Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Log yonetmi ve siem ürünlerinde veri analizi, sonuclarin tutarliligi ve dogrulugu

621 views

Published on

LOG YÖNETMİ VE SIEM ÜRÜNLERİNDE VERİ ANALİZİ, SONUÇLARIN TUTARLILIĞI VE DOĞRULUĞU

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Log yonetmi ve siem ürünlerinde veri analizi, sonuclarin tutarliligi ve dogrulugu

 1. 1. LOG YÖNETĠMĠ VE SIEM ÜRÜNLERĠNDE VERĠ ANALĠZĠ, SONUÇLARIN TUTARLILIĞI VE DOĞRULUĞU Dr. ERTUĞRUL AKBAġ eakbas@gmail.com Toplanan verinin farklı kaynaklardan alınması, her bir bütünleĢme yapılan noktadan alınan verilerin standart olmasını ve eğer farklılık oluĢursa, bunların standart yapılara çevrilme düzenlemelerinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu sayede temiz ve nitelikli veri ile elde edeceğimiz analitikler, kaliteli bilgiye sahip olmamızı ve raporlarda doğruluk sağlayacaktır.Yüksek hızlı veri analizinde sonuçların doğruluğunun kontrolü için kontrollü veri yüklenmesi gerekir. Log Yönetimi ve SIEM projelerinde oluĢan sonuçların, raporların ve arama sonuçlarının tutarlılığı ve tekrar edilebilirliği çok kritiktir. Özellikle log trafiği arttıkça sistemlerin sonuç üretme kapasiteleri ve tutarlılıkları çok değiĢkenlik göstermektedir. Kullanıcıların ya da ürün seçicilerin bu konularda dikkatli olup görsel öğelerin önem derecesi ile veri ve raporların doğruluğunun önem derecesini dengeleyebilmeleri gerekir. EPS DEĞERĠ NEDĠR? Normal EPS değerleri (Normal Eventspersecond (NE))standart aktivite zamanlarındaki log sayısıdır. Ama daha önemli olanı ise Tepe EPS (PeakEventspersecond (PE)) değeridir. Çünkü kurulacak sistemin dayanma noktası bu EPS değerlerine ulaĢıldığı zaman ortaya çıkar. Bu durum ise anormal bir durum (saldırı, virüs vs..) durumlarında ortaya çıkar. AĢağıda cihaz sayıları ve log kaynakları ile EPS değerleri arasında iliĢki kuran örnek çalıĢmaların tabloları mevcuttur.
 2. 2. http://www.sans.org/reading-room/analysts-program/eventMgt-Feb09 http://www.netcerebral.com/guessing-game-planning-sizing-siem-based-on-eps/ http://www.netcerebral.com/log-management-planning-calculator/#more-125
 3. 3. Bu çalıĢmada özellikle görsel raporları ile ilgi çeken 1 yabancı ve 1 yerli Log Yönetimi yazılımı ile 8 GB RAM, I7 3620QM CPU ve 500 GB SSD Disk üzerinde 1000 EPS ile yapılan testler ürün isimleri verilmeden verinin analizinin sonucunun doğruluğunun nasıl sorgulandığı gösterilecektir. Ġki yazılımı da raporların oluĢturulması için aĢağıdaki log üretici yazılım kullanılarak log basılmıĢtır. http://sourceforge.net/projects/syslog-slogger/ bu testin nasıl yapılacağı ile ilgili detay çalıĢma için aĢağıdaki link kullanılabilir. http://www.slideshare.net/anetertugrul/log-ynetimi-sisteminizin-log-karp-karmadn-test-etmek-ister-misiniz Bu çalıĢmadaki testlerde özelikle 1000 EPS seçildi çünkü yukarıda fiziksel özellikleri verilen makinede sistemlerin 1000 EPS den sonra %66 yanıldıkları tespit edilmiĢtir. Bu oran göze görülebilir bir oran olduğu için alt sınır olarak seçilmiĢtir. Bununla birlikte stress test amaçlı 2000 EPS ile yapılan ölçümlerde daha yakalama aĢamasında verilerin doğruluğunun bozulduğu tespit edilmiĢtir. Örnek olarak aĢağıdaki sunulan raporda tespit edilen hatalar: 1- 2000 EPS de lisansdan dolayı 1000 EPS üzerini drop ettiği iddaia edilmekle birlikte sabit 2000 EPS log gönderilmesine rağmen normalizedevents raporunda bu sabit 2000 EPS i görememekte ve verilerin 1000 -2000 arasında değiĢtiğini görmekteyiz. , 2- Benzer Ģekilde 2000 EPS veri için 1000 EPS üzerinin drop edildiği iddia edilmesine rağmen Drop raporunda yine sabit bir değer yerine 200 ile 1000 arasında değerler gözükmektedir. 3- En vahimi ise yukarıda referansı verilen log üretici ile 2300000 log gönderildiğinde sistem recordedevents i 1145616 olarak göstermektedir.
 4. 4. Özellikle SIEM ve Log Management gibi alanlarda yüz milyonlarca verinin analizinin sonucunun doğruluğunun analizi 2 kategoriye ayrılabilir. 1- Görsel olarak analiz edilebilen sonuçlar 2- Kontrollü veri yükleme ve doğrulma Görsel olarak analiz edilebilen sonuçlar SIEM ve Log Yönetimi sistemlerinin oluĢturduğu grafiksel raporların tutarlılığı sistemin ürettiği verilerin güvenirliğini analizi için kullanılır. AĢağıda kırmızı okla gösterilen veriler aynı veriler. Ġlk resimdeki veri 73561899 olarak gösterilirken ikinci rapor ondan 30 saniye daha sonra oluĢturulmuĢ yani daha fazla veri ile oluĢturulmuĢ olmasın rağmen bir önceki raporda 73561899 çıkan veri 201 olarak raporlanmıĢtır.
 5. 5. Benzer Ģekilde sistemlerin performans zaaflarından kaynaklanan sağlıksız veri, eksik veri ile oluĢan raporlar da aynı Ģekilde tespit edilir. AĢağıda baĢka bir üründen alına bir ekran görüntüsü mevcut. 15 dakikalık süreçte 8 GB RAM, 8 core 3 I7 3610 QM CPU ve 500 GB SSD disk ile 5 er dakikalık periyodlarla 500 EPS, 1000 EPS ve 2000 EPS yani toplamda 15 dakikada gelen loglar ile normalize edilen (analiz edilen) veri arasında %66 fark var. Bu da raporların sağlıksız olmasına sebep olan bir durumdur. Benzer bir gösterge de baĢka bir yazılımdan. Toplam log sayısı 116714 iken raporlarda gösterilen log adedi 11926.
 6. 6. Tekrarlanabilirlik Tekrarlanabilirlik — aynı araç ve aynı ölçücü kiĢiyi muhafaza edip kısa bir zaman aralığında ölçümleri tekrar edilmesine denir. AĢağıda elde edilen iki rapor örneği mevcut. Ġlk rapor (ilk rapor) ile 5 sn sonra elde edilen ikinci rapor (2. resim) rapor girdiler aynı olmakla birlikte sonuçlar tamamen farklıdır Aynı veri 5sn sonra tekrar sorgulandığında Yine benzer bir log yönetimi yazılımını kullanarak ilk 5 protokol raporu oluĢturduğumuz zaman oluĢan rapor
 7. 7. Rapor sadece1 tip protokol olduğunu ve bunun da Web olduğunu gösteriyor. Ama total sayısına bakınca rakam Web ile aynı değil. Demek ki aslında baĢka veri var ama nerede? Ayrıca aynı raporu tekrar alınca Web ile Total aynı. Ama bu sefer de bir önceki raporda (yukarıdaki resim) gösterilen 3100494 total rakamı 788693 olarak değiĢmiĢ ve azalmıĢ. Yine tutarsızlık Yine benzer bir log yönetimi yazılımını kullanarak oluĢturulan rapor: Raporda total kısmı toplam parametrelerinden sadece biri olan 10.10.100.100 un toplam değerlerden daha küçük.
 8. 8. Kontrollü veri yükleme ve doğrulma Sistem testlerinde hangi miktarda log yüklemesi yapacağımızı hesaplamak üzere aşağıdaki linkler referans alınabilir. http://www.sans.org/reading-room/analysts-program/eventMgt-Feb09 http://www.netcerebral.com/guessing-game-planning-sizing-siem-based-on-eps/ http://www.netcerebral.com/log-management-planning-calculator/#more-125 Bu tablolar kullanılarak şablon rakamlar vermek gerekirse:
 9. 9. 100 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 40 PeakEPS : 2500 Ortalama Peak EPS: 1500 250 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 100 PeakEPS : 6000 Ortalama Peak EPS: 4000 500 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 200 PeakEPS : 12500 Ortalama Peak EPS: 7500 1000 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 400 PeakEPS : 25000 Ortalama Peak EPS: 15000 Önemli olan sistemin Peak EPS değerlerini karşılayabilmesidir. Ortalama EPS ve Ortalama Peak EPS sadece storage ihtiyacı için hesaplamada kullanılacak parametrelerdir. Veri yüklerken ağın büyüklüğüne göre EPS değerleri tespit etmek gerekir

×