymosi3
 
Avkf pedszocpszi3
Avkf pedszocpszi3Avkf pedszocpszi3
Avkf pedszocpszi3
avkftothjo
 
Handout wieser referat körpersprache
Handout wieser referat körperspracheHandout wieser referat körpersprache
Handout wieser referat körperspracheInes Steger
 
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMıderslopedi
 
Kinesics (2) (Communication Skills)
Kinesics (2) (Communication Skills)Kinesics (2) (Communication Skills)
Kinesics (2) (Communication Skills)
Digvijaysinh Gohil
 
O Corpo Fala
O Corpo FalaO Corpo Fala
O Corpo Fala
Amanda Martinez
 
Sanaluokat
SanaluokatSanaluokat
Sanaluokat
Otavan Opisto
 

What's hot (20)

A testi jellemzők és a testtartás
A testi jellemzők és a testtartásA testi jellemzők és a testtartás
A testi jellemzők és a testtartás
 
A testbeszéd
A testbeszédA testbeszéd
A testbeszéd
 
Mimikai játék képi formában
Mimikai játék képi formábanMimikai játék képi formában
Mimikai játék képi formában
 
Asszertív Kommunikáció
Asszertív KommunikációAsszertív Kommunikáció
Asszertív Kommunikáció
 
Telefonálás illemszabályai
Telefonálás illemszabályaiTelefonálás illemszabályai
Telefonálás illemszabályai
 
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיששפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
 
Koerpersprache
KoerperspracheKoerpersprache
Koerpersprache
 
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף הרצאה של איתן שגב
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף  הרצאה של איתן שגבמיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף  הרצאה של איתן שגב
מיקרו הבעות וקריאת שפת פנים וגוף הרצאה של איתן שגב
 
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalnaKomunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna
 
Comunicação verbal não-verbal
Comunicação verbal não-verbalComunicação verbal não-verbal
Comunicação verbal não-verbal
 
Az időjárás és éghajlat - 5. osztály
Az időjárás és éghajlat - 5. osztályAz időjárás és éghajlat - 5. osztály
Az időjárás és éghajlat - 5. osztály
 
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzy
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzyGesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzy
Gesty obok słów - mowa ciała dla bibliotekarzy
 
Vitaminok
VitaminokVitaminok
Vitaminok
 
Avkf pedszocpszi3
Avkf pedszocpszi3Avkf pedszocpszi3
Avkf pedszocpszi3
 
Handout wieser referat körpersprache
Handout wieser referat körperspracheHandout wieser referat körpersprache
Handout wieser referat körpersprache
 
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı
1.Iletisim Ve Insan IlişKileri Konu AnlatıMı
 
Kinesics (2) (Communication Skills)
Kinesics (2) (Communication Skills)Kinesics (2) (Communication Skills)
Kinesics (2) (Communication Skills)
 
O Corpo Fala
O Corpo FalaO Corpo Fala
O Corpo Fala
 
Sanaluokat
SanaluokatSanaluokat
Sanaluokat
 
Optikai csalódások
Optikai csalódásokOptikai csalódások
Optikai csalódások
 

Similar to Nonverbális kommunikáció prezentáció

Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítményekAz érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
rkluca
 
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusainkÉrezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
Nlp Trainer
 
Kommunikáció pete balazs_
Kommunikáció pete balazs_Kommunikáció pete balazs_
Kommunikáció pete balazs_
Trojka
 
Érezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
Érezd jól magad II. Blokk: 3. ÁlmodókÉrezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
Érezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
Nlp Trainer
 
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagonuzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
PterLambertNmeth
 
Nonverbális jelzések ismerkedésnél
Nonverbális jelzések ismerkedésnélNonverbális jelzések ismerkedésnél
Nonverbális jelzések ismerkedésnél
hajkaie
 
Kommunikáció
KommunikációKommunikáció
Kommunikáció
TomiVara
 
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
Nlp Trainer
 
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítményekAz érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
BBerta94
 
Leary és az NLP kapcsolata
Leary és az NLP kapcsolataLeary és az NLP kapcsolata
Leary és az NLP kapcsolata
Nlp Trainer
 
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlékÉrezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
Nlp Trainer
 
Különösen effektív emberek 7 szokása
Különösen effektív emberek 7 szokásaKülönösen effektív emberek 7 szokása
Különösen effektív emberek 7 szokásaTamas Fodor
 
Non verbális
Non verbálisNon verbális
Non verbális
Dorina Kiss
 
Modalitások
ModalitásokModalitások
ModalitásokVanHalen
 
Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0
Nlp Trainer
 
Együttműködő kommunikáció a családban
Együttműködő kommunikáció a családbanEgyüttműködő kommunikáció a családban
Együttműködő kommunikáció a családban
Erzsébet Katona
 
A.testijellemzők.testtartás
A.testijellemzők.testtartásA.testijellemzők.testtartás
A.testijellemzők.testtartás
Dániel Gustafik
 

Similar to Nonverbális kommunikáció prezentáció (19)

Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítményekAz érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, a térszabályozás és a készítmények
 
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusainkÉrezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
Érezd jól magad I. Blokk 5. Mindennapi konfliktusaink
 
Kommunikáció pete balazs_
Kommunikáció pete balazs_Kommunikáció pete balazs_
Kommunikáció pete balazs_
 
Érezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
Érezd jól magad II. Blokk: 3. ÁlmodókÉrezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
Érezd jól magad II. Blokk: 3. Álmodók
 
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagonuzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
uzleti_kommunikacio_egyetemistak_reszere_magyarorszagon
 
Gyk
GykGyk
Gyk
 
Nonverbális jelzések ismerkedésnél
Nonverbális jelzések ismerkedésnélNonverbális jelzések ismerkedésnél
Nonverbális jelzések ismerkedésnél
 
Kommunikáció
KommunikációKommunikáció
Kommunikáció
 
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
Érezd jól magad I. Blokk 3. Ki az úr a háznál?
 
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítményekAz érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények
 
Leary és az NLP kapcsolata
Leary és az NLP kapcsolataLeary és az NLP kapcsolata
Leary és az NLP kapcsolata
 
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlékÉrezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
Érezd jól magad II. Blokk: 4. Amikor a múlt nem csak emlék
 
Különösen effektív emberek 7 szokása
Különösen effektív emberek 7 szokásaKülönösen effektív emberek 7 szokása
Különösen effektív emberek 7 szokása
 
Figyelem röviden
Figyelem rövidenFigyelem röviden
Figyelem röviden
 
Non verbális
Non verbálisNon verbális
Non verbális
 
Modalitások
ModalitásokModalitások
Modalitások
 
Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0
 
Együttműködő kommunikáció a családban
Együttműködő kommunikáció a családbanEgyüttműködő kommunikáció a családban
Együttműködő kommunikáció a családban
 
A.testijellemzők.testtartás
A.testijellemzők.testtartásA.testijellemzők.testtartás
A.testijellemzők.testtartás
 

Nonverbális kommunikáció prezentáció

 • 2. A kommunikáció csatornáiA kommunikáció csatornái verbális 7% vokális 38% nonverbális 55%
 • 3. Fogalma:Fogalma: - Szavak nélkül (megjelenéssel, jelekkel, gesztusokkal, testbeszéd) a kapcsolatra utaló egyéb jeleket és emocionális tényezőket továbbítja - Verbális csatorna: információk adásvétele - Nonverbális csatorna: érzelmek, indulatok, a kommunikáló felek közötti fennálló kapcsolatok kifejezése
 • 4. Csatornái:Csatornái: • Vokális jelek Hangminőség Hanglejtés (Intonáció) Csend • Szemkontaktus, tekintet
 • 6. • Emblémák (ruha, haj, díszek) • Proxemika (térbeli viszony) • Mozgásos kommunikáció (gesztus, testtartás)
 • 7. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje
 • 8. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje  A szem és a viselkedés összefüggése ősidők óta foglalkoztatja az embereket.  Milyen nyelvi fordulatokat ismertek, amely a szemre utal?  Videó: Nézésünkben, tekintetünkben leginkább lelki tartalmak jelennek meg, mint például: bánatosan néz, elborul a tekintete, csábos a tekintete.
 • 9.  „Szemezés”  Egy beszélgetés ideje alatt egymásra tekintések aránya: 25-75-%  Egy pillantás időtartama kb. 3-7 másodperc.  Hallgatás közben az emberek közel kétszer olyan gyakran néznek társukra, mint beszéd közben.  A nőknek számos helyen még ma sem szabad társas szituációban más férfira nézni, csak arra, akivel mindenki által elfogadott módon kapcsolatban állnak.
 • 10. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje Táguló pupillaTáguló pupilla Változatlan fényviszonyokVáltozatlan fényviszonyok esetén a szembogár nagyságaesetén a szembogár nagysága az ember hangulatától függőenaz ember hangulatától függően változik. Ha izgalom fog elváltozik. Ha izgalom fog el bennünket, pupillánk akár abennünket, pupillánk akár a négyszeresére is tágulhat, hanégyszeresére is tágulhat, ha pedig dühbe jövünk, képes picipedig dühbe jövünk, képes pici fekete ponttá szűkülni.fekete ponttá szűkülni.
 • 11. A szem és a tekintet kifejezőerejeA szem és a tekintet kifejezőereje Három alapvető nézéstípus van:Három alapvető nézéstípus van: a társasági nézés,a társasági nézés, a bizalmas nézés,a bizalmas nézés, az intenzív nézés.az intenzív nézés.
 • 12.  Társasági nézésTársasági nézés  Társasági találkozásTársasági találkozás alkalmával a nézési idő 90%-alkalmával a nézési idő 90%- ában a partner szeme és szájaában a partner szeme és szája által bezárt háromszögreáltal bezárt háromszögre irányul a tekintetünk.irányul a tekintetünk.
 • 13.  Bizalmas nézésBizalmas nézés  Ez a nézés a szempártól indulEz a nézés a szempártól indul és lenyúlik az áll alá.és lenyúlik az áll alá.  Közeli találkozásnál a szemtől a mellig eső testfelületre, távolabbi nézésnél pedig a szem és combtő határolta részre.  Férfiak és nők egyaránt ezt aFérfiak és nők egyaránt ezt a nézést használják a másik irántinézést használják a másik iránti érdeklődésük kifejezésére ésérdeklődésük kifejezésére és viszonzására.viszonzására.
 • 14.  Intenzív nézésIntenzív nézés  Képzeljük el, hogy a partner homlokaKépzeljük el, hogy a partner homloka közepén van egy harmadik szem ésközepén van egy harmadik szem és nézzük ezt a „három” szem alkottanézzük ezt a „három” szem alkotta háromszöget. Nemcsak roppantháromszöget. Nemcsak roppant komollyá változtatja a légkört, de egykomollyá változtatja a légkört, de egy csapásra képes leállítani a levegőt.csapásra képes leállítani a levegőt.
 • 15. A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika  A jellegzetes mozgásokban megnyilvánulóA jellegzetes mozgásokban megnyilvánuló alapállapotokalapállapotok a következők:a következők:  ÖrömÖröm  MeglepetésMeglepetés  FélelemFélelem  SzomorúságSzomorúság  HaragHarag  UndorUndor  ÉrdeklődésÉrdeklődés
 • 16. A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika  Az említett alapállapotok, mintAz említett alapállapotok, mint érzelemkifejezésekérzelemkifejezések egységesek azegységesek az emberi fajnálemberi fajnál, függetlenül attól, hogy az, függetlenül attól, hogy az adott személy, mely földrész lakója, melyadott személy, mely földrész lakója, mely nemzethez tartozik, illetve, hogy az adottnemzethez tartozik, illetve, hogy az adott etnikum, melynek tagja, milyen kulturálisetnikum, melynek tagja, milyen kulturális fejlettségi színvonalat képvisel.fejlettségi színvonalat képvisel.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 25. A térközszabályozásA térközszabályozás  Minden embernek megvan aMinden embernek megvan a személyesszemélyes teretere, személyes „légbuborékja”, melyet, személyes „légbuborékja”, melyet magával hordoz. Ennek mérete attól függ,magával hordoz. Ennek mérete attól függ, milyen sűrűn lakott helyen, illetvemilyen sűrűn lakott helyen, illetve milyen kultúrában nőtt fel az illetőmilyen kultúrában nőtt fel az illető .. Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán,Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán, megszokott a zsúfoltság, addig másokbanmegszokott a zsúfoltság, addig másokban inkább a tág tereket kedvelik, s ezért azinkább a tág tereket kedvelik, s ezért az egyének is nagyobb távolságot tartanakegyének is nagyobb távolságot tartanak egymástól.egymástól.
 • 26. A térközszabályozásA térközszabályozás  A személyes tér, melynek méreteit aA személyes tér, melynek méreteit a gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, azgyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az alábbi négy zónára oszlik:alábbi négy zónára oszlik:  Intim zónaIntim zóna  Személyes zónaSzemélyes zóna  Társadalmi zónaTársadalmi zóna  Nyilvános zónaNyilvános zóna
 • 28.  Intim zóna kb. fél méteresIntim zóna kb. fél méteres sugarúsugarú körben veszi körül a testet.körben veszi körül a testet.  Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb.Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb. Küszöbét csak az érzelmileg legközelebbKüszöbét csak az érzelmileg legközelebb állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek,állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek, szerető, jó barát, rokon és szeretettszerető, jó barát, rokon és szeretett háziállat.háziállat.  Az intim zóna része a 15 cm-es határonAz intim zóna része a 15 cm-es határon belüli alzóna, melybe csak intim testibelüli alzóna, melybe csak intim testi érintkezés során lehet bejutni. Ez aérintkezés során lehet bejutni. Ez a szorosszoros intim zónaintim zóna..
 • 29.  Személyes zónaSzemélyes zóna aa testtől kb.testtől kb. 1-1,5 m-es1-1,5 m-es sugarú körbensugarú körben helyezkedik el.helyezkedik el.  Ilyen távolságra állunkIlyen távolságra állunk másoktólmásoktól rendezvényeken,rendezvényeken, társasági eseményektársasági események és baráti összejövetelekés baráti összejövetelek alkalmával.alkalmával.
 • 30.  Társadalmi zónaTársadalmi zóna kbkb 2,5-3 m2,5-3 m. Ilyen. Ilyen távolságot tartunk aztávolságot tartunk az idegenektől, aidegenektől, a vízvezeték-szerelőtőlvízvezeték-szerelőtől vagy az asztalostól,vagy az asztalostól, aki a lakásunkbanaki a lakásunkban dolgozik, egy újdolgozik, egy új munkatárstól ésmunkatárstól és mindenkitől, akit nemmindenkitől, akit nem nagyon ismerünk.nagyon ismerünk.
 • 31. Nyilvános zónaNyilvános zóna kb. 3 m-nélkb. 3 m-nél távolabbtávolabb. Ha. Ha nagyobbnagyobb embercsoporthozembercsoporthoz szólunk, ezt aszólunk, ezt a távolságot érezzüktávolságot érezzük kényelmesnek.kényelmesnek.
 • 32. Forrás:Forrás:  Barbara és Allan Pease:Barbara és Allan Pease: A testbeszédA testbeszéd enciklopédiájaenciklopédiája, Park Könyvkiadó,, Park Könyvkiadó, Budapest, 2006.Budapest, 2006.