Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
A non verbális kommunikáció- zakkar antónia
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Nonverbális kommunikáció prezentáció

Download to read offline

A nonverbális kommunikáció

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Nonverbális kommunikáció prezentáció

 1. 1. A nonverbálisA nonverbális kommunikációkommunikáció
 2. 2. A kommunikáció csatornáiA kommunikáció csatornái verbális 7% vokális 38% nonverbális 55%
 3. 3. Fogalma:Fogalma: - Szavak nélkül (megjelenéssel, jelekkel, gesztusokkal, testbeszéd) a kapcsolatra utaló egyéb jeleket és emocionális tényezőket továbbítja - Verbális csatorna: információk adásvétele - Nonverbális csatorna: érzelmek, indulatok, a kommunikáló felek közötti fennálló kapcsolatok kifejezése
 4. 4. Csatornái:Csatornái: • Vokális jelek Hangminőség Hanglejtés (Intonáció) Csend • Szemkontaktus, tekintet
 5. 5. • Arckifejezés, mimika
 6. 6. • Emblémák (ruha, haj, díszek) • Proxemika (térbeli viszony) • Mozgásos kommunikáció (gesztus, testtartás)
 7. 7. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje
 8. 8. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje  A szem és a viselkedés összefüggése ősidők óta foglalkoztatja az embereket.  Milyen nyelvi fordulatokat ismertek, amely a szemre utal?  Videó: Nézésünkben, tekintetünkben leginkább lelki tartalmak jelennek meg, mint például: bánatosan néz, elborul a tekintete, csábos a tekintete.
 9. 9.  „Szemezés”  Egy beszélgetés ideje alatt egymásra tekintések aránya: 25-75-%  Egy pillantás időtartama kb. 3-7 másodperc.  Hallgatás közben az emberek közel kétszer olyan gyakran néznek társukra, mint beszéd közben.  A nőknek számos helyen még ma sem szabad társas szituációban más férfira nézni, csak arra, akivel mindenki által elfogadott módon kapcsolatban állnak.
 10. 10. A szem és a tekintetA szem és a tekintet kifejezőerejekifejezőereje Táguló pupillaTáguló pupilla Változatlan fényviszonyokVáltozatlan fényviszonyok esetén a szembogár nagyságaesetén a szembogár nagysága az ember hangulatától függőenaz ember hangulatától függően változik. Ha izgalom fog elváltozik. Ha izgalom fog el bennünket, pupillánk akár abennünket, pupillánk akár a négyszeresére is tágulhat, hanégyszeresére is tágulhat, ha pedig dühbe jövünk, képes picipedig dühbe jövünk, képes pici fekete ponttá szűkülni.fekete ponttá szűkülni.
 11. 11. A szem és a tekintet kifejezőerejeA szem és a tekintet kifejezőereje Három alapvető nézéstípus van:Három alapvető nézéstípus van: a társasági nézés,a társasági nézés, a bizalmas nézés,a bizalmas nézés, az intenzív nézés.az intenzív nézés.
 12. 12.  Társasági nézésTársasági nézés  Társasági találkozásTársasági találkozás alkalmával a nézési idő 90%-alkalmával a nézési idő 90%- ában a partner szeme és szájaában a partner szeme és szája által bezárt háromszögreáltal bezárt háromszögre irányul a tekintetünk.irányul a tekintetünk.
 13. 13.  Bizalmas nézésBizalmas nézés  Ez a nézés a szempártól indulEz a nézés a szempártól indul és lenyúlik az áll alá.és lenyúlik az áll alá.  Közeli találkozásnál a szemtől a mellig eső testfelületre, távolabbi nézésnél pedig a szem és combtő határolta részre.  Férfiak és nők egyaránt ezt aFérfiak és nők egyaránt ezt a nézést használják a másik irántinézést használják a másik iránti érdeklődésük kifejezésére ésérdeklődésük kifejezésére és viszonzására.viszonzására.
 14. 14.  Intenzív nézésIntenzív nézés  Képzeljük el, hogy a partner homlokaKépzeljük el, hogy a partner homloka közepén van egy harmadik szem ésközepén van egy harmadik szem és nézzük ezt a „három” szem alkottanézzük ezt a „három” szem alkotta háromszöget. Nemcsak roppantháromszöget. Nemcsak roppant komollyá változtatja a légkört, de egykomollyá változtatja a légkört, de egy csapásra képes leállítani a levegőt.csapásra képes leállítani a levegőt.
 15. 15. A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika  A jellegzetes mozgásokban megnyilvánulóA jellegzetes mozgásokban megnyilvánuló alapállapotokalapállapotok a következők:a következők:  ÖrömÖröm  MeglepetésMeglepetés  FélelemFélelem  SzomorúságSzomorúság  HaragHarag  UndorUndor  ÉrdeklődésÉrdeklődés
 16. 16. A kifejező arcjáték, a mimikaA kifejező arcjáték, a mimika  Az említett alapállapotok, mintAz említett alapállapotok, mint érzelemkifejezésekérzelemkifejezések egységesek azegységesek az emberi fajnálemberi fajnál, függetlenül attól, hogy az, függetlenül attól, hogy az adott személy, mely földrész lakója, melyadott személy, mely földrész lakója, mely nemzethez tartozik, illetve, hogy az adottnemzethez tartozik, illetve, hogy az adott etnikum, melynek tagja, milyen kulturálisetnikum, melynek tagja, milyen kulturális fejlettségi színvonalat képvisel.fejlettségi színvonalat képvisel.
 17. 17. A térközszabályozásA térközszabályozás
 18. 18. A térközszabályozásA térközszabályozás  Minden embernek megvan aMinden embernek megvan a személyesszemélyes teretere, személyes „légbuborékja”, melyet, személyes „légbuborékja”, melyet magával hordoz. Ennek mérete attól függ,magával hordoz. Ennek mérete attól függ, milyen sűrűn lakott helyen, illetvemilyen sűrűn lakott helyen, illetve milyen kultúrában nőtt fel az illetőmilyen kultúrában nőtt fel az illető .. Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán,Míg bizonyos kultúrákban, amilyen a japán, megszokott a zsúfoltság, addig másokbanmegszokott a zsúfoltság, addig másokban inkább a tág tereket kedvelik, s ezért azinkább a tág tereket kedvelik, s ezért az egyének is nagyobb távolságot tartanakegyének is nagyobb távolságot tartanak egymástól.egymástól.
 19. 19. A térközszabályozásA térközszabályozás  A személyes tér, melynek méreteit aA személyes tér, melynek méreteit a gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, azgyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az alábbi négy zónára oszlik:alábbi négy zónára oszlik:  Intim zónaIntim zóna  Személyes zónaSzemélyes zóna  Társadalmi zónaTársadalmi zóna  Nyilvános zónaNyilvános zóna
 20. 20. Intim zónaIntim zóna
 21. 21.  Intim zóna kb. fél méteresIntim zóna kb. fél méteres sugarúsugarú körben veszi körül a testet.körben veszi körül a testet.  Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb.Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb. Küszöbét csak az érzelmileg legközelebbKüszöbét csak az érzelmileg legközelebb állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek,állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek, szerető, jó barát, rokon és szeretettszerető, jó barát, rokon és szeretett háziállat.háziállat.  Az intim zóna része a 15 cm-es határonAz intim zóna része a 15 cm-es határon belüli alzóna, melybe csak intim testibelüli alzóna, melybe csak intim testi érintkezés során lehet bejutni. Ez aérintkezés során lehet bejutni. Ez a szorosszoros intim zónaintim zóna..
 22. 22.  Személyes zónaSzemélyes zóna aa testtől kb.testtől kb. 1-1,5 m-es1-1,5 m-es sugarú körbensugarú körben helyezkedik el.helyezkedik el.  Ilyen távolságra állunkIlyen távolságra állunk másoktólmásoktól rendezvényeken,rendezvényeken, társasági eseményektársasági események és baráti összejövetelekés baráti összejövetelek alkalmával.alkalmával.
 23. 23.  Társadalmi zónaTársadalmi zóna kbkb 2,5-3 m2,5-3 m. Ilyen. Ilyen távolságot tartunk aztávolságot tartunk az idegenektől, aidegenektől, a vízvezeték-szerelőtőlvízvezeték-szerelőtől vagy az asztalostól,vagy az asztalostól, aki a lakásunkbanaki a lakásunkban dolgozik, egy újdolgozik, egy új munkatárstól ésmunkatárstól és mindenkitől, akit nemmindenkitől, akit nem nagyon ismerünk.nagyon ismerünk.
 24. 24. Nyilvános zónaNyilvános zóna kb. 3 m-nélkb. 3 m-nél távolabbtávolabb. Ha. Ha nagyobbnagyobb embercsoporthozembercsoporthoz szólunk, ezt aszólunk, ezt a távolságot érezzüktávolságot érezzük kényelmesnek.kényelmesnek.
 25. 25. Forrás:Forrás:  Barbara és Allan Pease:Barbara és Allan Pease: A testbeszédA testbeszéd enciklopédiájaenciklopédiája, Park Könyvkiadó,, Park Könyvkiadó, Budapest, 2006.Budapest, 2006.

A nonverbális kommunikáció

Views

Total views

6,632

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

99

Actions

Downloads

36

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×